0

Archief van de Kerkenraad I. Stukken van algemene aard 1. Resoluties, notulen Zie ook inventarisnummers 840 e.v. 1-3. Notulen (Mantgum),1817-1957. 3 delen. 1. 1817-1886 (september). 2. 1886-1931 (september). 3. 1931-1957. 2. Ingekomen en uitgaande stukken 4. Tabel van het departement voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. inzake de vrijstelling van port voor kerkelijke post, z.d. 1 stuk. 5. Ingekomen verzoek van de Vrijzinnige Hervormde Vrouwenvereniging [te Mantgum] tot het doen inschrijven van deze vereniging als kerkelijke instelling, z.d. 1 stuk. 6. Verzoek tot vrijstelling van huurbetalingen, 1935. 1 stuk. 7. Rapport van landelijke commissie voor het jeugdwerk, 1940. 1 stuk. 8. Circulaire van de algemene synode der Nederlandse Hervormde Kerk inzake richtlijnen ten aanzien van de naleving van de verordening van de rijkscommissaris, nr. 145, 1940. 1 stuk. 9. Circulaire van de algemene synode der Nederlandse Hervormde Kerk inzake aanwijzingen van de overheid met betrekking tot de collecte tijdens de eredienst, 1940. 1 stuk. 10. Circulaire van de algemene synode der Nederlandse Hervormde Kerk inzake de Winterhulp, 1941. 1 stuk. 11. Circulaire van de hervormde jeugdraad inzake het instellen van plaatselijke hervormde jeugdraden, 1941. 1 stuk. 12. Circulaire van de Hervormde Jeugdraad inzake richtlijnen voor de zondagschool en het zondagschoolwerk, 1941. 1 stuk. 13. Circulaire van de algemene synode der Nederlandse Hervormde Kerk, waarin m.n. ambtsdragers van de kerk wordt afgeraden een functie in de Volksdienst te aanvaarden, 1941. 1 stuk. 14. Circulaire van de algemene synodale commissie der Nederlandse Hervormde Kerk inzake een voor te lezen tekst tijdens de voorgenomen bidstond op 23 maart 1941, 1941. 3 stukken. 15. Circulaire van de algemene synode der Nederlandse Hervormde Kerk met daarin een tekst om voor te lezen op Pinkstermorgen, 1941. 1 stuk. 1

16. Circulaire van de algemene synodale commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk inzake het niet uitlenen van archiefbescheiden, 1944. 1 stuk. 17. Circulaire van de synodale commissie der Nederlandse Hervormde Kerk voor bijzondere kerkelijke gezinszorg inzake "medisch-hygiënische kwesties en zedelijk-geestelijke vragen" bij de terugkeer van arbeiders uit het buitenland, 1944. 3 stukken. 18. Circulaire van de algemene synode der Nederlandse Hervormde Kerk inzake de evacuatie van m.n. de Zeeuwse- en Zuid-Hollandse eilanden, 1944. 2 stukken. N.B. Materiële staat is slecht. 3. Verslagen en overzichten 19. Verslag van een schriftelijke kerkvisitatie, 1899. 1 stuk. 20. Goedkeuring door het klassikale bestuur van Leeuwarden inzake de staat van de tot de pastorie van Mantgum en Skillaerd behorende eigendommen e.a., 1886. 1 stuk. 21. Kopievragenlijsten t.b.v. het jaarverslag van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden in Nederland, z.d., 1957-1963 en 1964-1965. 1 omslag. 22. Kopievragenlijsten t.b.v. de kerkelijke statistiek van de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk, 1962-1973, 1984. 1 omslag. 23. Ontvangstbevestigingen inzake van de Nederlandse Hervormde Kerk te Den Haag ontvangen gelden, 1966, 1967. 2 afschriften. 24. Kopievragenlijst "ter voorbereiding van de visitatie", 1977. 1 stuk. 25. Stukken betreffende vergaderingen van de kerkenraad, 1994-1999. 1 pak. 4. Oude archiefinventarissen 26. Inventarissen van het archief van de kerkenraad, 1842, 1898(-1931). 2 stukken. II. Stukken van bijzondere aard A. Organisatie Reglementen, verordeningen a. Nationaal, provinciaal 27. Reglementen welke bij de stemming en beroeping van predikanten bij de Hervormde gemeenten in Friesland volgens de bestaande verordeningen moeten worden gevolgd, 1825. Gedrukt, met aantekeningen. 1 katern. 28. Reglementovereenkomst op de predikantstraktementen, 1921. 1 stuk. 29. Ontwerpregeling door de algemene synode der Nederlandse Hervormde Kerk voor het bijeenkomen van de Nederlandse Hervormde Kerk in generale synode, 1944. 1 katern. 2

30. Voorstel van de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk tot opneming van een nieuwe overgangsregeling bij ordinantie 16-10-2, 1964. 2 stukken. b. Plaatselijk 31. Plaatselijk reglement van de Hervormde Gemeente van Mantgum en Skillaerd tot regeling van de uitvoering van art. 3 van het Synodaal Reglement op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten, 1887. Met overzicht conform de regeling van consulentschappen, 1854. 2 stukken. B. Taken 1. Stukken betreffende personen a. Ambtsdragers 32. Aanschrijven van de algemene synodale commissie der Nederlandse Hervormde Kerk inzake de procedure rondom het beroepen van een predikant, 1840. 2 stukken. 33. Verlening van emeritaat "op de meest eervolle wijze" aan A. van IJsendijk, 1887. 2 stukken. 34. Beschikking van de Minister van Financiën inzake het traktement bij het ontstaan van de vacature [van dominee], 1887. 1 stuk. 35. Schrijven van het provinciaal kerkbestuur van Friesland inzake de quotisatie, 1895, 1915. 3 stukken. 36. Ingekomen dankbetuiging van G. Kuperus voor een salarisverhoging en duurtetoeslag, 1916. 1 stuk. 37. (intern) Bezwaar tegen een aanslag van de Raad van Beheer voor de Predikantstraktementen, Met minute van antwoord, 1922. 1 stuk. 38. Kopievragenlijsten (voor de ) t.b.v. de Raad van Beheer voor de Predikantstraktementen, 1930-1932, 1934-1940. 1 omslag. 39. Beschikking van de minister van Financiën inzake het traktement bij het ontstaan van de vacature, 1930. 1 stuk. 40. Proces-verbaal van stemming door "stemgerechtigden" voor een zestal predikanten, 1930. 1 stuk. 41. Begeleidend schrijven van het classicaal bestuur van Leeuwarden inzake het bewijs van verleende autorisatie tot het beroepen van de predikant, 1930. 1 stuk. 42. Verklaring van aanneming door J.G. Steenbeek van de beroeping, 1930. 2 stukken. 43. Bewijs van afkondiging inzake het feit dat J.G. Steenbeek het beroep naar Mantgum heeft aanvaard, 1931. 1 stuk. 3

44. Begeleidend schrijven van het classicaal bestuur van Leeuwarden bij de aan de beroepene op te sturen goedgekeurde beroepsbrief, 1931. 1 stuk. 45. Authorisatie door de classicale vergadering van Leeuwarden tot het beroepen van een predikant, 1958. 1 stuk. 46. Verlening van approbatie door de classicale vergadering van Leeuwarden van de hen toegezonden bescheiden inzake K.G. de Noord, 1958. 1 stuk b. Geschillencommissie 47. Aanvaarding door de burgemeester van benoeming tot arbiter, 1915. 1 stuk. 48. Aanvaarding door J.J. Hornstra van benoeming tot arbiter, 1915. 1 stuk. N.B. In beide gevallen wordt geen geschil genoemd. c. Scholen 49. Correspondentie met de gemeente Baarderadeel inzake de bezoldiging van de hoofdonderwijzer te Mantgum, 1878. 3 stukken. 50. Aanvaarding door mevr. A. Siebenga van de benoeming tot helpster aan de bewaarschool, 1916. 1 stuk. d. Mantgumer en Skillaerder polder 51. Verklaring van benoeming van [ge]commiteerden der Noorderleegs Polder onder Mantgum en Jorwerd, 1859. 1 stuk. 52. Opzegging door A. de Vries als gecommitteerde van de Mantgumer en Skillaerder polder, 1916. 1 stuk. 4

2. Registratie van doop, lidmaatschap en huwelijksinzegening Contraboeken hadden als voornaamste doel het veiligstellen van informatie in geval van bijvoorbeeld calamiteiten zoals brand. De contraboeken werden apart van de rest van de administratie bewaard. a. Algemeen 53. Bewijs van ontvangst door de bode van de mairie inzake de originele en contra doop en trouwboeken, 1812. 1 stuk. Inventarisnummer 53. Het bij de plaatselijke mairie inleveren van deze kerkelijke registers vormde het begin van de Burgerlijke Stand. De destijds door de N.H. gemeente Mantgum ingeleverde boeken bevinden zich nu bij Tresoar te Leeuwarden b. Doop 54-55. Doopboeken (aanvankelijk Mantgum), 1772-2001. 2 delen 54. 1772-1885 (1886). 55. 1886-2001. 56. “Contra-doopboek (no. 2) van Mantgum en Schillaard”, 1859-2001. 1 deel. c. Lidmaatschap 57. Overzicht van lidmaten, z.d. 1 stuk. 58. Register van aantekeningen inzake potentiële lidmaten te Mantgum, z.d. 1 katern. 59. Lidmaatboek, 1772-1998. 1 deel. 60. Register van aantekeningen inzake lidmaten te Mantgum, 1772-1998 (2001). 1 deel. 61. Lijsten van stemgerechtigde lidmaten, 1889, 1940-1941, 1957-1964, 1992. 1 omslag. 62. Opzeggingen van lidmaatschap, 1933, 1934, 1941, 1990. 1 omslag. 63. Register van lidmaten, 1950 (oktober)-1986. 1 deel. 5

64. Kerkelijke attestaties, 1958-1959. 4 stukken. N.B. Inclusief overzichten van lidmaten die bij de vergaderingen van lidmaten zijn genoemd d. Huwelijksinzegening 65. Register van aantekeningen inzake trouwplechtigheden te Mantgum en Skillaerd, 17721996 (2001). 1 deel. 66. Contra trouwboek, 1921-2001. 1 katern. 3. Pastoraal werk 67. Besluit (in hoger beroep) van het provinciaal kerkbestuur van Friesland inzake een door de N.H kerk van Mantgum verlangde afschrijving om twee woningen te stichten, 1910. Met begeleidend schrijven. 2 stukken. 68. Overzicht van "nieuwjaarfooyen" aan werklieden boven 60 jaar, 1916. 1 stuk. 4. Verkiezingen voor het kiescollege 69. Verklaring van het classicaal bestuur van Leeuwarden omtrent het plaatsen van personen op de kieslijst, 1930. 1 stuk. 5. Diversen 70. "Mores", z.d. 1 katern. N.B. Hierin zijn aantekeningen gemaakt t.b.v. de taakuitvoering van de dominee. 71. Toewijzing van broodbonnen voor vier ons brood t.b.v. het avondmaal, 1941. 1 stuk. 72. Toelichting door R. Jansma op het door hem verwijderen van een hek, 1941. 2 stukken. III. Documentatie 73. "De vrouw in het ambt", Dr. H. Schroten en Ds. H. Goedhart, z.d. 74. "Evangelisatiën in en in verband met de Nederlandse Hervormde Kerk" (excerpt), Hervormde Raad voor de Inwendige Zending, 1944. 75. "De dienst der Ned. Herv. Kerk", Commissie voor Kerkelijk overleg, 1944. 76. "De kerk en de morele ontaarding in ons volk", algemene synode der Nederlandse Hervormde Kerk, ca. 1945. 77. "Kinderen van één vader", N.V.V.Z., 1951. 78. "Provinciaal kerkewerk Friesland", Provinciale Kerkvergadering van Friesland, 1958. 79. "Voorstellen tot revisie van de gezangenbundel", generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk, 1959. 6

80. "Hervormd Friesland, een studie over achtergronden en plaats van de hervormde gemeenten in de kerkprovincie Friesland", Provinciale Kerkvergadering van Friesland, 1959. 81. "Deelname aan het avondmaal", overwegingen van de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk ten aanzien van de avondmaalsmijding, 1960. 82. "Pastoraal advies inzake de heilige doop, generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk, 1960. 83. "150 Psalmen, proeve van een nieuwe berijming", de interkerkelijke stichting voor de psalmberijming, 1961. 84. "Open en oecumenisch avondmaal", rapport van de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk, 1962. 85. "Het vraagstuk van de kernwapenen", generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, 1962. 86. "Wegwijzer", de generale financiële raad, 1964. 87. "Richtlijnen voor het beheer van de kerkelijke en semikerkelijke archieven", Commissie tot registratie van de protestantse kerkelijke en semikerkelijke archieven, 1986. 7

Archief van de diakonie A. Organisatie 88. Algemeen reglement der commissie van samenwerking voor bijzondere noden in de gemeente Baarderadeel, 1937. 1 stuk. B. Taken 1. Stukken betreffende armenzorg 89. Kopievragenlijsten van het ministerie van Binnenlandse Zaken t.b.v. de gemeente Baarderadeel inzake weldadigheid, 1937-1939, 1941. omslag. 2. Financiële administratie Bij Tresoar berusten de doop- en trouwboeken van voor 1812. Bij deze boeken zijn afrekeningen door de diakonie, 1663 – 1827 opgenomen, alsmede een lijst van diakoniegoederen. 90. “Aantekeningen” van de diakonie te Mantgum, 1829-1893. 1 deel. N.B. Het betreft hier met name de rekening en verantwoording van de diakonie. 91-92. Rekeningboeken, 1851-1940. 2 delen. 91. 1851-1885. 92. 1886-1940. 93. Notariële in kennis stelling van een legaat, met verzoek tot aanvaarding van het legaat, 1935. 2 stukken. 94. Rekeningen van de diakonie Mantgum en Skillaerd, 1993, 1994. 2 stukken. 8

Archief van de kerkvoogdij I. Stukken van algemene aard 1. Resoluties, notulen 95-98. Notulen, 1896-1983. 4 delen. 95. 1896-1910 (april). 1 deel. 96. 1910-1930 (januari). 1 deel. 97. 1930-1948 (oktober). 1 deel. 98. 1949-1983 (februari). 1 deel. 2. Ingekomen en uitgaande stukken Bijlagen bij de begrotingen en rekeningen vervullen grotendeels de functie van de rubriek ingekomen stukken. Hoewel de stukken in beginsel zijn bewaard met het oog op financiële relevantie, bieden zij nu een veel breder beeld van de betrokkenheid van de kerkvoogdij bij de gebeurtenissen in en rondom Mantgum. 99-100. Registers van uitgaande stukken, 1839-1922. 2 delen. 99. 1839-1839 (oktober). 100. 1882-1922 (januari). 101. Minute van uitgaande brief aan dhr. P. Oudshoorn inzake het nemen van een aandeel in de stichting van een nazorg kolonie voor mannelijke t.b.c.-lijders, met ingekomen rekening van het Groene Kruis, 1925, 1927. 2 stukken. 102. Stukken betreffende de inscharing van vee, 1959. 3 stukken. 103. Stukken betreffende een adhesiebetuiging aan de classis Harderwijk inzake het samengaan met de Gereformeerde Kerken, 1985. 1 omslag. 3. Oude archiefinventarissen 104. Overzichten van archiefbescheiden, z.d. 1 omslag. 105. Inventaris van alle boeken en documenten, 1900. 1 stuk. 106. Uitleg inzake en verwijzing naar eerdere inventarisatie, 1975. 1 stuk. 9

II. Stukken van bijzondere aard A. Organisatie 1. Reglementen, verordeningen a. Nationaal, provinciaal 107. Reglement van de afdeling Friesland van de Vereniging van Protesterende Kerkvoogdijen in de Ned. Herv. kerk, z.d. 1 katern. 108. Ingekomen stukken betreffende het Algemeen reglement voor het bestuur der Hervormde Kerken, in het Koninkrijk der Nederlanden, 1816-1868. 1 pak. 109. Concept-statuten van de Vereniging tot verbetering van predikantstraktementen in vrijzinnige gemeenten der Ned. Herv. Kerk in Friesland, 1913. Gedrukt. 1 katern. 110. (Ingekomen) Bestuur en beheer in de Hervormde kerk, 1927. 111. (Ingekomen) Concept-huishoudelijk reglement voor de afdeling Friesland van de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk, 1959. 1 stuk. b. Plaatselijk 112. (Ingekomen) Ontwerp-reglement op het toezicht en beheer van de kerkelijke goederen bij de Hervormde Gemeente van het dorp, 1869. Gedrukt. 1 katern. 113. Ontwerp-reglement op het toezicht en beheer van de kerkelijke goederen bij de Hervormde Gemeente van het dorp, 1869. 1 folio. 114. Reglement op het toezicht en beheer van de kerkelijke goederen bij de Hervormde Gemeente van het dorp Mantgum en Skillaerd, 1869. Gedrukt. 1 katern. 115. Reglement op het toezicht en beheer van de kerkelijke goederen bij de Hervormde Gemeente van Mantgum en Skillaerd, 1881. 1 folio. 116. Reglement op het toezicht en beheer van de kerkelijke goederen bij de Hervormde Gemeente van Mantgum en Skillaerd, 1881. Gedrukt. 1 katern. 117. Algemeen reglement van de vereniging van Ned. Herv. Diaconiën en Kerkvoogdijen in de classis Leeuwarden voor gezinsverpleging, 1910. Gedrukt. 1 katern. 118. Reglement op de heffing van de Kerkelijke Hoofdelijke Omslag in de Nederduits Hervormde Gemeente te Mantgum en Skillaerd, 1917(?) 1 stuk. 119. Reglement op het toezicht en beheer van de kerkelijke goederen en fondsen der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Mantgum en Skillaerd, 1925. 1 afschrift. 120. Reglement op de heffing van kerkelijke hoofdelijke omslag in de Nederduits Hervormde gemeente te Mantgum en Skillaerd, 1934. Met formulier inzake aanmaning tot betaling. 2 stukken. 10

121. Concept-reglement op de heffing van kerkelijke hoofdelijke omslag in de Nederduits Hervormde gemeente te Mantgum en Skillaerd, 1935. 1 omslag. 122. Concept-reglement op het toezicht en beheer der kerkelijke goederen en fondsen der Nederduitse Hervormde gemeente te Mantgum en Skillaerd, 1935(?). 1 deel. 123. Wijzigingen van het reglement op het toezicht en beheer der kerkelijke goederen en fondsen der Ned. Herv. gemeente van Mantgum c.a., 1935, 1951, 1989. 1 omslag. 124. Reglement op het toezicht en beheer van de kerkelijke goederen bij de Hervormde gemeente van Mantgum en Skillaerd, ca. 1994. Gedrukt. 1 stuk. 125. (Concept-)Plaatselijke regeling voor de samenstelling en de werkwijze van het College van Kerkvoogden der Hervormde gemeente te Mantgum en Skillaerd, 1997(?). 1 stuk. 2. Kerkvoogden, lidmaten, floreenplichtigen en notabelen 126. Processen verbaal van vergaderingen van kerkvoogden en notabelen, alsmede van vergaderingen van hervormde floreenplichtigen, met afschriften van correspondentie, 1824-1882. 1 deel. 127. Processen verbaal van vergaderingen van kerkvoogden en notabelen, met enkele processen verbaal van vergaderingen van stemgerechtigden, van stemgerechtigde manslidmaten en van hervormde floreenplichtigen, 1827, 1840, 1852-1855, 1857, 18591862, 1865, 1869-1871, 1874-1876, 1881-1904, 1906-1923. 1 pak. 128. Uitspraak van een geschillencommissie inzake een stemming van floreenplichtigen over de verkoop van een terp bij Mantgum, 1875. 2 stukken. 129. Ingekomen verzoek tot het betalen van een rekening van de bij de kastelein te Mantgum, 1893. 1 stuk. 130. Opzegging door J.F. Jansen als secretaris van de kerkvoogdij, 1910. 1 stuk. N.B. Zie ook inventarisnummer 309. 131. Lijsten van stemgerechtigde lidmaten, 1917, 1933-1949, 1951-1955, 1957-1964, 1992. 1 omslag. 132. Opzegging door Tj. Roorda als kerkvoogd en notabel, 1920. 1 stuk. 133. Notulen van lidmatenvergaderingen, 1922- 1963 (juni). 1 deel. 134. Register van presentie inzake lidmatenvergaderingen, 1932-1978. 1 deel. 135. Ingekomen aanvaarding van benoeming tot kerkvoogd door T.W. Visser(?), 1933. 1 stuk. 136. Lijst van leden van de “commissie voor naziening van rekening en begroting”, 1935-1968. 1 stuk. 137. Vergaderstukken inzake vergaderingen van lidmaten, 1945, 1971-1972, 1974, 1976, 1982-1993, 1995-1996, 1998-2000. 1 omslag. N.B. Bevat ook presentielijsten en overzichten van rekening en begroting. N.B. Bij de stukken uit 1995 bevindt zich een discussiestuk inzake de overdracht Foarhof11

Wjuk/consistorie. 138. (Minuten van) verzonden dankbetuigingen inzake inzet voor de kerk, 1974, 1976. 1 omslag. 139. Overzichten van kerkvoogden over de jaren 1583-1982 en van koster-schoolmeesters van Mantgum en Skillaerd, 1982. 2 stukken. N.B. Beide overzichten waren ingelijst en verkeren daardoor in slechte materiële staat. 140. Uitdraaien van de S.M.R.A. Landelijke Ledenregistratie, inzake ledenmutaties bij de Hervormde Gemeente te Mantgum, 1987-1988. 1 omslag. 141. Lijsten van doopleden, 1992. 1 omslag. 142. Interne notitie (binnen de kerkvoogdij) inzake organisatorische aanpassingen, 1995. 1 stuk. 143. Verzoeken aan [met name de lidmaten] om een kerkelijke bijdrage en mededeling van verhoogde kerkelijke bijdrage, 1995, 1996, 1998, 2001. 3 stukken. 144. Agenda en verslag inzake kerkvoogdijvergaderingen, 1995. 1 omslag. 145. Verslag t.b.v. de overdracht van de administratie van de kerkvoogdij aan dhr. W. Wiersma, 1996. 2 stukken. 3. Predikantsplaats a. Predikant 146. Ingekomen stukken van C.J. Niemeijer, waarbij hij bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep naar Mantgum, 1898. 3 stukken. 147. Ingekomen stukken van de nieuwe predikant A. Nicolaï inzake zijn komst naar Mantgum, 1899, 1900. 2 stukken. 148. Correspondentie met de nieuwe predikant (Ds. J.G. Steenbeek), 1930-1931. 1 omslag. 149. Stukken betreffende de beroeping van de nieuwe predikant (Ds. G.R. Brink), 1964. 1 omslag. 150. Stukken betreffende het 25-jarig ambtsjubileum van Ds. Brink, 1976. 1 omslag. 151. Stukken betreffende de beroeping van de nieuwe predikant (Ds. J. Klinkhamer), 1986. 1 omslag. b. Predikantstraktement 152. Stukken betreffende collectes, heffingen, quota, predikantstraktementen, het salaris van de predikant en predikantspensioenen, 1921-1926, 1931-1935, 1941, 1943, 1952-1954, 1956-1958, 1960-1976, 1981-1996. 1 pak. 153. Liggers van het predikantstraktement der Hervormde Gemeente te Mantgum en Skillaerd, 1925, 1926, 1946, 1958, 1964, 1985. 1 omslag. 12

154. Stukken betreffende het pensioen van A. Nicolaï, 1932-1933. 1 omslag. 155. Aantekeningen inzake predikantstraktementen, 1943 en z.d. 2 stukken. 156. Minute van toelichting aan de pensioenraad in de N.H. kerk, inzake het verklaren van de te beroepen predikant (A. Verstraaten), 1947. 1 stuk. 157. Minute van toelichting aan W. Bosch inzake de vergoeding van verhuiskosten aan een predikant, 1947. 1 stuk. B. Taken 1. Personele aangelegenheden Het betreft hier de personele aangelegenheden inzake de kerk en begraafplaatsen. Stukken inzake personele aangelegenheden betreffende scholen, polders en andere activiteiten te Mantgum en Skillaerd zijn ondergebracht bij de betreffende onderdelen onder de taken. 158. Akte van aanstelling van de koster, tevens organist, te Mantgum en Skillaerd, 1912. 1 afschrift. 159. Akte van aanstelling van een secretaris, 1925. 1 stuk. 160. Instructie voor de windpomper op het kerkorgel te Mantgum, 1926. 1 stuk. 161. Instructie van de koster der Nederlandse Hervormde gemeente van Mantgum en Skillaerd, 1938, 1956. 1 omslag. 162. Stukken betreffende het dienstverband van de organist, 1968, 1972-1975, 1996. 1 omslag. 163. Stukken betreffende het ontslag van de koster, 1971-1974. 1 omslag. 164. Correspondentie tussen de kerkvoogdij en de belastingdienst over de aard van de dienstbetrekking van de persoon die kostertaken verricht, 1994-1995. 1 omslag. 2. Kerkdiensten a. Bijbels, Psalmen en Gezangen 165. Kerkbijbel, gedrukt bij Paulus Aertsz. Van Ravensteijn, Leiden 1640. Met opdruk: Kerkbijbel tot Mantgum. N.B. Dit deel bevindt zich vooralsnog in de N.H. kerk te Mantgum. 166. Kerkbijbel, gedrukt bij de Nederlandsche Bijbel-Compagnie, Amsterdam en Haarlem 1832. Met opdruk: J. Bekker. 1838. 167. Kerkbijbel, gedrukt bij C.A. Thieme en J.F. Thieme, Arnhem en Nijmegen 1834. Met opdruk: Hervormde Kerkvoogdy van Mantgum en Schillaerd. 1840. 168. Kerkbijbel, gedrukt bij C.A. Thieme en J.F. Thieme, Arnhem en Nijmegen 1846. Met opdruk: Kerkboek van Mantgum. 13

169. Kerkbijbel, gedrukt bij de Nederlandsche Bijbel-Compagnie, Amsterdam en Haarlem 1867. Met opdruk: Kerkvoogdij van Mantgum. N.B. De materiële toestand is slecht. 170. Kerkboek der Psalmen en Gezangen, gedrukt bij de Nederlandsche Bijbel-Compagnie, Amsterdam en Haarlem 1881. Met opdruk: Kerkvoogdij van Mantgum. N.B. De materiële toestand is slecht. b. Diensten 171. Orde van dienst voor herdenkingsbijeenkomsten 4 mei, 1960, 1964. 3 stukken. 172. Liturgie voor een Kerstdienst, 1980. 1 stuk. c. Tsjerkestim 173. Tsjerkestim, 1958-1959, 1963-2005. 1 pak. N.B. Het betreft hier de voormalige collectie van Ds. Brink. 174. Overzichten van geabonneerden op de Tsjerkestim, ca. 1980-1990. 1 omslag. 175. Interne notitie (binnen de kerkvoogdij) inzake het drukken van de Tsjerkestim, 1997. 1 stuk. 176. Overzicht van de verdeling van de kosten van de Tsjerkestim voor 2000, 1999. 1 stuk. 3. Beheer van de bezittingen a. Liggers en andere overzichten Zie ook de bescheiden inzake jaarrekeningen en belastingen, alsmede inventarisnummers 153 en 477 177. Aantekeningen inzake bezittingen en inkomsten, z.d. 1 omslag. 178. Kaarten van eigendommen van de Ned. Herv. kerk te Mantgum, z.d. 3 stukken. 179-189. Staten en inventarissen van de aan de kerkvoogdij behorende eigendommen, inkomsten en, fondsen, 1832-1935. 15 stukken. 179. 1832. 1 stuk 180. 1838. 1 stuk. 181. 1841. 1 stuk 182. 1870. 1 stuk. 183. 1880. 1 stuk. 184. 1890. 3 stukken. 185. 1900. 3 stukken. 186. 1910. 1 stuk. 187. 1920. 1 stuk. 188. 1925. 1 stuk. 189. 1935. 1 stuk. 190. Uittreksels van de kadastrale legger, 1852, 1871. 1 omslag. N.B. Materieel zeer slechte toestand. 14

191. Staten van de kadastraal belastbare percelen t.b.v. waterschapsbelasting, alsmede recapitulatiestaat, 1900-1901. Met Extract uit de kadastrale stukken van eigendommen, ca. 1900. 1 omslag. 192. Schattingsstaat, 1901. 1 stuk. 193. Overzicht van m.n. akten inzake onroerend goed, 1934. 1 stuk. 194. Stukken betreffende de goedkeuring van de ligger, 1946, 1957. 3 stukken. b. Verzekeringen 195. Polissen van verzekering tegen brandschade, 1870-1981. 1 omslag. 196. Ingekomen afwijzing door de onderlinge brandwaarborg-maatschappij "Neerlandia" op een declaratie van de kerkvoogdij, 1894. 1 stuk. 197. Stukken betreffende deelname in personeels- en ongevallenverzekeringen, 1916-1995. 1 omslag. 198. Ingekomen bericht van inschrijving bij een fraudeverzekering via de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk, 1938. Met certificaat van de fraude/ berovingsverzekering, 1967. 2 stukken. 199. Ingekomen bericht van inschrijving bij de Pachtwet-Onderlinge, 1941. 1 stuk. 200. Berekening (door de Pachtwet-Onderlinge) van voorschotpremie voor de verzekering van de oogst, 1941, 1944. 2 stukken. 201. Begeleidende brief van de Pachtwet-Onderlinge bij een akte van borgtocht, 1941. 1 stuk. 202. Stukken betreffende de stormschade van 1943. 1 omslag. 203. Brief van de Pachtwet-Onderlinge inzake een borgstellingsregeling, 1944. 1 stuk. 204. Borgstelling door de Pachtwet-Onderlinge t.b.v. een emigrant naar Canada, 1948. 2 stukken. 205. Ingekomen brief van de Onderlinge Brand-Assurantie-Sociëteit inzake de verzekering van de kerktoren te Skillaerd, 1948. 1 stuk. 206. Stukken betreffende deelname in w.a. verzekeringen, 1972-1990. 1 omslag. 207. Minute van door de kerkvoogdij verzonden brief inzake de berekening van verzekering van een door de kerkvoogdij verpachte boerderij, 1975. 1 afschrift. 208. Stukken betreffende de verzekering van de kerkgebouwen m.b.t. hun monumentale status, 1976. 4 stukken. 209. Bevestiging van de (schade-)verzekeringsmaatschappij dat de verzekering gedurende de restauratie van de kerk en toren te Mantgum ongewijzigd doorgaat, 1990. 1 stuk. 15

210. Stukken betreffende het royement bij de brand-stormverzekering van de Rabobank, 1993. 1 omslag. 211. Polissen van de brand-inbraak-stormverzekering Donatus, 1993-1996. Met minutes van aan de verzekeringsmaatschappij verzonden wijzigingen in de verzekerde eigendommen. 1 omslag. 212. Weigering van de onderlinge verzekeringmaatschappij Donatus om glasschade aan de pastorie te vergoeden, 1997. 3 stukken. 4. Kapitaal a. Aandelen en obligaties 213. Nota’s inzake gekochte alsmede verkochte en afgeschreven effecten, 1868, 1875. 2 stukken. 214. Stukken betreffende inschrijving in de Nationale Schuld, 1881-1951. 1 omslag. 215. Stukken betreffende beleggingen, 1970-1976. 1 omslag. 216. Effectenopgaven, 1964, 1966-1969, 1975-1976, 1981-1983. 1 omslag. 217. Stukken betreffende termijndeposito's, 1982-1988. 1 omslag. 218. Overzicht van verzilverde effecten wegens uitloting, 1986. 2 stukken. b. Bankkrediet 219. Stukken betreffende de verhoging van het krediet op de lopende rekening, 1969, 1975. 3 stukken. c. Schuldbekentenissen, cessies De hieronder beschreven “obligaties” liggen dichterbij schuldbekentenissen dan de onder a. bedoelde obligaties. Die zullen als belegging dan wel financiële vastigheid hebben gediend. 220. Obligatie van Willem Willems aan de kerk te Mantgum, 1808. 1 stuk. 221. Obligatie van Jan Lazes Hiemstra en Aafke Klazes Swierstra aan de kerk te Mantgum, 1818. 1 stuk. 222. Gemeentelijke beschikkingen tot het aflossen door de gemeente van de in 1857 van de kerkvoogdij geleende fl. 5.000,- , 1876. 2 stukken. 223. Schuldbekentenissen en obligatie inzake het lenen van geld door de kerkvoogdij, 1868, 1870. 1 omslag. 224. Verzoek aan de kerkvoogdij tot het door haar terug betalen van een bruikleen á fl. 4.000,1915. 2 stukken. 225. Ingekomen brief inzake het aflossen door de kerkvoogdij van een schuld, ca. 1923. 1 stuk. 16

226. Obligaties inzake het lenen van geld met hypotheekstelling door de kerkvoogdij, 1940. 2 afschriften. 227. Verzilvering door de kerkvoogdij van obligaties t.b.v. de vereniging van vrijzinnig godsdienstigen voor militairen en militaire tehuizen in Drenthe, 1940, 1943. 2 stukken. 228. Stukken betreffende een geldlening met hypotheekstelling door de kerkvoogdij, 1971. 1 omslag. d. Schenkingen, legaten aan de kerk 229. Stukken betreffende het aanvaarden van schenkingen en legaten, 1915, 1953, 1956, 1960, 1966-1967, 1974. 1 omslag. 230. Rekeningoverzicht van het legaat Schuurmans-Bosma, 1988. 1 stuk. e. Schenkingen door de kerk 231. Verzoek van de diakonie te Mantgum om een subsidie t.b.v. de armen, alsmede om een subsidie voor het in aanbouw zijnde diakoniehuis "in de buurt van Mantgum", 1869. 1 stuk. 232. Bewijs van ontvangst van fl. 50,-- door het Nederlands Zendeling Genootschap, 1872. 1 stuk. 233. Gemeentelijke kennisgeving inzake de financiële bijdrage van de kerkvoogdij aan de "algemene armen", 1875. 1 stuk. 234. Verzoek van de N.H. gemeente te Oosterlittens om een financiële bijdrage voor een nieuw te bouwen kerk te Oosterlittens, 1876. 1 stuk. 235. Gemeentelijke kennisgeving inzake het ten laste van de dorpen blijvende armwezen, 1876. 1 stuk. 236. Gemeentelijke kennisgeving inzake de bijdrage van de kerkvoogdij t.b.v. de armlastigen te Mantgum t.o.v. omliggende dorpen en kerkvoogdijen, alsmede de gemeente zelf, 1877. 1 stuk. 237. Verzoek van de N.H. gemeente te Zwaagwesteinde tot verlichting van hun financiële nood, 1891. 1 stuk. 238. Verzoek om en dankbrief voor een bijdrage voor een nieuw kerkorgel te Oosterwierum, 1895. 2 stukken. 239. Verzoek van burgemeester en wethouders van Baarderadeel tot het handhaven van subsidies aan de gemeente ten behoeve van de armvoogdijen, 1897. 1 stuk. 240. Contract waarbij de kerkvoogdij een schenking doet tot het bevaarbaar maken van het woonschip van J. Kampen, 1901. 1 stuk. 241. Verzoek om financiële bijdrage inzake het verhogen van de vergoeding aan de predikant te Petten, 1901. 1 stuk. 17

242. Brochure van het schoolfonds voor schipperskinderen in Friesland, 1903. 4 stukken. N.B. In de folder staat de kerkvoogdij genoemd als donateur. 243. Verzoek van de kring Baarderadeel om financiële bijdrage voor de stichting van een Fries Volkssanatorium, 1906. 1 stuk. 244. Ontvangstbevestiging door de Evangelische Maatschappij te Amsterdam van fl. 5,--, ca. 1920. 1 stuk. 245. Ontvangstbevestiging door de fractie 44 te Middelburg van fl. 10,--, 1922. 1 stuk. 246. Verzoek van het Groene Kruis te Mantgum om een subsidie, ca. 1935. Met aantekening inzake beantwoording. 1 stuk. 247. Dankbetuiging door de kerkvoogdij van de N.H. gemeente Nijmegen Stad en Land voor de financiële steun aan de gemeente Ooy, 1950. 1 stuk. 5. Landerijen en opstallen a. Verwerving en vervreemding van landerijen - Koop 248. Koopakte [door de kerkvoogdij] van grasland te Skillaerd, 1795. 1 afschrift. 249. Koopakten [door de kerkvoogdij] van grasland te Mantgum, 1804, 1818, 1872. 4 afschriften. 250. Koopakten [door de kerkvoogdij] van grasland onder Jorwerd, 1831, 1833, 1837, 1840. 5 afschriften. N.B. Deze aankopen staan mogelijkerwijze in verband met de inpolderingsactiviteiten van de kerkvoogdij. 251. Koopakte [door de kerkvoogdij] van grasland onder Oosterwierum, 1846. 1 afschrift. 252. Proces verbaal van (openbare) verkoop [aan de kerkvoogdij] van een perceel greidland onder Mantgum, met betalingsherinnering, 1913. 1 afschrift en 1 stuk. 253. Proces verbaal van (openbare) verkoop [aan de kerkvoogdij] van het greidland "de Tien" aan de weg naar Oosterwierum, 1940. 1 afschrift. - Ruil 254. Akten van ruiling van grond, 1862, 1896, 1912, met akte van rectificatie, 1936, 1954. 5 afschriften. N.B. De akte uit 1862 verkeert in een materieel slechte toestand. 255. Akte van ruiling van grond met de R.K. gemeente te Dronrijp, met toelichting van de notaris, 1884. 2 stukken. 18

- Verkoop en schenking 256. Overwegingen omtrent het eventueel verkopen van onroerende goederen der N.H. gemeente Mantgum en Skillaerd, z.d. 1 stuk. 257. Akte van verkoop van grond [door de kerkvoogdij], mede in ruil voor eeuwig durende rechten op die grond en een daarop te bouwen huis, 1812. 1 afschrift. 258. Akten van verkoop [door de kerkvoogdij] van grasland en een stukje grond te Mantgum, 1857, 1938. 2 afschriften. 259. Akten van verkoop [door de kerkvoogdij] van drie percelen grond te Mantgum, als bouwterrein, 1876, 1910. 3 afschriften. 260. Akten van verkoop [door de kerkvoogdij] van drie percelen grond te Mantgum, waarop niet gebouwd mag worden, 1876, 1938. 3 afschriften. 261. Akte waarbij de kerk (na een verkeerd geplaatste afscheiding) een perceel grond terug krijgt, 1905. 1 afschrift. 262. Akte van verkoop [door de kerkvoogdij] van een bouwterrein aan een smid, 1911. 1 afschrift. 263. Akte van verkoop [door de kerkvoogdij] van een bouwterrein te Mantgum [aan C. Stapel, de nieuwe gemeentesecretaris], 1921. 1 afschrift. 264. Verzoeken [van de gemeente] tot aankoop van grond, 1922, 1949, 1952. 2 stukken. 265. Akte van verkoop [door de kerkvoogdij] van een bouwterrein te Mantgum aan een ontvanger der directe belastingen en accijnzen, 1922. 1 afschrift. 266. Akte van verkoop [door de kerkvoogdij] van een perceel grond te Mantgum aan een timmerman, 1926, met begeleidend briefje. 1 afschrift. 267. Proces Verbaal van (openbare) verkoop [door de kerkvoogdij] van een gedeelte greidland op het nieuwland onder Wijtgaard, 1929. 1 afschrift. 268. Ingekomen verzoek tot het mogen kopen van grond t.b.v. een volkstuin, 1943. 1 stuk. 269. Negatief advies van G.M. Gerbrandij aan de kerkvoogdij inzake de verkoop van landerijen, 1960. 1 stuk. 270. Akkoord verklaring van de kerkvoogdij inzake de verkoop van een stuk grond bij de Frijbuorren aan de gemeente Baarderadeel ter inrichting als parkeerterrein, 1967. 3 stukken. 271. Toestemming van het Provinciaal College van Toezicht der Nederlandse Hervormde Kerk in Friesland tot verkoop van grond, 1968, 1982. 2 stukken. 272. Stukken betreffende de verkoop [door de kerkvoogdij] van diverse percelen grond t.b.v. het bestemmingsplan "Mantgumervaart", 1990. 1 omslag. 19

- Erfdienstbaarheden 273. Akten van vestiging en wijziging van erfdienstbaarheden, 1857, 1902. 2 afschriften. N.B. Reden voor vestiging van erfdienstbaarheden is veelal t.b.v. bemaling b. Verwerving, onderhoud en vervreemding van opstallen. 275. Akte van koop (door Minne Rinses Hogedijk en Marijke Leeuwes) van een kamer, mul en buithuis, een schuur en hornlegger en beplanting, 1819. 1 afschrift. 274. Begrotingen inzake het herstel, dan wel de grotendeels nieuwbouw, van de boerderij te Skillaerd (bewoond door de weduwe B.Y. Meintema), ca. 1870. 2 stukken. 276. Offertes voor het verbouwen van een boerderij te Mantgum (bewoond door R.M. Meinsma), 1871, 2 stukken. 277. Gemeentelijke beschikking inzake een tegemoetkoming in de kosten na een brand (bij S. Brongersma) te Mantgum, 1894. 1 stuk. 278. Gemeentelijke kennisgeving inzake de rooiing voor de op het terrein ten oosten van de openbare lagere school te bouwen woning, 1902. 1 stuk. 279. Offertes en bevestigingen voor verf-, behang-, timmer- en loodgieterswerk, 1904-1994. 1 omslag. N.B. Facturen voor uitgevoerd werk bevinden zich in de bijlagen bij de rekening. 280. Verzoek van E. Goïnga aan de kerkvoogdij tot het bekostigen van een nieuw te bouwen woning (thans Seerp van Galemawei 25), 1904. 1 stuk. 281. Stukken betreffende het verbouwen van een boerderij te Skillaerd (thans Skillaerd 9), 1909-1951. Met tekening. 1 omslag. 282. Stukken betreffende het verbouwen van een boerderij te Mantgum (thans Seerp van Galemawei 17), 1915-1958. Met tekeningen. 1 omslag. 283. Stukken betreffende het verbouwen een huis (bewoond door T. Tjebbes), ca.1915, 1934. 1 omslag. 284. Offerte voor het bouwen van een werkmanswoning bij de boerderij bewoond door P. Santema, 1917. 1 stuk. 285. Stukken betreffende de bouw (door de kerkvoogdij) van een ambtenaarswoning met stenen hok (t.b.v. H.A. de Bruin) te Mantgum, 1917. 1 omslag. 286. Offerte voor herstelwerkzaamheden aan een "plaats huizinge" te Mantgum (bewoond door de erven J.J. Oostra), 1921. 1 stuk. 287. Offerte voor schilderwerkzaamheden aan een boerderij (incl. varkenhok en inrijhek) te Mantgum (bewoond door P. Santema), 1922. 1 stuk. 288. Klacht van de fa. Slauerhoff te Leeuwarden inzake een niet doorgegane order van kussens, 1926. 1 stuk. N.B. Het schrijven is ondertekend door de vader van de dichter. 20

289. Stukken betreffende het verbouwen van een boerderij te Tsjeintgum (thans Tsjeintgum 5), 1930-1951. Met tekeningen. 1 omslag. N.B. In 1930 werd deze kop-hals-romp boerderij verbouwd tot stelpboerderij. 290. Overzicht van te verrichten werkzaamheden aan diverse opstallen en het sportveld, 1934 en ca. 1940. 3 stukken. 291. Ingekomen memorandum inzake o.a. door de kerk verkochte huizen, 1943. 1 stuk. 292. Schema voor het beveiligen van twee kerkeboerderijen tegen blikseminslag, 1947. 1 stuk. 293. Offerte voor verbouwingen aan een boerderij te Mantgum (thans Seerp van Galemawei 17) en aan een arbeiderswoning te Tsjeintgum, alsmede verklaring van aanneming door de aannemer, 1948. 3 stukken. 294. Gemeentelijke vergunning voor het bouwen van een veestalling bij een boerderij te Mantgum (bewoond door C. Kiestra), 1949. Met tekeningen. 4 stukken. 295. Berichtgevingen van de administratieve kerkvoogd inzake de verkoop van twee boerderijen (te Skillaerd en Tsjeintgum), 1981, 1982. 2 stukken. c. Huur, verhuur en verpachting van landerijen en opstallen 296. Ingekomen verzoek van J. Fokke(?) tot het mogen huren van grond, 1870. 1 stuk. 297. Pachtcontracten inzake aan de kerk toebehorende boerderijen en landerijen, 1871-1948. 1 pak. 298. Pachtcontracten inzake aan de kerk toebehorende landerijen, 1871-1946. 1 pak. 299. Huur- en pachtcontracten inzake aan de kerk toebehorende huizen en grond, 1876-1942. 1 omslag. 300. Aanvaarding door S.B. Wiersma, A. Douwma en G.J. Terra van het betalen van eeuwige rente of grondpacht, 1877. 1 stuk. 301. Ingekomen stuk inzake een huurschuld en mogelijke opbrengst van een boelgoed, 1894. 1 stuk. 302. Ingekomen verzoek van T. Tjebbes tot het mogen huren van de boerderij met land te Tjeintgum (bewoond door M. Meinsma), 1895. 1 stuk. 303. Ingekomen verzoek van B.L. Kingma tot het mogen huren van een kamer, 1896. 1 stuk. 304. Akte van afstand waarbij de weduwe J.W. Grouwstra afstand doet van alle pacht en huurrechten inzake een boerderij, landerijen en het Oudhofje te Skillaerd, 1896. 1 afschrift. 305. Ingekomen verzoek van S. de Jong en T.J. de Jong tot het mogen ruilen van grond, uiteindelijk resulterend in de opzegging van de huur van een boerderij en vervolgens weer aannemen van de huur, 1912-1913. 5 stukken. 21

306. Borgstelling door derden t.b.v. van de huurder (J.T. Dantuma) van de boerderij en landen te Mantgum, 1930. 1 stuk. 307. Stukken betreffende inschrijvingen op de huur van een boerderij met landerijen te Mantgum (tot dan toe bewoond door M. Meinsma), 1895, alsmede de boerderij met landerijen te Tsjeintgum (tot dan toe bewoond door H.P. Hylkema),1900. 1 omslag. 308. Voorwaarden bij de huur (bij gesloten briefjes) van een boerderij en landerijen te Tsjeintgum, 1901. 1 stuk. 309. Notarieel afschrift inzake het door de kerkvoogdij aan de boedel van een overleden huurder (J.F. Jansen) toe te voegen geldbedrag, 1912. 1 stuk. 310. Verzoek van T. Tjebbes aan de kerkvoogdij inzake het mogen houden van een boelgoed, met minute van antwoord, 1912. 1 stuk. 311. Dankbetuiging door de nieuwe gemeentearchitect (Zondervan) voor het beschikbaar stellen van woonruimte, 1918. 1 stuk. 312. Stukken betreffende pachtvoorwaarden, de hoogte van de huur- en pachtprijs en waterschapslasten, alsmede het innen van huur en pacht en waterschapslasten, 19191999. 1 pak. 313. Concept huurvoorwaarden bij het verhuren van drie percelen weiland bij Luchtenveld, 1922. 1 stuk. 314. Concept huurvoorwaarden bij het verhuren van een perceel weiland achter de volkstuintjes, 1922. 1 stuk. 315. Taxatie-rapport inzake de huur voor een kerkeboerderij met landerijen (thans Seerp van Galemawei 17), 1927. 1 stuk. N.B. De huurder moet op dit land een ijsbaan dulden. 316. Stukken betreffende de pacht in relatie tot het bouwen van loopstallen, 1976. 1 omslag. 317. Stukken betreffende de gevolgen voor de kerk en haar pachters bij het uitbreidingsplan voor Mantgum, 1989. 1 omslag. 318. Stukken betreffende de procedure bij de pachtkamer van het kantongerecht te Sneek inzake een opvolging van pacht, 1990. 1 omslag. 6. Kerkelijke gebouwen a. Kerk en torens 319. Verbaal van het provinciaal college van toezicht over de kerkelijke administratie bij de hervormden in Friesland inzake het instemmen met reparaties aan de kerk en toren te Skillaerd, 1832. 1 stuk. 320. Oordeel van J. Douma te Leeuwarden inzake voorgestelde grondige vernieuwingen aan de kerk en kerktoren te Mantgum, 1865. 1 stuk. 22

321. Opgaaf van benodigde materialen en kosten van m.n. het verhogen van de muren en een geheel nieuw dak op de kerk te Mantgum, 1866. Met tekening. 2 stukken. 322. Overeenkomst inzake het bepleisteren van de buitenkant van de kerk te Mantgum, met offerte, 1867. 2 stukken. 323. Offerte voor een geheel nieuw gewelf met bekleding der balken, beschroting van het muurwerk e.a. in de kerk van Mantgum, 1876-1877. 1 stuk. 324. Offerte voor het "van buiten bijhelpen en kleuren” van de gevels van de kerk te Mantgum, 1893. 2 stukken. 325. Vrachtbrieven inzake het vervoer naar Mantgum van een kist met ijzerwerk, 1896. 2 stukken. 326. Stukken betreffende schilderwerkzaamheden aan de kerk te Mantgum, 1907, 1922. 1 omslag. 327. Stukken betreffende de kerkverwarming, 1910-1976. Met afbeeldingen. 1 omslag. (Bron: Inventarisnummer 327) 23

328. Stukken betreffende restauraties aan de toren te Skillaerd, 1920-1922, 1925, 1952-1959. met tekeningen en foto's, 1 omslag. N.B. Bevat belangstellende brieven van notaris Ottema. 329. Offerte inzake herstelwerkzaamheden aan de kerk, 1926. Met beschrijving van de kerk. 2 stukken. 330. Gemeentelijk besluit tot het plaatsen van de kerk te Mantgum en de toren te Skillaerd op de monumentenlijst van de gemeente, 1933. 1 afschrift. 331. Offerte voor herstelwerkzaamheden aan het dak van de toren te Mantgum, 1935. 1 stuk. 332. Offerte voor het vernieuwen van de wijzerplaten op de toren (van Mantgum), 1939, 1940. 2 stukken. N.B. Maakt melding van de steeds stijgende prijs van metalen in oorlogstijd. 333. Grammofoonplaten met geluidsopnames van de Mantgumer kerkklokken, 1943. 4 exemplaren (glas). 334. Stukken betreffende een nieuwe torenluidklok voor Skillaerd, 1950-1952, 1957. 1 omslag. 335. Beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen tot goedkeuring inzake het overdragen van de toren[luid]klok van Skillaerd aan het Fries Genootschap te Leeuwarden ter plaatsing in het Fries Museum, 1952. 1 stuk. 336. Minute van brief aan de gemeente Baarderadeel inzake de mogelijke verkoop van de toren te Skillaerd, 1954. Afschrift. 1 stuk. 337. Stukken betreffende de bliksemafleiders op de kerk te Mantgum en inspectierapporten daarvan, 1964-1976, 1983, 1984, 1986. Met tekening. 1 omslag. 338. Stukken betreffende de geschiedenis en het tonen van de grafzerk van Seerp van Galema, 1972. 1 omslag. 339. Stukken betreffende het schoonmaken van de kerk, de toren van Skillaerd en de beide kerkhoven, 1972-1973, 1997. 1 omslag. 340. Beschrijving van de kerk en het orgel door S. ten Hoeve, 1974. 1 afschrift. 341. Stukken betreffende rondleidingen door de kerk, 1974. 1 omslag. 342. Minute van aanmelding bij de monumentenwacht, (1973) 1976. 4 stukken. 343. Inspectierapporten van de monumentenwacht inzake de kerk te Mantgum en de toren te Skillaerd, 1979-1988, 344. Brief van de gemeente Baarderadeel inzake het eigendom van de kerktoren te Skillaerd, 1979. Afschrift. 1 stuk. 345. Stukken betreffende het plaatsen van de toren en het orgel te Mantgum op de (rijks-) monumentenlijst, 1981-1982. 1 omslag. 346. Reparatienota inzake brandschade in de kerk, 1988. 2 stukken. 24

347. Beschrijving van de architect inzake het plaatsen van de gebrandschilderde ramen in de kerk, 1988. Met tekeningen. 1 omslag. 348. Stukken betreffende de bruikleen van gebrandschilderde ramen door de gemeente Littenseradiel aan de kerkvoogdij, 1988-1989. 1 omslag. 349. Subsidie toekenning door het Anjerfonds inzake het plaatsen van de [gebrandschilderde] ramen, 1988, 1990. 2 stukken. 350. Stukken betreffende deelname aan het N.C.R.V. televisie programma Kerkepad, 1991. 1 omslag. N.B. Zie ook inventarisnummer 1025 voor de financiële bescheiden. 351. Minute van dankbetuiging aan de Nederlandse Gustaaf Adolfvereniging inzake een gift t.b.v. de inrichting van de consistorie in de torenportaal van de kerk te Mantgum, 1992. 1 afschrift. 352. Minute van verzonden aanbesteding voor het plaatsen van een bliksemafleider op de toren van Skillaerd, 1994. 1 afschrift. 353. Plannen inzake het ombouwen van de consistorieruimte in de kerktoren te Mantgum tot torenportaal, 1994, 1996. Met tekeningen. 1 omslag. 354. Onderhouds- en investeringsbegroting voor de eigendommen van de kerkvoogdij te Mantgum en Skillaerd, 1996. 1 omslag. 355. Overzicht van culturele activiteiten in de kerk, 1997. 3 stukken. 356. Gemeentelijke aankondiging van een inspectiebezoek door de “Monumentenwacht Friesland”, 1997. 1 stuk. 357. Stukken betreffende de deelname aan het project Monument van de maand. 1998. 1 omslag. b. Zitplaatsen 358. Overzichten van verhuurde zitplaatsen in de kerk te Mantgum, 1871-1879, 1881-1887, 1917-1921. 1 omslag. 359. Dankbetuiging voor het toewijzen van twee plaatsen in de kerk aan de burgemeester, 1945. 1 stuk. 360. Notariële mededeling inzake de vererving van 2 zitplaatsen in de kerk van Mantgum, 1953. 1 stuk. c. Orgel Zie ook inventarisnummers 340 en 345. 361. Overzicht van de geschiedenis van het orgel, z.d. 1 stuk. 362. Aanbesteding (met bestek) van het vernieuwen van het orgel, 1843. 1 stuk. 25

363. Aanbesteding van verf- en verguldwerk aan het orgel, ca. 1860. 2 stukken. 364. Dispositie voor een nieuw orgel, 1877. 1 stuk. 365. Correspondentie met de firma Bakker en Timmenga inzake de kosten van uit te voeren veranderingen aan het orgel, 1949, 1951. 3 stukken. 366. Toelichting door het provinciaal elektriciteitsbedrijf op gewijzigde elektriciteitsprijzen met o.a. verwijzing naar het nieuwe motortje voor het orgel, 1952. 2 stukken. 367. Toestemming aan dhr. R. de Jong tot het oefenen op het orgel, 1978. Afschriften. 2 stukken. 368. Rapportage van de Orgelcommissie van de Nederlands Hervormde Kerk inzake de staat van het orgel te Mantgum. 369. Opdracht tot het schoonmaken van het orgel in het kader van de restauratie van de kerk, 1990. 1 omslag. 370. Programma voor een kerkconcert, 1997. 1 stuk. 7. Pastorie Zie ook inventarisnummer 600. 371. Offertes voor het bouwen van een nieuwe pastorie, z.d. 2 stukken. 372. Verklaring door de kerkvoogdij dat de "pastorie huizinge” en aanbehoren tot vrij gebruik van de tijdelijke leraar gerekend mogen worden, 1833. 1 stuk. 373. Offerte voor het maken van een kamertje op zolder en het veranderen van het dak op de pastorie, 1864(?). 1 stuk. 374. Offerte voor het plaatsen van ijzeren hekken om de pastorie en de kosterij, 1870. 1 stuk. 375. Voorstel tot oplossen van het geschil inzake het verkeerd geplaatste hek om de pastorietuin, 1871. 1 stuk. 376. Offerte voor een muur om de pastorietuin, 1876. 1 stuk. 377. Door de kerkvoogdij aan de notabelen verzonden verzoek inzake de huursom van pastorie- en kerkvoogdijplaats en pastorielanden, 1891. 1 stuk. 378. Bouwvergunning voor een eetkamer in de pastorie, 1931. Met tekening. 2 stukken. 379. Bestek en voorwaarden voor de aanleg van een waterleiding in de pastorie, 1931. 1 stuk. 380. Offertes voor de aanleg van een waterleiding in de pastorie, 1931. 2 stukken. 381. Rapport inzake de slechte staat van het plafond in de woonkamer van de pastorie, 1933. 1 stuk. 382. Offertes voor het repareren van een plafond in de pastorie, 1933. 2 stukken. 26

383. Gemeentelijke vergunning voor het plaatsen van een septictank op het erf van de pastorie, 1935. 1 stuk. 384. Minute van verzoek aan B&W van Baarderadeel om vergunning tot het mogen verkopen van alcoholvrije drank in de consistoriekamer van de N.H. gemeente te Mantgum, 1940. 1 stuk. 385. Taxatie-rapport inzake de schade door blikseminslag aan de pastoriehuizing, 1948. 1 afschrift. 386. Klacht inzake het slechte onderhoud van de pastorietuin en het heem [erf], 1950. 1 stuk. 387. Toestemming van de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde kerk tot het "onder-verhuren" van een deel van de pastorie en het vragen van vergoedingen voor het uit de kerk begraven van lidmaten, 1950. 1 stuk. N.B. De onderverhuur betreft hier waarschijnlijk de zaak rondom de weduwe van de voormalige gemeentesecretaris C. Stapel en de nieuwe gemeentesecretaris waarvoor buiten de ambtswoning woonruimte werd gezocht. Deze inwoning in de pastorie ging uiteindelijk niet door. 388. Akten van verkoop door de kerkvoogdij van het voormalige pastoriewagenhok met de daaromliggende grond en het latere terugkopen daarvan, 1952, 1964. 2 stukken. 389. Bouwtekening van een gevel van de pastorie, 1953. 1 stuk. 390. Stukken betreffende een verbetering aan de pastorie, 1958. 3 stukken. 391. Contractformulier voor de telefoonaansluiting in de pastorie, 1958. 2 stukken. 392. Stukken betreffende de mening van ds. Krikke te Schingen inzake de staat van de pastorie, de consistoriekamer en de kerkelijke belasting, 1958. 4 stukken. 393. Stukken betreffende het vernieuwen van het zinken dak en goten op de pastorie, (1983,) 1984. 1 omslag. 394. Offerte voor schilderwerk aan de pastorie, 1987. 1 stuk. 395. Stukken betreffende de sanering van de brandstoftank aan de Frijbuorren 1, 1996-1999. 1 omslag. N.B. Bevat ook informatie inzake tanksaneringen van derden te Mantgum. 8. Kosterij en consistorie (Foarhof) Zie ook inventarisnummer 374. 396. Ingekomen stuk betreffende de aflossing eeuwige rente van de kosterij te Mantgum, 1926. 1 stuk. N.B. Zie ook inventarisnummer 1007. 397. Tekeningen inzake de verbouw van de kosterij tot dorpshuis, 1964, 1965. 2 stukken. 398. Tegemoetkoming in de kosten van de vrouwenvereniging, wegens het niet kunnen vergaderen in de consistorie, 1969. 2 stukken. 27

399. Stukken betreffende het gebruik van de consistorie, 1970-1974. 1 omslag. 400. Stukken betreffende het ophalen van privaattonnen bij de kosterij, 1972-1973. 1 omslag. 401. Stukken betreffende de verbouwing van de consistorie, 1974-1975. Met tekeningen. 1 omslag. 402. Stukken betreffende het gebruik van de consistorie en voormalige kosterij, 1974-1975. 1 omslag. 403. Voorlopig schetsontwerp inzake de uitbreiding van “De Wjuk” en “De Foarhôf” tot nieuw dorpshuis, ca. 1985. 1 stuk. 404. Begrotingsstaten van architect G.Brouwer, inzake het gebouw “De Wjuk”, het gebouw “De Foarhôf”, alsmede de nieuwbouw, ca. 1985. 4 stukken. 405. Stukken betreffende herstelwerkzaamheden aan “De Foarhof” na een brand, 1994, 1998. 1 omslag. (bron: www.jacobklaver.nl) Het eerste huisje links was het kerkelijk verenigingsgebouw “De Foarhôf”. In het tweede huisje was in het begin van de 20ste eeuw het postkantoor. Jacob Klaver (mede-oprichter van de plaatselijke kaatsvereniging) woonde er lange tijd. Het derde huis van links was tot in de jaren zeventig de basisschool. Daarna werd het dorpshuis met de naam “De Wjuk”. 28

9. Begraafplaatsen en het begraven Zie ook inventarisnummers 387 en 1066. a. Voorschriften 406. Voorschriften en bepalingen omtrent het gebruik en het onderhoud der begraafplaats, van graven, beplantingen, grafstenen en zerken te Mantgum, met instructie voor de grafdelver, 1934. 2 stukken. 407. Richtlijnen oorlogsgraven in Nederland, 1954. 1 katern. b. Begraafplaatsen 408. Omschrijving en voorwaarden voor het leveren en stellen van een ijzeren hek langs het kerkhof te Mantgum, 1863. 1 stuk. 409. Ontheffing bij Koninklijk Besluit omtrent de afsluiting van begraafplaatsen, 1872. 1 afschrift. 410. Verzoek van B&W van Baarderadeel om aan te geven of er een lokaal aanwezig is voor tijdelijke bewaring van overledenen aan een besmettelijke ziekte, 1873. 1 stuk. 411. Gemeentelijke kennisgeving inzake het niet voldoen aan de wettelijke verplichting omtrent een lokaal voor tijdelijke bewaring van overledenen aan een besmettelijke ziekte, 1876. 1 stuk. 412. Gemeentelijke beschikking inzake het door de gemeente vervangen van het staketsel rondom de begraafplaats te Skillaerd door een heg, 1882. 1 stuk. 413. Overeenkomst tot het in erfpacht afstaan aan de gemeente Baarderadeel van de noordzijde van de begraafplaats te Skillaerd. 1934. 1 stuk. 414. Nota's inzake administratie en onderhoud betreffende de begraafplaatsen te Mantgum en Skillaerd, 1935-1960. 1 omslag. 415. Plattegrond van alle graven op de begraafplaats te Mantgum, 1935. 1 stuk. 416. Begeleidende briefjes bij biljetten van overschrijving t.b.v. de begraafplaats, 1943. 2 stukken. 417. Plattegronden van de begraafplaats te Skillaerd, 1945 en z.d. 2 stukken. c. Begravenen en grafrechten 418. Jaarlijkse overzichten van personen, begraven te Mantgum en Skillaerd, 1861-2003. 419. Grafregister van de begraafplaats te Mantgum, met lijst van de begravenen, 1861-2003. 1 deel 420. Grafregister van de begraafplaats te Skillaerd, 1897-2003. 1 deel. 29

421. Stukken betreffende het bewijs van grafrechten, alsmede de daaraan verbonden kosten, 1895-2001. Met crematieverklaringen. 1 omslag. 422. Verloven tot begraven te Mantgum, 1897-2003. 1 omslag. 423. Bewijzen van recht tot begraven voor onbepaalde tijd t.b.v. de familie Kalma, 1898, 1901, 1935, 1947. 3 stukken. 424. Legaat van mevr. A.J. Bosma, inzake het onderhoud van haar graf, 1899, 1916. 2 afschriften. 425. Verzoek van de burgemeester tot medewerking bij het begraven van "een poldervrouwtje, Trijntje Kok" op de gemeentelijke begraafplaats te Skillaerd, 1904. 1 stuk. 426. Ingekomen verzoeken inzake het reinigen en verder onderhoud van graven door de kerkvoogdij, 1935, 1949, 1957, 1958, 1975. 1 omslag. 427. Ingekomen stuk inzake het bovengronds bijzetten van een urn, 1941. 1 stuk. 428. Formulier ter inning van bijdragen voor het onderhoud van graven, ca. 1950. 1 stuk. 429. Opgave van de oorlogsgravenstichting inzake de te Mantgum geboren J. Visser, 1957. 2 stukken. 430. Circulaire van de kerkvoogdij inzake een herziening van het grafregister van Mantgum, 1961. 1 stuk. 431. Formulier voor het kopen van grafrechten, 1971. Gedrukt. 1 stuk. 432. Bewijzen van vrijwillige bijdragen t.b.v. het grafonderhoud, 1972-1973. 1 omslag. 433. Stukken betreffende de herziene grafrechten, 1975-1976. 1 omslag. 434. Verzoek tot het plaatsen van een steen op het graf van T. Wagenaar, 1983. 2 stukken. 435. Minute van circulaire inzake het elders opbergen van grafstenen tijdens de restauratie van de kerk, 1990. 1 stuk. 436. Verzoek van een begrafenisonderneming tot het meewerken aan het herbegraven te Dronrijp van een in Mantgum begraven persoon (M. Epema). 1997. 3 stukken. 10. Scholen, schoolmeestershuis en onderwijs a. Voorschriften 437. Reglement voor de Bewaar-, Naai- en Breischool te Mantgum en Skillaerd, 1880. Gedrukt. 1 katern. 438. Verzoek van O. Freeke(?) te Sloten tot het mogen inzien van het reglement van de bewaarschool te Mantgum, 1901. 1 stuk. 439. Instructie voor de schoonmaakster der Bewaar- en Handwerkschool te Mantgum, 1909. 2 stukken. 30

440. Ingekomen brief van B&W van Baarderadeel inzake het wijzigen van de verordening inzake de benoeming en de werkkring van de dames commissiën voor het toezicht op het onderwijs in de nuttige handwerken voor meisjes, 1910. 1 stuk. b. Personeel 441. Uitnodiging door B&W voor een overleg inzake het aanstellen van een nieuwe onderwijzer te Mantgum, 1860. 1 stuk. 442. Ingekomen kennisgeving van de bestuurderessen van de Bewaar-, Naai- en Handwerkschool inzake de benoeming van hun presidente, secretaresse en een bestuurderes, 1889. 1 stuk. 443. Gemeentelijke bekrachtigingen van de benoeming van leden van de damescommissie van toezicht op het onderwijs in de nuttige handwerken voor meisjes aan de openbare lagere school te Mantgum, 1890, 1900, 1913. 3 stukken. 444. Ingekomen kennisgeving van de commissie van toezicht op het onderwijs aan de Bewaar-, Naai,- en Breischool te Mantgum, inzake de benoeming van mevr. J.K. Boorsma-Boonstra tot lid van de commissie, 1890. 1 stuk. 445. Aanvaarding door mevr. E. Kalma-Postma van de functie als lid van de damescommissie van toezicht op het onderwijs in de nuttige handwerken voor meisjes aan de openbare lagere school te Mantgum, ca. 1906. 1 stuk. 446. Verzoek van mevr. T. Meintema om herhalingsles te mogen geven, 1906. 1 stuk. 447. Opzegging door mevr. A. Velstra-Bosma als lid van de damescommissie van toezicht op het onderwijs in de nuttige handwerken voor meisjes aan de openbare lagere school te Mantgum, 1907. 1 stuk. 448. Ingekomen kennisgeving door de presidente van de damescommissie (M. Nicolaï-Van der Linden) inzake het benoemen van mevr. A v.d. Meer tot hulp in de bewaar- en handwerkschool, 1929. 1 stuk. 449. Verzoek aan de kerkvoogdij door de ontslagen hoofdonderwijzeres van de bewaarschool (mevr. M.M. Mulder) om een half jaar door te betalen salaris, 1934. 1 stuk. c. Opstallen 450. Blauwdruk inzake een verbouwing aan de bewaarschool te Mantgum, z.d. 1 stuk. 451. Offerte voor het vervangen van de "lichtinstallatie" in het schoolmeestershuis, z.d. 1 stuk. 452. Offerte voor het bouwen van de openbare lagere school te Mantgum, met tekening, ca. 1876. 2 stukken. 453. Vergunningen voor de stichting en bouw van de openbare lagere school te Mantgum, 1882. 1 omslag. 454. Offertes voor buitenschilderwerk aan het schoolhuis, 1893, 1923. 2 stukken. 31

455. Taxatiebewijs van het meublement en huisraad, aanwezig in de woning van het hoofd van de Bewaar-, Naai- en Breischool (mevr. T. Meintema), met afschrift, 1896. 2 stukken 456. Minute van door de kerkvoogdij aan het gemeentebestuur van Baarderadeel verzonden brief inzake de voorgenomen bouw van een schoolmeestershuis, 1908. 1 stuk. 457. Offerte voor de bouw van een schoolmeestershuis, 1908. 1 stuk. 458. Ingekomen brief van het Groene Kruis inzake ontsmetting van de bewaarschool, 1911. 1 stuk. 459. Offerte voor een nieuw portaal aan de bewaarschool, 1914. 1 stuk. 460. Begroting inzake het vergroten van de bewaarschool, 1916. 2 stukken. 461. Bevestiging van een overeenkomst door W. Jellesma inzake het door hem te schilderen hekwerk om de bewaarschool, 1918. 1 stuk. 462. Akte van verkoop door de kerkvoogdij aan de gemeente Baarderadeel van de openbare lagere school te Mantgum, 1921. 1 afschrift. 463. Minute van verzoek aan de gemeente inzake de datum van betaalbaarstelling van de koopsom van de openbare lagere school te Mantgum, 1921. 1 stuk. 464. Offerte voor schilderwerkzaamheden aan het huis van het hoofd van de openbare lagere school te Mantgum, 1921. 1 stuk. (Bron: www.jacobklaver.nl) Bewaarschool, begin 20ste eeuw. Het linker gedeelte was school en het rechter gedeelte was schoolhuis. 465. Bestek en voorwaarden voor het aanbrengen van een waterleiding in het schoolmeestershuis, 1932. 1 stuk. 32

466. Huurcontract waarbij P. Kiestra de bewaarschoolwoning huurt van de kerkvoogdij, 1936. 1 stuk. 467. Offerte voor het aansluiten van o.a. de bewaarschool op de waterleiding, 1936, 1938. 4 stukken. 468. Offerte voor het maken van een waterplaats bij de bewaarschool, 1937. Met tekening. 1 stuk. 469. Offerte voor het maken van een betonstraat met stoep, alsmede een urinoir bij de bewaarschool(?), ca. 1937. Met tekening. 1 stuk. 470. Offerte voor een stookgelegenheid op het zoldertje van de voormalige bewaarschool, 1944. 1 stuk. 471. Taxatierapport m.b.t. de mogelijke verkoop door de kerkvoogdij van een woonhuis met schoolgebouw (bewaarschool?), 1951. 1 stuk. 472. Schadetaxatierapport en een gemeentelijk schrijven inzake een schoorsteenbrand in het schoolmeestershuis, 1957. 2 stukken. d. Onderwijs 473. Stukken betreffende het organiseren door de kerkvoogdij godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs aan de basisschool te Mantgum, 1994-1999. 1 omslag. e. Verlotingen 474. Gemeentelijke vergunningen voor een verloting van kledingstukken, 1906, 1913. 2 stukken. 475. Gemeentelijke vergunning voor een verloting van in de handwerkschool voor meisjes te Mantgum vervaardigde goederen, 1914. 1 stuk. 11. Bezittingen met bijzondere bestemming a. Pastoralia 476. Proces verbaal van de vergadering van de hervormde floreenplichtigen van Mantgum inzake de taxatie van de pastorie plaats [waaronder de pastorie-huizinge zie nr. 979] en het voorstel tot scheiding van de gecombineerde administratie van de kerk en armvoogdij, 1827. 2 stukken. 477. Staten van de pastoriegoederen e.a., 1834, 1869, 1872, 1880, 1910, 1944. 1 omslag. 478. Uitleg van het provinciaal kerkbestuur van Friesland aan de kerkvoogdij te Mantgum inzake de aard van de kosterij- en pastoriegoederen, 1912. 1 stuk. 479. Afwijzing door het provinciaal kerkbestuur van Friesland op het verzoek van de kerkvoogdij inzake het mogen verkopen van pastorie-land, 1936. Met overwegingen van de kerkvoogdij. 3 stukken. 33

480. Besluit van het classicaal bestuur van Leeuwarden tot goedkeuring van het door de kerkvoogdij ten dele voor rekening brengen voor de pastoralia van het onderhoud van de boerderij te Skillaerd, 1946. 1 stuk. 481. Begeleidend schrijven bij de door het classicaal bestuur van Leeuwarden (aan de kerkvoogdij) gezonden ligger en gewijzigde inventaris van pastoriegoederen, 1947. 1 stuk. b. Kosterijgoederen Zie ook inventarisnummer 478. 482. Staten van de aan de kosterij behorende goederen e.a., 1828, 1880. 3 stukken. 12. Mantgumer en Skillaerder polder, alsmede het huis Lucht en Veld. a. Personele aangelegenheden Zie ook inventarisnummer 273 483. Instructie voor de molenaar van de Skillaerder polder en bijpolder, z.d. 1 stuk. 484. Arbeidsovereenkomsten met de molenaar van de Skillaerder polder, 1842, 1870, 1880, 1896. 4 stukken. 485. Proces verbaal inzake het benoemen van een gecommitteerde en tot het " daarstellen" van een nieuw poldercontract, 1866. 1 stuk. 486. Verklaringen van benoeming van twee gecommitteerden der ingelanden van de polder van het Skillaerder Leeg en de bij-, of buitenpolder, 1873, 1874. 2 stukken. 487. Aanvaarding van de functie van gecommiteerde van de Skillaerder polder en bijpolder door H. Fokma, ca. 1906. 1 stuk. b. Aanleg, bemaling en onderhoud polders Zie ook inventarisnummer 250. 488. Overeenkomst tot inpoldering van een stuk land te Skillaard, 1826. 1 afschrift. 489. Contract en reglement bij de inpoldering van het Skillaerder Leeg, 1827. 1 afschrift. N.B. Hierin wordt o.a. grond verdeeld en de molen van de kerkvoogdij genoemd. 490. Staten van omslag van de kosten van inpoldering van het Skillaerder Leeg, 1827. 4 stukken. 491. Nadere bepalingen op het contract en reglement bij de inpoldering van het Skillaerder Leeg, 1828. 1 stuk. 492. Akte inzake de aanleg en het onderhoud van een dam tussen Luchtenveld en Tsjeintgum, 1864. 1 afschrift. 34

493. Akte inzake de bemaling [door de molen van de N.H. kerk te Mantgum] van de Skillaerder Bijpolder, 1866. 1 afschrift. 494. Concept-akte inzake de bemaling van de Kleine Skillaerder Polder, 1867. 1 stuk. 495. Ingekomen weigering van W. van Tuinen om maalgeld te betalen (aan de kerkvoogdij te Mantgum) inzake het bemalen van een gedeelte van de Jorwerder terp, 1886. 1 stuk. 496. Akte waarbij [ten gunste van de kerkvoogdij, als beheerder van de Skillaerder polder] afstand wordt gedaan van een polderdam, 1894. 1 afschrift. Detail uit een oude Schotanus atlas. Het gespikkelde gedeelte zou minimaal duiden op zeer drassige grond. 497. Gemeentelijke vergunning voor het leggen van een dam, 1902. 1 stuk. 498. Overzichtje inzake de opmeting van land, behorende bij de [Mantgumer] polder, 1904. 1 stuk. 499. Koopakte [door de kerkvoogdij] van een "stukje grond" te Luchtenveld, 1911. 1 afschrift. 500. Herinnering door het kerkbestuur van Jorwerd inzake het onderhoud van de dam bij Luchtenveld, 1913. 1 stuk. 35

(Bron: Mevr. T. Postma) Oude situatie huis Lucht en Veld vanuit de Lucht. c. Molen en huis Lucht en Veld 501. Offerte voor het bouwen van een doorreed (stal) bij de herberg te Luchtenveld, z.d. 1 stuk. 502. Bestek en voorwaarden inzake het bouwen van een poldermolen in het “Schillaarder Laagland onder Mantgum”, 1827. 1 omslag 503. Bestek en voorwaarden ter vervanging van de (in oktober 1828) afgebrande poldermolen in het “Schillaarder Laagland onder Mantgum”, 1828. 1 omslag. 504. Offerte voor de verbouwing van het huis Lucht en Veld, 1866. 1 stuk. 505. Huurcontracten inzake de aan de kerk toebehorende herberg, stal en grond te Luchtenveld. 1871-1918. 1 omslag. 506. Opzegging van huur aan de kastelein van het huis Lucht en Veld, met staat van verkochte roerende goederen ter vereffening van de huurschuld, 1880, 1881. 2 stukken. 507. Voorwaarden inzake de huur van de aan de kerk toebehorende herberg met landen en poldermolen te Luchtenveld, 1886. 1 stuk. 508. Taxatie inzake de door de kerkvoogdij over te nemen hooiberg en koehuis te Luchtenveld. Met bewijs van ontvangst van de aankoopsom, 1886. 1 stuk. 509. Verslag van een vergadering van de kerkvoogdij inzake de verhuur van het huis Lucht en Veld, 1914. Met reacties van de huurder. 3 stukken. 510. Verzoek aan de kerkvoogdij tot tegemoetkoming in de kosten inzake uitgevoerde werkzaamheden aan het huis Lucht en Veld, 1915. 1 stuk. 36

511. Akte van verkoop [door de kerkvoogdij] van een stenen koestalling bij huis Lucht en Veld, 1915. 1 afschrift. 512. Begroting inzake het bouwen van een nieuwe koestal bij het huis Lucht en Veld, 1916. 4 stukken. 513. Aanvaarding van de huursom door de huurder de aan de kerk toebehorende herberg, stal en grond te Luchtenveld, 1916. Met verzoek om meer land. 1 stuk. 514. Proces verbaal van (openbare) verkoop [door het bestuur van de Polder van Mantgum aan een derde] van een stuk grond (de molenpolle) met de af te breken poldermolen, bezwaard met erfdienstbaarheden t.b.v. van de kerkvoogdij, 1921. 1 afschrift. 515. Koopakte waarbij de kerkvoogdij de molenpôle terug koopt, 1925. 1 afschrift. (Bron: Mevr. T. Postma) Huis Lucht en Veld. Links op de rechter foto de nieuwe doorreed (inventarisnummer 501). (Bron: Mevr. T. Postma) 37

13. Mantgum, Skillaerd e.o. a. Personele aangelegenheden 516. Instructie voor de dorpsstraatreiniger te Mantgum, 1906. 1 stuk. 517. Instructie voor de warmhuishouder te Mantgum, 1908. 1 stuk. 518. Aanstelling en instructie voor de lantaarnopsteker, 1908. 1 stuk. 519. Instructie voor lantaarnopstekers, 1914. 1 stuk. b. Gemeentehuis 520. Afwijzing door B&W van Baarderadeel inzake het verzoek tot vestiging van het gemeentehuis te Mantgum, 1889. 1 stuk. (bron: www.jacobklaver.nl) Het oude gemeentehuis te Mantgum uit 1908. Omdat het slecht was gebouwd, werd in 1938 al besloten tot de bouw van een nieuw gemeentehuis. 521. Ingekomen stukken van B&W van Baarderadeel inzake het nieuw te bouwen gemeentehuis, 1907. 1 omslag. 522. Overeenkomst met de gemeente Baarderadeel, waarbij de kerkvoogdij tegemoet komt in de kosten van het nieuw te bouwen gemeentehuis, de kosten van de openbare lagere school te Mantgum, het lager onderwijs, de kosten van telegrambestelling, alsmede de zorg toezegt voor de verzameling van faecaliën en de straatverlichting, 1908. 1 afschrift. 523. Akte waarbij de kerk het bouwterrein voor het nieuwe gemeentehuis schenkt aan de gemeente en eveneens twee bouwterreinen verkoopt aan derden, 1908. 1 afschrift. 38

524. Bestek en voorwaarden voor de bouw van een gemeentehuis te Mantgum, 1908. Gedrukt. 1 deel. 525. Bouwtekeningen voor een gemeentehuis te Mantgum, 1908. 2 stukken. 526. Ingekomen verzoek van B&W van Baarderadeel tot een bijdrage in de kosten van een ijzeren hek bij het plantsoen tegenover het gemeentehuis, 1909. 1 stuk. c. Waterwegen, wegen en paden 527. Aanschrijving van de grietenij inzake het onderhoud door de kerkvoogdij van een stenen pad, 1840. 1 stuk. 528. Gemeentelijke kennisgeving inzake de aanleg van een nieuwe weg te Mantgum en de rol van de kerkvoogdij daarbij, 1860. 1 stuk. 529. Gemeentelijke vergunning voor de aanleg van een dam, 1862. 1 stuk. 530. Offerte voor het verbreden van de puinweg, 1866. 1 stuk. 531. Gemeentelijke subsidietoezegging voor de straatverlichting te Mantgum, 1884. 1 stuk. 532. Gemeentelijke vergunning voor het slaan van een strijkdam in de sloot aan de rijweg van Mantgum naar Tjeintgum, 1893. 1 stuk. 533. Gemeentelijke vergunning voor het maken van een loopbrugje van een boerderij naar de Tjeintgumer rijweg, 1895. 1 stuk. 534. Stukken betreffende het voornemen tot aanleg van een sintelweg, 1915. 3 stukken. 535. Stukken betreffende verbeteringen aan de Skillaerderweg, 1915, 1934-1937. 1 omslag. 536. Verzoek van E. van der Laan aan de kerkvoogdij tot plaatsing van 3 straatlantaarns aan de Skillaerderweg, 1915. 1 stuk 537. Gemeentelijke beschikking inzake een jaarlijkse subsidie aan de kerkvoogdij voor de kosten van de straatverlichting in Mantgum, 1921. 1 stuk. 538. Ingekomen verzoek van de gemeente om mee te betalen aan de vernieuwing en verharding van de opslagplaats en de walbeschoeiing aan de Mantgumervaart, 1922. 1 stuk. 539. Gemeentelijke kennisgevingen inzake de huurprijs (voor de kerkvoogdij) van een electrische straatlantaarn in relatie tot de huurprijs van huisinstallaties, 1922. 2 stukken. 540. Besluit van de gemeente om de exploitatie van straatlantaarns over te nemen, 1926. 1 stuk. 541. Toestemming van de kerkvoogdij inzake het verleggen van de weg tussen de terp [van Mantgum] en Skillaerd, 1928. 1 stuk. 542. Stukken betreffende het onderhoud van een stuk rijweg, (1911) 1932, 1934. 1 omslag. 39

543. Toezegging van de gemeente dat de kerk o.a. het grasgewas uit een verbrede berm krijgt, 1933. 1 stuk. 544. Stukken betreffende de verbetering van een (kerkelijk) binnenpad, 1935. 1 omslag. 545. Stukken betreffende de verkoop van grond (door de kerkvoogdij) t.b.v. de verbetering aan de weg Winsum-Baard-Mantgum-Hogeweg, 1949-1956. 1 omslag. 546. Minute van verzoek aan de gemeente Baarderadeel inzake het door de gemeente (te) verbeteren wegonderhoud, 1954. 1 stuk. d. Spoorweg Zie ook inventarisnummer 566. 547. Verklaring van verkoop van grond door de kerkvoogdij t.b.v. de bouw van het stationskoffiehuis te Mantgum, 1884. 1 stuk. 548. Stukken betreffende de overeenkomst tussen de kerkvoogdij en de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, waarbij de kerkvoogdij een gedeelte grindbaan afstaat en van het rijk het beheer en onderhoud van de overweg krijgt. (1880) 1886-1888. 1 omslag. 549. Gemeentelijke vergunning tot het plaatsen onderhouden en bedienen van twee of drie lantaarnpalen aan de parallelweg bij het station te Mantgum, 1891. 1 stuk. N.B. Materieel slechte staat (ongedierte). 550. Ingekomen verzoek van de Hollandse IJzeren Spoorweg-Maatschappij tot het beter onderhouden van enkele landhekken, 1892. 1 stuk. 551. Stukken betreffende de aankoop [door de kerkvoogdij] van een perceeltje “spoorweg overhoek” onder Oosterwierum 1893. 4 stukken. (Bron: www.stationsweb.nl) Het voormalig stationsgebouw in 1960. 40

e. Electriciteit 552. Ingekomen berekeningen van het P.E.B. inzake vergoeding aan de kerkvoogdij vanwege het plaatsen van een bovengrondse hoogspanningsleiding op en boven percelen van de kerkvoogdij, 1922. 3 stukken. 553. Akte van verkoop [door de kerkvoogdij] van een bouwterrein te Mantgum aan het gemeentelijk electriciteitsbedrijf, 1923. 1 afschrift. 554. Verzoek van het P.E.B. tot aankoop van de ondergrond van het transformatorstation, 1926. 1 stuk. 555. Akte van verkoop [door de kerkvoogdij!] van het transformatorstation en de ondergrond daarvan aan de provincie Friesland, 1927. 1 afschrift. 556. Stukken betreffende de verkoop [aan de provincie] van een gedeelte van de tuin van de pastorie t.b.v. de bouw van een transformatorstation, 1951-1952. 1 omslag. 557. Mededeling van het P.E.B. inzake de grondoverdracht t.b.v. de voedingscabine achter de pastorie, 1973. 1 stuk. f. Kaatsterrein en sportveld Zie ook inventarisnummers 290 en 315. 558. Toestemming van de wed. L.J. Kooistra aan de kerkvoogdij inzake het gebruik van het kaatsterrein, 1916. 1 stuk. 559. Huurcontrakten inzake aan de kerk toebehorende schapenweiden op het sportveld, 1922. 3 stukken. 560. Stukken betreffende het beheer van het kaatsveld en de verkoop van het veld aan de gemeente, 1937, 1965, 1972-1973. 1 omslag. 561. Verzoek van de Friesche Maatschappij van Landbouw, afdeling Baarderadeel tot het mogen huren van het sportveld t.b.v. het houden van een fokveekeuring, 1942. 1 stuk. 562. Stukken betreffende het voornemen van de kerkvoogdij tot aanleg van een sportveld in Mantgum, 1953. Met tekeningen. 1 omslag. g. Brandspuit 563. Dankbetuiging door B&W van Baarderadeel voor het ter dienst stellen van de brandspuit, 1865. 1 stuk 564. Dankbetuiging door de Brand Assurantie Sociëteit voor Leeuwarderadeel, Idaarderadeel, Rauwerderhem en Baarderadeel etc. voor het ter dienst stellen van de brandspuit, 1881. 1 stuk. 565. Ingekomen brochures inzake o.a. een nieuwe brandspuit, 1905-1906. 4 stukken. 41

Inventarisnummer 565: Een brandspuit onder minzame aanbeveling. Het is niet duidelijk of de brandspuit van Mantgum er net zo uitzag als het hier weergegeven exemplaar. 42

h. PTT 566. Dankbetuiging door B&W van Baarderadeel voor de (door de kerkvoogdij) toegezegde retributie inzake de besteldienst van bij het station te Mantgum aangekomen telegrammen, 1885. 1 stuk. 567. Huurcontrakten inzake de verhuur van het aan de kerk toebehorende postkantoor en grond aan Jacob Klaver, 1902-1918. 5 stukken. 568. Minute van het door de kerkvoogdij aan de gemeenteraad van Baarderadeel verzonden verzoek om pogingen te willen aanwenden tot het vestigen van een hulp-telegraaf- en telefoonkwartier, met aantekeningen van interne overwegingen, 1912. 1 stuk. 569. Herinnering van de gemeente inzake de door de kerkvoogdij jaarlijks te betalen kosten inzake het hulp-telegraaf- en telefoonkwartier te Mantgum, 1915. 1 stuk. 570. Verzoek van de Rijkstelegraaf tot mogen het verplaatsen van palen met telefoonleidingen naar aan de kerk toebehorende grond, 1916. 1 stuk. 571. Verzoek van de PTT om wensen van de kerkvoogdij bij het aanleggen van lokale telefoonkabels, 1952. Met minute van antwoord. 1 stuk. 572. Minute van toestemming aan de PTT voor het leggen van telefoonkabels door kerkelijke landerijen, 1956. Met tekening. 3 stukken. 573. Stukken betreffende het leggen van nieuwe PTT-kabels in Mantgum, 1982. Met tekening. 1 omslag. i. Terpafgraving 574. Akte waarbij de kerkvoogdij grond verhuurt t.b.v. afgraving daarvan, 1895. 1 afschrift. 575. Ingekomen kostenraming door de gemeentearchitect (A. Zondervan) inzake het gedeeltelijk afgraven van de terp van Mantgum, 1922. 1 stuk. 576. Gemeentelijke kennisgeving inzake bijdragen in de kosten voor het gedeeltelijk afgraven van de terp van Mantgum, 1922. 1 stuk. 577. Ingekomen bezwaar van De Friesche Bouwkring inzake het voorgenomen besluit tot afgraving van de terp van Mantgum, 1922. 2 stukken. j. Faecaliënveld en riolering Zie ook inventarisnummer 522. 578. Gemeentelijke subsidieverleningen voor het verzamelen van faecaliën enz., 1901-1905, 1916, 1921. 1 omslag. 579. Gemeentelijke vergunningen tot het gebruiken van een stuk land als bergplaats van faecaliën enz., 1875, 1901. 2 stukken. 580. Offerte voor het bouwen van een praam [t.b.v. het ophalen van faecaliën?], 1900. 1 stuk. 43

581. Gemeentelijke vergunning tot het uitbaggeren van de dorpsvaart te Mantgum t.b.v. het ophalen en bergen van faecaliën, 1901. 1 stuk. 582. Overeenkomst waarbij de gemeente de faecaliën verzamelplaats, met tonnenhuisje en verdere toebehoren in erfpacht neemt van de kerk, 1926. 2 afschriften. 583. Minute van verzoek aan enkele belanghebbenden om te komen tot een gemeenschappelijke aanleg van een ondergronds riool, 1941. 1 stuk. 584. Toestemming van het Provinciaal College van Toezicht tot de verkoop van een strook grond t.b.v. riolering, 1976. 3 stukken. k. Diversen 585. Uitleg bij het groot-volkerenspel, z.d. 1 stuk. 586. Stukken betreffende de verkoop door de kerkvoogdij van bomen, kaphout en afbraakgoederen, 1862, 1863, 1866, 1867, 1955. 1 omslag. 587. Verzoek van B&W van Baarderadeel om aan te geven in hoeverre de kerkvoogdijen van Baarderadeel bereid zijn de kosten te betalen van de hoofdelijke dorpsomslag, 1873. 1 stuk. 588. Gemeentelijke kennisgeving inzake de voorgenomen vestiging van een slagerij (L. Kooistra) te Mantgum, 1902. 1 stuk. 589. Verzoek van J. Hommes te Bolsward (aan de kerkvoogdij) tot het mogen huren van de feesttent, 1903. 1 stuk. 590. Gemeentelijke kennisgeving inzake een door de gemeente in te richten opslagplaats te Mantgum, 1922. 1 stuk. 591. Gemeentelijke kennisgeving inzake het ter inzage liggen van het verzoek van de bakker (G. Kiestra) tot het mogen plaatsen van een electro-motor, 1922. 1 stuk. 592. Verzoek van B&W van Baarderadeel tot financiële bijdrage (door de kerkvoogdij) aan een film over de gemeente Baarderadeel, 1950-1951. 5 stukken. 593. Minute van uitgaande brief aan B&W van Baarderadeel inzake achterstallig onderhoud door de gemeente aan verschillende stukken land, 1954. 1 stuk 594. Gemeentelijke kennisgeving inzake het plaatsen van een ondergrondse opslagplaats voor tractor-petroleum (bij J. Oostra), 1957. 1 stuk. 14. Samenwerking 595. Stukken betreffende de betrokkenheid bij de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Nederland, 1956-1971. 1 pak. 596. Stukken betreffende de combinatie met Deersum en Huins-Lions, 1965-1976. 1 omslag. 597. Stukken betreffende de samenwerking Westenwind-Mantgum c.a. inzake jeugd- en bejaardenzorg, 1972. 1 omslag. 44

598. Stukken betreffende een enquête naar de financiële toestand van de Ring Wirdum, 1975-1976. 1 omslag. 599. Voorstel en afschrift van overeenkomst tot combinatie met Deersum, Huins-Lions, Irnsum-Rauwerd-Poppingawier, 1981. 2 stukken. 600. Stukken betreffende vergaderingen van de kerkeraden en colleges van kerkvoogden van de Hervormde gemeenten van Deersum, Huins-Lions, Irnsum, Mantgum en Rauwerd, 1981-1999. 1 pak. N.B. Bevat ook bescheiden inzake het onderhoud van de pastorie. 601. Brief van T. Verdenius inzake het ter beschikking stellen van zijn functie bij de integratie van de kerkenraad en de kerkvoogdij, 1996. 1 stuk. 602. Beleidsplan na de samenvoeging van de kerkenraad en de kerkvoogdij, 1996?. 1 stuk. 603. Ingekomen brief van de kerkvoogdij te Rauwerd inzake afspraken bij de lastenverdeling, 1993. 1 stuk. 45

III. Financiële administratie 1. Hoofdadministratie a. Begrotingen, rekeningen 604-708. Begrotingen, 1855-2002. 105 stukken. 604. 1855. -605. 1857. -606. 1859. -607. 1861. 608. 1862. 609. 1863. 610. 1864. 611. 1865. 612. 1866. 613. 1867. 614. 1868. 615. 1869. 616. 1870. 617. 1871. 618. 1872. 619. 1873. 620. 1874. 621. 1875. 622. 1876. 623. 1877. 624. 1878. 625. 1879. 626. 1880. 627. 1881. 628. 1882. 629. 1883. 630. 1884. 631. 1885. 632. 1886. 633. 1887. 634. 1888. 635. 1889. 636. 1890. -637. 1892. 638. 1893. 639. 1894. 640. 1895. 641. 1896. 642. 1897. 643. 1898. 644. 1899. 688. 1958. 645. 1900. 646. 1901. 647. 1902. 648. 1903. 649. 1904. 650. 1905. 651. 1906. 652. 1907. 653. 1908. 654. 1909. -655. 1911. -656. 1926. 657. 1927. -659. 1929. 660. 1930. 661. 1931. 662. 1932. 663. 1933. 664. 1934. 665. 1935. 666. 1936. 667. 1937. 668. 1938. 669. 1939. 670. 1940. 671. 1941. 672. 1942. 673. 1943. 674. 1944. 675. 1945. 676. 1946. 677. 1947. 678. 1948. 679. 1949. 680. 1950. 681. 1951. 682. 1952. 683. 1953. 684. 1954. 685. 1955. 686. 1956. 687. 1957. -46

689. 1959. 690. 1960. 691. 1961. 692. 1962. 700. 1979. 701. 1980. --693. 1964. 694. 1965. -695. 1972. 696. 1973. 697. 1974. 698. 1975. 699. 1976. 709-839. Rekeningen, 1859-2002. 131 stukken. 709. 1859. -710. 1860. 711. 1861. 712. 1862. 713. 1863. 714. 1864. 715. 1865. 716. 1866. 717. 1867. 718. 1868. 719. 1869 (jan-sept). 720. 1869 (okt-dec). 721. 1870. 722. 1871. 723. 1872. 724. 1873. 725. 1874. 726. 1875. 727. 1876. 728. 1877. 729. 1878. 730. 1879. 731. 1880. 732. 1881. 733. 1882. 734. 1883. 735. 1884. 736. 1885. 737. 1886. 738. 1887. 739. 1888. 740. 1889. 741. 1890. 702. 1989. -703. 1992. 704. 1993. 705. 1994. 706. 1995. 707. 1996. -708. 2002. N.B. Zie bij ontbrekende begrotingen, voor zover mogelijk, bij de rekening over dat jaar. 742. 1891. 764. 1913. 765. 1914. -766. 1916. 767. 1917. 768. 1918. 769. 1919. 770. 1920. 771. 1921. 772. 1922. 773. 1923. 774. 1924. 775. 1925. 776. 1926. 777. 1927. 778. 1928. 779. 1929. 780. 1930. 781. 1931. 782. 1932. 783. 1933. 784. 1934. 785. 1935. 786. 1936. -787. 1939. 788. 1940. 789. 1941. 790. 1942. 791. 1943. 792. 1944. 793. 1945. 794. 1946. 47

795. 1947. 796. 1948. 797. 1949. 798. 1950. 799. 1951 800. 1952 801. 1953 802. 1954. 803. 1955. -804. 1957. 805. 1958. 806. 1959. 808. 1960. 809. 1961. 810. 1963. 811. 1964. 812. 1965. 813. 1966. 814. 1967-1968. 815. 1969-1970 816. 1971. 817. 1972 (concept) 818. 1973 -819. 1978 820. 1979 821. 1980 -822. 1982 823. 1983 824. 1984 -825. 1986 826. 1987. 827. 1988. 828. 1989. 829. 1990. 830. 1991. 831. 1992. 832. 1993. 833. 1994. 834. 1995. 835. 1996. 836. 1997. 837. 1998. 838. 1999. -839. 2002. N.B. Zie voor ontbrekende rekeningen en rekeningen pastoralia, voor zover van toepassing, bij de accountants-rapporten 840-841. Rekeningboeken van Skillaerd, 1636-1783. 2 delen. 840. 1636-1693. 841. 1695-1783. N.B. 840 bevat rekeningen, 1636-1646, 1650-1660, alsmede handelingen van de kerkenraad, 1646, 1650, 1659, 1661-1693. 842-855. Rekeningboeken van [aanvankelijk alleen] Mantgum, 1691-1985. 14 delen. 842. 1691-1763. 843. (1759)1774-1793. 844. (1785)1796-1801. (2e rekeningboek). 845. 1804-1823. 846. 1824-1831. 847. 1832-1839. 848. 1840-1858. 849. 1859-1869. 850. 1870-1884. 851. 1885-1904. 852. 1905-1921. 853. 1921-1941. 854. 1942-1958. 855. 1959-1985. 856-940. Bijlagen bij de rekeningen, 1876-1995. 84 pakken en omslagen. 856. 1876. 857. 1877. -858. 1879. -859. 1881. 860. 1882. 861. 1883. -862. 1885. -863. 1890. 48

-864. 1893. -865. 1899. 866. 1900. -867. 1916. -868. 1919. 869. 1920. 870. 1921. 871. 1922. 872. 1923. 873. 1924. 874. 1925. 875. 1926. 876. 1927. 877. 1928. 878. 1929. 879. 1930. 880. 1931. 881. 1932. 882. 1933. 883. 1934. 884. 1935. 885. 1936. 886. 1937. 887. 1938. 888. 1939. 889. 1940. 890. 1941. 891. 1942. 892. 1943. 893. 1944. 894. 1945. 895. 1946. 896. 1947. 897. 1948. 898. 1949. 899. 1950. 900. 1951. 901. 1952. 902. 1953. 903. 1954. 904. 1955. 905. 1956. 906. 1957. 907. 1958. 908. 1959. 909. 1960. 910. 1961. 911. 1962. 912. 1963. - 913. 1974. 914. 1975. 915. 1976. 916. 1977. 917. 1978. 918. 1979. 919. 1980. 920. (1981-)1982. 921. 1983. 922. 1984. 923. 1985. 924. 1986. 925. 1987. 926. 1988. 927. 1989. 928. 1990. 929. 1991. 930. 1992. 931. 1993. 932. 1994. 933. 1995. 934. 1996. 935. 1997. 936. 1998. 937. 1999. 938. 2000. 939. 2001. 940. 2002. 941-970. Accountantsrapporten, (1917-)1934-1995. 30 omslagen. 941. (1917-)1934. -942. 1941. 943. 1942. -944. 1945. 945. 1946. 946. 1947. 947. 1948. 948. 1949. 949. 1950. 950. 1951. 951. 1952. 952. 1953. 49

953. 1954. 954. 1955. 955. 1956. 956. 1957. 957. 1958. 958. 1959. 959. 1960. 960. 1961. 961. 1962. -962. 1974. 963. 1975. -964. 1978. 965. 1979. 966. 1980. -967. 1986. -968. 1992. -969. 1994. 970. 1995. 971. Verbalen van het provinciaal college van toezicht over de kerkelijke administratie bij de hervormden in Friesland, 1840, 1841, 1852, 1853, 1855, 1862, 1867, 1869. 1 omslag. 972. Akkoordverklaring van de rekening door de commissie belast met het nazien der rekening van ontvangsten en uitgaven (rekeningcontrole commissie), 1934, 1990, 1993, 1994. 4 stukken. 973. Akkoordverklaring van de rekening over 1939 door het verificatiebureau voor kerkelijke administraties, 1940. 1 stuk. 974. Aankondigingen van registervisitatie door de provinciale kerkvoogdij commissie in de provincie Friesland (Met akkoordverklaringen van de rekeningen over 1993, 1994 en 1995), 1990, 1994, 1997. 1 omslag. b. Boekhouding 975. Staten van af- en overschrijving, 1877, 1882, 1885, 1890. 4 stukken. 976-983. Journalen, 1988-1995. 8 omslagen. 976. 1988. 977. 1989. 978. 1990. 979. 1991. 980. 1992. 981. 1993. 982. 1994. 983. 1995. 984-989. Kasboeken, 1935-1964, 1982-1989. 6 delen. 984. 1935-1942. 985. 1943-1949. 986. 1950-1964(feb.). -987. 1982(apr.). 988. 1982(mei)-1987(aug.). 989. 1987(sept.)-1989(mei). 50

990-1003 Grootboeken, 1935-1942, 1988-1995, 1997-2000, 2002. 1 deel, 13 omslagen. 990. 1935-1942. (1 deel) -998. 1995. -991. 1988. 992. 1989. 993. 1990. 994. 1991. 995. 1992. 996. 1993. 997. 1994. 999. 1997. 1000. 1998. 1001. 1999. 1002. 2000. -1003. 2002. 1004. Accountantsverklaringen inzake de kasgeldcontrole, 1955-1956. 2 stukken. c. Rente 1005. Bewijzen van voldoening aan de wet op het nieuwe grootboek der werkelijke schuld, 1815. 2 stukken. 1006. Extract inzake het jaar 1815 uit het grootboek der nationale werkelijke rentegevende schuld, 1847. 1 stuk. 1007. Stukken betreffende de afkoop van eeuwige rente, z.d. 1876 en 1877. 1 omslag. N.B. Zie ook inventarisnummer 396. 1008. (Minuten van) uitgaande verzoeken tot voldoening aan de eeuwige rente over de jaren 1972-1975, 1973 en 1975. 3 stukken 2. Deeladministraties a. Begraafplaatsen 1009. Begroting inzake de begraafplaatsen, 1956. 1 stuk. 1010. Kasboek, 1933(?)-1964. 1 deel 1011. Financiële bescheiden betreffende het onderhoud van de graven, 1961, 1963, 1964. 1 omslag. 1012. Bankafschriften, 1982-1983, 1987-1988, 1996-1999. 1 pak. b. Pastoralia Zie ook begrotingen en rekeningen van de kerkvoogdij. 1013-1016. Rekeningen en overzichten van ontvangsten en uitgaven, 1887-1982. 4 stukken. 1013. 1887. 1014. 1972-1973. 1015. 1963-1971. 1016. 1982. 1017. Stukken betreffende de staat van baten en lasten over 1899 en de berekening van verdeling van voordelen tussen de ring Wirdum en de kerkvoogdij Mantgum c.a., ontstaan na het overlijden van Ds. J.J. Keizer, 1899-1900. 1 omslag. 51

1018. Stukken betreffende goedkeuring van rekeningen door het classicaal bestuur van Leeuwarden, 1948-1950. 1 omslag. 1019. Stukken betreffende goedkeuring van rekeningen door de kerkvoogdijkamer van het Provinciaal College van Toezicht der Nederlandse Hervormde kerk in Friesland, 1952, 1961, 1963, 1970, 1972-1976, 1981, 1984-1986, 1988-1989. 1 omslag. 1020. Journaal inzake pastoralia, 1947-1961. 1deel. 1021. Kasboek inzake pastoralia, 1943-1963. 1 pak. c. Pastorie, vicarie en patroonsopkomsten: 1022. Rekeningen, 1583-1588. 1 katern. Afschrift d.d. 19 oktober 1860. N.B. Het betreft hier een uitreksel uit het Kerke- en Beneficiaal Rekeningboek van enige dorpen in Baarderadeel, lopende van 1583 tot 1588. d. Onderhoudsfonds pastorie 1023. Overzicht van het onderhoudsfonds pastorie, 1993. 1 stuk. 1024. Bankafschriften, 1996-1999(april). 1 omslag. e. Overige 1025. Financiële bescheiden van de Commissie Kerkepad, 1991, 1996. 1 omslag. N.B. Het betreft hier activiteiten in het kader van het N.C.R.V. televisie-programma Kerkepad. 3. Hulpbescheiden Belastingen Zie ook inventarisnummers 124, 143 en 1115 1026. Blanco formulieren voor het innen van hoofdelijke omslag en bijdragen voor de generale kas, z.d. 3 stukken 1027. Extrakten uit floreencohieren (van het dorp Mantgum), 1853, 1862, 1868, 1875, 1878. 1 omslag. 1028. (Ingekomen) kennisgevingen van grondbelasting (met overzicht van kadastrale eigendommen), 1896, 1939. 2 stukken. 1029. (Ingekomen) kennisgevingen inzake de herziene belastingen op gebouwde eigendommen, 1901. 1 omslag. 52

1030-1060. Registers van kerkelijke hoofdelijke omslag/kerkenlasten,1933-1962, 1969. 30 katerns en 2 stukken. 1030. 1933. 1031. 1934. 1032. 1935. 1033. 1936. 1034. 1937. 1035. 1938. 1036. 1939. 1037. 1940. 1038. 1941. 1039. 1942. 1040. 1943. 1041. 1944. 1042. 1945. 1043. 1946. 1044. 1947. 1045. 1948. 1046. 1949. 1047. 1950. 1048. 1951. 1049. 1952. 1050. 1953. 1051. 1954. 1052. 1955. 1053. 1956. 1054. 1957. 1055. 1958. 1056. 1959. 1057. 1960. 1058. 1961. 1059. 1962. -1060. 1969. 2 stukken 1061. Aantekeningen inzake de belasting van de dode hand, 1939. 1 omslag. 1062. Stukken betreffende het betalen van loonbelasting, 1980, 1982-1988. 1 omslag. 1063. Gemeentelijke kennisgevingen inzake grondbelasting, 1873-1875, 1884, 1888, 1911, 1913. 1 omslag. 1064. Specificatiestaat behorende bij het aanslagbiljet onroerend-goedbelastingen, 1981. 1 stuk. 1065. Gemeentelijke kennisgevingen inzake baatbelasting, 1982, 1983. 1 omslag. IV. Gedeponeerde archieven a. Restauratiecommissie, 1978-1998 Zie ook inventarisnummer 348. 1066. Stukken betreffende restauratie van de kerk en toren te Mantgum, alsmede het hekwerk rond het kerkhof en het plaatsen van een nieuwe klokkenluidinstallatie, 1978-1985, 1989-1992. Met begrotingen en eindverantwoording, toelichtingen op bestek en met tekeningen. 1 omslag. 1067. Stukken betreffende vergaderingen van de restauratie-/bouwcommissie(s), 1987,1988, 1990-1992. 1 omslag. 1068. Stukken betreffende de ophef binnen de restauratiecommissie inzake haar rol t.o.v. de kerkvoogdij, 1988-1989. 1 omslag. 1069. Concept statuten en reglement van de restauratiecommissie, 1988. 2 stukken. 53

Financiële stukken 1070. Stukken betreffende restauratie- en onderhoudssubsidies t.b.v. werkzaamheden aan de kerk te Mantgum en de toren te Skillaerd, 1989-1993 (1995). 1 omslag. 1071. Begroting van de restauratiecommissie, 1990. 1 stuk. - Stukken betreffende de torenrestauratie 1072. Ingekomen facturen, 1983, 1987. 1 omslag. 1073. Bankafschriften, 1982. 1 omslag. - Stukken betreffende de kerkrestauratie 1074. Bankafschriften, 1985-1986, 1988. 1 omslag. 1075. Stukken betreffende de financiële afwikkeling (BROM) van restauratie enonderhoudswerkzaamheden aan de pastorie, de kerk en het orgel te Mantgum en aan de toren te Skillaerd, 1994-1998. 1 omslag. 1076. Toestemming van Provinciale Kerkvoogdij Commissie in Friesland voor de uitvoering van het “verbeteringsplan Schillaard”, 1996. 1 stuk. - Stukken betreffende de restauratie van het hekwerk 1077. Bankafschriften, 1996-1997 1078. Stukken betreffende de financiële afwikkeling van het herstel van de kerkhofmuren, het hekwerk en van een voetpadvoorziening rond de kerk te Mantgum, 1996-1999. 1 omslag. N.B. Bevat ook overige punten van de onderhouds- en investeringsbegroting. 1079. Toestemming van Provinciale Kerkvoogdij Commissie in Friesland voor herstel van het hekwerk en van een voetpadvoorziening rond de kerk te Mantgum, 1996. 1 stuk. b. Archief van de leesbibliotheek kerkvoogdij Mantgum c.a., 1934-1954 1080. Overzicht van leesboeken, z.d. 1 stuk. 1081-1082. Kasboeken, annex register van uitlening, 1934-1954. 2 katerns 1081. 1934-1947 (juni). 1082. 1947 (juni)-1954. c. (Secretariaats-)Archief van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Friesland, 1964-1971 1083. Minutes van uitgaande stukken, 1964-1969. 1 omslag 1084. Notulen, 1961-1971. 1 omslag. 54

1085. Presentielijsten, 1961-1971. 1 omslag. 1086. (Overige) stukken betreffende de vergaderingen, 1961-1971. 1 pak. N.B. Het betreft hier voornamelijk de voor- en najaarsvergaderingen van de vereniging. Onder de vergaderstukken bevinden zich ook jaarverslagen. d. Archief van het Vrijzinnig Kerkkoor en van de Gemengde Zangvereniging Mantgum, 1931-1962 1089. Lijst van koorleden, z.d. 1 stuk 1090. Reglement, 1931. 1 katern. 1091. Programma voor de feestelijke herdenking van het tienjarig bestaan van het “Kerkkoor Mantgum”, 1942. 1 stuk. 1092. Programma’s van concerten en concoursdagen, 1948-1983. 1 omslag. N.B. Zie ook inventarisnummers 171 en 172. 1093. Beoordelingen door de Bond van Zangkoren in Friesland, 1948-1949. 1 omslag. 1094. Liedteksten ter gelegenheid van enkele huwelijken ca. 1950-1959. 1 omslag. 1095. Agenda voor de jaarvergadering, 1962. 1 stuk. 55

Inventarisnummer 1091. 56

V. Documentatie 1096. Artikel van S. ten Hoeve, inzake de antieksnijder Hermannus Berkebijl, z.d. 1 afschrift. N.B. Hermannus Berkebijl vervaardigde het houtsnijwerk in o.a. de kerk van Mantgum. 1097. Rapport van de commissie voor goedkopere kerkbouw, ingesteld door de vereniging van de kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk, 1952. 1098. Krantenknipsels, 1981, 1982, 1987. 1 omslag. 1099-1100. Kontaktblad voor de Herv. Gemeente Raerd/Poppenwier, “It Klaverblêd”, 19861999. 2 pakken. 1099. 1986-1992 (augustus). 1100. 1992 (september)-1999. N.B. Het betreft hier de persoonlijke serie van Ds. Klinkhamer, die ook bij deze gemeente predikte. 57

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
Home


You need flash player to view this online publication