35

35 Hoe gaan wij dat doen Uitstoot van broeikasgassen in veenweidegebieden verminderen en stoppen We krijgen steeds meer inzicht in de relatie tussen beheer en de uitstoot van broeikasgassen in veenweide gebieden. Het project Omhoog met het Veen (2017) leverde waardevolle inzichten op die we de komende tijd met aanvullende metingen gaan verifiëren. En de afgelopen jaren werkten we met Agrarische Natuurvereniging Water Land en Dijken samen in het Innovatieprogramma Veen (IPV). Vanaf 2022 gaat IPV op in een landelijk programma: VIP NL (Veen Innovatie Programma Nederland). Onze organisatie heeft hierin een centrale positie. Zo onderbouwen we met (wetenschappelijk gevalideerd) praktijkonderzoek en pilots onze overtuiging dat we met natuur de klimaatproblematiek in veengebieden kunnen oplossen, en blijven we onze kennis delen. Inspelen op klimaatverandering Droogteperiodes, extreme regenbuien en stijging van de zeespiegelstijging; het zijn stuk voor stuk bedreigingen van formaat. De komende jaren voeren we in een aantal natuurterreinen waar dit lijkt te spelen gebiedsanalyses uit om scherp te krijgen waar welk probleem speelt, en komen we met oplossingsrichtingen waar de natuur wel bij vaart. Door slim te koppelen, kunnen we meerdere ambities realiseren, bijvoorbeeld voor klimaat en biodiversiteit. Zo hebben we in Balgzand een vogelbroedrots gemaakt, als oplossing voor het tekort aan hoogwatervluchtplaatsen en om landpredatie tegen te gaan. In het Amstelmeer leggen we binnendijks hoogwatervluchtplaatsen en broedeilanden aan. Deze plekken bieden bij zeespiegelstijging ook een oplossing voor het verdwijnen van buitendijkse hoogwatervlucht- en broedplaatsen voor wadvogels. Door de natuur ruimte te geven om mee te bewegen en zich aan te passen aan klimaatveranderingen (adaptief) bereiken we op lange termijn resultaat. Liefst door natuurlijke processen, zoals de aangroei van kwelders door overstroming en afzetting van slib. En via ingrepen waar we meteen mogelijkheden voor de natuur inbouwen om mee te bewegen. Meer over Innovatieprogramma Veen We wegen steeds zorgvuldig af wanneer we vasthouden aan bestaande waarden en natuurdoelen en wanneer we die doelen en waarden bij moeten stellen aan nieuwe situaties. Daarvoor houden we onze oren en ogen open voor (beleids)ontwikkelingen en klimaatdoelen bij de provincie en de waterschappen. En via beleidsvorming en -beïnvloeding dragen we ook bij aan klimaatbestendige natuurgebieden en landschappen buiten onze eigen terreinen.

36 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication