18

242. Brochure van het schoolfonds voor schipperskinderen in Friesland, 1903. 4 stukken. N.B. In de folder staat de kerkvoogdij genoemd als donateur. 243. Verzoek van de kring Baarderadeel om financiële bijdrage voor de stichting van een Fries Volkssanatorium, 1906. 1 stuk. 244. Ontvangstbevestiging door de Evangelische Maatschappij te Amsterdam van fl. 5,--, ca. 1920. 1 stuk. 245. Ontvangstbevestiging door de fractie 44 te Middelburg van fl. 10,--, 1922. 1 stuk. 246. Verzoek van het Groene Kruis te Mantgum om een subsidie, ca. 1935. Met aantekening inzake beantwoording. 1 stuk. 247. Dankbetuiging door de kerkvoogdij van de N.H. gemeente Nijmegen Stad en Land voor de financiële steun aan de gemeente Ooy, 1950. 1 stuk. 5. Landerijen en opstallen a. Verwerving en vervreemding van landerijen - Koop 248. Koopakte [door de kerkvoogdij] van grasland te Skillaerd, 1795. 1 afschrift. 249. Koopakten [door de kerkvoogdij] van grasland te Mantgum, 1804, 1818, 1872. 4 afschriften. 250. Koopakten [door de kerkvoogdij] van grasland onder Jorwerd, 1831, 1833, 1837, 1840. 5 afschriften. N.B. Deze aankopen staan mogelijkerwijze in verband met de inpolderingsactiviteiten van de kerkvoogdij. 251. Koopakte [door de kerkvoogdij] van grasland onder Oosterwierum, 1846. 1 afschrift. 252. Proces verbaal van (openbare) verkoop [aan de kerkvoogdij] van een perceel greidland onder Mantgum, met betalingsherinnering, 1913. 1 afschrift en 1 stuk. 253. Proces verbaal van (openbare) verkoop [aan de kerkvoogdij] van het greidland "de Tien" aan de weg naar Oosterwierum, 1940. 1 afschrift. - Ruil 254. Akten van ruiling van grond, 1862, 1896, 1912, met akte van rectificatie, 1936, 1954. 5 afschriften. N.B. De akte uit 1862 verkeert in een materieel slechte toestand. 255. Akte van ruiling van grond met de R.K. gemeente te Dronrijp, met toelichting van de notaris, 1884. 2 stukken. 18

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication