0

File: Archieflijst Wjuk 3-1-1 ARCHIEF DORPSHUIS "DE WJUK"TE MANTGUM Beschrijving en Inhoudsopgave. Inleiding. De Wjuk, het oude schoolgebouw dat van 1978 tot oktober 1999 dienst heeft gedaan als dorpshuis in het dorp Mantgum. In 1888 werd in Mantgum een openbare school (gesticht in 1842) gebouwd, n.b. met grote steun van de plaatselijke Ned. Herv. kerk. Het was een 2 lokalen school, met grote ramen aan de straatzijde. In 1950/51 is de school verbouwd. De ramen kwamen aan de Z.O zijde en de inrichting werd veranderd. Ook de sanitaire voorzieningen werden verbeterd. Tot 1972 heeft de school dienst gedaan en is toen verhuisd naar de Paedwizer, de voormalige huishoudschool aan de His v Botnia leane. In het schoolgebouw bleef een kleuterschool. In 1978 verhuisde de school naar het nieuwe schoolgebouw aan de Master Janse strjitte tegelijk met de kleuterschool. Beide scholen kwamen vrij. De voormalige huishoudschool bood een jaar of wat onderdak aan een dierenartsenpraktijk en is begin 80 er jaren door de Korfbal-, Kaatsverenigingen en NH kerkleden gesloopt (met opbrengsten voor de clubkassen en restauratiefonds). De oude kleuterschool kwam na vele vijven en zessen beschikbaar als dorpshuis, met als resultaat een eerste activiteit in einde 1979. Voor het beheer van de Wjuk werd een commissie opgericht. Aanpassingen en verbouwingen volgden en in 1985 werd het einde van de verbouwingstrajecten feestelijk gevierd, samen met het 25 jarig bestaan van doarpsmienskip. Begin 90er jaren werd geconstateerd dat de Wjuk te klein was geworden en werden plannen ontwikkeld om de Wjuk te verbeteren. Het resultaat van deze studies was dat: verbouwingen zeer duur waren, niet veel soelaas boden en te weinig toekomstgericht zouden zijn. Vooral de beperkte ruimte om wezenlijk uit te breiden bleek een grote bottleneck. Een nieuwe commissie met andere opdracht trad aan, er werd begonnen met het ontwikkelen van plannen om tot een nieuw dorpshuis op een andere locatie te komen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de opening van het nieuwe dorpshuis/mfc Wjukken en verloor de Wjuk zijn functie. Vanaf het begin werd de verwachte verkoopprijs van de Wjuk in de financiering van de Wjukken meegenomen en zo gebeurde het ook. De Wjuk werd verkocht aan een particulier die er een woonhuis van maakte, waarmee aan de taak van de Beheercommissie een einde kwam. En groot algemeen, centraal archief van De Wjuk is er niet bijgehouden. In de loop der jaren zijn er commissieleden geweest die veel hebben bewaard en dat ook aan opvolgers hebben doorgegeven. Uiteindelijk hebben de laatste B.C.leden alle in hun bezit zijnde stukken in De Wjukken opgeborgen. Uit deze deelarchieven is een samenvattend geheel opgesteld, gesorteerd en geïndexeerd. Tenslotte is het de bedoeling het totaal in een overheidsarchief, onder de juiste omstandigheden, op te bergen. Gebleken is dus, dat het archief niet helemaal compleet is. Zo hier en daar ontbreken er stukken en zitten er wat gaten in de verslaggeving. Toch is verreweg het grootste deel aanwezig. Veelal zijn per onderwerp de stukken bij elkaar gevoegd en op datum gesorteerd. Voorbeeld: subsidies kan je terugvinden onder 1-1, maar ook onder 3-2, de grote verbouwing. In dat geval gaat het specifiek over de subsidies die aangevraagd en toegekend zijn voor deze grote verbouwing. Daarnaast kan je natuurlijk op datum in de notulen van de B.C. vergaderingen zaken over subsidies terugvinden.

Doos 1 1-1 De wording van De Wjuk: Onderzoeken, Inspecties, Suggesties, 1-1-1 Voorstellen, Afspraken, Begrotingen, Overdracht, Subsidies. 1-1-2 Opbouworgaan Friesland, 1-2 Verslagen, Rapporten, Evenementen: 1-2-1 Jaarverslagen van de Wjuk 1-2-2 Freed allerlei (o.m.: de voorloper van Mandeguod) 1-2-3 Oproepen aan het dorp door de Beheer Commissie (B.C.) 1-2-4 Openingsactiviteit gecombineerd met 25 jr. Doarpms Mantgum op 2/3-11-1985 1-3 Contacten met de Overheid en Organisaties 1-3-1 Vergunningen voor evenementen e.d. 1-3-2 Horecavergunning & Hinderwet 1-3-3 (Gemeentelijke) Verordeningen. 1-3-4 Aktes; Inschrijvingen Kamer v K. ; etc. 1-4 Diverse partijen en zaken 1-4-1 Belasting, Heffingen en Waterschap 1-4-2 Verzekeringen 1-4-3 Banken 1-4-4 Nutsbedrijven 1-4-5 (Bestellingen/Aanschaf) Apparatuur 1-5 Allerlei 1-5-1 Activiteiten in de Wjuk (meestal georganiseerd door B.C. of Freed) 1-5-2 Huurders 1-5-3 Regelementen en Afspraken: Beheer commissie Huurders/Gebruikers Freed 1-5-4 Consumptieprijzen en tarieven 1-5-5 Adressen dorpelingen (i.v.m. donaties) Doos 2 2-1 Bestuursvergaderingen BC 12-10-1978  28-11-1984 2-2 Bestuursvergaderingen BC 23- 1-1985  14-12-1989 2-3 Bestuursvergaderingen BC 22- 1-1990  3- 4 -1998 2-4 Freed en de Wjuk: 2-4-1 Verslagen overleg Beheercommissie en Bestuur Freed 2-4-2 Freed activiteiten 2-4-3 Rapportage en Telstaten Freed 2-4-4 Diversen Freed. 2-5 Beheercommissie (B.C.): 2-5-1 Vergaderingen met: DoarpMienSkip Mantgum 2-5-2 2-5-3 idem idem Dagelijks Bestuur DMS Stichting Dorpshuizen in Friesland 2-5-4 Bestuur mutaties B.C. 2-5-5 Diversen aangaande B.C. (27-2-1979 maart '98) 1977  1987 (chronologisch gerangschikt)

Doos 3 3-1 Dit Archief 3-1-1 Beschrijving en Inhoudsopgave van dit archief. 3-1-2 Artikel over De Wjuk in Mandeguod in 2017 3-2 Verbouwingen en Aanpassingen 3-2-1 1e verbouwing 1978-1979 3-2-2 Veranderen stoep (rolstoel-/kinderwagenbaan) 3-2-3 Aanpassen Freedlokaal 3-2-4 Onderhoud (acties schema's plannen) 3-2-5 Grote verbouwing 1982-1986 Rapportages, Begrotingen, Subsidies, Verantwoording. 3-3 Exploitatie 3-3-1 Exploitatie 1978 - 1998 3-3-2 Exploitatie subsidies. 3-4 Receptieboek (her)opening en 25 jr. DMS Mantgum op 3-11-1985 3-5 Kas- Bankboeken 3-5-1 Kasboek 9-11-78 / 7-1-84 Bankboek 9-11-78 / 31-7-80 3-5-2 Kolommenboek 26-8-79 / 25-6-87 3-5-3 Kolommenboek 25-6-87 / 11-11-90 3-5-4 Kolommenboek 1-10-89 / 12-10-97 3-5-5 Kolommenboek 12-11-97 / 17-1-2000 Doos 4 4- Facturen: 4-1 Bundel 1: ·In- en uitgaande 1997 -98 - 99 4-2 Bundel 2: In In en uitgaande In en uitgaande Doos 5 5- Facturen: 5-1 Bundel 3: 5-2 Bundel 4: 5-3 Bundel 5: Doos 6 6 Commissies verbouw Wjuk, leidende naar bouw mfc Wjukken. 6-1 Verslagen agenda's notulen etc. 6-2 Tekeningen, Schetsontwerpen etc. 6-3 6-3-1 Exploitatiesimulaties, begrotingen 6-3-2 Bouwbegrotingen en - omschrijvingen 6-3-3 Herinrichtingsplannen omgeving 6-3-4 Commissie 2000, de aanzet tot mfc Wjukken. Mantgum, mei 2017. Werkgroep Historie Mantgum In en uitgaande In en uitgaande In en uitgaande 1986 - 87 - 88 1983 - 84 - 85 1978 -79 - 80 - 81 - 23 1993 1994 deels 1995 - 96

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication