6

dong oer it lân struide. De âld swarte luts dat apparaat. Hy stie dan tusken de stokken. Men koe der ek op sitte. Der siet in langwerpige bak op en dy waard oanskodde troch in oandriuwend meganisme. Sa no en dan in tongerbui en dan brûsde it gêrs der út. Net allinne gêrs mar ek de hynsteblommen, pinksterblommen, bûterblommen en de soerstâl diene mei oan it kleurenpalet. (De Swetteblommen lâns de Swette hawwe oandiel west oan in rom foarsitterskip fan de ruilferkaveling) Witte jimme wol, dat hoe mear fan dizze blommen, hoe minder de kwaliteit fan de grûn is? Hynsteblommen en stikels jouwe in goeie grûn oan. Begjin maaie wie it yn Fryslân in hiele folksferhúzing fan lânarbeiders, feinten en fammen. Dy krigen gauris in oare boer of boerinne. Dat wie net om’t se net meielkoar oer wei koene mar mear fan “verandering van spijs doet eten.” Myn heit en mem mochten graach oer it personiel út Easterwierrum. Men koe altyd goed meielkoar oerwei. As der yn maaie feroaring kaam dan wie it ornaris ien fan de Altenburger’s, de Boersma’s en Hoogma’s dy’t presint wiene om it wurk op de pleats oan te pakken. (it gie faaks om greate húshâldings) Dy wisten faak fan oanpakken. In útsûndering wie Jan Prakken. Wy wiene dwaande mei it meitsjen fan in kuilbult. Dêr kaam Jan út Appelskea oan fytsen mei in reiden kofferke efter op’e fyts. Hy koe ek bêst mei de Easterwierrumers oerwei. Dat hie gefolgen, want Jan moette Trynke (fan skipper Freark Hoekstra) en krige ferkearing mei har. Doedestiids hiene wy lange en strenge winters. Dat it barde dat skipper Hoekstra mei it skip yn Ossensyl fêst kaam te lizzen yn it iis. Yn de wykeinen frege Jan ús heit om frij te kinnen. Dat koe wol. Jan pakte de fyts mei it reiden kofferke en fytste mei fûle froast nei Ossensyl ta. (hinne en wer 60 km) Hy kaam moandeitemoarns wer op’e pleats. Foar leafde dienen jo alles. Jan en Trynke binne troud. Jan is letter wurksum west by it Wetterskip Easterwierrumer Aldfeart. It wetterskip en Jan Prakken wiene ien! It turfskip waard troch wynkrêft oandreaun mar troch mankrêft as trekschuit wurdt ferfolge Mandeguod 15

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication