54

Grondslagen voor de resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Baten van particulieren De baten van particulieren hebben betrekking op donaties/giften en nalatenschappen. De donaties en giften zijn verantwoord in het jaar waarin de baten zijn ontvangen dan wel zijn toegezegd. Nalatenschappen worden verantwoord op het moment dat de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten van bedrijven De baten van bedrijven zijn verantwoord in het jaar waarin de baten zijn ontvangen, dan wel zijn toegezegd. Baten van loterijorganisaties De baten van loterijorganisaties zijn verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. De baten van de Nationale Postcode Loterij inzake het project Huisje Boompje Beestje komen ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar waarin de gesubsidieerde bestedingen worden verantwoord. Baten van subsidies van overheden Overheidssubsidies komen ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar waarin de gesubsidieerde bestedingen worden verantwoord. Baten van andere organisaties zonder winststreven De baten van organisaties zonder winststreven worden verantwoord op basis van gesubsidieerde bestedingen. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of goederen De baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of goederen betreft de opbrengst uit hoofde van de verkoop van kinderpostzegels, kaarten en andere producten, verminderd met de kostprijs van de verkochte artikelen, de directe kosten van de scholenactie en de indirecte kosten van de scholenactie. Op de verkoopopbrengst van kinderpostzegels is de aan PostNL verschuldigde frankeerwaarde in mindering gebracht. Onder de kostprijs wordt verstaan de inkoopwaarde van de goederen, verhoogd met de op de inkoop- en verkoopdrukkende directe (aan derden betaalde) verwervingskosten. De directe kosten betreffen kosten voor de uitlevering van de producten, plaatsing van orders en klachtenafhandeling en worden in mindering gebracht op de verkoopwaarde van de artikelen. De indirecte kosten van de scholenactie hebben direct betrekking op de baten uit de scholenactie kinderpostzegels. De indirecte kosten van de scholenactie betreffen een deel van de kosten van de kostensoorten personele kosten, huisvestingskosten, kantoor-en algemene kosten, wervings- en communicatiekosten, afschrijvingskosten en kosten van de scholenactie die direct betrekking hebben op de scholenactie. Vervolgens wordt, op basis van de begrote personeelsformatie scholenactie, een deel van de kostensoorten toegekend aan de indirecte kosten van de scholenactie. 54

55 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication