46

45 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2022 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. (bedragen in euro’s x 1.000) Resultaat Aanpassingen voor: 1. 7. 18. - Afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa - Mutatie overige voorzieningen - Financiële baten en lasten 230 - - 14.260 -3.580 Verandering in werkkapitaal: - Mutatie onderhanden subsidieprojecten - Mutatie vorderingen - Mutatie kortlopende schulden -1.530 229 -24 -3.765 2022 10.450 2021 2.030 -2.481 410 623 -1.448 Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten: 1. Netto investering in materiële vaste activa Investeringen in participaties 2. 2. Verstrekte leningen u/g 18. Desinvestering participaties 2. Aflossing leningen u/g 18. Ontvangen dividend participaties 18. Ontvangen interest leningen u/g 18. Opbrengsten financieringsbedrijf 18. Rentebaten deposito 18. Rentelasten en bankkosten Kasstroom uit investeringsactiviteiten 6. Ontvangen agiostorting 8. Ontvangen lening o/g Aflossen lening o/g Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom -5.028 -90 -4.659 - 10.861 20.485 3.636 2.915 1.380 - 25 -50 12.781 8.700 2.500 -3.140 8.060 15.813 2.135 -926 -2.381 -1.172 -2.702 -27 -2.735 -5.804 3.687 4.715 494 1.413 288 - -142 1.889 8.700 1.389 - 10.089 9.276 5. Liquide middelen 31 december 5. Liquide middelen 1 januari 80.590 64.777 Netto kasstroom 15.813 64.777 55.501 9.276 Jaarverslag 2022

47 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication