13

Herstelmaatregelen stikstof Door de stikstofneerslag gaat de verscheidenheid aan planten- en diersoorten gaat al decennialang achteruit. Dat zien we ook in de veenmosrietlanden in het Ilperveld. Daarom is in 2022 hard gewerkt aan natuurherstel in dit gebied. Ook zijn veel exoten verwijderd. Op Buitenplaats Leyduin en in de Noordduinen hebben we schapenbegrazing ingezet om de vergrassing en verruiging veroorzaakt door de stikstofneerslag aan te pakken, ook hier zijn veel exoten verwijderd. Helaas blijft de stikstofkraan openstaan, waardoor de stikstofneerslag in onze gebieden doorgaat. Wij vinden dat de stikstofuitstoot bij de bron teruggedrongen moet worden, en alle betrokken sectoren daarin en bijdrage moeten leveren. Wij werken met boeren samen om de natuur te versterken. Want voor weidevogels is de combinatie van (extensieve) landbouwgebieden en natuur essentieel. Er is wel een transitie voor de landbouw nodig om ook daar de uitstoot van broeikasgassen, milieubelasting op bodem en water en het verlies aan biodiversiteit terug te dringen.

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication