21

21 voerd, waarmee de noodzaak tot oprichting van een Stichting Administratiekantoor aanzienlijk kleiner is geworden. politieke verontwaardiging Een gebrek aan menskracht bij de Belastingdienst om te controleren, de Panama Papers, de Paradise Papers, de ondoorzichtige bekostiging van moskeeën, al dan niet door buitenlandse geldschieters: ze zorgen telkens opnieuw voor politieke verontwaardiging en liggen, denkt Van Bavel, ten grondslag aan de motie die nu is ingediend. “Het is terug te voeren op de politieke wens om bepaalde fiscale constructies beter te kunnen controleren en bestrijden. De aanname is dat stichtingen worden gebruikt om vermogen buiten het zicht van de overheid te houden. Daar wil men iets tegen doen, waardoor geldstromen transparanter worden en de herkomst inzichtelijk.” Jos van Bavel De motie ligt er, aangenomen door maar liefst 148 van de 150 Kamerleden, en de vraag is hoe het kabinet hierop gaat reageren. “Men zit al sinds 2008 te broeden op dit ei en het is lastiger om dit in wetgeving te gieten dan het op voorhand lijkt,” stelt Van Bavel. “Wat doen we bijvoorbeeld met die vele duizenden stichtingen die het niveau van de keukentafel amper ontstijgen en waarin met name goedbedoelende vrijwilligers actief zijn? Moet je die gaan opzadelen met een extra administratieve last, waar men vaak de capaciteit niet voor heeft en die ook geen effectief doel dient? Mijn verwachting is dat met name kleinere stichtingen worden ontheven van deze wet. De indieners van de motie hebben hier overigens ook oog voor en bieden het kabinet ruimte voor onderscheid, onder meer door te bezien of een stichting een onderneming drijft en of haar winst boven een bepaalde grens uitkomt. Alleen blijft het de vraag waar je dan de grens legt en bij welke begrippen van ‘ondernemerschap’ en ‘winst’ het kabinet wenst aan te sluiten.” Consultatie Uit een consultatieronde die naar aanleiding van het wetsvoorstel in 2008 werd gehouden, kwam onder andere naar voren dat men het onwaarschijnlijk acht dat stichtingen die NOAB criminele activiteiten ontplooien, daarvan verslag gaan doen. Toezicht op en handhaving van de openbaarmakingsplicht laat bovendien te wensen over, waarmee de vraag rijst of het mogelijk is om op te sporen of een stichting wordt gebruikt voor ongeoorloofde doeleinden. Bovendien bestaat er al een Erkenningsregeling Goede Doelen, stichtingen die daaronder vallen moeten de staat van baten en lasten al publiceren op de website van het CBF. Verder zijn veel stichtingen al onder verdergaand overheidstoezicht gebracht door de Wet Controle op Rechtspersonen. ‘Men zit al sinds 2008 te broeden op dit ei’ “Kortom, de vraag is of een nieuwe maatregel proportioneel is en datgene gaat doen waarvoor hij in het leven wordt geroepen, namelijk het tegengaan van belastingontwijking,” geeft Van Bavel aan. “Kwaadwillenden vinden altijd wel andere manieren om bepaalde geldstromen buiten het zicht van overheden te houden. Ondanks de goede intenties bij de motie, zal de maatregel van het deponeren van de jaarrekening door bepaalde stichtingen daarin, naar mijn indruk, weinig veranderen. En dus blijft het de vraag of de keuze van het kabinet het doel niet voorbij zal schieten en veel stichtingen in Nederland opzadelt met extra verplichtingen. Ik zal de opvolging van de motie in ieder geval met veel belangstelling volgen.” ■ Activa | Nummer 4 - 2018 Fotogr a f i e Mo Ba r end s

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication