22

306. Borgstelling door derden t.b.v. van de huurder (J.T. Dantuma) van de boerderij en landen te Mantgum, 1930. 1 stuk. 307. Stukken betreffende inschrijvingen op de huur van een boerderij met landerijen te Mantgum (tot dan toe bewoond door M. Meinsma), 1895, alsmede de boerderij met landerijen te Tsjeintgum (tot dan toe bewoond door H.P. Hylkema),1900. 1 omslag. 308. Voorwaarden bij de huur (bij gesloten briefjes) van een boerderij en landerijen te Tsjeintgum, 1901. 1 stuk. 309. Notarieel afschrift inzake het door de kerkvoogdij aan de boedel van een overleden huurder (J.F. Jansen) toe te voegen geldbedrag, 1912. 1 stuk. 310. Verzoek van T. Tjebbes aan de kerkvoogdij inzake het mogen houden van een boelgoed, met minute van antwoord, 1912. 1 stuk. 311. Dankbetuiging door de nieuwe gemeentearchitect (Zondervan) voor het beschikbaar stellen van woonruimte, 1918. 1 stuk. 312. Stukken betreffende pachtvoorwaarden, de hoogte van de huur- en pachtprijs en waterschapslasten, alsmede het innen van huur en pacht en waterschapslasten, 19191999. 1 pak. 313. Concept huurvoorwaarden bij het verhuren van drie percelen weiland bij Luchtenveld, 1922. 1 stuk. 314. Concept huurvoorwaarden bij het verhuren van een perceel weiland achter de volkstuintjes, 1922. 1 stuk. 315. Taxatie-rapport inzake de huur voor een kerkeboerderij met landerijen (thans Seerp van Galemawei 17), 1927. 1 stuk. N.B. De huurder moet op dit land een ijsbaan dulden. 316. Stukken betreffende de pacht in relatie tot het bouwen van loopstallen, 1976. 1 omslag. 317. Stukken betreffende de gevolgen voor de kerk en haar pachters bij het uitbreidingsplan voor Mantgum, 1989. 1 omslag. 318. Stukken betreffende de procedure bij de pachtkamer van het kantongerecht te Sneek inzake een opvolging van pacht, 1990. 1 omslag. 6. Kerkelijke gebouwen a. Kerk en torens 319. Verbaal van het provinciaal college van toezicht over de kerkelijke administratie bij de hervormden in Friesland inzake het instemmen met reparaties aan de kerk en toren te Skillaerd, 1832. 1 stuk. 320. Oordeel van J. Douma te Leeuwarden inzake voorgestelde grondige vernieuwingen aan de kerk en kerktoren te Mantgum, 1865. 1 stuk. 22

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication