2

Nieuwe vormen van overleg De buurt en dorpskamers We zijn inmiddels 14 weken onderweg in Corona-tijd. We houden 1,5 meter afstand en werken veel (of alleen maar) thuis. Dat betekent iets voor het contact en het overleg dat we vanuit de gemeente met u onderhouden. Het betekent ook iets voor het contact dat u in uw eigen wijk of dorp met elkaar heeft. Wat gewoon is gebleven is het contact dat normaal gesproken ook al via de mail of telefoon verloopt. Nieuwe vormen zijn bijvoorbeeld de online vergadering, de online inloop-bijeenkomst, of een webinar. Vanuit de gemeente hebben we bijvoorbeeld online met de buurt- en dorpshuizen gesproken over het opnieuw opstarten per 1 juni jongstleden: ”wat mag wel, wat mag niet en hoe regel je dat”? Ook hebben we ervaring opgedaan met een digitale inloop-bijeenkomst over De Hem (Zuidlanden), en een digitale bijeenkomst over de Sociale Basis. We spreken elkaar het liefst live, maar we zien toch ook positieve kanten aan deze digitale mogelijkheden. Het is namelijk heel gemakkelijk om deel te nemen, het kost minder tijd en is heel efficiënt. In de wijken en dorpen is er verschillend omgegaan met het overleg. Sommige wijken en dorpen zijn direct overgestapt op digitaal overleggen, anderen hebben hun overleg eerst opgeschort en wachten wel even tot men elkaar weer live kan ontmoeten. We zijn benieuwd of de nieuwe mogelijkheden die we nu in sneltreinvaart ontdekken, ook voor de toekomst wellicht een geschikte, handige manier kunnen zijn om elkaar te spreken of te raadplegen. Of dat het wellicht voor bepaalde onderwerpen geschikt kan zijn. Dit gaan we nader onderzoeken en we komen er bij u op terug. 2 Werkwijze Vanaf 2021 verandert de werkwijze rondom de Wmo. Doel is dat mensen op een laagdrempelige manier een vraag om ondersteuning kunnen stellen. We gaan daarvoor werken vanuit buurt- en dorpskamers. Iedereen is welkom in de buurt- en dorpskamers; met én zonder ondersteuningsvraag. Het is een plek om elkaar te ontmoeten, vrijwilligerswerk te doen en activiteiten met en voor elkaar te ontplooien. In de buurt- of dorpskamer zijn zowel vrijwilligers als beroepskrachten actief. Samen onderzoeken zij welke ondersteuning passend is: vanuit het eigen netwerk, in combinatie met vrijwilligers en/of met zorgaanbieders. De beroepskracht is eindverantwoordelijk voor de in te zetten ondersteuning. Naast de buurt en dorpskamers waar professionals aanwezig zijn, blijven de buurt-wijk- en dorpshuizen zorgen voor mogelijkheid tot ontmoeting in eigen wijk of dorp. Hier kan men als vanouds terecht voor de ontmoeting, vrijwilligerswerk en activiteiten en verwezen worden naar de juiste plek voor eventuele ondersteuning. Deze buurt- en dorpshuizen maken daarmee onderdeel uit van het totale netwerk van buurt- en dorpshuizen (incl. de buurt- en dorpskamers) dichtbij de inwoners. Op deze manier behouden we ook de goede initiatieven die er nu al zijn. Locaties Omdat iedere wijk en dorp anders is, zal de buurt- of dorpskamer er verschillend uit zien op verschillende plekken. Dit is maatwerk; de buurtkamer moet passen bij de wijk of het dorp. De buurtkamer komt zo veel mogelijk op een ‘logische’ plek; een laagdrempelige plek waar nu al mensen samenkomen en die bekend is in het gebied. In gesprek met elkaar Het is nieuw om op deze manier vanuit locaties samen te werken met zowel bewoners(organisaties), vrijwilligers(organisaties) als beroepskrachten. We zoeken dus niet alleen naar geschikte locaties, maar werken ook aan het samenbrengen van de sociale basis en de beroepskrachten. Immers, elkaar leren kennen en vertrouwen opbouwen vormen de basis voor een succesvolle samenwerking. De opbouwwerkers van de gemeente begeleiden dit proces. Zij hebben eerst per wijk, dorp en gebied gesproken met de sociale basis. In deze gesprekken hebben ze geïnventariseerd wat de sociale en fysieke aandachtspunten, wensen en mogelijkheden zijn en wat kansrijke locaties zijn vanuit het perspectief van de sociale basis. Deze aspecten hebben zij ook met de sociaal werkers met Amaryllis in kaart gebracht. De volgende stap is om per wijk, dorp en gebied de input vanuit de sociale basis en Amaryllis naast elkaar te leggen en in goed overleg samen te bepalen wat de locaties worden. Vervolgens maken we praktische afspraken over aanwezigheid, activiteiten, inloop- en spreekuren, openingstijden en facilitaire zaken. Dit proces gaan we de komende maanden doorlopen. Gemeente Leeuwarden / nieuwsbrief 3: Wijken en dorpen / juni 2020

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication