55

Kostentoerekening Bij het toerekenen van de kosten naar bestemming wordt allereerst beoordeeld of de kosten direct of indirect toerekenbaar zijn aan één van de volgende categorieën: doelstellingen Kinderpostzegels, wervingskosten, en beheer en administratie. De kosten van de eigen organisatie worden op basis van de begrote personeelsformatie toegerekend aan één van de categorieën doelstellingen Kinderpostzegels, wervingskosten, voorlichting en bewustwording, en beheer en administratie. Elk personeelslid behoort tot één of meer van de bovenstaande categorieën. De uitvoeringskosten worden zo indirect toegerekend aan deze categorieën. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode en geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het boekjaar beschikbaar zijn gekomen en in het financieren van de bestedingen in dat boekjaar. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven materiële vaste activa is opgenomen onder de investeringsactiviteiten. Resultaatverdeling Het saldo van baten en lasten wordt gemuteerd op de continuïteitsreserve dan wel bestemmingsfondsen projecten dan wel de bestemmingsreserve projecten. De reserves worden gevormd door toevoeging van het eventuele positieve saldo van baten en lasten. De bestemming van dit saldo is allereerst de bestemmingsreserve projecten. Er wordt een dekking van 81 % nagestreefd van toekomstige projectgelden. Vervolgens zal het restant van het positieve saldo van baten en lasten worden toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Indien hierdoor de omvang van de continuïteitsreserve de norm overschrijdt van het Centraal Bureau Fondsenwerving, wordt het eventueel resterend saldo alsnog toegevoegd aan de eerder genoemde bestemmingsreserve projecten. De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de organisatie te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende baten. De continuïteitsreserve van Kinderpostzegels bedraagt 1,5 keer de kosten van de werkorganisatie op basis van de goedgekeurde begroting 2018/2019, zodat we bij tegenvallende baten nog minimaal 1,5 jaar de continuïteit van de organisatie kunnen waarborgen. Dit is conform het reglement van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de richtlijn van Goede Doelen Nederland. Deze richtlijn, die verankerd is in het CBF-reglement, staat een maximale reservering toe van 1,5 keer de kosten van de werkorganisatie. De definitie van de kosten van de werkorganisatie is: personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten, pr- en communicatiekosten, afschrijvingen en kosten van de scholenactie. De bestemmingsreserve projecten beoogt continuïteit in het toekennen van bedragen aan projecten. Kinderpostzegels ondersteunt met name meerjarige projecten, maar verplicht zich slechts voor een jaar aan een project. Daarom worden de waarschijnlijke, maar nog niet toegezegde, bedragen voor de toekomstige jaren in een bestemmingsreserve opgenomen. Er is nog geen sprake van een verplichting, maar een deel van de reserves wordt hier al wel voor bestemd. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de omvang van de verwachte toezeggingen voor toekomstige boekjaren. 55

56 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication