19

- Verkoop en schenking 256. Overwegingen omtrent het eventueel verkopen van onroerende goederen der N.H. gemeente Mantgum en Skillaerd, z.d. 1 stuk. 257. Akte van verkoop van grond [door de kerkvoogdij], mede in ruil voor eeuwig durende rechten op die grond en een daarop te bouwen huis, 1812. 1 afschrift. 258. Akten van verkoop [door de kerkvoogdij] van grasland en een stukje grond te Mantgum, 1857, 1938. 2 afschriften. 259. Akten van verkoop [door de kerkvoogdij] van drie percelen grond te Mantgum, als bouwterrein, 1876, 1910. 3 afschriften. 260. Akten van verkoop [door de kerkvoogdij] van drie percelen grond te Mantgum, waarop niet gebouwd mag worden, 1876, 1938. 3 afschriften. 261. Akte waarbij de kerk (na een verkeerd geplaatste afscheiding) een perceel grond terug krijgt, 1905. 1 afschrift. 262. Akte van verkoop [door de kerkvoogdij] van een bouwterrein aan een smid, 1911. 1 afschrift. 263. Akte van verkoop [door de kerkvoogdij] van een bouwterrein te Mantgum [aan C. Stapel, de nieuwe gemeentesecretaris], 1921. 1 afschrift. 264. Verzoeken [van de gemeente] tot aankoop van grond, 1922, 1949, 1952. 2 stukken. 265. Akte van verkoop [door de kerkvoogdij] van een bouwterrein te Mantgum aan een ontvanger der directe belastingen en accijnzen, 1922. 1 afschrift. 266. Akte van verkoop [door de kerkvoogdij] van een perceel grond te Mantgum aan een timmerman, 1926, met begeleidend briefje. 1 afschrift. 267. Proces Verbaal van (openbare) verkoop [door de kerkvoogdij] van een gedeelte greidland op het nieuwland onder Wijtgaard, 1929. 1 afschrift. 268. Ingekomen verzoek tot het mogen kopen van grond t.b.v. een volkstuin, 1943. 1 stuk. 269. Negatief advies van G.M. Gerbrandij aan de kerkvoogdij inzake de verkoop van landerijen, 1960. 1 stuk. 270. Akkoord verklaring van de kerkvoogdij inzake de verkoop van een stuk grond bij de Frijbuorren aan de gemeente Baarderadeel ter inrichting als parkeerterrein, 1967. 3 stukken. 271. Toestemming van het Provinciaal College van Toezicht der Nederlandse Hervormde Kerk in Friesland tot verkoop van grond, 1968, 1982. 2 stukken. 272. Stukken betreffende de verkoop [door de kerkvoogdij] van diverse percelen grond t.b.v. het bestemmingsplan "Mantgumervaart", 1990. 1 omslag. 19

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication