26

kom ik Margaretha wer tsjin mei deselde blidens en deselde spontanens fan it persoaniel dêr 't myn Margaretha ek mei de oanjeier fan west hat. Yn de Ljouwerter krante fan 6 Jannewaris 2017 stiet in grut ferhaal fan Sytse de Vries oer de “Tragyk yn bryke setten” fan Hylkje Goïnga mei in grutte foto der by. Hiel tafallich hienen wy yn 'e earste klas op de MULO yn Snits in Hilly Goïnga. It wie in leaf kalm famke mei in moaie prúk hier. Har heit wie dokter yn Drylts en se koe goed leare. Hilly prate Nederlânsk en siet yn de foarste bank alhiel lofts. Se hat de MULO net ôf makke mar gie tuskentiids nei it Gymnasium ta. Letter yn de fyftiger jierren kaam ik yn 'e krante sa no en dan in column tsjin mei as skriuwster Hylkje. Oan de stikjes fûn ik net in soad oan, der siet net folle musyk yn mar se wiene yn it Frysk skreaun. Op in kear waard ik gewaar dat Hylkje yn Ysbrechtum wenne. Sa njonkenlytsen tocht ik: “soe dy Hiltsje fan Drylts ek in nicht wêze fan Hylkje út Ysbrechtum”. Soks makket men wolris faker mei. De lêste tiid hearde ik neat mear oer Hylkje. It bleaun stil. Soks doocht net. Tank oan it ferhaal fan Sytse de Vries. No wit ik Hylkje Goïnga yn ien kear in hiele protte oer har. De Hilly wie tagelyk de Hylkje. Gjin nichtespul mar wol bysûnder en tryst. Yn 1953 troude hja mei Anna Wadman, in skriuwer dy’t nijmoaderige Fryske boeken skreaun hat. Hylkje hie it grif net maklik, hie gauris brike setten, wie in rasfertelster, wie boartlik en tagelyk gaotysk. En de Hylkje wie tagelyk “Martha”, pseudonym by har stikjes yn de *Strikel fan de fyftiger en sechstiger jierren. Yn 2001 is hja ferstoarn. Hylkje hat foar my in bysûndere Friezinne west. * tiidskrift ferskynde tusken 1958 en 1994 fan de foarige ieu tenei mear 14 Mandeguod

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication