0

CONTACT Cluborgaan van Motor- en Autoclub “De Zeeuwe Opgericht 27 juni 1950 www.macdezeeuwen.nl 65e jaargang, nummer 1 / februari 2017 VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE Wat gaat de tijd toch snel. De eerste maand van dit jaar ligt al weer achter ons. Ik ga er vanuit dat de clubbladen een genot zullen worden om te lezen. Dit ligt mede aan u. U zorgt voor de vulling. U weet het: bij publicatie van uw bijdrage ontvangt u een bon voor een gratis deelname aan een rit! In dit clubblad wordt teruggeblikt op de kerstrit. Verder vindt u de uitnodiging voor de ledenvergadering op zaterdag 25 februari. Voorafgaande aan de vergadering is er een kort ritje, waarvoor John en Cobie Terpstra zich hebben ingespannen. Zonder adverteerders is een clubblad niet mogelijk. Denk aan hen, wanneer u uw aankopen doet. Zij stellen dit zeer op prijs. Het is de bedoeling dat het volgende clubblad in april zal verschijnen. Als u een verslag van een rit heeft, een leuk verhaal of een foto, stuurt u dit dan a.u.b. naar: redactie@macdezeeuwen.nl. Ik wens u veel leesplezier. Sylvia van Stee. 2

Heeft u op MAC De Zeeuwen ook al gevonden? Nee? Kijk dan eens bij https://www.facebook.com/mac.dezeeuwen Wij verzoeken u vriendelijk dit clubblad mee te nemen naar de Algemene Vergadering, vanwege de Agenda en diverse verslagen. Vergeet niet uiterlijk dinsdag 21 februari door te geven of u aanwezig bent bij de feestavond, onder opgave van uw naam en met 1 of 2 personen. Opgave bij voorkeur per e-mail: penningmeester@macdezeeuwen.nl of telefonisch: 0113 – 576900 Zie bijzonderheden over deze avond elders in dit blad. 3

4

Kerstrit bezien door de ogen van de uitzetter Het zal geen publiek geheim zijn dat ik niet graag ritten uitzet; de reden is simpel: Een rit uitzetten gaat me gewoon niet erg goed af. Een gebrek aan inspiratie om opdrachten te verzinnen (waar anderen de ritten schijnbaar zo uit hun mouw schudden), altijd het worstelen met de juiste moeilijkheidsgraad (doorgaans veel strafpunten in mijn rit) en het eeuwige geklooi bij het uitzetten (wegwijzers die spontaan uit elkaar vallen als ik ze de grond in wil meppen, routecontroles zonder steel waar je er juist wél een nodig hebt, wegwaaiende schetsen , in het gras vallende spijkers, bemoeizieke omwonenden en natte voeten door het klamme gras). Kortom, algehele malaise en daardoor soms taalgebruik dat in het geheel niets van de Kerstgedachte uitstraalt…….. Én verwacht je ’s avonds blij te zijn omdat het erop zit dan begint het alweer “wat moet ik nu voor de volgende editie weer verzinnen?“. 5

Voor dat dit nu een deprimerend verhaal wordt waarbij zelfs Hans Dorrestijn een opgewekte jongen lijkt, noem ik snel ook weer de positieve kanten: Het is leuk te zien dat sommige rijders steeds beter gaan rijden, het is leuk te zien dat sommige rijders echt proberen iets op te steken van de uitleg en doorvragen en het is gewoon leuk het onzekere gekrioel van deelnemers op een grasdriehoek een poosje te observeren. Zeker als je beseft dat je bij een volgende rit daar zelf weer vertwijfeld rondjes draait in de hoop dat het muntje eindelijk valt en je de opdracht kunt doorgronden. Ook is het leuk vast te stellen dat ondanks dat het reglement al jaren hetzelfde is er toch telkens weer andere interpretaties van de artikelen opduiken zodat na vrijwel elke rit weer de eeuwige vraag “wie heeft er gelijk” de kop opsteekt. Daar moeten we dan antwoord op vinden met gebruikmaking van een hoop (veelal alweer achterhaalde) uitspraken van de reglementscommissie en een berg ‘jurisprudentie’ van oude ritten die dan ook nog eens vaak tegenstrijdig blijkt te zijn. Want zoveel uitzetters, zoveel visies…….. Maar misschien is dat “discussiëren over de verschillende zienswijzen “ voor sommigen ook wel een leuk aspect van de rittensport, voor mij in ieder geval wel. Dan de rit zelf, tja wat kan ik daar anders over opmerken dan dat het aantal strafpunten me tegenviel. Ik zei gekscherend dat het wel heel druk zou worden bij de eerstkomende reglementsavond maar dat is natuurlijk niet helemaal terecht. Het is namelijk helemaal niet moeilijk om deelnemers fouten te laten maken, nee, echt moeilijk is het een rit uit te zetten waar de krachtsverschillen goed meetbaar zijn. In deze rit scoorde het gros van de A- en B-klassers 12 of 13 fouten en dan heb je nog steeds geen duidelijke schifting doordat er kennelijk teveel opdrachten zijn 6

geweest welke bijna niemand goed heeft uitgevoerd. Anderzijds zie je dan weer dat opdrachten welke zijn gekopieerd van een vorige rit toch ook gewoon weer massaal fout worden gedaan, kennelijk zijn er maar weinigen die van hun gemaakte fouten (proberen te) leren. Dat er veel fouten worden gemaakt in de combinaties kan ik nog begrijpen al denk ik dat dat veelal komt doordat men maar begint te rijden zonder eerst de gehele situatie eens even in ogenschouw te nemen, minder goed snap ik dat er ook in de volgende eenvoudige opdrachten nog zoveel misgaat: - - Straatnaambord in kruisingsvlak Wegsituatie welke niet uitmondt op de bereden route - Alleen borden specificeren naar de tekst welke erop staat - Na 2e “A”, bordjes moeten geheel na elkaar staan - Weg passeren alleen via weg - Na startvlag weer beginnen bij opdr. 1 - Niet tweemaal zelfde orienteringspunt Allemaal zaken die letterlijk te lezen zijn in het reglement; niet eens verstopt in omslachtige formuleringen of alleen uit te vinden door stukjes van meerdere artikelen te combineren. Nee, gewoon letterlijk. Dat zou toch gesneden koek moeten zijn? Hoe dan ook, verbeterpunten zijn er nog: De rit mag eenvoudiger, deelnemers moeten nog wat eerder binnen zijn om tijdig te kunnen afsluiten en het zou fijn zijn als ik de tekeningen met een computer zou kunnen maken……………Wie weet bij een eventueel volgende rit. Graag tot ziens op de reglementsavond René van de Zande 7

KERSTRIT 2016 Na jaren vanwege familieverplichtingen niet aan de Kerstrit te hebben deelgenomen, lukte het dit jaar wel. Voordat we naar Biggekerke konden, moesten we nog wel de kinderen en kleinkinderen uitzwaaien die de kerstdagen bij ons hebben doorgebracht. Toen we naar Biggekerke reden was het mooi zonnig weer en het was al aardig druk op de wegen richting de zee. Dat er veel mensen met dit mooie weer naar buiten gingen, merkten wij ook tijdens het rijden van de rit. We kwamen paarden met ruiters, paarden met wagens en veel wandelaars tegen. Één wandelaar had zo de balen van al die automobilisten dat hij hardnekkig midden op de rijweg bleef lopen, zodat je met de auto via de berm aan de kant moest. Op de heenweg naar Biggekerke hoopten we dat René met de kerstgedachte in het achterhoofd een niet al te moeilijke rit zou hebben gemaakt. Als controleur van de Kerstrit 2015 wist ik dat de intentie van René om een niet al te moeilijke rit te maken aanwezig is, maar dat hij daarbij toch het niveau van de deelnemers overschat. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen (op papier maakt dat gelukkig geen rommel), ook dit jaar werd de rit door de deelnemers als moeilijk bestempeld. Op zich waren de opdrachten niet moeilijk, maar het feit dat er een aantal opdrachten waren over onderdelen van artikelen van het reglement die weinig in ritten aan de orde komen, maakte het lastig. Ook wij raakten veel tijd kwijt aan het uitzoeken van hoe zit dat nu precies reglementair. Een puntje van kritiek is dat de herstelopdrachten op de controles niet altijd duidelijk te lezen waren, hetgeen betekent dat er bij een aantal controles opstoppingen ontstonden omdat iedereen tijd nodig had om goed te lezen wat er op een controle stond, waarmee een ander deel van de tijdstrafpunten kan worden verklaard. Na de start zagen en wisten we dat het straatnaambord van het Dorpsplein zich niet, zoals tekening 6 van het DRR aangeeft, in de straat bevindt. Hier de doorgaande weg blijven volgen tot de opvanger. Ook opdracht 4 was voor ons niet moeilijk. Na wegsituatie, voor wegsituatie R 8

is een onuitvoerbare opdracht, immers om de wegen van een wegsituatie te kunnen beoordelen, moeten deze wegen op de bereden route uitmonden en dat kan pas als je de laatste samenkomst van wegen voor de wegsituatie voorbij bent. Met opdracht 6 kwam er een door mij verfoeide opdracht met aanhoudend afwisselend. Op zich was deze niet zo moeilijk, je gaat 2 keer naar R, vervolgens 2 keer naar L, wederom 2 keer naar R, en dan weer 2 keer naar L. Van belang hierbij is om in de gaten te houden welke wegen je als oriënteringspunt (O.P.) hebt gebruikt. Na het eerste rondje op de grens van Biggekerke, voerde de route naar de autoweg. Eigenlijk verwachtte ik een opvanger, toen deze niet kwam, hebben we er toch maar voor gekozen om de voorrangsweg over te steken. Toen we in de verte controles zagen staan, bleek het een goede beslissing. Bij het nalezen van de uitleg bleken wij hier één controle teveel te hebben genoteerd. Vermoedelijk de doodlopende weg in de verkeersdrukte niet als O.P. gebruikt. Het is bij deze opdrachten niet mogelijk om zonder tekening een goede beschrijving te geven. Ik zal tijdens de reglementsavond een aantal van de aanhoudend opdrachten uit deze rit behandelen. Opdracht 9 kunt u terugvinden in het groene boekje met de uitspraken en wel bij vraag 3 van de uitspraken van september 2003. Over de uitvoering van opdracht 12 hebben René en ondergetekende afgesproken daar nog eens rustig met elkaar van gedachte te wisselen. Deze opdracht zal daarom ook tijdens de reglementsavond aan de orde komen, net als de aanhoudend opdracht 15. Bij opdracht 19. hadden wij niet in de gaten dat de L ook een Romeinse 50 kan zijn. Ik ga ervan uit dat René zelf in het clubblad nog terugkomt op opdrachten die achteraf in de uitleg niet goed zijn weergegeven. Zo is bij opdracht 20a de monding van de “Reeweg” voor u het O.P. en kan deze opdracht in tegenstelling tot de uitleg wel meteen worden uitgevoerd. Aangezien ik de Paasrit al klaar heb, kan ik u verklappen dat deze opdracht ook in de Paasrit zit. Een gewaarschuwde paashaas telt voor twee!!!. Bij opdracht 24 kregen wij het idee dat de bordjes met de tekst “A” niet meer op hun originele plaats stonden. In deze opdracht is de A het O.P. en hoewel de bordjes elkaar een paar 9

centimeter overlapten kwamen de letters A duidelijk na elkaar. In tegenstelling tot de uitleg hebben wij daarom de opdracht gewoon uitgevoerd, immers niet het bord maar de letter op het bord is O.P. Dat de RC 100 uit doek en een bord bestond, betekent dat je de opdracht na RC “100” niet kan uitvoeren, omdat alleen borden nader gespecificeerd mogen worden. Opdracht 32 staat beschreven in de uitspraken van mei 2001. In tegenstelling tot de uitleg, moet je volgens de uitspraak naar links, omdat als je naar rechts gaat nog niet na de gehele parkeerplaats bent. Er is verschil in het O.P van een weg en van een parkeerplaats. Bij een weg is de uitmonding O.P., en bij een parkeerplaats is de parkeerplaats in zijn geheel O.P. Bij opdracht 39 ‘voor wegwijzer, WW Ri Ede’, moet u in de gaten hebben dat de wegwijzer en de WW in dit geval hetzelfde O.P. zijn en dat is niet toegestaan. Opdracht 40 bevatte een dubbele foef. “Inrit” passeren kan alleen maar worden uitgevoerd als de Inrit als straatnaam langs de kant van de weg staat vermeld. Immers je kunt alleen maar wegen passeren. Dat was inderdaad het geval, maar desondanks is de opdracht niet uitvoerbaar omdat ook de gelegenheid die je inrijdt een weg moet zijn en het was in dit geval een parkeerplaats. Opdracht 45 hebben we of verkeerd gelezen, dan wel ik heb het verkeerd verstaan, in plaats van aanhoudend na asfalt, asfaltweg L deden wij asfaltweg R. Toch kwam je op deze wijze weliswaar met de verkeerde controles op de goede route uit. In Zoutelande hebben we wat tijd nodig gehad om de opdrachten te doorgronden, maar we zijn er uiteindelijk zonder kleerscheuren uitgekomen. Rijdend op een gelegenheid (parkeerplaats), kan je de opdracht weg volgen niet uitvoeren. Later kwam de opdracht weg volgen opnieuw aan de orde, maar zolang er een weg rechtdoor is, kan je de opdracht weg volgen niet uitvoeren. Aan het eind gingen we na de blauwe startvlag toch nog even in de fout. Er zijn verschillen ten aanzien van het gebruik van de blauwe vlag bij kaartlezen en bij routebeschrijving. Nadat ik in 2016 aan 10 kaartleesritten heb deelgenomen, zit het er muurvast in dat de start en de finish maar 1 keer in de route mogen worden opgenomen. Echter bij routebeschrijving heb ik zo een bepaling niet 10

kunnen vinden en begin je dus na het passeren van de blauwe vlag opnieuw met opdracht 1. Al met al een leerzame rit en ondanks dat René aangeeft onvoldoende inspiratie te hebben voor het uitzetten van een rit, slaagde hij er ook deze keer in om weinig gebuikte onderdelen van het reglement in zijn rit te verwerken. Wij vinden dat getuigen van ruim voldoende inspiratie. René bedankt voor je inspanningen en de lessen die we weer hebben kunnen leren. Cobie en John Terpstra Kerstrit 2016 A-klasse 1 Willem en Arda Olie 2 John en Cobie Terpstra 3 Rien en Rietje Hermans 4 Corand en Atelma v Strien 5 Bas en Jaap v Strien 6 Jaap en Willy Leendertse 7 Leen 't Mannetje en Huib Kruik 8 Rinus en Mattie Eversdijk 9 Rinus v Stee en Joke Bom 10 Kees en Jannie de Jonge 11 Peter en Illa de Bakker 12 Bram Wouters 13 Leo Wouters 14 Kees en Nel Fraanje B-klasse: 1 Antoine Baert en Marjan Christiaans 2 Peter en Nicolette v Binnendijk 3 Riet Beerepoot en Mina v Kruiningen 4 Rick en Henk Meyvogel C-klasse: 1 C. Dijkgraaf en I. Vos 2 Bianca en Elly Potters 3 Yessica en Alex Wouters 4 Arnoud en Silvia Kloos 5 J. en R. Fierloos 11 Hellevoetsluis Vlissingen Utrecht Rockanje Breda s-Gravenpolder Rockanje Kapelle Yerseke Heinkenszand Zuidland Oost-Souburg Vlissingen Kapelle Terneuzen Heinkenszand Kruiningen Driewegen 26 dec 2016 Str.pnt. Club.pnt. 290 310 375 378 407 407 411 417 441 454 519 535 535 536 331 390 450 506 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 50 49 48 47 Goedereede Vlissingen Vlissingen Brielle Nisse 69 150 203 217 220 50 49

6 Tonnie en Helmie Fierloos 7 M. en E. Kreft 8 E. en A. vd Meer Nisse 9 Leon en Ricardo Schrijver 10 S. Teljeur en A. Bechtum 11 Jan en Ryanne Hooisema 12 Eric en Dane Romijn 13 Ronald en Rudolf v Leeuwen 14 Ronald de Zoete en Willemien Dekker 15 Nathalie vd Bruele en Veronica Vogels 16 D. Lokerse en A. Brouwer Niet geklasseerd M. Jobse Middelburg R. v.d. Weele Middelburg Oostkapelle Oost-Souburg s-Gravenpolder Hellevoetsluis Vlissingen Kloetinge Vlissingen Vlissingen Biervliet Kruiningen 242 275 290 310 312 319 356 374 400 451 467 48 47 46 12

Digny Sinke benoemd tot Erelid M.A.C. “De Bevelanden” Zaterdag 21 januari werd tijdens een gezellig samenzijn (ook ons lid!) Digny Sinke benoemd tot erelid van onze zustervereniging. Tientallen jaren voorzitter, lid van de wedstrijdcommissie, hoofdredacteur, entertainer en uitzetter maken dat wij ons geen ander persoon kunnen indenken welke deze titel meer heeft verdiend dan Digny. Wie “M.A.C. de Bevelanden” zegt, zegt Digny en vica versa! En dat al jaren lang…… Nu, na al die jaren van enthousiaste inzet heeft hij zijn laatste bestuursfunctie neergelegd en gaat hij alleen door als uitzetter van enkele ritten per jaar. M.A.C. “De Zeeuwen” feliciteert Digny van harte met zijn meer dan terechte benoeming tot erelid en hoopt vanzelfsprekend dat hij de vrijgekomen tijd gaat benutten om misschien een ritje extra bij onze vereniging te rijden……. 13

Ik geef “de Pen” aan Rosa Joosse Wie ben ik en waar woon ik. In het jaar 1952 ben ik geboren te Stavenisse. In februari 1953 tijdens de watersnoodramp ben ik door mijn oma gered en geborgen in haar schort naar een veilige plaats gebracht. Wij zijn toen van het eiland Tholen weggegaan naar Roosendaal. Na drie jaar Roosendaal zijn wij verhuisd naar Goes waar ik mijn jeugd doorbracht. Na mijn huwelijk met Rinus zijn wij in Wolphaartsdijk gaan wonen. Maar na 13 jaar hebben wij Wolphaartsdijk, inmiddels met twee zoons, weer ingeruild voor het “Goese”. Nu wonen wij alweer 32 jaar in Goes. Wat doe ik voor werk. Meerdere jaren heb ik gewerkt in de gezondheidszorg. Mijn opleiding was in “Vijvervreugd” te Middelburg en in “Huize Den Berg” te Goes. De opleiding heette toen nog Z- verpleging. Een aantal jaren geleden ben ik, wegens lichamelijke klachten, gestopt met werken. Wat doe ik in mijn vrije tijd. 14

Vooral creatief bezig zijn. Ook zit ik samen met Rinus op twee koren. Verder wandel en fiets ik graag. Ook met een puzzel kan ik mij goed vermaken. En samen met vriendinnen doe ik regelmatig leuke dingen. Maar laat ik vooral de puzzelritten niet vergeten. In welke klasse rij ik. Wij rijden bij Mac. de Zeeuwen in de B- klasse, en bij Mac. Tholen en Mac. de Bevelanden in de A-klasse. Binnenkort gaan we de B- klasse bij Mac. de Zeeuwen omruilen voor de Aklasse. De ritten vind ik ontzettend leuk, maar ook het samenzijn met de andere rijders kan ik heel erg waarderen. Het is ook leuk dat onze zoon Peter en zijn vriendin Marleen regelmatig ritten rijden. Ik geef de pen aan. Ik geef de pen door aan Cobie Terpstra. Wij horen van haar man John, tijdens de reglementsavonden, hoe het allemaal “moet”. Graag wil ik nu ook wel eens van Cobie horen hoe zij de ritten ervaart. Niet vergeten in uw agenda te noteren: Vrijdag 10 maart 2017 REGLEMENTSAVOND in het Durpsuus “Versvliet” te ’s Heer Abtskerke Aanvang: 19.30 uur. (zie ook elders in dit blad) 15

16

1950 M.A.C. “DE ZEEUWEN” 2017 Feestavond / Jaarvergadering zaterdag 25 februari 2017 Geachte leden, Hierbij nodigen wij u uit voor:  Een feestavond met een Barbecue vanaf 16.00 uur tot 20.30 uur; o ook nu houden we oude tijden in ere, door voorafgaand om 16.00 uur een korte puzzelronde te rijden. Een eenvoudige rit voor de A- en Bklasse volgens het DRR, C-klasse volgens het Zeeuwse Puzzelreglement; o een goed verzorgde barbecue, welke om ±18.30 uur wordt gestart en afgerond met een toetje. o als bijdrage in de kosten vragen wij u een kleine bijdrage van € 19,50 per persoon.  De Algemene Vergadering van M.A.C. “De Zeeuwen” om 20.30 uur; o uiteraard wordt voor de Algemene Vergaring géén financiële bijdrage gevraagd. Wél graag uw deelname en inbreng bij deze vergadering; o de agenda voor deze vergadering vindt u elders in dit blad; o om aan de vergadering deel te nemen is deelname aan de feestavond niet noodzakelijk.  Dit alles zal worden gehouden in restaurant “De Meerkoet” (aan het Veerse Meer), Schelphoek 3, 4471 NP, Wolphaartsdijk Om de bestelling voor de ingrediënten zo goed mogelijk door te kunnen geven, verzoeken wij u dringend uiterlijk dinsdag 21 februari door te geven of u aanwezig bent bij de feestavond, onder opgave van uw naam en met 1 of 2 personen. Opgave bij voorkeur per e-mail: penningmeester@macdezeeuwen.nl of telefonisch: 0113 – 576900 Graag tot ziens! 17

Het nieuwe seizoen wordt gestart!! Tijd om weer even op te frissen! AUTOCLUB MAC “DE ZEEUWEN” Organiseert op Vrijdag 10 maart 2017 een REGLEMENTSAVOND A+B-klasse aan de hand van het NRF-DRR C-klasse aan de hand van het Puzzelreglement IN VERBAND MET VOORBEREIDING: Graag aanmelden vóór 8 maart: info@macdezeeuwen.nl of 0113 - 576900 Plaats : Dorpshuis “Versvliet” te ’s Heer Abtskerke Aanvang : 19.30 uur Voor meer informatie: kijk op www.macdezeeuwen.nl of bel: 0113 – 576900 18

Jaarvergadering 25 februari 2017 De Algemene Vergadering zal worden gehouden in Restaurant “De Meerkoet”, Schelphoek 3, te 4471 NP Wolphaartsdijk. Aanvang van de vergadering staat gepland om 20.30 uur. AGENDA 1. Opening 2. Notulen jaarvergadering 27 februari 2016 (vindt u elders in dit blad) 3. Jaarverslag 2016 (vindt u elders in dit blad) 4. Financieel jaarverslag 2016 + begroting 2017 5. Verslag en (her)benoeming kascontrolecommissie a. Rinus Pieper (2) en Rien Hermans (1) hebben dit jaar de boeken gecontroleerd bij de penningmeester. Als reserve was benoemd Rinus Joosse. met het jaarlijks doorschuiven van de leden in de Cie. wordt een nieuw reserve lid gevraagd. 6. Verkiezing bestuursleden a. Aftredend en herkiesbaar: René van de Zande en Peter van Binnendijk (Tegen)kandidaten kunnen tot uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aangemeld worden bij de secretaris. 7. Vaststellen rittenkalender 2017 a. Bespreking en toelichting 8. Huldiging kampioenen en uitreiking kampioensbekers A-klasse: equipe René van de Zande en Renate Huffenreuter B-klasse: equipe Peter en Nicolette van Binnendijk C-klasse: equipe Arnoud en Silvia Kloos Dit jaar kiezen we er voor ook de kampioenen op de 2e en 3e plaatsen te huldigen! (zie eindstand clubkampioenschap) Alle kampioenen worden uitdrukkelijk verzocht aanwezig te zijn bij deze vergadering. 9. Rondvraag 10. Sluiting 19

VAL VAN DE ZEEUW Oplossing elders in dit blad Met dank aan Leo Wouters. Heeft u ook een leuke oefenrit om in ons clubblad te plaatsen? Mail dit naar redactie@macdezeeuwen.nl VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING MAC ‘DE ZEEUWEN’ 27 FEBRUARI 2016 Locatie: Aanwezig: “De Meerkoet” te Wolphaartsdijk 1 erelid en 18 leden 20

Afwezig met kennisgeving: Peter Bimmel, Leo Wouters, Nel Hoekman, Marnix Poelman, Rinus Eversdijk en Rinus Pieper 1. Opening Met uiteraard een speciaal welkom aan ons erelid, de heer C. Bode, wordt de vergadering geopend door de voorzitter. Hij refereert kort aan de eerder verreden feestrit, uitgezet door debutanten Peter en Nicolette van Binnendijk (met controle door John Terpstra), en de prima verzorgde BBQ. 2. Notulen 28/2/2015 Er zijn geen op- of aanmerkingen van de aanwezigen dus deze kunnen onder dankzegging aan de secretaris voor de verslaglegging worden goedgekeurd. 3. Jaarverslag 2015 Ook hierop geen op- of aanmerking zodat ook deze onder dankzegging aan de secretaris kunnen worden vastgesteld. 4. Financieel Verslag 2015 en Begroting 2016 De penningmeester verduidelijkt dat de grotere deelname aan de ritten vanzelfsprekend ook zijn weerslag heeft op de inkomsten uit de Bingo. De bestuurskosten zijn dit jaar wat hoger uitgevallen door de aanschaf van een banner t.b.v. de uitleg aan de beginners, de aanschaf van wat polo’s om de bestuursleden m.n. voor de nieuwelingen duidelijker herkenbaar te maken en de grotere opkomst bij de jaarvergadering. Ook de kosten voor het clubblad waren hoger door de gestegen portokosten en een missertje bij de verzending van het decembernummer waar verzuimd is gebruik te maken van de Kerstzegels. Tenslotte heeft men door de grotere deelname aan de ritten vanzelfsprekend ook wat meer prijsjes moeten aanschaffen. Na deze uitleg wordt het financieel verslag unaniem goedgekeurd en vastgesteld. Qua begroting wordt er een klein tekort voorzien voor 2016 doordat enkele sponsors zijn afgehaakt. Vanzelfsprekend zijn de deelname en eventuele sponsoring de meest bepalende maar helaas ook minst 21

voorspelbare factor of de begroting 2016 daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. Ook de begroting 2016 wordt unaniem aangenomen. 5. Kascontrolecommissie John Terpstra voert namens de commissie het woord en prijst de penningmeester voor de zeer duidelijke, zeer transparante en accurate verslaglegging. De diverse steekproeven hebben geen onvolkomenheden opgeleverd, alle bedragen zijn te verantwoorden derhalve stelt hij voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De aanwezigen stemmen hiermede in. John Terpstra staat na twee beurten zijn plaats in de commissie af aan Rien Hermans welke met Rinus Pieper zal gaan controleren. Reserve wordt Rinus Joosse welke zich tijdens de vergadering spontaan aanmeldt. 6. Bestuursverkiezing De heren Van Stee, Wouters en Baert zijn aftredend en herkiesbaar. Vanuit de vereniging heeft niemand zich kandidaat gesteld voor een functie, derhalve stelt de voorzitter voor de aftredende bestuurders bij acclamatie te herbenoemen tenzij iemand een schriftelijke stemming wenst. Geen van de aanwezigen wenst van dit recht gebruik te maken. 7. Rittenkalender 2016 Enkele wijzigingen op de voorlopige kalender in het clubblad zijn er al. De Witte Raafrit zal verreden worden op 11 augustus en niét op 4 augustus. Na het spijtige faillissement van de Witte Raaf zal er een doorstart plaatsvinden en de toezegging is er dat de sponsoring van de rit zal doorgaan “zoals altijd”. Wel is het aannemelijk dat de naam van de camping en dus ook van de rit zal wijzigen. De Hemelvaartsrit zal niet vertrekken vanaf de Caisson maar vanaf “Het Zwaantje” in Kapelle. Het zal wellicht wat druk worden maar met wat statafels zou er voor iedereen een plaatsje moeten zijn. Het andere alternatief op Kapelle, De Vroone, houdt zijn deuren gesloten op Hemelvaartsdag zodat de keuze wanneer we vanaf Kapelle willen vertrekken beperkt is. Op verzoek van Joke Bom worden de uitzetters van de ritten opgesomd. Dit zijn de heren 22

Terpstra (Pasen en Witte Raaf), B. Wouters (Konngsdag), Van Stee (Pinksteren), Baert(Herfstrit) en Van de Zande (Kerst) 8. Clubkampioenen De voorzitter huldigt de kampioenen en reikt de oorkonde, bloemen en bekers uit aan: A-klasse B-klasse C-klasse equipe Van de Zande-Huffenreuter equipe Baert-Christiaans equipe Potters-Potters De aanwezigen worden uitgedaagd deze kampioenen in 2016 stevig partij te geven en zelf een gooi te doen naar de titels. 9. Rondvraag John Terpstra vraagt naar het vernieuwde Puzzelreglement; hij heeft de Paasrit al uitgezet maar moet nu wellicht wat aanpassingen doen omdat hij nog het oude reglement heeft gebruikt. De voorzitter legt uit dat het inderdaad ‘kort dag’ is geworden door wat late wijzigingen en vertraging bij de drukker. Tevens meldt hij dat er voor de uitzetters eventueel een schema beschikbaar is met daarop de verschillen in reglement per klasse. Bram Wouters meent opgevangen te hebben dat er wellicht een club op Schouwen-Duiveland komt? Kan er dan weer een PCC worden verreden? Er is ons niets bekend van een club op Schouwen, wél is er in het bestuur kort over gesproken eventueel een rit te organiseren op Schouwen mocht één van de huidige ritten geen doorgang meer kunnen vinden. Een PCC is door de gezamenlijke verenigingen als niet zinvol bestempeld. De laatste keer dat het is geprobeerd was er geen enkele animo. 23

John Terpstra stelt voor ook bij onze vereniging binnen te starten, zoals ook de zusterverenigingen gaan doen. Waarom heeft het bestuur juist aangekondigd buiten bij de vlag de routebeschrijvingen te willen verstrekken? Diverse argumenten voor en tegen worden geopperd door de aanwezigen, voor allemaal is wat te zeggen. De heer Wouters stelt voor – wanneer men buiten wil starten – de parkeerplaats van het gemeentehuis daarvoor te gebruiken. Hierdoor worden problemen voor omwonenden voorkomen. Onder de aanwezigen lijkt een voorkeur te zijn voor binnen starten. Het bestuur zal er nog eens goed over nadenken. 10. Sluiting Onder dankzegging voor ieders inbreng, sluit de voorzitter de vergadering. Voorkom blind vertrouwen door instelling van een kascommissie De penningmeester van een vereniging heeft een moeilijke en verantwoordelijke taak. Ervoor zorgen dat de financiële administratie volgens het boekje verloopt, moet u als bestuurder of als lid van een vereniging niet onderschatten. Maar u kunt ook niet zomaar de penningmeester aan zijn lot overlaten en hem blind vertrouwen. U kunt beter enige controle uitoefenen door een kascommissie in te stellen. 24

Een kascommissie instellen is geen teken van wantrouwen jegens uw penningmeester, maar meer een extra slot op de deur. Een foutje is snel gemaakt, maar de gevolgen van een foutje kunnen wel degelijk groot zijn. Een kascommissie controleert de financiële administratie en kan zo beoordelen of er fouten gemaakt worden. Voorkom fraude Met een kascommissie kunt u ook fraude voorkomen. Een penningmeester heeft toegang tot de financiële administratie en als er geen kascommissie aanwezig is, heeft hij veel macht. Helaas zijn er nu eenmaal frauderende penningmeesters, waardoor verenigingen veel financiële schade kunnen oplopen. Zorg ervoor dat u dit niet overkomt. Een kascommissie instellen, verkleint de kans op fraude. Blind vertrouwen in penningmeester Vertrouwen in uw penningmeester is goed, blind vertrouwen niet. Belangrijke taken De kascommissie heeft jaarlijks een aantal zeer belangrijke taken:  controleren van de financiële administratie, en dan dusdanig dat zij een oordeel kan vellen over de opgestelde balans en exploitatierekening over het voorbije boekjaar;  verslag uitbrengen van het verrichte onderzoek aan de algemene ledenvergadering;  advies uitbrengen met betrekking tot het vaststellen van de balans en de exploitatierekening. Daarnaast is het prettig als de kascommissie in staat is om het bestuur én de ledenvergadering te adviseren over belangrijke financiële aangelegenheden. Dit is overigens wettelijk geregeld, want de wet schrijft voor dat de kascommissie minimaal twee leden moet bevatten die door de algemene ledenvergadering zijn benoemd én die niet tot het bestuur behoren. Uit: Rendement.nl 25

JAARVERSLAG 2016 Algemeen 2016 was voor de vereniging een jaar met twee gezichten; qua deelnemersaantal zitten we dit jaar in een vrije val met bij enkele ritten een fors lager aantal deelnemers anderzijds floreert de vereniging met kwalitatief uitdagende ritten, enthousiaste uitzetters en een prettige onderlinge sfeer tijdens ritten, vergaderingen en feestelijkheden. Kortom, het is prettig ritten rijden bij MAC “De Zeeuwen”. Qua uitzetters kon de vereniging voor elk van de ritten terugvallen op dezelfde uitzetters als in de voorgaande jaren, wat natuurlijk enorm helpt om tot een vlekkeloos seizoen te komen. Wij mogen de uitzetters Bram Wouters (Paasrit), John Terpstra (Oranjerit en Witte Raafrit), Rinus Eversdijk en Kees Fraanje (Hemelvaartsrit), René van de Zande (Kerstrit), Antoine Baert (Herfstrit) en Rinus van Stee (Pinksterrit) daarvoor zeer erkentelijk zijn, immers zonder uitzetter geen rit. Laten we hierbij ook vooral de controleurs van de ritten niet vergeten welke met hun screening vooraf een berg extra werk in de rekenkamer voorkomen. Waar de vereniging gedurende 2016 een weinig opzienbarend jaar afwerkte zonder veel hoogte- of dieptepunten werden we in het laatste kwartaal toch nog zeer onaangenaam verrast door het overlijden van ons erelid Cor Bode. Geheel onverwacht was het natuurlijk niet, immers Cor had al enige tijd serieuze problemen met de gezondheid en inmiddels ook al een heel respectabele leeftijd bereikt, toch rekende men er stiekem op dat hij ook deze tegenslag weer te boven zou komen zoals hij daar in het verleden vaker in slaagde. Helaas mocht dat deze keer niet zo zijn en verloor de vereniging een markant lid met een grote reglementskennis, daarover vaak ook een uitgesproken mening maar bovenal iemand met een écht hart voor de vereniging. Ontelbaar zijn de ritten welke hij heeft uitgezet, gecontroleerd of anderszins heeft begeleid, ontelbaar zijn ook de vergaderingen welke hij heeft voorgezeten of bijgewoond als bestuurslid. Kortom, hét boegbeeld van MAC “De Zeeuwen” van de laatste 50 jaar mogen we hem zeker noemen. In het bijzijn van een vertegenwoordiging van onze vereniging is er opgepaste wijze afscheid van Cor genomen. 26

Ledenbestand In de C-klasse is nog steeds gemiddeld zo’n kwart van de deelnemers lid van onze vereniging; dit getal komt de laatste jaren telkens uit de statistieken. Ondanks dat men door clubbladen en mails wordt geattendeerd op de komende ritten stijgt dit cijfer niet. De C-klasse lijkt dus – op een handvol trouwe rijders na – vooral een klasse van leden welke het leuk vinden een paar ritten per jaar te rijden maar verder snel andere activiteiten laten prevaleren. Zo verschuift er elk jaar wel iets in het bestand maar ook qua ledenaantal past ons niets anders dan tevredenheid. Van 2 ereleden en 58 leden in 2015 gingen we naar 1 erelid en 54 leden eind 2016. Bestuur Ook in 2016 was de sfeer binnen het bestuur prima te noemen en nog steeds borrelen er suggesties op om dingen -waar mogelijk- te verbeteren. Sommige van deze verbeteringen worden ook dankbaar opgepikt door zusterverenigingen zoals bijvoorbeeld de uitleg voor de rit aan beginnende rijders. Uit alles blijkt dat deze beginners dit zeer weten te waarderen. Voor het bestuur is het zeer prettig dat er – bij afwezigheid van een bestuurslid of diens functioneren als uitzetter – altijd een beroep gedaan kan worden op vrijwilligers, hetzij voor de rekenkamer, hetzij voor het organiseren van de bingo of bij de inschrijftafel. Ook deze vrijwilligers verdienen hiervoor onze waardering. Het bestuur vergaderde in 2015 vijf keer ten huize van Leo Wouters met Rinus van Stee als voorzitter/penningmeester, René van de Zande als secretaris, Leo Wouters als PR-man en Antoine Baert en Peter van Binnendijk als bestuursleden algemene zaken & amusement. Jaarvergadering De jaarvergadering annex feestavond werd georganiseerd in “De Meerkoet” te Wolfaartsdijk waar de aanwezigen zich te buiten konden gaan aan een luxe barbecue welke zeer positief werd ontvangen. Ook de aan de feestavond voorafgaande rit, uitgezet door Peter van Binnendijk, was hoogstaand met genoeg stof tot nabeschouwen. De opzet van deze feestavond was in de ogen van het bestuur dermate geslaagd dat deze best een keer kan worden gebruikt, derhalve wederom rendez-vous in “De Meerkoet” . 27

Clubblad Het clubblad verscheen dankzij hoofdredactrice Sylvia en ‘zetter’ Rinus van Stee in 2016 zes keer. Sommige clubbladen is het schrapen wat de kopij betreft, andere versies worden vlot gevuld. Vanuit de leden komen er weinig op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud zodat we mogen veronderstellen dat een ieder tevreden is met het gebodene. Vooral de analyses van de uitzetters over de gemaakte fouten in hun ritten zijn vaak verhelderend. Slechts enkele reglementsartikelen zorgen telkens weer voor de bulk van de gemaakte fouten, zo blijkt. Adverteerders zijn nog altijd van harte welkom, er is nog ruimte. De tarieven zijn uiterst schappelijk te noemen, dus even als vorig jaar de dringende oproep om eens bij u bekende ondernemers een balletje op te gooien. Halverwege 2016 is ook de lay-out van het clubblad opgefrist. Zoals het vaak gaat bleken veel advertenties een kopie van een kopie te zijn wat het totaalbeeld niet ten goede kwam. Tevens is het logo opgefrist en is er gekozen voor een witte omslag waar jarenlang oranje de huiskleur was. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het clubblad er een stuk frisser uitziet door deze metamorfose. Website Naast het clubblad heeft ook de website in 2016 een nieuwe look gekregen dankzij ons bestuurslid Peter van Binnendijk. Het geheel ziet er nu een stuk overzichtelijker en eigentijdser uit en alle menu’s en submenu’s zijn makkelijk te benaderen. We mogen als vereniging trots zijn op deze fraaie website! Financiën De vereniging is financieel gezien een gezonde vereniging. Toch heeft het afgelopen boekjaar een verlies laten zien. Hoewel in de begroting al een tekort was voorzien, is die uiteindelijk, door diverse omstandigheden, toch nog wat hoger uitgevallen. Ritten 2016 In maart hielden we de traditionele reglementsavond, ook nu weer in ’s Heer Abtskerke en ook nu weer fungeerde John Terpstra als ‘bovenmeester’. De opkomst was naar tevredenheid al blijft het opvallend dat de beter geklasseerde rijders massaal aanwezig zijn en de mindere goden ontbreken. Zo zal het niet meevallen de kloof in prestaties 28

Hartelijk dank voor uw ondersteuning aan onze vereniging in 2016!! Wij hopen dat wij in 2017 weer een beroep op u mogen doen 29

te slechten. Maar ook voor hen die deelnemen belangrijker vinden dan winnen wil MAC “De Zeeuwen” een warme vereniging zijn waar men op een ontspannen manier enkele middagen per jaar kan invullen. Waar ritten bij andere verenigingen vaak nog een mengeling van reglement en puzzelen bieden, probeert onze vereniging het uitgangspunt “100% reglementair” na te streven. Het lukt weliswaar niet altijd maar het gros van de ritten baseert zich puur op de kennis van het reglement. Het blijkt toch ook dat veel rijders hier de voorkeur aan geven, iets is goed of fout en de eindeloze discussies welke men soms naar aanleiding van puzzelopdrachten, lees de betekenis van woorden heeft, wordt voorkomen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het soms wel zoeken is naar de juiste moeilijkheidsgraad. Soms worden er onverklaarbaar veel strafpunten gescoord. rit paasrit oranjerit hemelv pinkster w raaf herfst kerst Totaal: deelname a-klasse 60 48 45 44 31 32 36 296 Vooral bij de Oranjerit en de Pinksterrit hebben we een serieuze veer moeten laten, naar de oorzaak kunnen we alleen maar gissen. Pas als ook in 2017 blijkt dat we verder terugzakken in deelnemersaantal is het nodig daar eens over te brainstormen; vooralsnog houden we het op een incidentele terugval. De laatste jaren fluctueren de deelnemersaantallen constant al leveren we dit jaar wel haast de deelname aan een complete rit in op het totaal……. Ook in 2016 was Martin Walrave weer bereid – daar waar nodig – als vaste controlepost te fungeren. Inmiddels is het haast een traditie dat wanneer Martin controle staat we meerdere keren aan zijn venster voorbijtrekken. Tijdens de laatste Oranjerit diende men hem zelfs viermaal de kaart te laten aftekenen. De inzet van Martin wordt dan ook zeer gewaardeerd door bestuur en leden! 30 13 10 12 12 11 11 14 lid 11 10 11 11 11 10 11 n-lid 2 0 1 1 0 1 3 b-klasse 4 6 8 8 3 2 4 lid 3 3 5 6 3 1 4 n-lid 1 3 3 2 0 1 0 c-klasse 43 32 25 24 17 19 18 lid 8 11 10 10 3 5 5 n-lid 35 21 15 14 14 14 13

Na een jaar vol plezier, strafpunten en met modder besmeurde auto’s zijn ook de kaarten in de diverse kampioenschappen uiteindelijk weer geschud en mogen de kampioenen weer een jaar genieten van hun felbevochten titel. Dit jaar zijn de winnaars R. van de Zande (A-klasse), P. van Binnendijk (B-klasse) en A. Kloos (C-klasse) welke met hun partners de concurrentie het nakijken gaven. Ongetwijfeld zal de concurrentie de messen alweer geslepen hebben om in 2017 flink aan de poten van hun troon te zagen! Slot Ondanks dat 2016 qua deelname en financiën duidelijk een minder jaar was, hoop ik dat de positieve toon van dit verslag de boventoon voert. Natuurlijk hebben we een veer moeten laten maar tegelijkertijd hebben we veel moois om te koesteren. Kwalitatief goede ritten, veel onderlinge sportiviteit, een goede sfeer , mooi clubblad en sprankelende website. Kortom, we hebben het best aardig voor elkaar ! Laten we ons daar aan vast houden en open blijven staan voor verbeteringen of suggesties daartoe. Ieders mening telt, dus schroom niet als u een idee heeft! Zoals te doen gebruikelijk sluiten we af met een woord van dank aan uitzetters, adverteerders, verslaggevers, rekenaars, controleurs, sponsoren en alle mensen die gevraagd en ongevraagd hun steentje bijdragen aan het organiseren van onze ritten en nevenactiviteiten. Zonder hen zou de vereniging geen bestaansrecht hebben. Allen hartelijk bedankt voor uw steun in 2016! Namens het bestuur, Wissenkerke, december 2016 René van de Zande (secretaris) 31 Val van de Zeeuw: Goed RC D, fout RC C Uitleg: u moet na “DLW” R, maar weg is door de DLW niet aanwezig. U mag dan ook niet rechtdoor naar RC C, maar gedwongen naar R via weg b naar RC D.

32

Eindstand Clubkampioenschap 2016 28 27 5 16 11 29 26 Klassering: Naam: A-klasse: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 B-klasse: 1 2 3 4 5 6 C-klasse: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 R. v.d. Zande W. Olie R. Eversdijk R. van Stee J. Leendertse R. Hermans (heren) C. van Strien K. Fraanje A. Wouters P. de Bakker L. Wouters J. Terpstra D. Sinke N. de Kok P. van Binnendijk A. Baert R. Joosse R. Beerepoot H. Meijvogel B. Tilroe A. Kloos H. de Bruijn B. Potters L. Kreft E. van der Meer W. van Huizen J. Brouwer C. Geense B. Tilroe R. Sabandar S. Plummen A. Houterman B. van Woerkom M. Pieper 33 47 49 50 47 48 46 46 44 49 47 42 44 45 48 45 44 41 41 49 48 45 50 43 43 46 50 40 42 43 44 mrt apr mei mei aug okt dec 50 50 47 46 49 50 49 48 49 48 48 45 46 43 43 49 47 41 41 47 49 J. Matthijssen (dames) 44 44 45 40 49 43 45 42 41 46 42 49 49 42 44 40 50 50 50 49 49 49 48 48 48 46 47 49 48 50 46 48 47 45 49 50 49 46 48 47 42 41 45 43 50 46 43 44 40 49 45 50 49 41 47 42 50 43 46 47 49 41 48 40 42 44 45 50 49 49 50 45 48 44 49 46 46 48 47 44 40 45 42 42 43 43 41 49 47 Totaal: 200 198 196 193 190 190 184 181 180 179 175 174 147 140 130 49 50 48 49 49 48 50 49 49 48 50 48 47 46 46 47 49 50 50 48 47 199 199 196 191 139 98 198 197 194 189 185 184 172 142 142 129 96 90 86 43

Rittenkalender 2016 MAC “De Bevelanden” 18 maart 25 mei 17 juni 19 juli 2 augustus 7 oktober 28 oktober Lenterit Hemelvaartrit * Zomerrit Colijnse Puzzelrit Wissenkerkserit 13e Piet Vogelaarrit Herfstrit * Heinkenszand Kapelle Heinkenszand Colijnsplaat Wissenkerke Goes Terneuzen 4 november 13e Schaal- en Schelpdierenrit Vlake / Yerseke * Deze ritten worden georganiseerd door onze zusterclub MAC “De Zeeuwen”, maar tellen ook mee voor het clubkampioenschap van MAC “De Bevelanden”. 34

Rittenkalender 2017 MAC “Tholen” Informatie over deze ritten tel. 0113 - 576900. email: info@mactholen.nl Er wordt gestart vanaf 19.30 uur bij Sport- en Gemeenschapscentrum “De Meulvliet”, Zoekweg 1, Tholen. Let op de website: www.mactholen.nl Rittenkalender 2017 “MAC Tholen” 11/02 (middag)Bon Giornorit 11/03 15/04 03/06 02/09 Meulvlietrit ’t Wienuusrit Stelhoekrit 14/10(middag)Najaarsrit Rinus en Sylvia van Stee Jaap en Willy Leendertse Rinus Eversdijk/ Kees Fraanje Kees Droogers Van’t Hof AluminiumritWillem en Arda Olie Piet Mathijssen/Rien Hermans 25/11 15.30 Woonboulevardrit + feestavond Rinus en Rosa Joosse “De Meulvliet” is als volgt te bereiken: A58 vanaf Vlissingen: afslag 31 Rilland / Tholen, volg borden Ri Tholen. Na de Oesterdam voor verkeerslichten R (Postweg), 1e weg L (Eweg), einde weg R (Molenvlietsedijk]. Na ± 400meter R (Zoekweg) komt u bij “De Meulvliet”. Rittenkalender 2017 AMC “Rockanje” www.amc-rockanje.nl Inlichtingen: Tel.: 0181 - 451818 of 0181 - 401861 Inschrijven van 19.00 - 20.00 uur in het clubgebouw van de schietvereniging “Rockanje”, Duinrand 16 te Rockanje. Krokusrit Jan Tukrit Bloesemrit Zomerrit 4 maart 8 april 13 mei 1 juli Nazomerrit Chrysantenrit Wijnrit Boutrit 35 26 augustus 30 september 11 november 16 december

VOORLOPIGE Rittenkalender 2017 M.A.C. “De Zeeuwen”: Algemene Ledenvergadering Reglementavond Paasrit Oranjerit Hemelvaartrit Pinksterrit Witte Raafrit??? Wolphaartsdijk De Meerkoet ’s Heer Abtskerke Dorpshuis Versvliet” Heinkenszand “De Stenge” Start: Vlissingen Kapelle HRC “De Zwaan” Heinkenszand “De Stenge” Arnemuiden Camping “De Witte Raaf”?? Herfstrit Kerstrit Terneuzen “Oude Vaart” Biggekerke Café “Juliana” zaterdag 28 oktober dinsdag 26 december zaterdag 25 februari programma vanaf 16.00 uur vrijdag 10 maart maandag 17 april 19.30 uur 13.30 -14.00 uur Start 13.45 uur donderdag 27 april 13.30 -14.00 uur Start 13.45 uur donderdag 25 mei maandag 5 juni donderdag 10 aug. 18.30 -19.00 uur Start 18.45 uur 18.30 -19.00 uur Start 18.45 uur 18.30 -19.00 uur Start 18.45 uur 13.30 -14.00 uur Start 13.45 uur 13.00 -13.30 uur Start 13.15 uur De rittenkalender wordt definitief vastgesteld bij de ledenvergadering. Kunt u bij een rit niet aanwezig zijn, dan is het misschien wel leuk die rit te controleren. Dat is best interessant, u ziet een rit van een heel andere kant! 36

M.A.C. "De Zeeuwen" is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland, onder nummer 40309858. Het bestuur: e-mail voltallig bestuur: bestuur@macdezeeuwen.nl Rinus van Stee Jolstraat 7, 4401 JC Yerseke Tel.: 0113 - 576900 e-mail: voorzitter@macdezeeuwen.nl René van de Zande Dorpsweg 2, 4491 EK Wissenkerke Tel.: 0113 - 372633 e-mail: secretaris@macdezeeuwen.nl Rinus van Stee Jolstraat 7, 4401 JC Yerseke Tel.: 0113 - 576900 e-mail: penningmeester@macdezeeuwen.nl Leo Wouters Vredehoflaan 268, 4382 CJ Vlissingen Tel.: 0118 - 470313 e-mail: pr@macdezeeuwen.nl Peter van Binnendijk Guldenroedestraat 21, 4451 LP Heinkenszand Tel.: 0113 - 561314 Antoine Baert Oude Vaart 103, 4537 CE Terneuzen Tel.: 0115 - 615668 Sylvia van Stee Jolstraat 7, 4401 JC Yerseke e-mail: redactie@macdezeeuwen.nl ERELEDEN: C. Bode † en S. Jongepier Clubkampioenen 2016: A-klasse: B-klasse: C-klasse: equipe René van de Zande en Renate Huffenreuter equipe Peter en Nicolette van Binnendijk equipe Arnoud en Silvia Kloos 37 Voorzitter Secretaris Penningmeester Public Relations Lid Lid Redactie Clubblad

38

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
Home


You need flash player to view this online publication