0

Jaaroverzicht 2022 Tweede grondaankoop van Noord-Hollands Natuurfonds Welkom thuis grutto & maatregelen vanuit Weidevogelfonds Eerste broedsucces Groene Strand Camperduin Expeditie Leyduin

Dit jaaroverzicht bevat aansprekende projectvoorbeelden, waarvan een beperkt aantal terugkomt in het jaarverslag. Het jaarverslag bevat de jaarcijfers en accountantsverklaring.

Landschap Noord-Holland in cijfers Per 31 december 2022 In eigendom of langdurig beheer hectare natuurgebieden, waarvan 4 Natura 2000-gebieden: Noordduinen, Eilandspolder, Ilperveld, Buitenplaats Leyduin eendenkooien: Van de Eng, Stokman, ‘t Zand forten: Aagtendijk, Zuidwijkermeer, Veldhuis, Krommeniedijk buitenplaatsen: Vinkenduin, Woestduin, Leyduin, Naaldenveld, Alverna, Bennerbroekbos, Overplaats 4.488 100 3 4 7 Donateurs, bedrijfs vrienden en sponsors 32.176 beschermers 1.982 giftgevers 391 periodieke schenkers 43 bedrijfsvrienden en sponsors Vrijwilligers Aantal vrijwilligers: 384 Aantal aangesloten vrijwilligersgroepen: 135 beheer en monitoringsgroepen 22 weidevogelbeschermingsgroepen Medewerkers 100 medewerkers (83,45 fte) Socials 2020 2021 2022 2.369 2.985 Volgers op Instagram 1.812 2020 2021 2022 4.019 4.117 4.099 Volgers op Twitter Weidevogelbescherming 2020 2021 2022 8.717 8.336 8.108 Aantal nesten Uitkomstpercentage 2020 2021 2022 73% 77% 76 % Aantal weidevogelvrijwilligers: 816 Aantal nieuwsbrieven en aantal ontvangers: 10 nieuwsbrieven naar 1.937 ontvangers Cursussen 27 cursussen beheer- en monitoringsgroepen 7 cursussen weidevogelbescherming 8.314 8.599 6.730 2020 2021 2022 Volgers op Facebook

Ambitie 1: Oppervlakte natuur vergroten

Aankoop Zuurvenspolder in Bergen Aan de oostzijde van het Noord-Hollandse dorp Bergen ligt een historische polder van 137 hectare: de Zuurvenspolder. Het landschap is er wijds en open, met plekken waar je nog oude strandwallen vindt. Een gebied dat honderden jaren haar oorspronkelijke karakter heeft behouden en vol zit met bijzondere flora en fauna. Dankzij donaties van enkele duizenden natuurliefhebbers hebben we in oktober 2022 bijna 5 hectare agrarische grond aangekocht in deze polder. Hiermee zetten we, in samenwerking met omwonenden een belangrijke stap in het realiseren van nieuwe natuur . Het is belangrijk dat de Zuurvenspolder wordt toegevoegd aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat geeft niet alleen (wettelijke) duidelijkheid, er komen dan ook gelden beschikbaar voor adequaat natuurbeheer. Voor het stuk grond dat wij nu in eigendom hebben, is een verzoek ingediend bij de Provincie Noord-Holland, de eerste stap om gronden in de Zuurvenspolder toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland.

Ambitie 2: Behoud en groei van biodiversiteit

Natuurbeheer en recreatietoezicht Inmiddels dragen we zorg voor honderd (!) natuurgebieden, daar zijn we trots op. Het is onze taak om die mooie natuur en bijzondere landschappen te bewaren voor de toekomst. Dit brengt allerlei beheerwerkzaamheden met zich mee, zoals maaien en afvoeren van gras en riet, snoeien, kappen, plasdras zetten van gebiedjes. Deels verplicht vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) nemen we maatregelen om de kwaliteit van het water in de natuurgebieden te verbeteren. Dit doen we door het aanleggen en verbeteren van poelen, sloten, oeverranden en slootkanten, zodat er voldoende en kwalitatief goed water en voedsel aanwezig is voor vogels, waterplanten, insecten en waterdieren. Via educatieve excursies maken we mensen bewust van de waarde van biodiversiteit en hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan het behoud ervan. In het voorjaar zetten we extra in op toezicht en communicatie richting de bezoekers, om de recreatie in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat de dieren voldoende rust hebben, in het bijzonder tijdens het broedseizoen. Elk jaar weer.

Maatregelen vanuit Weidevogelfonds In 2022 organiseerden we een actie voor bescherming van onze nationale vogel: de grutto. De grutto heeft dringend hulp nodig, want de populatie grutto’s neemt in een schrikbarend tempo af. Als het zo door blijft gaan, sterft dit boegbeeld van het Noord-Hollandse boerenland uit. Duizenden natuurliefhebbers brachten met donaties in ons weidevogelfonds samen meer dan € 71.000 bij elkaar! Een prachtig resultaat, want hiermee kunnen onze boswachters extra bescherming bieden met allerlei maatregelen in hun natuurgebieden. In de regio Westfriesland bijvoorbeeld, waar boswachter Roelf Hovinga in 2023 direct aan de slag gaat. Zo komt er een plas-drasgebied in Westerveer voor meer voedsel, passen we de waterhuishouding in Wadweere aan en installeren we een pomp in de Kolk van Dussen om het waterpeil te optimaliseren. Met plaatsing van wildcamera’s en training van vrijwilligers zorgen we voor extra veiligheid tegen predatoren. Hiermee krijgen de weidevogels nog een extra steuntje in de rug het aankomende broedseizoen.

Niet zonder natuur Nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als in Nederland. Geruisloos verdwijnen zeldzame, maar ook heel gewone planten en dieren uit ons land. Elk jaar weer. Nederland bungelt onderaan de lijst Europese landen als het gaat om oppervlakte beschermde natuur en waterkwaliteit door vervuiling van onder andere mest, lozingen en andere verontreinigingen. Van de oorspronkelijk in Nederland voorkomende soorten is gemiddeld nog maar een fractie van hun populatie over. Namens miljoenen Nederlanders riepen we samen met meer dan 60 organisaties het kabinet op om door te pakken met natuurherstel onder de naam: #nietzondernatuur. Laten we bouwen aan een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuurvriendelijke landbouw. De steun voor dit signaal komt uit alle hoeken van de maatschappij zoals natuurorganisaties, wetenschappers, verkeersorganisaties, banken, kerken, bouwbedrijven en boeren. Hoogste tijd dus voor het kabinet om de plannen voor de natuur en het herstel hiervan uit te voeren!

Eerste broedsucces Het Groene Strand Camperduin In 2020 startte in de kustprovincies een mooi initiatief: Het Groene Strand. Natuurorganisaties onder wie het IVN, de Landschappen, Vogelbescherming, Stichting Duinbehoud en Stichting Anemoon kozen, in overleg met gemeenten, stukken strand uit waar de natuur weer een kans kreeg. Door de huidige drukte op de stranden en de dagelijkse schoonmaakacties kunnen planten, waterdieren, insecten en vogels daar moeilijk terecht. De strandplevier, die geheel afhankelijk is van strandvlakten, dreigt zelfs uit te sterven. Vrijwilligers zorgen nu voor rustige stranddelen, waar vogels weer kunnen broeden en eten, waar aangespoelde wieren blijven liggen, strandplanten kunnen groeien en strandinsecten mogen leven. Eén van de Groene Stranden ligt bij Camperduin, en niet voor niets. Het Groene Strand project zorgde voor een eerste broedsucces bij Camperduin. Dit laat zien dat met enige inspanning, de natuur echt kan terugkeren naar stranden en ook op korte termijn resultaat geeft. Het Groene Strand project wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Inrichting van het Landje van Veldt aan de Schulpvaart Aan de noordkant van het dorp Castricum ligt een prachtige waterberging: het Gasthuisweidje. Een gebied dat bestaat uit bloemrijke weiden waar onder andere in het voorjaar bijzondere orchideeën zijn te vinden. Het Gasthuisweidje is een gebiedje dat pal langs de oude Schulpvaart bij Castricum ligt. De Schulpvaart speelt een belangrijke rol in het transport van zoet en zuiver duinwater naar het poldergebied. Grenzend aan het Gasthuisweidje ligt een perceel voormalige bollengrond. Dit perceel hebben we afgelopen zomer omgevormd tot een waterrijk natuurgebied van ongeveer 2 hectare met vaarten en slootjes. Hiermee breiden we het natuurgebied verder uit en versterken we de natuurwaarden van het Gasthuisweidje en haar omgeving. Het gebied is toegankelijk over de nieuwe brug en het wandelpad.

Ecologische woningbouw Gemeente Schagen In de gemeente Schagen, aan de Haringhuizerweg wordt een duurzaam en ecologisch woningbouwproject gerealiseerd waarbij woningbouw en behoud van biodiversiteit in de directe omgeving samengaan. Een bijzonder project waarbij de Groenploeg en Onderzoek & Advies (van Natuurlijke Zaken, onze zakelijke dienstverlening) het ontwerp heeft gemaakt voor de groene omgeving en een beheerplan, met als uitgangspunt behoud van biodiversiteit. Hierin is zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande groene omgeving, een plas met rietkragen en de polder. In het ontwerp staan onder andere rietoevers, bloemrijk grasland met diverse kruidensoorten voor vogels, bomen en insecten en insectenhotels.

Herstelmaatregelen stikstof Door de stikstofneerslag gaat de verscheidenheid aan planten- en diersoorten gaat al decennialang achteruit. Dat zien we ook in de veenmosrietlanden in het Ilperveld. Daarom is in 2022 hard gewerkt aan natuurherstel in dit gebied. Ook zijn veel exoten verwijderd. Op Buitenplaats Leyduin en in de Noordduinen hebben we schapenbegrazing ingezet om de vergrassing en verruiging veroorzaakt door de stikstofneerslag aan te pakken, ook hier zijn veel exoten verwijderd. Helaas blijft de stikstofkraan openstaan, waardoor de stikstofneerslag in onze gebieden doorgaat. Wij vinden dat de stikstofuitstoot bij de bron teruggedrongen moet worden, en alle betrokken sectoren daarin en bijdrage moeten leveren. Wij werken met boeren samen om de natuur te versterken. Want voor weidevogels is de combinatie van (extensieve) landbouwgebieden en natuur essentieel. Er is wel een transitie voor de landbouw nodig om ook daar de uitstoot van broeikasgassen, milieubelasting op bodem en water en het verlies aan biodiversiteit terug te dringen.

Project bescherming oevers Oosteinderpoel Aalsmeer In 2020 voerden we oeverwerkzaamheden uit in natuurgebied de Oosteinderpoel in Aalsmeer. Zo hebben we in de Molenpoel en langs de Ringvaart houten schotten geplaatst om golfslag op de onbeschermde veenoevers tegen te gaan, waardoor deze niet meer losslaan. Achter deze vooroever ontstaat door deze bescherming een ideale situatie voor water- en oeverplanten, en het verbetert de waterkwaliteit. In twee jaar tijd is de oeverbegroeiing flink toegenomen. In 2022 keerden we terug voor aanvullende werkzaamheden. Zo is een deel van bomen die dicht langs de oever staan verwijderd zodat ze de oever niet kapottrekken als ze omvallen. En er zijn extra drijfbalken geplaatst om de golfslag te breken voor meer luwte, zodat de waterplanten nog meer terrein krijgen.

Ambitie 3: Landschap klimaatbestendig maken

Groeiend veen in Ilperveld In het Interbestuurlijk Programma (IBP) Vitaal Platteland project ‘Groeiend Veen Ilperveld’ onderzoeken we de mogelijkheden om via natuurlijke processen veenbodems te laten groeien, de natuur te laten herstellen en CO2 vast te houden. We willen in de praktijk ervaring op doen; streven is eind 2025 tenminste 50 ha groeiend veen in ontwikkeling te hebben. In najaar 2022 hebben we het boek ‘Groeiend Veen in Laag Holland’ uitgebracht om te laten zien hoe het veenweidegebied er in de toekomst uit kan zien. Het geeft inzicht in de natuurlijke rijkdom, variatie en schoonheid van groeiend veen en hoe dat kan helpen om CO2 uitstoot te voorkomen en zelf vastleggen. We organiseerden een kennissessie voor veenbeheerders en een webinar voor ongeveer 100 geïnteresseerden. Kansrijke zoekgebieden voor groeiend veen in kaart gebracht en we hebben onze pachters bijgepraat. Inrichtingsplannen zijn in voorbereiding. En tot slot hebben we de contouren voor een Ontwikkelperspectief Groeiend Veen opgesteld. Dit dynamische document zal gedurende het project steeds verder vorm krijgen.

IJsselmeergebied krijgt flexibel waterpeil Hoog water, weersextremen en zoetwatertekorten, het klimaat verandert en vraagt om ander waterbeheer, ook van het IJsselmeergebied. Het IJsselmeergebied is als grootste zoetwatermeer van West Europa, de ‘regenton’ van Nederland en speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding en als ecologisch watersysteem. Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk, waar Landschap Noord-Holland deel van uitmaakt, drong er in 2021 landelijk op aan om het roer om te gooien. In 2022 brachten we aan de overlegtafel Fysieke Leefomgeving (OFL) onze boodschap in voor het Deltaprogramma IJselmeergebied om onder andere een flexibel waterpeil en natuurlijke achteroevers in het gebied te creëren, zodat zoet water in droge periodes vastgehouden wordt in het gebied. Op 5 november liet de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer weten dat water en bodem een sturende rol krijgt in het nieuwe beleid. Voor het IJsselmeergebied heeft de minister nieuwe piketpalen geslagen die in lijn zijn met onze visie, een meer flexibel waterpeil, extra beschutte plekken voor vogels, het tegengaan van verzilting en het maken van natuurlijke achter-oevers. Dit laatste is door de partners van de CBHN ontwikkeld en eind 2022 heeft de minister van I&W groen licht gegeven om natuurlijke achter-oevers verder te verkennen. Als Coalitie Blauwe Hart blijven we ons inspannen voor een duurzaam IJsselmeergebied. Uitdagingen zijn er genoeg.

Veenweiden Innovatie Programma voor Nederland Het VIPNL (Veenweiden Innovatie Programma voor Nederland) is in 2021 van start gegaan. Het programma - een initiatief van Landschap Noord-Holland en het Veenweiden Innovatie Centrum in Zegveld - is opgezet om het landgebruik in het veenweidengebied te verduurzamen. Met minder uitstoot van broeikasgassen, schoner water, meer biodiversiteit en toekomstperspectief voor ondernemers. Wij werken aan drie thema’s met een landelijke scope: natte teelten, veenmosteelt en greppelinfiltratie en hebben een vierde thema in voorbereiding: Veen aan zee, verbrakking en verzilting in het veenweidegebied. Op 15 plekken in Nederland hebben we in 2022 natte teelt-locaties ingericht, waarvan drie in Noord-Holland: Zuiderveen, Ilperveld en Ankeveen. Ook startten we begin 2022 met het aanzuren van een hectare veen in het Ilperveld om de zuurgraad van de bodem te verbeteren. We participeerden namens de LandschappenNL bestuurlijk en ambtelijk in het overleg Nationaal Veenweidenprogramma en dragen op deze wijze bij aan de verduurzaming van het veenweidengebied.

Vismigratierivier Wist je dat veel vissoorten tientallen tot zelfs wel honderden kilometers moeten afleggen om hun levenscyclus te voltooien? Tijdens hun trektochten komen zij langs allerlei barrières en hindernissen. De Afsluitdijk vormt al negentig jaar zo’n hindernis. Een doorgang door de Afsluitdijk voor trekvissen met een vier kilometer lange slingerende rivier gaat hier verandering in brengen. Deze vismigratierivier is een initiatief van Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk, de Waddenvereniging, It Fryske Gea, Sportvisserij Nederland en NetVISwerk. In 2022 is hard gebouwd aan de doorgang in de Afsluitdijk. Zo is er een doorbraak gemaakt en op de bodem van de doorgang een ruwheidslaag van breuksteen aangebracht. Deze grote stenen zorgen voor luwte en schuilgelegenheid voor de trekvissen, en zijn bedoeld om de stroomsnelheid van het water langs de bodem te verminderen. De vismigratierivier heeft twee doorstroomopeningen. Bij hoogwater en storm kunnen beide doorgangen afgesloten worden, zodat de Afsluitdijk zijn waterkerende functie behoudt.

Broedeilanden Amstelmeer In het Amstelmeer in de kop van Noord-Holland is begin 2022 de uitvoering van een indrukwekkend en duurzaam project gestart: aanleg van broedeilanden en hoogwatervluchtplaatsen voor wadvogels. Deze plekken bieden bij zeespiegelstijging een belangrijke oplossing voor het verdwijnen van buitendijkse hoogwatervluchtplaatsen en broedgebieden voor wadvogels. Een bijzonder en uniek element is een rond broedeiland. Door de combinatie van een waterpartij, steile wand met overhellende rand willen we voorkomen dat roofdieren zoals vossen en bruine ratten het eiland kunnen opklimmen en eieren of pulletjes opeten. We hopen op een hoog broedsucces. Voor de aanleg hergebruiken we de contouren van eerdere eilanden die grotendeels zijn weggeslagen, deze herstellen en vullen we met bagger die vrijkomt uit de vaargeul die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uitbaggert. Schone zandige bagger wordt nuttig, duurzaam en maatschappelijk toegepast. Verwachting is dat de eilanden uiterlijk 2025 gereed zijn.

Ambitie 4: Cultuurhistorisch erfgoed toekomstbestendig maken Renovatie Fort bij Veldhuis bijna klaar Fort bij Veldhuis is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Deze stelling is ongeveer 125 jaar geleden gerealiseerd om Amsterdam te beschermen tegen een mogelijke vijand. Op tientallen plekken werden forten gebouwd om doorgang van de vijand over de liniedijken te voorkomen. Fort bij Veldhuis was er daar één van en is onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. De binnenruimte van het fort verhuren we aan de stichting Aircraft Recovery Group, die er een museum heeft ingericht. In 2022 zijn we gestart met de renovatie van het fort. Er zijn veel deurkozijnen vervangen, raamkozijnen opgeknapt, er is geschilderd en het aangrenzende keukengebouw is grootschalig aangepakt. De werkzaamheden ronden we in 2023 af. De renovatie is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van de Provincie Noord-Holland en Stichting TriArcus.

Lobby en PR tegen snelweg door het landschap Samen met bewoners, agrarisch ondernemers en andere organisaties spannen we ons in om plannen voor een snelweg tussen A8 en A9 in de Groene Long van tafel te krijgen. De provincie kan de kosten van ruim 900 miljoen voor de verdiepte snelweg niet zelf ophoesten en kijkt daarom nadrukkelijk naar het Rijk, het Rijk ziet er niets in. Met onze eigen, alternatieve gebiedsvisie als tegenhanger hebben we in 2022 een aanzet gegeven om juist het Oer-IJ gebied te behouden èn kansen te verzilveren. Met als insteek: deze kostbare Groene Long voor mensen en natuur versterken! Via lobby richting politiek maken we ons standpunt duidelijk en ook richting ICOMOS delen we onze zorgen over de voorgenomen en ongewenste snelweg, die de Stelling van Amsterdam zal doorkruizen daarmee door UNESCO werelderfgoed.

Herstel liniedijken De liniedijken van de Stelling van Amsterdam zijn prachtig, rijk aan cultuurhistorie én aantrekkelijk als fiets- en wandelroute. Hoe waardevol ook, ze zijn vaak vergeten en niet goed onderhouden. Natuurlijke Zaken, onze afdeling zakelijke dienstverlening, heeft in 2022 in opdracht van de provincie Noord-Holland de mogelijkheden onderzocht om deze cultuurhistorische landschapselementen in ere te herstellen. Met als hoofdvraag: hoe worden ze herkenbaar en beleefbaar voor recreanten. Voor het tracé tussen fort Krommeniedijk en fort Aagtendijk deden we een haalbaarheidsstudie (definitiefase) voor het terugbrengen van historische beplanting en het toegankelijk maken van de dijk voor wandelaars. Een volgende stap is het uitwerken van de maatregelen (voorbereidingsfase) in overleg met onze pachters, gemeenten Uitgeest en Heemskerk en Recreatie Noord-Holland. De uitvoering start najaar 2024.

Fort Zuidwijkermeer Helaas liep de renovatie van fort Zuidwijkermeer opnieuw vertraging op. Op onze vergunningaanvraag is een zienswijze ingediend. We zijn daarop met de indieners in gesprek gegaan, wat tot een herziene aanvraag heeft geleid. Deze is inmiddels ingediend bij de gemeente. We hopen in 2023 duidelijkheid te krijgen en de goedkeuring van de gemeente. Hiermee willen we bereiken dat dit prachtige, rustig gelegen fort in gerenoveerde staat behouden kan blijven voor de toekomst.

Huis Leyduin op een voetstuk Er was ook sprake van vertraging bij een ander project: Huis Leyduin op een voetstuk. Het juiste tuinontwerp, passend in omringende landschap en het huis, en getoetst door de Rijksdienst voor Cultuurhistorisch erfgoed, vraagt meer tijd dan gedacht. Onze verwachting is dat we de werkzaamheden in 2023 of 2024 uit kunnen voeren.

Ambitie 5: Mensen betrekken bij natuur en landschap Expeditie Leyduin Bij elke wandeling, foto, fietstocht en stiltemoment ontdek je weer iets nieuws in de natuur. We helpen natuurliefhebbers graag op weg met leuke excursies, fijne routes en verrassende vaartochten. Sinds dit jaar kunnen gezinnen met kinderen zich lekker uitleven tijdens ‘Expeditie Leyduin’ in Vogelenzang. De boswachters creëerden een interactieve ontdekkingstocht vol opdrachten in de natuur. Loop over de stapstenen door water en kom uit in het struinbos. In dit speciale gedeelte kun je naar hartenlust buitenspelen, hutten bouwen, dieren spotten en dat zonder de natuur te verstoren. Expeditie Leyduin werd in 2022 gerealiseerd en is mede mogelijk gemaakt dankzij de Nationale Postcode Loterij.

Bloemen en kruidentuin bij Fort K’IJK Dankzij studenten van het Clusius College uit Hoorn kon in 2022 een inheemse bloemen- en kruidentuin bij Fort K’IJK in Uitgeest ontstaan. De studenten zijn dolenthousiast over de nieuwe praktijkleerplek van hun opleiding. Vanuit het programma ‘Biodivers Perspectief’ onderzoeken de studenten hoe zij de biodiversiteit rondom het fort kunnen versterken. En dat niet alleen, ze zetten het hele proces op poten, van aanleg tot aan productrealisatie. Iedereen vanuit zijn eigen discipline en expertise, van agro tot aan marketing. Als alle planten goed gaan groeien, dan kunnen theeliefhebbers na de oogst het bijzondere mengsel komen proeven in de K’IJKTUIN.

Groen Kapitaal Het programma Groen Kapitaal in de Buurt zet zich in voor een groenere en aantrekkelijkere leefomgeving. De gemeente Alkmaar is één van de eerste gemeenten die meedoet. Via het programma hebben enthousiaste buurtbewoners in 2022 gewerkt aan méér biodiversiteit in de stad Alkmaar. Tijdens dit programma zijn niet alleen ideeën bedacht door de bewoners, maar hebben ze deze ook zelf uitgevoerd. In totaal zijn er zes groene projecten uitgevoerd in de buurt. We zien dat steeds meer mensen aan de slag willen met de natuur in hun eigen leefomgeving. Groen Kapitaal ondersteunt groene burgerinitiatieven. De aanpak is drieledig en bestaat uit een participatieve buurtaanpak, een financiële bijdrage voor materialen en planten en verbinding via het kennisnetwerk. De provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar stelden geld beschikbaar, zo konden de bewoners snel aan de slag.

Natuurwerkdag Dit jaar was de 22e editie van de Natuurwerkdag op vrijdag 4 én zaterdag 5 november. In heel Nederland deden 15.119 deelnemers mee aan ruim 560 natuurklussen die bijdragen aan natuurbehoud- en herstel. In Noord-Holland waren ongeveer 70 locaties waar je als vrijwilliger aan de slag kon, met werkzaamheden als bijvoorbeeld wilgenknotten, aanleggen van ijsvogelwanden en klussen bij een heemtuin of een bijzonder stuk natuur. De Natuurwerkdag is een jaarlijks hoogtepunt in sociaal opzicht en voor de natuur natuurlijk. Ons doel is dan ook om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met groen vrijwilligerswerk. Voor één keer of misschien ben je daarna wel verkocht? Op onze website staan de 150 werkgroepen, wij lenen hen gereedschappen, organiseren boeiende lezingen en bieden natuurcursussen aan. De Natuurwerkdag wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Nieuwe excursieboot Ilperveld Vlakbij Amsterdam ligt het Ilperveld. Een waterparadijs met eilandjes van riet en veenmos waar de bodem als een spons onder je voeten beweegt. Dit uitgestrekte natuurgebied bij Landsmeer is alleen per boot te verkennen. Elk jaar organiseren onze boswachters en gidsen vaarexcursies voor schoolklassen en groepen. Na vijftien jaar trouwe dienst was het nodig onze excursieboot in het Ilperveld te vervangen. Dankzij donaties van veel natuurliefhebbers, fondsen en eigen middelen kon eind 2022 de bouw starten van een nieuwe elektrische boot. En daar zijn we super blij mee! De nieuwe boot krijgt een zuinige, geruisloze motor die we met onze zonnepanelen kunnen opladen. Hij is makkelijk in onderhoud en rolstoelvriendelijk zodat er nog meer mensen kunnen genieten van dit mooie stukje natuur. Want genieten van dit unieke waterparadijs, is onvergetelijk vanaf het water!

Betrekken bij Groen Fonds Mensen betrekken bij de natuur is het belangrijkste doel van het Betrekken bij Groen Fonds. De provincie Noord-Holland stelde in 2022 € 101.500 beschikbaar. Afgelopen jaar hadden we een recordaantal van 92 vrijwilligersorganisaties die in totaal voor meer dan € 503.000 budget aanvroegen voor groene projecten. Projecten die een financiële bijdrage krijgen versterken de biodiversiteit in de provincie, ondersteunen vrijwilligersgroepen in hun werk om de natuur te beheren, verbeteren de bescherming van dieren en planten of hebben een innovatief groen idee. Projecten die zich daarnaast richten op participatie én veel mensen bereiken, kregen een groter bedrag toegekend. De jury bestond uit een vertegenwoordiging van natuurorganisaties en honoreerde 48 van deze projecten; 22 volledig en 26 aanvragen ontvangen een deel van het aangevraagde bedrag.

Vrijwilligerswerk draagt bij aan de biodiversiteit In 2022 konden we, via een financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, de aangesloten zelfstandige vrijwilligersgroepen helpen om veilig en gezond te werken in de natuur. Om het werk prettig en aangenaam te kunnen doen hebben diverse vrijwilligersgroepen gereedschappen aangeschaft. Dit zijn vooral groepen die wekelijks werken en geen gebruik kunnen maken van de tijdelijke uitleen van ons vrijwilligersdepot of gereedschappen gebruiken die wij niet in het uitleenassortiment hebben. Verder zijn er op aanvraag cursussen gegeven en hebben vrijwilligers bij ons cursussen kunnen volgen. Op het gebied van biodiversiteit is er ook weer veel gebeurd. Er zijn veel zaden, planten, struiken en bomen aangeschaft, gezaaid en geplant om de insecten en andere dieren weer te voorzien van eten en schuil- en nestgelegenheid.

Biodiversiteitsonderzoek met vrijwilligers in Zaanstad De vele planten- en diersoorten die in Noord-Holland voorkomen zorgen voor afwisselende natuur. Maar hoe gaat het met de dieren en planten binnen een gemeente? Gemeenten benaderen vaak Natuurlijke Zaken (onze zakelijke dienstverlening) om de biodiversiteit in kaart te brengen. Wij zorgen voor de inventarisaties en betrekken daar soms ook inwoners van de gemeente bij. Bijvoorbeeld in de gemeente Zaanstad, waar alle ringslangen, libellen en broedvogels nauwkeurig zijn geïnventariseerd in samenwerking met omwonenden.

Met dank aan Alle Bedrijfsvrienden en sponsors die ons hebben gesteund in 2022 Excellente Partners - - - - Afvalzorg, Assendelft De Friesland Zorgverzekeraar, Leeuwarden Stichting TriArcus, Heemskerk Letam Holding B.V. Gouden Vrienden - BPD, Amsterdam Zilveren Vrienden - - - - Batenburg Notarissen, Haarlem/Beverwijk Havenbedrijf Amsterdam NV, Amsterdam Logchies Renovatie&Onderhoud, Beverwijk Opzet, Santpoort-Zuid Vrienden - - Aannemingsmaatschappij Markus BV, Amsterdam Albers Euromovers, Alkmaar

- - - - - - - - - - - - - - - - Akerbouw BV, Uitgeest Aulbers Services BV, Bergen De Hooge Waerder, Alkmaar De Wilde Ingenieurs Groep, Beverwijk Conservatorium Hotel Amsterdam Habo DaCosta, Vianen H&S Adviesgroep, Alkmaar HB Adviesbureau, Alkmaar Jonk Investments, Zuidoostbeemster KWS Infra BV, Heerhugowaard KW Infra Meerlanden, Rijsenhout MUG Ingenieursbureau, Opmeer Plextra, Alkmaar Pot Jonker Advocaten, Haarlem Roelofsen Machineverhuur & Grondwerken BV, Zuidschermer Subsidies en vermogensfondsen Voor de inrichting en verbetering van natuurgebieden of cultuurhistorische elementen is de ondersteuning van vermogens en particuliere fondsen essentieel. Door een bijdrage van onderstaande organisaties konden we in 2022 specifieke projecten realiseren. - - - - - - ANWB Fonds De Blom-De Wagt Foundation Dinamo fonds J.C. Ruigrok Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland Stichting Dioraphte - - - - - - Stichting Jaap van Duijn Vogelfonds Stichting TriArcus Stichting de Versterking Stichting Vijverduin Stichting Zabawas Van der Hucht de Beukelaar Stichting Landschap Noord-Holland ontving subsidie van onder andere de provincie Noord-Holland, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), het Hoogheemraadschap van Rijnland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en diverse gemeenten. Landschap Noord-Holland ontvangt structureel steun van Sponsoring - - - - - Donar Groen Vervloed aanhangwagens Natuurlijk Consultancy Fa. A. Sneekes & Zn BM Connect - - - - - - - Smit Groenadvies, Schagen Van der Goes en Groot Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau BV, Alkmaar en Kwintsheul Van der Leij Bouwbedrijven, Amsterdam Voortman Kantoormeubelen BV, Purmerend West-Friesland Plant, Zwaagdijk Wetlands Safari, Amsterdam Windroos Advocatuur, Alkmaar

Colofon Foto’s: Gerard Bos, Hans Brinks, Henk van Bruggen, Yorinde Diepstraten, Dutchphoto, Marleen van der Dussen, Martin Melchers, Peter van Graafeiland, Tom Kisjes, LandschappenNL, Menno Schaefer, Peter Veldt, Joost Wentink, Ronald van Wijk. Infographic: Opzet, Santpoort-Zuid Klik hier en lees ons complete Jaarverslag over 2022. Landschap Noord-Holland, Postbus 222, 1850 AE Heiloo

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
Home


You need flash player to view this online publication