3

30. Voorstel van de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk tot opneming van een nieuwe overgangsregeling bij ordinantie 16-10-2, 1964. 2 stukken. b. Plaatselijk 31. Plaatselijk reglement van de Hervormde Gemeente van Mantgum en Skillaerd tot regeling van de uitvoering van art. 3 van het Synodaal Reglement op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten, 1887. Met overzicht conform de regeling van consulentschappen, 1854. 2 stukken. B. Taken 1. Stukken betreffende personen a. Ambtsdragers 32. Aanschrijven van de algemene synodale commissie der Nederlandse Hervormde Kerk inzake de procedure rondom het beroepen van een predikant, 1840. 2 stukken. 33. Verlening van emeritaat "op de meest eervolle wijze" aan A. van IJsendijk, 1887. 2 stukken. 34. Beschikking van de Minister van Financiën inzake het traktement bij het ontstaan van de vacature [van dominee], 1887. 1 stuk. 35. Schrijven van het provinciaal kerkbestuur van Friesland inzake de quotisatie, 1895, 1915. 3 stukken. 36. Ingekomen dankbetuiging van G. Kuperus voor een salarisverhoging en duurtetoeslag, 1916. 1 stuk. 37. (intern) Bezwaar tegen een aanslag van de Raad van Beheer voor de Predikantstraktementen, Met minute van antwoord, 1922. 1 stuk. 38. Kopievragenlijsten (voor de ) t.b.v. de Raad van Beheer voor de Predikantstraktementen, 1930-1932, 1934-1940. 1 omslag. 39. Beschikking van de minister van Financiën inzake het traktement bij het ontstaan van de vacature, 1930. 1 stuk. 40. Proces-verbaal van stemming door "stemgerechtigden" voor een zestal predikanten, 1930. 1 stuk. 41. Begeleidend schrijven van het classicaal bestuur van Leeuwarden inzake het bewijs van verleende autorisatie tot het beroepen van de predikant, 1930. 1 stuk. 42. Verklaring van aanneming door J.G. Steenbeek van de beroeping, 1930. 2 stukken. 43. Bewijs van afkondiging inzake het feit dat J.G. Steenbeek het beroep naar Mantgum heeft aanvaard, 1931. 1 stuk. 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication