25

De online test van Psychologie Magazine over de eigenschappen van een coach is waarschijnlijk bedoeld om mensen warm te maken om zich verder te verdiepen in coaching. Toch zit er een risico aan dit soort eenvoudige testen die regelmatig in tijdschriften en op websites worden gebruikt. Als lezer kun je namelijk de indruk krijgen dat de test een goede indicatie geeft van bepaalde eigenschappen of aanleg. Dit soort testen zijn echter zelden gestoeld op wetenschappelijk bewijs en kunnen de lezer dus een verkeerde indruk geven van de werkelijkheid. Stel nu dat iemand laag scoort op durf, kan hij of zij dan geen goede coach zijn? Als we echt willen weten of bepaalde eigenschappen iemand tot een goede coach maken, is het daarom beter om betrouwbaar bewijs te zoeken. Dit kan bijvoorbeeld in de wetenschappelijke literatuur. De vraag is dan alsnog van welke eerder onderzochte eigenschap een eigenschap als durf nog het meeste wegheeft. Toch is het riskant om zomaar een vertaling te maken naar andere eigenschappen, omdat we niet zeker weten of we het dan over hetzelfde hebben. Beter is het daarom om te kijken naar welk bewijs er in zijn algemeenheid is voor specifieke eigenschappen waarover een coach zou moeten beschikken. Onderzoek bij de coach Gelukkig wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar coaching en wat precies bijdraagt aan de positieve effecten daarvan. Onderzoekers brengen dan bijvoorbeeld verschillende uitkomsten van het coachtraject in kaart, zoals het welzijn of de werkprestaties van de coachee, de tevredenheid van de coachee over de coaching of de mate waarin de coachee zijn of haar gewenste doelen heeft bereikt. Daarnaast brengen de onderzoekers bepaalde eigenschappen van de coach in kaart, zoals persoonlijkheid of de mate van empathie. Vervolgens kijken de onderzoekers welke specifieke eigenschappen van de coach bijdragen aan die positieve uitkomsten. Zo kunnen we uiteindelijk een indicatie krijgen welke specifieke eigenschappen een coach zou moeten hebben. Als we naar deze onderzoeken kijken dan zien we bijvoorbeeld dat coachees die vonden dat hun coach meer ‘authentiek leiderschap’ toonde de coaching effectiever vonden (zie Grover & Furnham, 2016). Ook laat onderzoek zien dat de overeenkomst tussen coach en coachee, zoals waargenomen door de coachee, een rol speelt bij de effectiviteit van coaching (zie Grover & Furnham, 2016). Van veel specifieke eigenschappen is echter nog niet goed duidelijk welke rol deze nu spelen bij de effectiviteit van coaching. Ook spreken onderzoeken elkaar soms tegen. Dat komt bijvoorbeeld omdat die onderzoeken zijn gedaan bij slechts een kleine groep mensen. Zo zijn er bijvoorbeeld ook weer onderzoeken waaruit bleek dat de overeenkomst tussen coach en coachee juist geen rol speelde bij de uitkomsten van een coachtraject. Wat wel opvalt is dat ‘durf’ - of iets dat daarop lijkt - in ieder geval nog niet voorkomt in de onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd. “Wat opvalt is dat durf nog niet voorkomt in onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd” Competence Framework Naast het raadplegen van wetenschappelijke literatuur over coaching kunnen we ook kijken naar het ‘Competence Framework’ dat de NOBCO hanteert voor het afgeven van een EIA-keurmerk aan coaches. Met dat keurmerk laat een coach zien over de nodige professionaliteit te beschikken. Het Competence Framework bestaat uit een aantal hoofdcompetenties die belangrijk zijn voor het werk van de coach. Als we kijken naar de competenties die hierin zijn vastgelegd dan zien we onder andere de volgende eigenschappen terug: zelfinzicht, gericht zijn op zelfontwikkeling, een vruchtbare relatie kunnen opbouwen (waaronder het tonen van empathie), doel- en actiegericht te werk gaan, het toepassen van modellen en theorieën en evalueren. Alleen zelfinzicht (in de vorm van reflectie) en empathie zien we terug in de test van Psychologie Magazine. Durf komt in dit Competence Framework in ieder geval niet terug. Van bovengenoemde competenties zijn er overigens veel onderzoeken die het belang van het opbouwen van een goede relatie met de coachee onderschrijven (zie Graßmann et al., 2019). Zijn er eigenschappen die maken dat iemand daar beter in is? Ook die eigenschappen zouden dan immers bij kunnen dragen aan het zijn van een goede coach. Onderzoek naar de eigenschappen die bijdragen aan een goede relatie op het gebied van coaching staat nog in de kinderschoenen. Wel werd al gevonden dat wanneer een coach een combinatie laat zien van zelfvertrouwen en vriendelijkheid, dit positief bijdraagt aan de relatie tussen coach en coachee (Ianiro & Kauffeld, 2014). 25

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication