35

34 Algemene Vergadering van Aandeelhouders De statuten van LIOF bepalen dat besluiten slechts genomen kunnen worden indien beide aandeelhouders vertegenwoordigd zijn. Deze aandeelhouders, de Provincie Limburg en het Ministerie van EZK, kennen een gelijke aandelenverhouding. De statuten leggen ook formele procedures rondom de AvA vast en deze worden door LIOF nagevolgd. LIOF hecht aan een goede informatieverstrekking en communicatie met aandeelhouders die ook de rol van opdrachtgever en subsidiënt vervullen. Er vindt periodiek afstemming plaats op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau met de Provincie Limburg en het Ministerie van EZK. In principe vindt tweemaal per jaar een AvA plaats. In het voorjaar rondom de goedkeuring van de jaarcijfers en in het najaar rondom de goedkeuring van het Jaarplan voor het daarop volgende jaar. Audit Het bestuursverslag en de jaarrekening worden opgesteld onder directe verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. De RvC ziet erop toe dat de algemeen directeur deze verantwoordelijkheid naar behoren uitvoert. Ten aanzien van de financiële verslaglegging houdt de RvC meerdere malen per jaar (in de reguliere vergaderingen) toezicht op het volgen van de interne procedures die verband houden met het opstellen en publiceren van het bestuursverslag, de jaarrekening en de kwartaalcijfers. Een door de RvC en directie benoemde Auditcommissie loopt samen met de accountant specifiek het proces rondom het bestuursverslag en de jaarrekening door. In 2022 is de Auditcommissie acht keer bij elkaar gekomen, onder meer de beoordeling van het risicomanagement en accounting policies. De door de AvA benoemde onafhankelijke accountant brengt verslag uit aan de RvC over zijn bevindingen over de administratieve organisatie en interne beheersing. Deze worden opgenomen in de Management Letter die in aanwezigheid van de accountant wordt besproken met de RvC. Naast de Management Letter met tussentijdse bevindingen en aanbevelingen brengt de accountant jaarlijks verslag uit over de gehele controleopdracht in de vorm van een Accountantsverslag. Dit verslag wordt eveneens in aanwezigheid van de RvC besproken. Voorts rapporteren directie en RvC aan de AvA over het functioneren van de externe accountant. De aandeelhouders gingen in mei 2022 akkoord met de benoeming van Ernst & Young als accountant voor de periode 2022 tot en met 2025. ’LIOF is al sinds het eerste uur bij ons en daar spreekt ontzettend veel vertrouwen uit’ Vincent Burg Directeur Accerion Jaarverslag 2022

36 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication