50

C. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is een overzicht van de geldmiddelen die in de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat van deze geldmiddelen is gemaakt. De kasstromen hebben betrekking op zowel de balans als de staat van baten en lasten. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Onder de liquide middelen zijn naast het saldo liquide middelen ook opgenomen de beleggingsrekeningen zoals opgenomen onder de effecten. (€ x 1.000) Saldo van baten en lasten (excl. interest) Kasstroom uit operationele activiteiten Aanpassingen voor: Afschrijvingen boekjaar Afschrijvingen desinvesteringen Mutaties in werkkapitaal: • projectverplichtingen • projectgelden externe financiers • voorraden • vorderingen • kortlopende schulden • voorziening langdurige zieken Totaal mutaties in werkkapitaal • interest en dividend Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten • investeringen vaste activa • desinvesteringen • aankopen/verkopen effecten • gerealiseerd/ongerealiseerd koersresultaat • vermogensbeheerfee Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Nettokasstroom Beginsaldo geldmiddelen Eindsaldo geldmiddelen Mutatie geldmiddelen 50 305 -41 264 629 -5.047 213 1.756 -275 140 -2.584 -104 -2.424 -67 41 0 -647 49 -624 -2.384 5.699 3.315 -2.384 0 0 -752 54 -1.148 1.082 4.617 5.699 1.082 -767 3.314 -258 5 254 0 2.548 13 2.770 -450 2017/2018 664 2016/2017 -540 209 0 209

51 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication