5

NIEUW PROGRAMMAPLAN CONNECT 2020-2025 HUISARTS CARDIOLOOG PATIËNT De juiste zorg op de juiste plek binnen de cardiologie, dat is voor de komende vijf jaar het doel van het NVVC programma Connect. Connect wil de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg optimaliseren door de regionale organisatie van transmurale zorg voor hartpatiënten te stimuleren, te faciliteren en te optimaliseren. MANTEL- EN WIJKZORG Connect is opgezet als een landelijk net werk programma waarbij de regio’s verbonden aan Connect de belangrijkste rol hebben. Connect merkt dat het enthou sias me voor netwerkzorg in de regio’s volop aanwezig is. Zorgverleners maken graag werk van trans murale samenwerking in hun regio en willen hun werkwijze vormgeven en kunnen eva lu eren. Toch blijkt dit in de praktijk niet altijd even makkelijk. Er kunnen inhoude lijke verschillen zijn tussen de richt lijnen van de huisartsen en de cardiologen. Ook zijn er bar rières aan te wijzen die borging en conti - nuïteit van regionale net werkzorg in de weg staan. Voorbeelden hiervan zijn: de wijze van de bekostiging van de zorg activiteiten en inhoudelijk en proces matig draagvlak in de regio. DE JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLEK: VAN KETENZORG NAAR NETWERK GENEESKUNDE Sinds enige tijd zijn termen als ‘netwerk ge - neeskunde’ en ‘zorg op de juiste plek’ in de gezondheidszorg niet meer weg te denken. Binnen het huidige programma Connect en daarmee door de partici pe rende Connectregio’s gebeurt al veel om de juiste zorg op de juiste plek te bereiken. Mooie projecten die leiden tot integrale zorg voor hart patiën - ten waarbij netwerken regionaal worden vorm gegeven. De regio nale net werken lopen echter uiteen in ontwikkel-, implemen tatie - fase en doel stellingen. Er zijn regio’s die hun transmurale protocollen operatio neel hebben en concrete resultaten kunnen laten zien terwijl er ook regio’s zijn die inhoudelijk op een lijn zitten maar moeite hebben om hun ideeën over de regio uit te kunnen rollen. Bijvoorbeeld doordat de bekostiging van alle zorg activi teiten niet goed geregeld is of er te weinig commit ment is. Wat alle regio’s onder Connect gemeen hebben is dat zij werk willen maken van netwerkzorg en de ambitie delen dat zij een toekomstbestendige zorg - organisatie structuur willen optuigen om in de toekomst patiënten de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden. NIEUWE PROGRAMMAPERIODE: EEN NIEUW PROGRAMMAPLAN Connect wil in de nieuwe programma periode zich meer verbreden, verbinden en verdiepen zodat de juiste zorg op de juiste plek in de cardiologie gericht ondersteund kan worden en resultaten kunnen worden gebundeld en geëvalueerd. Op deze manier wil Connect een duurzame systemische oplossing bieden waarbij nauw wordt aangesloten bij de dage - lijkse praktijk en gebruik wordt gemaakt van de overkoepelende functie die Connect steeds meer vervult. Hiertoe is het belangrijk dat zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande mogelijk heden en kennis. CONNECT: SAMEN VERBETEREN WIJ DE ZORG VOOR HARTPATIËNTEN 5 | Maar ook dat de regio’s, de beroeps vereni - gingen, de verzekeraars en beleids bepa - lende organisaties elkaar actief opzoeken. Ook binnen de NVVC is intensievere samen - werking tussen Connect en de andere the ma’s (Kwaliteit, Opleiding, Beroeps - belangen en Wetenschap & Innovatie) nodig. Acti viteiten moeten meer op elkaar afgestemd worden. Steeds gaat het om met elkaar samen werken aan concrete en inno vatieve projecten en door vraagstukken op te pak ken meer kennis en ervaringen op doen. REGIO’S ZIJN DE RUGGENGRAAT, OVERKOEPELEND VERBINDING ZOEKEN EN BENUTTEN Connect gaat zich de komende vijf jaar opti maal inzetten om regionale cardio lo gische netwerken optimaal te onder steunen. Binnen het nieuwe programma plan zijn de aangesloten regio’s de ruggengraat van Connect: de regionale focus. Binnen de regionale focus zal de platformfunctie van Connect nog meer benut worden. Daarnaast zal Connect met relevante beroeps vereni gingen, koepels, beleids - bepalende organisaties en partners van Connect netwerk geneeskunde vanuit een over koepelend perspectief stimuleren, faciliteren en optimaliseren: de landelijke focus. Met behulp van innovatieve projec - ten is strategische samenwerking met verschil lende organisaties mogelijk en maakt Connect innovatie uit de regio’s toegankelijk voor een landelijke uitrol. Vooralsnog blijven de huidige pro gramma lijnen (ACS/POB, HF en AF) de thema’s binnen het nieuwe pro grammaplan. In de toekomst is verbreding naar andere ziektebeelden zeker mogelijk.

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication