79

78 13. Uitkomst der financiële baten en lasten (bedragen in euro's x 1.000) Opbrengst verkoop participaties Aanschafwaarde desinvesteringen participaties Transactieresultaat desinvesteringen participaties Voorziening desinvesteringen participaties Resultaat boekjaar desinvesteringen participaties Dividendopbrengsten Rente- en provisiebaten participaties en leningen u/g Rentebaten deposito Opbrengsten financieringsbedrijf Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren Dotatie voorzieningen participaties en leningen u/g Vrijval voorzieningen participaties en leningen u/g Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten Rentelasten en soortgelijke kosten 2022 19.550 -3.510 16.040 188 16.228 2.915 1.053 25 - 20.221 -8.218 1.173 -7.045 -38 13.138 Ondertekening van de jaarrekening Maastricht, 30 mei 2023 Directie T. van Elk 2021 3.634 -2.280 1.354 1.845 3.199 494 1.004 - 284 4.981 -5.017 3.780 -1.237 -123 3.621 Raad van Commissarissen R. van Leen H. Jennissen S. Croonenberg Jaarverslag 2022

80 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication