27

383. Gemeentelijke vergunning voor het plaatsen van een septictank op het erf van de pastorie, 1935. 1 stuk. 384. Minute van verzoek aan B&W van Baarderadeel om vergunning tot het mogen verkopen van alcoholvrije drank in de consistoriekamer van de N.H. gemeente te Mantgum, 1940. 1 stuk. 385. Taxatie-rapport inzake de schade door blikseminslag aan de pastoriehuizing, 1948. 1 afschrift. 386. Klacht inzake het slechte onderhoud van de pastorietuin en het heem [erf], 1950. 1 stuk. 387. Toestemming van de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde kerk tot het "onder-verhuren" van een deel van de pastorie en het vragen van vergoedingen voor het uit de kerk begraven van lidmaten, 1950. 1 stuk. N.B. De onderverhuur betreft hier waarschijnlijk de zaak rondom de weduwe van de voormalige gemeentesecretaris C. Stapel en de nieuwe gemeentesecretaris waarvoor buiten de ambtswoning woonruimte werd gezocht. Deze inwoning in de pastorie ging uiteindelijk niet door. 388. Akten van verkoop door de kerkvoogdij van het voormalige pastoriewagenhok met de daaromliggende grond en het latere terugkopen daarvan, 1952, 1964. 2 stukken. 389. Bouwtekening van een gevel van de pastorie, 1953. 1 stuk. 390. Stukken betreffende een verbetering aan de pastorie, 1958. 3 stukken. 391. Contractformulier voor de telefoonaansluiting in de pastorie, 1958. 2 stukken. 392. Stukken betreffende de mening van ds. Krikke te Schingen inzake de staat van de pastorie, de consistoriekamer en de kerkelijke belasting, 1958. 4 stukken. 393. Stukken betreffende het vernieuwen van het zinken dak en goten op de pastorie, (1983,) 1984. 1 omslag. 394. Offerte voor schilderwerk aan de pastorie, 1987. 1 stuk. 395. Stukken betreffende de sanering van de brandstoftank aan de Frijbuorren 1, 1996-1999. 1 omslag. N.B. Bevat ook informatie inzake tanksaneringen van derden te Mantgum. 8. Kosterij en consistorie (Foarhof) Zie ook inventarisnummer 374. 396. Ingekomen stuk betreffende de aflossing eeuwige rente van de kosterij te Mantgum, 1926. 1 stuk. N.B. Zie ook inventarisnummer 1007. 397. Tekeningen inzake de verbouw van de kosterij tot dorpshuis, 1964, 1965. 2 stukken. 398. Tegemoetkoming in de kosten van de vrouwenvereniging, wegens het niet kunnen vergaderen in de consistorie, 1969. 2 stukken. 27

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication