47

Tsjerk en Trijnke Rotterdam augustus 1947 en Trynke. It boadskip wie, as Trynke en Tsjerk by de Rincken útfanhûs komme woene, dit as tsjinprestaasje dy’t de Rincken yn de grutte drege tiid by ús wêze mochten. Wat in ferrassing foar my en Trynke. Noch nea nei in grutte stêd west en no nei Rotterdam ta. It reisplan waard makke. Moarns betiid mei fytsen en tassen en trein nei Swol ta. En fan Swol op 'e fyts nei Utert ta. Dêr binne wy yn in hotel bedarre. De oare deis binne wy op 'e fyts yn Rotterdam oankaam. Wat wie it in spannende reis. Foar in wike by de dokterfamylje yn de filla oan de Heemraadssingel en Rotterdam besjen. De dei nei oankomst koenen wy daliks al it grutste befrijdingsfeest fan Nederlân belibje. It fuotbalstadion “de Kuip” wie oan de kop ta fol mei feestfierende minsken. Sprekkerijen, muzyk yn al syn foarmen, in sirkus fan grutte allure, gymnastykoptredens, ferskate sjongkoaren lyts en grut, iterijen en drinken en noch folle mear. De famylje Rinck liet ús de haven besjen. De tunnels, de brêgen, de metro’s, musea en noch folle mear. Te folle om alles op te neamen, mar sa’n útfanhuzerij hawwe wy nea wer mei makke. Efternei fûnen wy it letter frjemd dat de Rincken ús it fernielde diel fan Rotterdam net sjen litten hat. De Rincken wienen fijne minsken en hja hawwe grif tocht dat it better foar ús wie dat wy dat mar net seagen. It soe de hiele fakânsje bedjêrre kinnen hawwe. Nei dy tiid hawwe wy altiten in goed kontakt mei de Rincken hân. Wim, 6 jier âlder dan as ik wie, is letter dokter yn België wurden. Wim wie in fleurich immen mei grappen mar hiel gewoan. vlnr.: ûnbekind, Tsjerk Bottema, Anneke Rinck, dokters mefrou, Trynke Bottema, Wim Rinck De tiid giet troch. Fan de famylje Rinck binne se allegearre al ferstoarn. Wim hat hiele drege jierren hân mar hie in freondinne dy’t him yn al dy jierren bystien hat. Ik stjoer har alle jierren noch de Fryske kalinder ta. Trynke, myn nicht, is dokter wurden mar is stoarn oan in rare sykte. Sy wie troud mei in feedokter út de Betuwe. Us reis nei Rotterdam sil ik nea ferjitte. tenei mear Mandeguod 21

48 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication