64

64 Meerjarenbeleidsplan 2022-2026 Noord­Holland In Noord-Holland werken wij sinds jaar en dag samen met alle andere natuurorganisaties: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, PWN, het Goois Natuurreservaat (GNR), Waternet, IVN en de Natuur- & Milieufederatie Noord-Holland. Sinds acht jaar doen ook recreatieorganisaties Recreatie Noord-Holland, het Amsterdamse Bos en Recreatieschap West-Friesland mee. Samen voeden wij met name het provinciale natuur- en recreatiebeleid. Samen met IVN trekken wij het Programma Betrekken bij Groen, gericht op het ondersteunen van vele duizenden natuurvrijwilligers. Dit programma stemmen wij af met de andere natuur- en recreatieorganisaties. Samenwerking met andere sectoren is onmisbaar voor effectief natuurbeheer. Bijvoorbeeld waar het gaat om onze doelstellingen voor de populatie boerenlandvogels werken we samen met boeren, agrarische collectieven en de provincie. Waar het gaat om het vinden van oplossingsrichtingen voor beperking van de stikstofuitstoot nemen wij deel aan de provinciale Regietafel Stikstof. Daarin zijn, naast natuurorganisaties, ook gemeenten, boeren, waterschappen, industrie, bouw, mobiliteitssector en werkgevers vertegenwoordigd. In het Innovatieprogramma Veen werkten wij nauw samen met Agrarische Natuurorganisatie Water, Land en Dijken, de provincie en het waterschap. Samen onderzochten we mogelijkheden om onder nattere condities agrarische producten te verbouwen (‘natte teelt’). Zo dragen we enerzijds bij aan de nationale klimaatdoelen en maken we anderzijds een nieuw verdienmodel voor boeren mogelijk. Deze lijn is nu opgeschaald naar nationaal niveau in het VIP NL (Veen Innovatie Programma Nederland).

65 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication