0

ARCHIEF DOARPMIENSKIP MANTGUM 1960-2008

Archief van de Doarpsmienskip Mantgum Geschiedenis en verantwoording van inventarisatie De geschiedenis van de archiefvormer, Doarpsmienskip Mantgum, staat voor de jaren 19602010 beschreven in het jublieumboek dat het dorpsarchief van Mantgum over de Doarpsmienskip publiceerde. Vanuit datzelfde dorpsarchief kwam het initiatief naar voren om het archief van de Doarpsmienskip op een verantwoorde manier te ontsluiten en te bewaren. Hoewel het archief al tijdens de inventarisatie een nuttige bron bleek voor het schrijven van het jubileumboek, is er veel materiaal voor verder onderzoek naar de rol van de Doarpsmienskip, van de gemeente en van derden en naar de ontwikkeling van het dorp Mantgum. Het oorspronkelijk archief is door meerdere personen gevormd. In de eerste plaats door de elkaar opvolgende bestuursleden, belast met het secretariaat. In de tweede plaats is in de loop der tijd een aantal ontbrekende stukken aangevuld vanuit door andere bestuursleden bewaarde schaduwarchieven. Dit blijkt met name uit aantekeningen die ter verspreiding of tijdens vergaderingen op sommige stukken zijn gemaakt. Toch is het archief niet geheel compleet. Het meest duidelijk is dit in de inventaris bij ontbrekende jaartallen in series en zelfs het ontbreken van een financiële administratie (financiële jaarstukken t.b.v. Algemeen Bestuursvergaderingen zijn er overigens wel). Meerdere pogingen om tijdens de inventarisatie de verblijfplaats van ontbrekende stukken te achterhalen, zijn uiteindelijk weinig succesvol geweest. De basis van de inventarisatie is gevormd door het archief dat door de toenmalige voorzitter van de Doarpsmienskip werd bewaard. Het betreft een zogenaamd zaaksgewijs geordend correspondentiearchief. Deze ordening is bij de inventarisatie in stand gehouden en in slechts enkele gevallen hersteld. De inventarisatie van de archieven vond, met flinke tussenpozen, plaats tussen 2007 en 2011. Bij de inventarisatie is het archief verpakt in zuurvrije omslagen en dozen. Met name dubbele exemplaren zijn vernietigd, evenals bescheiden, zoals circulaires en reclamemateriaal, waarvan de samenhang met het archief niet kon worden aangetoond. In verband met het behoud van de bescheiden is er ca. een halve kilo aan roestige nietjes en andere ijzerwaren uit het archief verwijderd. Er is geen ongedierte aangetroffen. De omvang van het archief bedraagt na de bewerking 1,25 strekkende meter. R.W. Steensma 2

ARCHIEF DOARPMIENSKIP MANTGUM 1960-2008 A. Algemeen 1. 2. 3. 4. Notulen van ledenvergaderingen, met jaarverslagen en lijst van bestuursleden, 19601995. 1 deel. Stukken betreffende ledenvergaderingen, met jaarverslagen, 1981-1988, 1990-2008. 1 omslag. Stukken betreffende algemeen bestuursvergaderingen, 1982-1997, 2002-2007. 1 omslag. Stukken betreffende dagelijks bestuursvergaderingen, 1982, 1986-1998, 2001-2006. 1 omslag. B. Bijzonder 1. Organisatie N.B. zie ook nr. 113. 5. 6. 7. 8. 9. Bijlage bij Koninklijk Besluit waarbij de statuten van de Doarpsmienskip Mantgum worden vastgesteld, 1975. 1 stuk. Statuten en reglementen, 1981. 2 stukken. Ledenlijsten, 1986, 1988, 1992, 1995, 1997-1998. 1 omslag. Stukken betreffende het aftreden danwel herkiezen van van leden van het algemeen bestuur, 1981-1987. 1 omslag. Verzoeken van het bestuur aan de inwoners van Mantgum om contributie te betalen, 1998-2000. 3 stukken. Verzekeringen 10. Verzekeringspolis voor de inboedel van het doarpshûs, 1986. 11. Bedrijven Compact Polis voor de inboedel van de Fearhúshoeke 4, 2001-2002. 1 omslag. 12. Bevesting van royement van een brand-inbraakverzekering van de Kermiscommissie Mantgum, 2001. 1 stuk. 3

Financiële administratie N.B. Financiële administratie ontbreekt. Er zijn alleen financiële jaarverslagen bij de Algemeen Bestuursvergaderingen (inv.nr. 3) 2. Taken Algemeen 13. Overzicht van activiteiten en gebeurtenissen in 1989 waarbij de Doarpsmienskip Mantgum betrokken was, 1990. 1 stuk. Samenwerkende dorpsbelangen in Littenseradiel en F.L.D. 14. Stukken betreffende de samenwerking met andere dorpsbelangen in Littenseradiel en de Feriening Lytse Doarpen Fryslân, 1981-1988, 1990-2002. 1 omslag. Overleg met gemeente 15. Stukken betreffende overleg tussen het dagelijks bestuur van de Doarpsmienskip Mantgum en de gemeente, 1982-2002. 1 pak 16. Uitnodigingen door de gemeente voor diverse openbare vergaderingen, 1988-1994. 1 omslag. Sudergoa 17. Stukken betreffende contacten met de Regionale Welzijnsstichting Sudergoa, 19851987. 1 omslag. Streekkommissie Greidhoeke/East 18. Stukken betreffende de samenwerking met de Streekkommissie Greidhoeke/East, 1986-1989. 1 omslag. Kleine kernen 19. Schrijven van de gemeente aan de doarpsmienskip inzake het ondersteuningsbeleid kleine kernen, 1985. 2 stukken 20. Stukken betreffende activiteiten van Doarp & Bedriuw Fryslân rondom bedrijvigheid in de kleine kernen/Greidhoeke-dorpen, 1993-1995. Met uitvoeringsprogramma kleine kernenbeleid provincie Friesland, 1995.1 omslag. Bijzonder Dorp 21. Stukken betreffende het beroep van de Doarpsmienskip mantgum tegen het bestemmingsplan “Mantgum 1974-04-01”, 1982. 1 omslag. 22. Stukken betreffende het door de gemeente vaststellen van dorpsgrenzen, 1983. 4 stukken. 23. Minutes van brieven aan de gemeente fractievoorzitters van politieke partijen inzake de voorgenomen plaatsing van het gemeentehuis te Wommels, 1984, 2 stukken. 4

24. Stukken betreffende een andere locatie van de gemeentewerkplaats, 1986-1987. 1 omslag. 25. Stukken betreffende de bestemming van het voormalig gemeentehuis, 1986, met verslagen en rapport van de Commissie Bestemming Gemeentehuis Mantgum, 1986. 1 omslag. N.B. De commissie was ingesteld door de Doarpsmienskip Mantgum. 26. Stukken betreffende de toekomstige uitbreiding van Mantgum, 1987. 2 stukken. 27. Intern gemeentelijk advies inzake grondaankopen in verband met de uitbreiding van Mantgum, 1988. 2 stukken. 28. Stukken betreffende de bestemmingsplannen “Mantgum ‘89” en Mantgumervaart II , 1989, 1996-1997. 1 omslag. 29. Verslag van de gemeentelijke informatie-avond inzake het beleidsplan dorpsvernieuwing gemeente Littenseradiel, 1989. 1 stuk. 30. Stukken betreffende nieuwe straatnamen in Mantgum, 1989-1990, 2001. 1 omslag. 31. Bezwaar van H.W. Schuurmans tegen het gemeentelijk voornemen het nieuwe bouwplan te ontsluiten via Om’e Terp en It Bosk, 1990. 1 afschrift. 32. Uitnodiging door de Doarpsmienskip Mantgum voor een film over Mantgum in de jaren ‘70 en ’80, 1990. 2 stukken. 33. Brief van N. de Groot uit Mantgum aan de gemeente inzake een waterpeilverhoging, 1993. 1 afschrift. Dorpskrant Mandeguod 34. Redactiestatuut van de dorpskrant Mandeguod, z.j. 1 stuk. 35. Bij de Doarpsmienskip Mantgum Ingekomen verzoek van de redactie van de Mandeguod tot nadere samenwerking, 1994. 1 stuk. Dorpshuis 36. Stukken betreffende de eigendomsoverdracht en verbouwing van het gebouw “De Wjuk” van de gemeente naar de Doarpsmienskip Mantgum. Met bewijs van eigendom, 1982-1985. 1 omslag. 37. Stukken betreffende het 25-jarig bestaan van de Doarpsmienskip Mantgum en de opening van “De Wjuk”, 1985. 1 omslag. 38. Exploitatie overzicht inzake de “De Wjuk” over 1985-1986, 1986. 1 stuk. 39. 40. Ingekomen notulen van Beheerscommissie “De Wjuk”. Met reglement en overzichten van huurders, 1983-1995. 1 pak. Brieven van de Beheerscommissie “de Wjuk” aan de Doarpsmienskip Mantgum inzake gewijzigde samenstellingen van de beheerscommissie, 1988. 2 stukken. 5

41. Stukken betreffende vergaderingen van de Commissie Multifunctioneel Centrum Mantgum, 1994-1995. 1 omslag. 42. Oprichtingsakte van de “Stichting Wjukken”, 1997. 1 afschrift. 43. Stukken betreffende de huur door de Doarpsmienskip Mantgum van ruimten in het multifunctioneel centrum de Wjukken, met huurovereenkomst, 1998-1999. 1 omslag. 44. Stukken betreffende de verkoop door de Doarpsmienskip Mantgum en Mantgumer Tennisclub van het gebouw “De Wjuk”, 1998-1999. 1 omslag. Jeugd 45. Stukken inzake de aanleg en opening en onderhoud van de speeltuin, 1981-1982, 1884, 1988-1992, 1995-2001. 1 omslag. 46. Uitnodiging van de Kultuerried Littenseradiel voor overleg inzake creativiteitsmiddagen voor de lagere schooljeugd, 1985. 1 stuk. 47. Minute van brief van de Doarpsmienskip aan de gemeente inzake een andere lokatie voor de peuterspeelzaal, 1986. 1 stuk 48. Gemeentelijke afwijzing van een aanvraag van subsidie in de kosten van kinderopvang, 1989. 1 stuk. 49. Gemeentelijke toekenningen van subsidie t.b.v. de speeltuin in Mantgum, 1989, 1991. 2 stukken. 50. Uitnodiging door de O.B.S. De Gielguorde voor de feestelijke ingebruikname van het nieuwe groeps- en speellokaal, 1993. 1 stuk. 51. Afschrift van door de “Mantgumer jeugd” aan B&W gezonden verzoek om achter het sportveld een hangplek/caravan te mogen plaatsen, 2000. 1 stuk. 52. Stukken betreffende overlast veroorzakende jongeren in Mantgum, 2001-2002. 1 omslag. 53. Enquête van de gemeente inzake een integraal huisvestingsplan voor accomodaties in gebruik bij het onderwijs, welzijns-instellingen en sportorganisaties binnen de gemeente, 2001. 2 stukken. Kerk 54. Minute van uitgaande brief aan de kerkvoogdij dat de doarpsmienskip geen leden levert voor het actiecomité voor het behoud van de toren, 1984. 1 stuk. 55. Stukken betreffende een proef met een schotelantenne en de kabel t.v. in Mantgum, 1986-1987, 1990. 1 omslag. 56. Stukken betreffende een eventuele financiële bijdrage door de Doarpsmienskip bij het door de gemeente in bruikleen geven aan de N.H. kerk te Mantgum van enkele gebrandschilderde ramen, 1986-1987. 1 omslag. 6

Merke 57. 58. Milieu 59. Stukken betreffende de plaatsing van een glasbak in Mantgum, 1981-1984? 1 omslag. 60. Brief van de gemeente inzake het inzamelen van oud papier, 1991. 1 stuk. 61. Begeleidend schrijven van de gemeente inzake een enquête voor het milieubeleidsplan, 2001. 1 stuk. Ondernemers en bedrijven 62. Stukken betreffende een voorgenomen nieuwe toegang naar de achterzijde van het postkantoor, 1982. 1 omslag. 63. Minutes van uitgaande brieven aan de Kamer van Koophandel inzake het behoud van de winkel, annex verkooppunt van benzine aan de Dr. Fokkewei, 1982, 1984. 2 stukken. 64. Stukken betreffende de aanvraag hinderwetvergunning inzake het voornemen van de grasdrogerij om t.b.v. de energievoorziening over te stappen van gas op kolen, 19821983. 1 omslag. 65. Ingekomen brief van dhr. Reitsma over het sluiten van de bakkerij uit het dorp, 1984. Met minute van antwoord. 1 stuk. 66. Minute van verzoek door de Doarpsmienskip Mantgum aan de PTT om de openingstijden van het postkantoor te wijzigen, 1988. 1 stuk. 67. Mededeling van de P.T.T. inzake de voorgenomen verandering van het hulppostkantoor te Mantgum in een postagentschap, 1990. 1 stuk. 68. Ingekomen informatie van de Rabobank inzake gewijzigde openstelling van het kantoor te Jorwert, 1993. 3 stukken. 69. Stukken betreffende het rapport “Samen werk, samen sterk”, inake kleinschalige bedrijfsontwikkeling binnen de gemeente, 2000. 1 omslag. Ouderen 70. Stukken betreffende door de Doarpsmienskip Mantgum georganiseerde bijeenkomsten voor 60-plussers, 1984, 1986-1987, 1991-1998. 1 omslag. 71. Stukken betreffende het opstarten van de Werkgroep Ouderen Littenseradiel (W.O.L.), 1989-1991. 1 omslag. 7 Ingekomen brief van de Merkecommisje Mantgum, over een geschil dat zij hebben met dhr. Bonnema van het café, 1983. 1 stuk. Ingekomen uitnodiging voor de jaarvergadering van de Merke Kommisje Mantgum, 2000. 1 stuk.

72. Uitnodiging aan de Doarpsmienskip Mantgum voor overleg over de negatieve publiciteit rondom Nij Dekema en Nij Stapert, 1989. 1 stuk. 73. Uitnodiging van de Stichting Aldereinsoarch Littenseradiel om samen de mogelijkheden rondom dienstverlening aan ouderen te onderzoeken, 1990. Met verslag van de bijeenkomst. 2 stukken. 74. Ingekomen dankzeggingen kerststukjes, 1992-1993. 2 stukken. 75. Verzoek van de ANBO om een adhezieverklaring inzake behoud en renovatie “Nij Dekema”, 1993-1994. 4 stukken. Simmer 2000 76. 77. Informatiemap van het bestuur van Simmer 2000 voor de “Werkgroep Simmer 2000 yn Mantgum”, met begeleidend schrijven, 1998. 1 omslag. Folder van de “Simmer 2000 Kommisje Mantgum” inzake “kultuer-histoaryske aktiviteiten yn en om Mantgum, 2000. 1 stuk 78. Bijlagen bij de rekening van de “Werkgroep Simmer 2000 yn Mantgum, 2000. 1 omslag. 79. Verslag van de “Werkgroep Simmer 2000 yn Mantgum”, 2000. Met financieel overzicht. 2 stukken. 80. Offerte van de Dokkumer Vlaggen Centrale bv. voor “Mantgum” vlaggen, 2000. 1 stuk. 81. Stukken betreffende vergaderingen van de “Werkgroep Simmer 2000 yn Mantgum”, 1998-2000. 1 omslag. 82. Stukken betreffende de cultuur-historische wandeling van Mantgum naar Easterwierrum v.v., 2000. 1 omslag. 83. Documentatie inzake Simmer 2000, 2000. 1 omslag. 84. Informatie van de gemeente over wat er na Simmer 2000 gedaan kan worden met de bordjes ‘Wy dogge mei’, 2000. 1 stuk. Sport, recreatie en toerisme 85. Stukken betreffende de bouw van een gymnastiekzaal, 1980-1981. 1 omslag. 86. Ingekomen dankzegging door dhr. en mevr. F. Schuurmans voor de plant die zij kregen bij de nationale kampioenschappen enkel- en dubbelspan tuigpaarden Fries ras, 1983. 1 stuk. 87. Dankzegging door de Stichting Freed voor de inzet van de Doarpsmienskip Mantgum inzake een sportdag, 1987. 1 stuk. 88. Uitnodiging door de kaatsvereniging Jacob Klaver voor de 40e Lytse P.C. te Mantgum, 1987. 1 stuk. 8

89. Stukken betreffende het gemeentelijk beleid inzake recreatie en toerisme, 1986, 1988. 1 omslag. 90. Stukken betreffende het spreidingsplan of kernennota TROP Littenseradiel, 19881989. 4 stukken. N.B. Het betreft hier m.n. fietspaden en vaarverbindingen. 91. Stukken betreffende het mogelijk organiseren van wielerwedstrijden te Mantgum, 1989, 1993 en 1998. 1 omslag. 92. Mededeling van het nieuwe bestuur van de Mantgumer Tennisclub aan de Doarpsmienskip Mantgum dat er o.a. nieuwe tennisbanen zijn opgeleverd bij “De Wjukken”, 1999. 1 stuk. 93. Ingekomen verzoek tot ondersteuning van de IJswegencentrale Baarderadeel in haar pleidooi om t.b.v. de schaatssport de Zwette in verbinding te brengen met de vaarwegen rond Grou, 1993(?). 2 stukken. 94. Stukken betreffende initiatieven van diverse dorpsgenootschappen om de vaarweg tussen Zwin en Zwette te voltooien, 1995-1996. 1 omslag. 95. Ingekomen informatie van “Op Paad” over m.n. www. dorpen.nl, 2000. 2 stukken. 96. Verkennende notitie van de werkgroep Pitch & Putt Mantgum naar de mogelijkheden rondom een kleinschalige golfbaan te Mantgum, 2000-2001. 3 stukken. 97. Ingekomen informatie van de Stichting Slachtemarathon inzake de wandeltocht en culturele activiteiten, 2001-2002. 1 omslag. 98. Uitnodiging van de kaatsvereniging Jacob Klaver voor een feest, m.n. naar aanleiding van het winnen van een Nederlands kampioenschap, 2001. 2 stukken Uitreiking Kaänyt N.B. De Kaänyt wordt uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor Mantgum 99. Begeleidend schrijven bij een uit te reiken Kaänyt, z.j. 2 stukken. 100. Dankzeggingen voor de Kaänyt, 1990, 1993(?). 2 stukken. Verkeer en vervoer 101. Ingekomen brieven van de A.N.W.B. over een door hun te houden voorlichtingsavond in Mantgum, 1982. 2 stukken 102. Stukken betreffende het bustaxi-experiment, 1984-1986. 1 omslag. 103. Stukken betreffende de verkeersveiligheid in Mantgum, 1988-1990, 1993-2001. 1 omslag. 104. Stukken betreffende voorgenomen veranderingen van NS treinkaart verkoop, 1991. 1 omslag. 9

105. 106. 107. 108. 109. Ingekomen brieven van de NS inzake mogelijke bezuinigingsmaatregelen, 1993. 2 stukken. Ingekomen conceptplan van de gemeente inzake verkeersmaatregelen in Mantgum, 1995. 3 stukken. Ingekomen nieuwsbrief van 3VO district Friesland, 2000. 1 stuk. Ingekomen uitnodiging van de gemeente om het vervolgtraject van het project Duurzaam Veilig te bespreken, 2000. 1 stuk. Ingekomen mededeling van de gemeente dat de nieuwe rondweg te Mantgum de naam Om’e Terp heeft gekregen, 2000. 1 stuk. 110. Correspondentie tussen de gemeente en de Doarpsmienskip Mantgum inzake een dorpswapen en dorpsvlag, alsmede borden met pictogrammen inzake recreatieve voorzieningen te Mantgum, 2000-2001. 1 omslag. 111. Wonen 112. Uitnodiging door de Doarpsmienskip Mantgum aan de bewoners van De Kamp om mee te denken beplantingssuggesties van De Kamp, 1988. 1 stuk. 113. Informatie van de Doarpsmienskip Mantgum voor potentiële- en nieuwe inwoners over het wonen en leven in Mantgum. Met inschrijfformulier voor nieuwe leden, 1989(?), 1993-1994, 1999. 1 omslag. 114. Minute van door de Doarpsmienskip Mantgum verzonden brief aan de Woningbouwvereniging Midden Friesland inzake klachten van huurders, 1989. Met circulaire van de Doarpsmienskip Mantgum aan alle huurders van inzake deze klachten, 1989. 2 stukken. 115. Stukken betreffende de verkoopcampagne “Mantgumer Vaart”, 1990. 2 stukken. 116. Ingekomen concept integraal huisvestingsplan van de gemeente, 2001. 2 stukken. 117. Stukken betreffende overleg tussen de Doarpsmienskip Mantgum en Friestins inzake de renovatie en consolidatie van woningen in Mantgum, 2002. 1 omslag. Diversen 118. Stukken betreffende de nationale herdenking en de festiviteiten rondom bevrijdingsdagen, 1985, 1986, 1988, 1989, 1995, 1997, 1998, 2000. 1 omslag. 119. Verzoek van de gemeente aan de Doarpsmienskip Mantgum om bekendheid te geven aan de stille tocht van Mantgum naar Skillaerd (4 mei), 1985. 2 stukken. 120. Minute van verzoek door de Doarpsmienskip Mantgum aan de uitgeefster van Huis aan huis en Wijd en zijd om deze bladen in Mantgum te verspreiden, 1987. 1 stuk. 121. Gemeentelijke uitnodiging voor de opening van het nieuwe gemeentehuis, 1987. 3 stukken. 10 Ingekomen informatie van de gemeente Leeuwarden inzake de startnotitie Haak om Leeuwarden (Rijksweg 31), 2002. 3 stukken.

122. Uitnodiging door de Doarpsmienskip aan alle Mantgumers voor nieuwjaarsfeesten, 1987, 1989. 3 stukken. 123. Stukken betreffende barbecueavonden door de Doarpsmienskip Mantgum voor alle inwoners 1988, 1990, 1992. 1 omslag. 124. Ingekomen dankzegging van Tsj. Scholten voor het bloemstuk dat hij kreeg bij zijn 25-jarig jubileum als schoolmeester, 1988. 1 stuk. 125. Gemeentelijke uitleg inzake het niet plaatsen van een aanplakbord in de dorpen, 1989. 1 stuk. 126. Uitnodiging door de “Bûn fan Plattelânsfroulju yn Fryslân, ôfdieling Baarderadiel” om aanwezig te zijn bij het planten van de “Plattelânsfroulju-beam” te Mantgum, 1993. 2 stukken. 127. Ingekomen stukken inzake de Leader-projecten in Noordwest Friesland, 1993, 19952000. 1 omslag. 128. Ingekomen informatie van de politie inzake de reorganisatie van de politie, waarbij de gemeente- en rijkspolitie opgaan in de regiopolitie, 1993. 1 stuk. 129. Jaaroverzichten van politieoptreden in Mantgum over 1996-1999. 1 omslag. 130. Ingekomen verzoek van het Wetterskip Marne-Middelsee om in het kader van de waterschapsverkiezingen een presentatie te verzorgen in Mantgum, 2000. 1 stuk. 131. Uitnodiging door de gemeente en de stichting ArgHis Littenseradiel voor de presentatie van de nieuwe delen in de historische en culturele reeks “Tusken Middelsee en Slachte”, 2000. 1 stuk. 132. Uitnodiging door Landschapsbeheer Friesland om deel te nemen aan de actie “Erfgoed al goed”, 2000. 2 stukken. 133. Ingekomen verzoek van de fa. KeyBite om een evaluatieformulier in te vullen over het project “In Nije Wei”, 2000. 2 stukken. C. DOKUMENTATIE 134. Krantenknipsel inzake de verkoop van het gemeentehuis door de gemeente, 1986. 1 stuk. 135. Krantenknipsels inzake het oorlogsmonument te Skillaerd, ca. 1994. 2 stukken. 136. Krantenknipsel inzake de uitbreiding van de kinderopvang in het multifunctioneel centrum De Wjukken, 1999. 1 stuk. 11

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
Home


You need flash player to view this online publication