0

Jaaroverzicht 2021 • Landschap Noord-Holland 85 jaar! • Eerste grondaankoop van Noord-Hollands Natuurfonds • Laatste jaar voor Innovatie Programma Veen • Groen Kapitaal in de wijk

De doelstellingen van Landschap Noord-Holland kunnen we samenvatten in zeven ambities samen. Per ambitie tonen we voorbeelden van wat we in 2021 bereikt hebben. Dit jaaroverzicht is een samenvatting van het Jaarverslag 2021. Dit wordt hier gepubliceerd.

Landschap Noord-Holland 85 jaar!

85 Jaar en springlevend 85 Jaar geleden, in 1936, werd Landschap Noord-Holland ‘geboren’ uit een initiatief van een clubje welgestelde natuurliefhebbers Van Tienhoven, Drijver en de grondlegger van de Nederlandse natuurbescherming, Jac. P. Thijsse. Deze bevlogen groep mensen had een droom: natuurgebieden aankopen om ze zo veilig te stellen voor de toekomst. Vier jaar later deed de stichting Het Noordhollands landschap een eerste aankoop: het Wildrijk in Sint Maartenszee. De drie oprichters van de nieuwe natuurorganisatie zamelden 19.000 gulden in om dit stukje natuur de redden: een beeldschoon en rijk overblijfsel van een landgoed in de Zijpepolder. Inmiddels is onze natuurorganisatie uitgegroeid tot een maatschappelijke organisatie met 98 natuurgebieden.

Van kleine stichting naar breed natuurnetwerk De mannen die er de koppen voor bij elkaar staken en het geld binnenhaalden hadden het goed gezien: het dreigde snel bergafwaarts te gaan met het fraaie landschap en de natuur in Noord-Holland. In die tijd was er letterlijk sprake van kaalslag door het wildkappen van hakhoutbosjes zoals het Wildrijk. Ernest Briët (directeur Landschap Noord-Holland): “De urgentie om ‘iets te doen’ die zij toen voelden, hebben sindsdien veel Noord-Hollanders gevoeld. Vandaag de dag niet minder. Er zijn nog steeds stukken bedreigd landschap te redden en er kan nog veel meer worden gerepareerd”. In 85 jaar tijd groeide het aantal natuurgebieden van onze stichting van 1 naar bijna 100 (totaal 4.500 hectare). Wij voelen ons gesteund dankzij ruim 33.000 Beschermers, duizenden vrijwilligers en tientallen sponsors en fondsen.

Ambitie 1. Oppervlakte natuur vergroten

Eerste grond aankoop Noord-Hollands Natuurfonds Wij zijn enorm blij dat we kunnen melden dat de eerste aankoop een feit is. In ’t Zand, in de kop van Noord-Holland, bij Natuurgebied De Mosselwiel hebben wij ruim 42.000 m² agrarische grond gefinancierd met geld uit het Natuurfonds. Door de aankoop van dit stuk grond verbinden we de natuurgebieden rondom Eendenkooi ‘t Zand en het Mosselwiel. Natuur krijgt hier straks alle ruimte. Aankomend jaar maken we ons hard voor de volgende aankoop!

Ambitie 2. Groei van de biodiversiteit

Herstelproject Ilperveld Ook in 2021 hebben we in het Ilperveld volop gewerkt aan het herstel van de natuur. Door overmatige neerslag van stikstof komen kwetsbare planten en dieren in dit veenweidegebied in het gedrang. Met afplaggen, petgaten uitgraven en natuurvriendelijke oevers geven we de natuur een betere uitgangspositie voor de toekomst. Hierdoor krijgen kwetsbare planten en dieren weer de ruimte, zoals ronde zonnedauw, orchideeën, varens, maar ook weidevogels en vlinders. De herstelmaatregelen zijn een noodoplossing. De echte oplossing is een politieke keuze die het Rijk en de provincie kunnen nemen: het dichtdraaien van de stikstofkraan en aanpakken van de veroorzakers.

Dynamische duinen in de Noordduinen Op het voormalige schietterrein bij Botgat hebben we stuifkuilen, stukken open duin gecreëerd en helmgras aangeplant. Door invloed van de wind ontstaat er een natuurlijk duinreliëf. Soorten die gebaat zijn bij stuivend mineraalrijk zand, zoals duinroos, buntgras en duinviooltjes, kunnen dan weer floreren. Om deze en andere soorten nog meer kansen te geven zijn exotische plantensoorten verwijderd, zoals de Japanse bottelroos. Die kunnen namelijk in korte tijd grote stukken duin innemen. Het afgevoerde materiaal is duurzaam hergebruikt door het composteren. Dynamische duinen vormen ook een ‘thuis’ voor andere soorten als zeldzame duinvlinders, tapuiten en konijnen: zij zijn ontzettend afhankelijk van dynamische duinen. Het maaien, chopperen, de schapenbegrazing èn de aanleg van stuifkuilen van de afgelopen jaren hebben nu al een positief effect in de Noordduinen. Zo kunnen we de verruiging aanpakken die ontstaat door de enorme hoeveelheid stikstofneerslag. We blijven de effecten van de zandverstuiving volgen, in samenwerking met de provincie Noord-Holland.

Schaapskudde op Woestduin Op en rond de voormalige paardenrenbaan van Woestduin (5,61 hectare) op Buitenplaats Leyduin bij Vogelenzang hebben we een schaapskudde ingezet voor de begrazing. Bezoekers vonden het een prachtig gezicht. De kudde van 250 schapen zorgt ervoor dat het droog schraalland niet verder verzuurd en verruigt. Door de grote hoeveelheid stikstofneerslag is hoog opgaande vegetatie ontstaan, en verdringen grassen de kwetsbare planten en diersoorten. Dit open en kruidenrijke veld, tamelijk zeldzaam in West-Europa, is van grote waarde. Schapen komen precies daar waar machines niet kunnen komen. Als ze klaar zijn met grazen, reizen de schapen weer door naar een ander natuurgebied. De provincie Noord-Holland financiert de werkzaamheden om de natuur te helpen herstellen. Woestduin behoort tot de Europese extra beschermde Natura2000 gebieden.

Werkzaamheden Kerkepolder De Kerkepolder in West-Friesland is een waterrijk vogelparadijs waar het wemelt van de weidevogels. Altijd iets te zien, altijd genieten. Toch gaat het niet goed in deze polder ten zuiden van Wognum met voornamelijk soortenarm boerenland. Daarom startten we in 2021 een fondsenwervende actie onder onze Beschermers, en konden we beginnen met de werkzaamheden. Zo hebben we de slootkanten hersteld, de waterkwaliteit hebben we verbeterd door het uitgraven van de sloten en het ingraven van afwateringspijpen, en hebben we nieuwe beschoeiing aangebracht. De Kerkepolder is weer klaar voor een nieuw vruchtbaar broedseizoen.

Vismigratierivier: Een uniek ontwerp tussen Waddenzee In 2011 namen De Waddenvereniging, It Fryske Gea, Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk, Sportvisserij Nederland en NetVISwerk het initiatief voor het realiseren van een visverbinding tussen Waddenzee en IJsselmeer: de Vismigratierivier. De Vismigratierivier is een vier kilometer lange getijdenrivier die de Afsluitdijk straks passeert bij Kornwerderzand. Dit wereldwijd unieke ontwerp zorgt ervoor dat trekvissen straks weer vrij van Waddenzee naar IJsselmeer én terug kunnen zwemmen. Dat is hard nodig. De aanleg van de Afsluitdijk 90 jaar geleden bracht Nederland veiligheid, maar voor de natuur was dit een ecologische ramp. De Zuiderzee en Waddenzee werden abrupt van elkaar gescheiden. Zo verdween een visrijk brakwatermilieu met al zijn dynamiek en biodiversiteit. De natuur volledig herstellen gaat niet, maar met de aanleg van de Vismigratierivier wordt een belangrijke schakel in de trekvisroutes hersteld.De contouren van de vismigratie worden in 2021 zichtbaar. Na de aanleg van de Westflank, is in januari 2021 een gat gemaakt in de Afsluitdijk. Hier kunnen straks de vissen van zoet naar zout water trekken. Aan de IJsselmeerzijde is een lange rietstrook van ongeveer 400 meter aangelegd. Dit vormt een natuurlijke oever met waterriet uit de Makkumer Noordwaard, klei uit de Wide Wimerts, grond en zand uit de vaargeulen van het IJsselmeer en stenen vrijgekomen bij de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Mooie voorbeelden van hergebruik van materialen!

Ambitie 3. Kwaliteit openbaar groen vergroten

Groenploeg werkt met Kleurkeur De hele Groenploeg slaagde voor de Cursus Kleurkeur. Bij Kleurkeur, een certificering voor ecologisch beheer van bermen en groenstroken, is er meer ruimte voor biodiversiteit bij beheer van bermen en groenstroken. Om de verscheidenheid aan plant en diersoorten stabiel te houden of zelfs te vergroten wordt ecologisch en gefaseerd gemaaid. Om dit beheer goed te kunnen uitleggen gebruiken we ook QR-borden, hiermee informeren we bewoners of gebruikers van een gebied over het beheer. Want de gebieden zien er vaak anders uit dan mensen gewend zijn, minder strak bijvoorbeeld. De borden zorgen voor minder vragen en levert vaak enthousiaste reacties op.

Sinusmaaibeheer Hondsbossche en Pettemer Zeewering De Groenploeg van Natuurlijke Zaken voert sinds 2021 het beheer uit op de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beheren we deze bijzondere locatie op een nieuwe manier; via sinusmaaien. In juli maaiden we een sinuspad (S-vorming) over een lengte van 6 kilometer. Later volgde het maaien van de planten binnen het sinuspad. Dertig procent maaien we niet. Hierdoor ontstaan micro klimaatjes, wat insecten en andere dieren prettig vinden. Door de afwisseling blijven schuil- en voorplantingslocaties beschikbaar voor insecten. Het maaien levert ongeveer 60 vrachtwagens met maaisel op, wat we lokaal afzetten om Bokashi van te maken. Dit is goed gefermenteerd organisch materiaal met een hoge voedingswaarde, een natuurlijke bodemverbeteraar.

BUCH-gemeenten voor Bokashi De BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) besloten het maaibeheer voortaan duurzaam ecologisch uit te laten voeren en kozen onze Groenploeg voor deze omvangrijke klus. Belangrijke reden: wij hebben de kennis en ervaring in huis van innovatief ecologisch maaibeheer en het verwerken van maaisel. Omdat de Groenploeg volgens de Kleurkeur methode werkt, verbetert de biodiversiteit en valt er voor inwoners meer te genieten van de flora en fauna. Bij de uitvoering controleert de Groenploeg vooraf op de aanwezigheid van bijzondere planten en dieren. Zo’n 750 ton maaisel verwerkte de Groenploeg lokaal tot Bokashi, deze bodemverbeteraar kan door bijvoorbeeld boeren over hun land uitgereden worden.

Ambitie 4. Landschap klimaat bestendig maken

Laatste jaar voor Innovatie Programma Veen Is het mogelijk; agrarische bedrijfsvoering in de veenweidegebieden en vernattingsmaatregelen voor bodembehoud? Met die vraag startte vijf jaar geleden het Innovatie Programma Veen (IPV) om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor veenbehoud met behoud van melkveehouderij of nieuwe natte teelt zoals lisdodde en azolla. In 2021 ging het vierde onderzoeksjaar van start. Eind van het jaar werden alle deelrapportages opgeleverd. We ronden het IPV af in mei 2022 met een kennissymposium en integraal eindrapport. Omdat we veel waardevolle kennis hebben opgedaan, maar er ook heel veel onzekerheden blijven, zijn we in 2021 op zoek gegaan naar mogelijkheden voor voortzetting van dit programma. En met succes, via het landelijk op te zetten Veen Innovatie Programma Nederland, kortweg VIPNL krijgt het Innovatieprogramma Veen een vervolg.

Multifunctionele achteroevers in het IJsselmeer Samen met andere natuurorganisaties maakten we ons grote zorgen over de komst van van zonne- en windenergie in Natura2000 gebieden, zoals in het IJsselmeer. Een plan om zonne-atollen in het IJsselmeer aan te leggen betekent het verlies van 4.500 hectare (met daarin 1350 ha zonneatollen) aan weids open water en natuur. En daarmee verlies aan leefgebied van watervogels zoals de toppereend, brilduiker en kuifeend. Daarom hebben we een alternatief concept ontwikkeld. Multifunctionele achteroevers met ruimte voor zonne-energie, nieuwe landbouw, recreatie en natte natuur. Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk heeft dit alternatief van multifunctionele achteroevers laten onderzoeken door H+N+S Landschapsarchitecten. De studie laat kansen en mogelijkheden zien bij de Wieringerhoek om verschillende landschapstypen te creëren, gefaseerd en naast elkaar

Ambitie 5. Erfgoed in topconditie brengen

Herstel Eendenkooi van der Eng Sinds vorig jaar zijn wij de trotse eigenaar van Eendenkooi van der Eng in Uitgeest. Een eeuwenoud monument en een bijzonder stukje cultuurhistorisch erfgoed dat onopvallend, midden tussen de weilanden vlak bij het dorp ligt. In de ‘kooi’ worden al 400 jaar eenden gevangen. Vroeger om te eten, tegenwoordig om te ringen voor natuuronderzoek. Deze eeuwenoude traditie dreigde verloren te gaan, omdat de staande constructie van de vangpijpen in zeer slechte staat verkeerde en dreigde in te storten. Een restauratie was dringend nodig. Na een succesvolle fondsenwervende actie onder onze Beschermers konden we beginnen met de werkzaamheden. De eerste vangpijp is vervangen, vervanging van de tweede vangpijp in 2022 wordt uitgesteld in verband met materiaal leveringsproblemen.

Fort Zuidwijkermeer omgetoverd tot Kaasfort Vlak bij het Noordzeekanaal ligt Fort Zuidwijkermeer, onderdeel van de Stelling van Amsterdam en UNESCO Werelderfgoed. Het staat bekend om de bijzondere vleeskelders onder het massief betonnen gebouw. Vanuit dit fort werden vroeger andere forten van levensmiddelen voorzien. Samen met Bourgondisch Lifestyle, een kaasaffineur uit Beverwijk, maken we een nieuwe bestemming voor het fort mogelijk. De ruimtes in het fort zijn namelijk zeer geschikt voor het opslaan en laten rijpen van bijzondere kazen, in 2021 zijn de eerste kazen naar het fort gebracht. Liefst hadden we de herbestemming van het fort ook afgerond, maar omdat een vergunning nog niet rond is heeft dat proces stilgelegen. We verwachten in 2022 duidelijkheid over de definitieve vergunning te krijgen. Zodat dit prachtige rustig gelegen fort behouden blijft voor de toekomst.

Huis Leyduin op een voetstuk Het is bijna 25 jaar geleden dat we de nieuwe, trotse eigenaar werden van Buitenplaats Leyduin. Toen al een prachtig gebied, vol bijzondere natuurwaarden en verborgen cultuurhistorische schatten. Reden om veel energie te steken in het herstellen van de Buitenplaats. In 2021 bestond Huis Leyduin maar liefst 100 jaar! Tijd om dit imposante rijksmonument in het zonnetje te zetten. Na een restauratie van het ornamentenplafond in de Van Loonzaal is nu de buitenkant aan de beurt. Ooit lag er rondom Huis Leyduin een sierlijke tuin, zorgvuldig onderhouden door de tuinman. Op veel andere buitenplaatsen in Noord-Holland is deze traditie goed behouden gebleven en kunnen bezoekers nog steeds genieten van de tuinen van toen. Op Leyduin is het tuinontwerp van vroeger verloren gegaan. Na een fondsenwervende actie onder onze Beschermers gaan we de tuin volgens passend ontwerp inrichten, zo komen het gebouw en omringende landschap weer met elkaar in verbinding te staan. De werkzaamheden staan gepland voor 2022.

Gebiedsplan Groene Long gepresenteerd Van het Alkmaardermeer in het noorden tot Spaarnwoude in het zuiden krimpt het open landschap steeds verder in door de stedelijke druk van Haarlem - Alkmaar en Amsterdam - Zaanstad. Grote projecten zijn hier gepland, zoals een aansluiting van de A8 op de A9 en verdere stedelijke uitbreiding. Deze hebben ingrijpende, onomkeerbare gevolgen voor het landschap. Wij presenteerden samen met andere maatschappelijke organisaties, agrarisch ondernemers en bewonersgroepen een eigen plan voor dit groene gebied. Hiermee riepen we Gedeputeerde Staten op om de geplande snelweg definitief te schrappen en in plaats daarvan een plan te ontwikkelen voor de waardevolle groene long tussen de A8 en A9.

Ambitie 6. Met mensen werken in het groen

Het Groene Strand in Camperduin De Nederlandse stranden zijn bijzondere en ook dynamische gebieden die bijdragen aan de biodiversiteit in ons land. Door intensief strandbeheer en recreatiedruk is er minder ruimte voor natuur op het strand en minder rust voor strandbroedende vogels. Met hulp van de Nationale Postcodeloterij zetten we ons in om de natuurwaarden te versterken en natuurbeleving weer onderdeel te maken van de strandbeleving. Dit doen we door het bijzondere en ook wonderlijke verhaal van het strandleven te vertellen, bewustzijn te vergroten en het strandbeheer aan te passen, waardoor de voedingsbodem en verder strandleven een kans krijgt zich te ontwikkelen. In Noord-Holland zijn strandcommunities opgericht die afval opruimen, voorlichting geven en met belanghebbenden in overleg gaan. Er zijn broedstranden gemaakt voor vogels die worden gemonitord. Camperduin mocht zich in 2021 het eerste Groene Strand van Noord-Holland noemen. Samen met vele vrijwilligers, ondernemers, natuurorganisaties en gemeenten geven we zo ruimte aan de natuur op het strand en rust aan strandbroeders als bontbekplevier en sterns.

Groen Kapitaal in de Buurt Met het programma Groen Kapitaal in de Buurt helpen we groene bewonersinitiatieven. Op dit moment werken we samen met de gemeenten Alkmaar, Hilversum en Zaanstad. Onze werkwijze bestaat uit drie stappen: een participatief buurtproces, een financiële bijdrage voor materialen en planten en verbinding via een kennisnetwerk. Het project stimuleert en ondersteunt in totaal vier tot zes groene buurtinitiatieven in de openbare buitenruimte bij een gemeente. Zo ontstaat er meer groen en biodiversiteit, een meer aantrekkelijke leefomgeving en worden bewoners positief betrokken. Onze kennis helpt hen op weg waarna ze het zelf kunnen (blijven) doen. Door samen te werken met lokale partijen kunnen we bekijken of er verdere begeleiding nodig is.

Betrekken bij Groen Fonds maakt 41 projecten mogelijk! Mensen betrekken bij de natuur is het belangrijkste doel van het Betrekken bij Groen Fonds. De provincie Noord-Holland verleent met dit fonds in 2021 101.500 euro aan groene projecten. Bijna negentig vrijwilligersorganisaties klopten aan bij het fonds met een projectidee. Projecten die de soortenrijkdom in onze provincie versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken, kwamen voor een financiële bijdrage in aanmerking. De jury koos in totaal éénenveertig projecten, die kregen het toegekende bedrag in 2021. De achtentachtig inzendingen vroegen in totaal voor ruim 570.000 euro budget aan, dit laat zien dat vrijwilligers vol ideeën zitten om de biodiversiteit een impuls te geven en om de Noord-Hollanders te betrekken bij hun groene leefomgeving.

Veel hulp tijdens Landelijke Natuurwerkdag Op de Natuurwerkdag voeren deelnemers onderhoud uit in de natuur, onmisbaar voor het in stand houden van de leefomgeving van veel (bedreigde) planten en dieren. Ook is behoud en herstel van natuurgebieden met al hun biodiversiteit één van de meest efficiënte maatregelen tegen klimaatverandering. Zorg voor het landschap, zoals onderhoud aan (knot-)bomen, boomgaarden, het aanleggen van bloemenweiden en schoonmaken van poelen is steeds vaker in vrijwilligershanden. In onze provincie waren vrijwilligers en twee scholen actief op in totaal 64 locaties. In heel Nederland deden dit jaar 14.470 deelnemers mee aan meer dan 520 mooie natuurklussen.

Ambitie 7. Een natuurervaring binnen 15km

Nieuwe uitkijktoren voor de Balgzandpolder De uitkijktoren is bijna 10 meter hoog en biedt een adembenemend uitzicht over de vogelrijke Balgzandpolder tot aan de kust van Texel en Wieringen. De toren staat vlak bij de vogelrots (5 meter hoog) die we in 2016 maakten als veilige haven voor broedvogels. De nieuwe uitkijktoren is onderdeel van een groter plan waarmee wij, samen met onze partners, de beleving van Balgzand wil versterken. Bezoekers en vogelaars kunnen nu op verschillende punten van heel dichtbij genieten van natuur en van vogels in dit stuk waddengebied zonder ze te verstoren.

Vogelkijkroute vanaf Fort K’IJK Begin februari zetten we jaarlijks de sluizen open bij Fort bij Krommeniedijk (Fort K’IJK). Dit is een jaarlijkse terugkomende gebeurtenis en bedoeld om de weidevogels te verwelkomen. De weilanden rondom Fort K’IJK komen langzaam onder water te staan, dit heet inundatie. Hierdoor komen wormen die in de grond leven omhoog, een belangrijke voedselbron voor weidevogels. Weidevogels die na een lange tocht in Nederland aankomen, komen hier weer op krachten. Het is dan een geweldig vogelspektakel rond het fort. Wij ontwikkelden een fietsroute zodat liefhebbers kunnen genieten van weidevogels. De route start bij Fort K’IJK en gaat door diverse rijke weidevogelgebieden aan de zuid- en westkant van het Alkmaardermeer. In de maanden maart tot en met juni zijn langs de hele route weidevogels te zien. Als je geluk hebt, zie je de grutto’s rondom het fort hun buikjes voleten. De route brengt je ook langs de Hempolder, een waar paradijs voor vogels als grutto, kievit, tureluur, slobeend en krakeend.

Nieuwe toegangsbrug voor St. Aagtendijk Dit verborgen natuurgebied willen we graag openstellen voor publiek. Het is een prachtige plek tussen de forten bij Beverwijk en Heemskerk, helaas slecht toegankelijk voor bezoekers. Dankzij bijdragen van deelnemers aan het fietsevenement de ‘Ronde van de Stelling van Amsterdam’ is genoeg geld opgehaald voor een nieuwe toegangsbrug. Boswachter Jeroen ontving daarvoor een cheque van 1.000 euro. Als dank kregen alle giftgevers de nieuwe wandelroute om als eerste de nieuwe brug te proberen en natuurgebied Aagtendijk te ontdekken! De Ronde van de Stelling van Amsterdam is een evenement van Le Champion, organisator van sportevenementen.

Wandelend het jaar door Helaas waren er ook dit jaar nauwelijks excursies mogelijk vanwege de coronapandemie. We hebben daarom volop ingezet op de individuele natuurbeleving. We maakten routes met QR-codes voor meer informatie, werkten acht wandel- en fietsroutes bij en we lanceerden laarzenpadroutes. Voldoende aanbod voor wandelaars om toch fijn te genieten van onze natuurgebieden. In het najaar konden we door de versoepelingen van de coronamaatregelen een herfstwandeling in het Wildrijk organiseren met gidsen langs de route.

Fondsenwerving

Een succesvol jaar Onderstaande activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

Actie voor herstel Kerkepolder bij Wognum gelukt Boswachter Roelf zag het met lede ogen aan. De prachtige Kerkepolder bij Wognum lag er slecht bij in het begin van 2021 met kale moddervlaktes, afkalvende slootkanten en sloten vol bagger. De vele ganzen hadden hun sporen achtergelaten in het gebied. Er was dringend actie nodig. Het plan voor de nieuwe oeverbeschoeiing en afwateringspijpen lag al klaar, alleen de financiering ontbrak nog. In dit soort gevallen is het fijn dat we kunnen rekenen op de betrokkenheid van onze Beschermers, zowel uit de omgeving van de Kerkepolder als ver daarbuiten. Bijna 1.400 giftgevers brachten een bedrag van 48.000 euro bij elkaar. Hiermee heeft boswachter Roelf de gewenste maatregelen kunnen nemen en inmiddels ligt het gebied er weer piekfijn bij. Omwonenden en liefhebbers brengen investering voor renovatie eendenkooi bij elkaar In 2021 werden we de nieuwe trotse eigenaar van Eendenkooi Van der Eng bij Uitgeest. We stonden gelijk voor een grote uitdaging. Een deel van de staande constructie van de vangpijpen verkeerde in zeer slechte staat en stond letterlijk op instorten. Een groot probleem, want zonder vangpijpen zou de eeuwenoude traditie abrupt tot stilstand komen. Samen met kooiker Herman Rasch en boswachter Erwin Schellinger startten we een actie om de kosten van de renovatie bij elkaar te brengen. In een korte tijd brachten bijna 1.700 giftgevers ruim 63.000 euro bij elkaar. Opvallend was de grote betrokkenheid bij de inwoners van Uitgeest. Een groot deel van donaties was afkomstig van nieuwe, nog onbekende giftgevers uit de directe omgeving van de eendenkooi. Dankzij de actie is de eerste vangpijp compleet vervangen, hierna kan de tweede vangpijp vervangen worden en kunnen de overige vangpijpen gerepareerd worden.

(Digitale) rondleiding in eerste aankoop van Noord-Hollands Natuurfonds Ongeveer een jaar na de aftrap van onze campagne voor het Noord-Holland Natuurfonds, konden we in augustus de eerste aankoop presenteren aan de giftgevers. Naast natuurgebied De Mosselwiel (in ’t Zand) hebben we vier hectare agrarische grond gekocht met geld uit het Natuurfonds. Het ging om een ontbrekend puzzelstukje dat we al heel lang wilden kopen en waarmee we verschillende natuurterreinen met elkaar kunnen verbinden. Een aantal donateurs uit de omgeving werden uitgenodigd voor een persoonlijk bezoek en boswachter Roelf heeft in een video een rondleiding gegeven door het gebied. In 2020 en 2021 hebben meer dan 5.100 mensen een stukje natuur veiliggesteld voor de toekomst, met een totale opbrengst van 516.000 euro. Actie voor nieuwe tuin Huis Leyduin In 2021 bestond Huis Leyduin 100 jaar. In de afgelopen jaren is er veel tijd en energie gestoken in het imposante gebouw, waardoor het landhuis er nu prachtig uitziet. De directe omgeving van het huis (tuin, terras, oprijlanen, etc.) heeft duidelijk minder aandacht gekregen en ligt er wat rommelig bij. Hier ontbreekt een stijlvolle, uitnodigende tuin zoals dat bij buitenplaatsen vaak gebruikelijk is. In het verleden hebben we voor vergelijkbare projecten op Buitenplaats Leyduin een deel van de kosten kunnen financieren met de giften van onze Beschermers. Voorbeelden zijn de restauratie van het Juffershuis (2017), de Belvedère (2013) en de schuren van de moestuin (2013). Ook voor de tuin deden we een beroep op onze achterban. Dankzij donaties van onze Beschermers voor de fondsenwervende actie ‘Huis Leyduin op een voetstuk’ en een nalatenschap kregen we de financiering rond om de tuin volgens passend ontwerp in te richten.

Vrienden, vermogensfondsen, subsidies, relaties en partners

Met dank aan Alle Bedrijfsvrienden en sponsors die ons hebben gesteund in 2021 volgen in een overzicht.

Excellente partners Vrienden • Afvalzorg, Assendelft • De Friesland Zorgverzekeraar, Leeuwarden • TriArcus, Heemskerk • Letam Holding B.V. Gouden Vrienden • BPD, Amsterdam Zilveren Vrienden • Batenburg Notarissen, Haarlem en Beverwijk • Havenbedrijf Amsterdam NV, Amsterdam • Logchies Renovatie & Onderhoud, Beverwijk • Opzet, Santpoort-Zuid • Aannemingsmaatschappij Markus BV, Amsterdam • Albers Euromovers, Alkmaar • Akerbouw BV, Uitgeest • Aulbers Services BV, Bergen • De Hooge Waerder, Alkmaar • De Wilde Ingenieurs Groep, Beverwijk • Habo DaCosta, Vianen • H&S Adviesgroep, Alkmaar • HB Adviesbureau, Alkmaar • Jonk Investments, Zuidoostbeemster • KWS Infra BV, Heerhugowaard • Meerlanden, Rijsenhout • MUG Ingenieursbureau, Opmeer • Plextra, Alkmaar • Pot Jonker Advocaten, Haarlem • Roelofsen Machineverhuur & Grondwerken BV, Zuidschermer • Smit Groenadvies, Schagen • Van der Goes en Groot Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau BV, Alkmaar en Kwintsheul • Van der Leij Bouwbedrijven, Amsterdam • Voortman Kantoormeubelen BV, Purmerend • West-Friesland Plant, Zwaagdijk • Wetlands Safari, Amsterdam • Windroos Advocatuur, Alkmaar Landschap Noord-Holland ontvangt structureel steun van • Provincie Noord-Holland • Nationale Postcode Loterij

Subsidies en vermogensfondsen Voor de inrichting en verbetering van natuurgebieden of cultuurhistorische elementen is de ondersteuning van vermogens en particuliere fondsen essentieel. Van onderstaande organisaties ontvingen we in 2021 een bijdrage voor specifieke projecten: • Dinamo fonds • J.C. Ruigrok Stichting • Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland • Rens-Holle Stichting • Stichting Dioraphte • Stichting Jaap van Duijn Vogelfonds • Stichting TriArcus • Stichting Zabawas • Stichting de Versterking • Van der Hucht de Beukelaar Stichting • Waddenfonds Landschap Noord-Holland ontving subsidie van onder andere de provincie Noord-Holland, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), het Hoogheemraadschap van Rijnland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en diverse gemeenten.

Colofon Foto’s: Dutchphoto, Aerovista, Menno Schaefer, Cees de Jonge, Eric van der Eijk, Martijn Struijf, Floris Scheplitz, Yorinde Diepstraten, Jaco Diemeer, Leo Hofland, JD, Ronald van Wijk, Jan Jong Fotografie, Koos Leek, Gejo Wassink Infographic: Opzet, Santpoort-Zuid Klink hier en lees ons complete Jaarverslag over 2021. Landschap Noord-Holland, Postbus 222, 1850 AE Heiloo

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
Home


You need flash player to view this online publication