93

92 subsidieaanvragen vanuit MKB. Hierbij zijn in totaal 28 projecten goedgekeurd, waarvan zeven uit Limburg. In januari 2023 vindt nog een vierde (en laatste) subsidieoproep plaats. EMR H2 Booster. Najaar 2021 is goedkeuring verkregen op en Interreg-subsidie verleend aan het project EMR H2 Booster. Het project brengt de waterstofprojecten en -ambities in de Euregio Maas Rijn in kaart. Op basis hiervan worden meerdere concrete grensoverschrijdende pilotprojecten geformuleerd. Deze kunnen vervolgens worden ingebracht in met name het huidige Interreg-programma. Als aanjager voor de waterstofeconomie in onze regio vond op 21 oktober 2022 een EMR H2 Booster-event plaats met als onderwerp ‘Vormgeven aan de energietransitie in de Euregio met duurzame waterstof’ met zo’n 100 deelnemers. Vanuit EMR H2 Booster zijn 34 initiatieven rond waterstof in de EMR-regio geïnventariseerd. Vervolgens is een selectie gemaakt welke vier initiatieven de meeste impact hebben op de Euregio en ondersteuning kunnen gebruiken. In 2023 wordt voor elk van deze vier initiatieven een eerste projectopzet gemaakt door de betrokken partijen. Investor Readiness Program. Het landelijke Investor Readiness Program (IRP) stelt startups in staat hun business case tegen het licht te houden, hun propositie nader te onderzoeken en hierbij gebruik te maken van feedback van de markt. Dit alles met het doel om uiteindelijk een financierbare business case te realiseren binnen een programma van tien weken. In Q1 van 2022 is een pilot gestart met daarin twee door LIOF begeleide Limburgse deelnemers. Vervolgens hebben er nog drie edities van IRP plaatsgevonden, waarnaar LIOF steeds twee Limburgse deelnemers heeft toegeleid en heeft begeleid gedurende het programma. De deelnemers van de laatste editie zijn tussentijds gestopt, vanwege onvoldoende tijd en/of fit met het programma. Bijkomend zijn in 2022 drie Limburgse deelnemers begeleid in het Market Readiness Program (MRP). Bovendien heeft één Limburgse MKB’er de selectie voor het landelijke programma Business Innovation Program Food (BIPFood) doorstaan en met onze ondersteuning het programma doorlopen. Ten slotte is op 6 september 2022 de derde editie van BL.INC - het start-up-programma van de Brightlands Campus Greenport Venlo - gestart met zes deelnemers. LIOF heeft hen naar behoefte ondersteund. MedLim. MedLim is het met Medtronic en imec.istart ontwikkelde en georganiseerde acceleratieprogramma voor medtech-ondernemers. In het tweede kwartaal van 2022 is een tweede editie van het programma succesvol afgerond. 68 (inter)nationale startups melden zich aan voor deze editie. Daaruit zijn er negen geselecteerd, waaronder één Limburgse startup, die het programma succesvol hebben doorlopen. Vanuit de beide edities van het programma hebben meerdere deelnemers intensieve contacten met het Limburgse life sciences & healthcare-ecosysteem ontwikkeld. Impuls Biocirculaire Economie Limburg. Op verzoek van Provincie Limburg heeft LIOF in 2022 het programma Impuls Biocirculaire Economie Limburg (IBEL) ontwikkeld. IBEL geeft een extra impuls aan de Limburgse biocirculaire economie. Dit door stimulering en ondersteuning te geven aan ondernemersgroepen die zich in platforms, cluster en/of ketens gezamenlijk (willen) inspannen om biomassa van rest- en nevenstromen uit het Limburgse agrofood-complex om te zetten in economische waarde. Het streven is om ten minste drie rest- en/of nevenstromen uit te werken via ondernemersplatforms tot clusters en ketens die vervolgens ten minste vijf kansrijke nieuwe product/marktcombinaties vormen. Dit in de vorm van financierbare businesscases. Najaar 2022 is IBEL gestart. In november is vanuit het programma de eerste aanvraag voor ondersteuning van een platform goedgekeurd. Het Platform Tuinbouwreststromen (PTR, met kartrekker LLTB) gaat in 2023 actief bouwen aan kansrijke business cases rondom het vervaardigen van reststromen binnen deze sector. Team Valorisatie ET Einstein Telescope. De Einstein Telescope wordt een Europese ‘big science’-faciliteit om zwaartekrachtsgolven te kunnen waarnemen. Dit maakt het mogelijk veel meer te ontdekken over de oorsprong van het universum en onze plek daarin. Naar verwachting wordt eind 2025/begin 2026 besloten waar in Europa de Einstein Telescope wordt gerealiseerd. Nederland, specifiek Zuid-Limburg en de aangrenzende Duitse en Belgische regio’s, zijn hiervoor één van de naar verwachting twee of drie kandidaten. Niet alleen gaat de Einstein Telescope ons fors verder brengen in de fundamentele wetenschap, bijkomend bieden de voor de Einstein Telescope te ontwikkelen doorbraaktechnologieën vele valorisatiekansen buiten de directe toepassing in de Telescope in applicaties en applicatiemarkten. Het Kabinet heeft in juli 2022 € 42 miljoen toegekend aan een consortium van het Ministerie van OCW, het Ministerie van EZK, Nikhef (nationaal instituut voor subatomaire fysica), Provincie Limburg en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM NL i.c. LIOF) voor de voorbereidingsfase van de Einstein Telescope. Bijkomend is € 870 miljoen gereserveerd als Nederlandse bijdrage in de totale begrote bouwkosten van € 2 miljard, onder meer de voorwaarde dat de locatiekeuze op Nederland valt. Jaarverslag 2022

94 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication