4

As it skip fol wie, waard de lading nei de feangrûngebieten brocht. Mei it seil op it skip gie it wol aardich flot mar gauris stie der alhiel gjin wyn. Dan krige skippersfrou Janke de beage om en moast se rinnend oer de wâl it skip lûke. Tige swier wurk. As der oaren by wiene, diene se dat meast mei har twaën. De manlju stiene meastal oan it roer. As men it doel berikt hie, waard de grûn der út skept en oer it lân *ferstruid. (*Dat waard dien mei hynder en wein. Der waarden bultsjes fan makke om it dêrnei mei de skeppe oer it lân te smiten) As de Heida’s nei in goed wike wer thús kamen, giene wy der gau op ta. Wy wiene dan gauris yn it roefke fan it skip te finen. It wie in pracht en tagelyk moai skûlplak foar ús. Somtiden kaam Lolkje mei molke en in stik koeke del. Wy wiene faak bûtendoar te finen en hellen dan fan alles út. Maitiids moast it fee nei bûten. Dat gie by tiden frijwat mâl. De bisten wiene it skerpe sinneljocht net mear wend. Guon rekken dan ek yn’e sleat. Ek de keallen moasten nei bûten. Der waarden twa keallen oanelkoar fêst setten sadat se net yn’e feart fleane koene. Dat slagge fansels net altyd. It oanelkoar fêst setten hie as doel dat de bisten harren enerzjy kwyt reitsje koene. Dan wiene je dat mar foar. In hiele ferdivedaasje dus. Wie de stâl leech, dan moast de boel fansels skjin makke wurde. Dit waard dien troch de feint, arbeider en ús heit. Wetterlieding wie der net. Op souder stie in greate wetterbak. Twa man pompten it wetter yn 'e bak. Dat wie tige swier wurk. Faak begûnen se te switten as in oandrager. As de bak fol wie kamen de amers ûnder de kraan en dêrnei koene wy mei blikjes de boel wiet smite. Wy fûnen dat prachtich om te dwaan. De overall oan en dan mei helpe fansels. As it moai waar wie, kamen ûnder iten ús wiete klean yn de sinne te lizzen om te droegjen fansels. Hjirnei wiene de keallebarten út de skuorre oan bar. (dêr stiene de bisten op) Jim sille grif begripe dat dizze dingen swier fan stront en jarre wiene. De skutten waarden daliks yn’e feart smiten. It skjin meitsjen fan de barten wie dreech en smoarch wurk. Earst waard de strieboel sa folle mooglik der ôf helle/skrabe en dêrnei giene ek dizze dingen de feart yn. Wy boarten der dan mei en dan dienen de skutten tsjinst as boat. Wy hiene der Tryntsje oan it melken 12 Mandeguod

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication