44

de earste streken hienen wy in stoel by ús op gleed te helpen en om efkes út te pûsten. As der hurdriden yn Raerd wie, wienen de Bottema’s fan de partij. Us mem en muoike Anne wienen beiden Hemminga’s. De namme Hemminga kaam yn 1500 al foar. Sjoukje en Marta Gepke, Trynke, Jan, Roel en Anne Bottema Hemminga wienen sa’n likernôch 50 jier lyn bekinde fûleinige hurdriders. Yn Raerd op de iisbaan wienen it Pier van der Velde, omke Roel mei muoike Anne en ús mem en heit dy’t altyd as lêsten mei harren seizen de prizen befjochtsje moasten. Pyt Hemminga hat dit jier it boek “fiif ieuwen Hemminga” mei foto’s útbrocht. It ein fan de oarloch: De famylje Rinck sjocht it yn Rotterdam net mear sitten. Hja skilje nei Baensterbuorren en freegje de Bottema’s as se dêr komme kinne. Dokter Rinck sil syn pasjinten yn de steek litte moatte. Foar him en syn frou is dat in dreech beslút. Fansels binne se by ús wolkom. Rinck en frou Rinck mei Anneke en Wim sille wiken lang ús gasten wêze. Frou Rinck moast och sa wenne oan it nije hotel. Se fûtere ek wolris op dokter, dy sei dan: “och mens hou je stil.” Dan krige sy in piltsje en wie wer tefreden. As frou Rinck dan wer op bêd lei dan fertelde hy syn ferhalen oan ús. (Hy joech har piltsjes wêr’t gjin medikaminten yn sieten, saneamde toverpiltjes) En dochs holpen se syn frou mei in laits. Wy sieten mei alve minsken om 'e tafel. Alle dagen waard der ek sûpengroattenbrij sean. Dy panne mei brij waard op it hiem setten om ôf te kuoljen. Doe seach ynienen ús mem de kat by de brij te slikjen. Us mem oerstjoer en doe sei se: “Oh Baukje, hoe moat dit no” (Baukje de faam bleau rêstich) en doe sei Baukje: “Ik sil efkes de sleef ophelje.” Baukje helle de sleef troch de brij en konstateare dat frou Rinck der neat fan sjen koe en dat de brij net mear hjit wie. Wim (de soan fan dokter) en Rommert de feint setten jûns yn it tsjuster gauris nei Easterwierrum ta. Se sille dêr wol yn 'e kroech bedarre wêze. Moarns wienen se op 'e tiid wer thús. It wie oars string ferbearn om jûns op paad te wêzen. Rommert koe it bêst mei de dokterssoan fine. Dokter syn auto stie by úzes yn de skuorre. Dokters mochten harren auto’s hâlde. Wy koenen meielkoar goed oerwei en ús gasten learden it Frysk gau oan en doe kaam dy spannende dei. Mandeguod 17

45 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication