51

D. Algemene toelichting op de jaarrekening Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de nieuwe Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen, onderdeel van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Deze richtlijn is aangepast en treedt in werking per 1 januari 2017. Deze nieuwe richtlijn is voor Stichting Kinderpostzegels voor het eerst van toepassing op het boekjaar 2017/2018. Omwille van de vergelijkbaarheid van de cijfers met boekjaar 2016/2017 is de presentatie van de realisatie boekjaar 2016/2017 aangepast aan de Richtlijn 650. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Statutaire naam en vestigingsplaats Stichting Kinderpostzegels Nederland is gevestigd in Leiden en heeft als visie een wereld die alle kinderen veiligheid en ontwikkelingskansen biedt. De laatste statutenwijziging was op 1 oktober 2009. Stichting Kinderpostzegels Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41167934. Het bestuur van de Stichting Kinderpostzegels Nederland is per 1 april 2016 door de raad van toezicht opgedragen aan statutair directeur J. den Tex. Verslagperiode Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar loopt van 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen, obligaties en beleggingsfondsen, debiteuren en overige vorderingen, liquide middelen, crediteuren en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Eventueel direct toerekenbare transactiekosten maken deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor handelsdoeleinden worden gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de staat van baten en lasten. In de eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als last in de staat van baten en lasten verwerkt. Transacties in vreemde valuta Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de geldende wisselkoers op de transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden op de balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden als baat/last in de staat van baten en lasten opgenomen. 51

52 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication