21

‘Wetenschappelijk onderzoek is onmisbaar voor een optimale ontwikkeling van de coachpraktijk’ bijdragen aan de uitkomsten van een coachtraject. In mijn promotietraject ga ik daar onderzoek naar verrichten: empirisch onderzoek naar de mechanismen die effectieve coaching mogelijk maken. Welke elementen zijn er allemaal binnen de coaching aanwezig die ervoor zorgen dat het werkt?” Of coaching ‘werkt’ klinkt wat algemeen. Wat bedoel je daar precies mee? “Een coachtraject werkt op het moment dat het bijdraagt aan het realiseren van doelen en het vergroten van welbevinden van de coachee. De leidraad in dit onderzoek is de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (2000). Deze theorie gaat over motivatie en welbevinden en stelt dat motivatie afhankelijk is van drie psychologische basisbehoeften: autonomie, competentie en verbondenheid. Ook stelt die theorie dat werkrelaties (zoals die tussen coach en coachee) waarin er aandacht is voor de bevrediging van de drie psychologische basisbehoeften, de aanzet geeft voor zelfontwikkeling. En dat zou weer kunnen leiden tot positieve uitkomsten van het coachproces. De focus in ons onderzoek ligt dan ook op de relationele aspecten tussen coach en coachee en motivationele processen van de coachee. Als je coaching vergelijkt met psychotherapie, dan weten we van coaching qua onderzoek nog relatief weinig. Er is wel een overlap, maar er zijn ook de nodige verschillen. Dit biedt ruimte voor speculaties over de werkingsmechanismen van coaching, doordat die nog niet systematisch in kaart zijn gebracht of doordat hierover in de huidige literatuur tegenstrijdigheden bestaan. Met ons onderzoek willen we meer duidelijkheid scheppen.” Is er nog meer van waarde aan het onderzoek, naast het scheppen van duidelijkheid? “Coaching als Evidence Based Practice baseert zich op kennis en inzichten die vanuit het wetenschapsveld zijn verworven. Door praktijkbevindingen in het onderzoek te includeren kan er als het ware een soort kruisbestuiving plaatsvinden tussen onderzoek en praktijk. Daarvan kan de coach in de praktijk de vruchten plukken, door met de meest recente inzichten en technieken te werk te gaan. Wetenschappelijk onderzoek is daarmee onmisbaar voor een optimale ontwikkeling van de coachpraktijk. Het is een proces dat steeds voortbouwt op nieuwe ontwikkelingen en kennis, wat dan ook meteen de essentie van wetenschappelijk onderzoek vormt: voortschrijdend inzicht.” Heb je een beeld van hoe je het onderzoek gaat uitvoeren en hoe de komende jaren eruit gaan zien? “Dat krijgt steeds meer vorm. Het totale promotietraject duurt vier jaar. Het onderzoek zal in ieder geval bestaan uit vier of vijf deelstudies die gebundeld het eindproduct vormen: het proefschrift. Met de deelstudies brengen we eerst de samenhang tussen de betrokken factoren in kaart met de NOBCO Coaching Monitor. Vervolgens toetsen we in een meer experimentele setup de resultaten via een interventie. Als alles volgens plan verloopt, wordt de eerste deelstudie volgend jaar bij een internationaal wetenschappelijk tijdschrift aangeboden en onderworpen aan kwalitatieve toetsing en controle via rigoureuze peerreview.” 21

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication