11

te krijgen. Waarom doen we dit in de regio, waar lopen we nu tegenaan? En, heel belangrijk: waar wil je met elkaar voor gaan? In het begin is het vaak lastig om een team bij elkaar te krijgen. Goede voor beelden helpen: als het ergens goed van de grond komt, worden anderen enthousiast en kun je vaak dezelfde projectstructuur overnemen op andere speerpunten.” GOEDE PROJECTSTRUCTUUR Van der Gun: “Een sterke regionale projec t organisatie is ook een succesfactor. Het helpt wanneer er een projectleider is die de samenwerking in de regio optuigt en onder steunt. Als er duidelijkheid is in de samenwerkingsafspraken in termen van ‘wie wat doet’, en er echt aan project - management wordt gedaan, is dat een factor voor succes.” Van Pol voegt hieraan toe: “Als je team staat, je elkaars expertise kent en samen echt voor je doel wilt gaan, ontstaat er vertrouwen. Dit is ontzettend belangrijk! Op vertrouwen kun je uitbouwen.” “Als je team staat, je elkaars expertise kent en samen echt voor je doel wilt gaan, ontstaat er vertrouwen. Dit is ontzettend belangrijk!“ BEKOSTIGING Als er vertrouwen is, de projectstructuur helder is en er inhoudelijke samen - werkings afspraken zijn gemaakt, kan gestart worden met de implementatie. Het is belangrijk dat hiervoor bekostiging is geregeld. Dit is vaak een hele klus, weet Van der Gun. “In Nederland is de financiering gekoppeld aan patiënten en die zich verplaatsen van de eerste naar de tweede lijn, soms naar de derde of komen weer terug naar de eerste. Voor imple men - tatie van transmurale samen werking helpt het dus dat de activiteiten van de zorg - verleners over de lijnen heen bekostigd worden.” Van Pol: “Het werkt daarom zeer positief als zorgverzekeraars als partner bij het netwerk betrokken zijn of in elk geval vroegtijdig zijn aangehaakt. Als zij zien dat ‘het werkt’ zijn zij vaak bereid financiering te verlenen.“ INBEDDING IN ZORGPROCES Mede bepalend voor het succes is de ‘harde kant’, de digitale infrastructuur met ICT-voorzieningen en registratieprocessen, maar ook de ‘zachte kant’ is van belang. Van der Gun: “Zolang er een projectleider is die als aanjager fungeert, gaat het vaak goed. Vervolgens moet het opgevolgd wor - den en deel gaan uitmaken van het werk van de zorgverleners. Regio’s die werk maken van samenwerken zijn succes vol. Die onderling scholingen organiseren, multidisciplinair overleg hebben over hun patiënten en regelmatig contact hebben.” PLATFORMFUNCTIE “Onze kracht zit in de platformfunctie en in het delen van ‘best practices’, zodat niet iedereen het wiel opnieuw uit hoeft te vinden”, vervolgt Van der Gun. “Dat staat ook zo in ons nieuwe programmaplan. Deze platformfunctie willen we de komende vijf jaar nog meer vormgeven (zie pag. 5). We blijven regio’s stimuleren om de zorg op onderdelen te veranderen, maar met meer focus op onze landelijke functie als platform en koepel om de regio’s gericht verder te helpen.” IMPLEMENTATIE PATIËNT ERVARING IN ZORGPROCES Van Pol benadrukt het belang van patiënt - participatie. “Als we van de netwerken lerende netwerken willen maken, is de patiënt ervaring heel belangrijk. Daarom betrek ken we ook patiënten in onze pro - gramma’s en zijn we blij met de aansluiting van de Harteraad, die patiëntervaringen monitort. We kunnen echt betere zorg leveren als we niet alleen de richtlijnen volgen, maar ook de zorg beter organiseren en hierin de patiënt meenemen. Dat maakt mij zo enthousiast om me in te zetten voor Connect!”. “Als we van de netwerken lerende netwerken willen maken, is de patiënt ervaring heel belangrijk.” Gezamenlijk zetten we in op het stimuleren van de juiste zorg op de juiste plek, in een samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten. Voor het realiseren van die samenwerking hebben partijen handvatten nodig om plannen en ideeën concreet te maken en financieel te onderbouwen. Wilt u een JZOJP-project opzetten, bijvoorbeeld in samenwerking tussen huisarts en cardioloog? Gebruik dan de FMS-LHV Handreiking ‘Implementatie Juiste zorg op de juiste plek’: http://bit.ly/3bOJdKh Petra van Pol (programmavoorzitter Connect Hartfalen) Marcel van der Linde (voorzitter NVVC-BBC en mede-auteur handreiking JZOJP) 11 |

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication