53

Effecten De op de beurs genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Alle gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van de beursgenoteerde effecten worden verantwoord in de staat van baten en lasten. Niet op de beurs genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Reserves en fondsen Het vermogen van Kinderpostzegels wordt aangewend voor de doelstelling en is onderverdeeld in reserves en fondsen. De bestedingsmogelijkheid van de reserves wordt bepaald door de directie. De fondsen worden bestemd door derden. Personeelsbeloningen/pensioenen Kinderpostzegels heeft voor haar medewerkers een pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komen medewerkers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op pensioen. Dat is afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Kinderpostzegels heeft geen verplichting tot het voldoen aan aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Kinderpostzegels heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Als de verschuldigde premies op de balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op de balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Voorziening langdurige zieken De voorziening langdurige zieken is bestemd voor loondoorbetalingsverplichtingen van medewerkers die op de balansdatum langdurig ziek zijn en waarvan niet verwacht wordt dat zij weer zullen terugkeren in actieve dienst. De hoogte van de voorziening is individueel bepaald. De berekening is gebaseerd op de resterende duur van de doorbetalingsverplichting en de daarbij behorende loonkosten. Projectverplichtingen De openstaande verplichtingen aan projecten zijn opgenomen voor het toegezegde bedrag onder aftrek van verrichte betalingen. Als een toezegging vervalt, wordt het vrijkomende bedrag toegevoegd aan het beschikbare resultaat. Schulden en overlopende passiva De schulden worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opname worden de schulden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. 53

54 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication