52

1900 hinne waarden der patinten útjûn fan reedlik wurkjende molkmasines. De Sweedske Laval wie it fierste yn ûntwikkeling. It wie 1928 dat yn Mantgum Doeke Odinga syn heit in Laval molkmasine kocht. Yn ‘e oarloch moasten de Odinga’s wer mei de hân melke, om’t der gjin rubbers te krijen wienen. Nei de oarloch is elts oergongen nei it masinemelken. Noch altyd wurde der ferbetteringen oanbrocht by dizze masines. De kij, geiten en skiep fine no it melken noflik. De nijste ûntjouwing is de melkrobot. It is in djoereftich apparaat mar in grut wûnder foar boer, ko en boerinne. It jout de boerebefolking in stik libbensfrijheid. Sa kin it wol ta: Bêste lêzers fan Mandeguod. Yn it begjin fan dit jier joech Hette my de pinne oer. De fraach wie, as ik wat memoires fan mysels yn Mandeguod skriuwe woe. Ik haw Mandeguod altyd in moaie doarpskrante fûn mar memoires yn dit blêd skriuwe dat gyng my efkes boppe de pet tocht ik. Wy koenen gjin saken meielkoar dwaan. Hette droste wer ôf. Inkelde wiken letter, der wie hy wer. Hy woe my wol mei helpe. Ik haw my doe beprate litten. Ik woe it wol dwaan mar dan yn it Frysk en haw de pinne oannommen. Dat wie yn earste ynstânsje goed. It makke my der net makliker op dat ik 30 jier yn Raerd wenne ha en hast 60 jier no yn Mantgum. Hoe moatte jo soks oanpakke. Oant no ta haw ik gauris Raerd te pakken hân en Mantgum is no oan bar. Hette kaam okkerdeis mei it boadskip dat de redaksje fan Mandeguod it ferstanniger fûn dat wy yn it desimbernûmer stopje mei dizze skiednis. Ik haw dêr alle begryp foar. Frysk kin eltsenien net lêze. Yn ‘e tekst steane dingen en wurden beskreaun dy’t guon doarpsgenoaten net begripe. Dan wurdt it wat langtriederich en d’r is ek sa’n soad oars te lêzen. Ik kin my dan ek maklik oanslute by de redaksje. Ik jou Hette de pinne werom en betankje him foar syn help. Wy hienen it moai foarinoar! Tsjerk Mandeguod 9

53 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication