52

Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt, en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur: • software: 20 %. De immateriële vaste activa zijn geheel benodigd voor de bedrijfsvoering. Materiële vaste activa De inventaris en computerapparatuur worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur: • inventaris: 20 % • computerapparatuur: 20 %. De materiële vaste activa zijn geheel benodigd voor de bedrijfsvoering. Bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen als zich wijzigingen of omstandigheden voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van een actief dat in gebruik is wordt bepaald door de boekwaarde ervan te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstroom, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Voorraden De voorraden kinderpostzegels zijn opgenomen tegen de frankeerwaarde en zijn benodigd voor de bedrijfsvoering en de Kinderpostzegelactie. Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel op de balansdatum opgetreden waardeverminderingen. Overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten die direct kunnen worden toegerekend aan de verwerving van voorraden. Vorderingen en overlopende activa Debiteuren en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor verwachte oninbaarheid. 52

53 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication