7

van de patiënt en ook de klachten op zich zijn lang niet altijd duidelijk. Slok darm kramp, hyperventilatie en long - problemen kunnen allemaal een sensatie in de borst kas geven die we ook zien bij een hartinfarct. De vraag is: wanneer is doorverwijzen zinvol en wanneer gaat het om aspecifieke symptomen?” “De vraag is: wanneer is door - verwijzen zinvol en wanneer gaat het om aspecifieke symptomen?” LANDELIJKE TRANSMURALE AFSPRAAK STABIELE ANGINA PECTORIS Om betere zorg te leveren is in 2015 in regio Leiden de zogenaamde Regiocare Stabiele angina pectoris opgezet, een samenwerkingsverband van huisartsen en ziekenhuizen. De Grooth: “We zijn gestart met het in kaart brengen van de knelpunten rondom het zorgproces Pijn op de borst en hoe we dit konden verbeteren. Hierbij merkten we dat de NHG-Standaard Stabiele angina pectoris uit 2004 sterk verouderd was. Het Zorginstituut Neder - land (ZIN) zag ook de enorme hoeveelheid aan patiënten die naar de tweede lijn doorgestuurd werden en richtte het verbetertraject Zinnige Zorg in. Dit was het signaal richting het NHG dat de landelijke richtlijn aan herziening toe was. Meteen werd daarin ook de Landelijke Transmurale Afspraak Stabiele angina pectoris meegenomen.” LEIDRAAD ZORGPROCES PIJN OP DE BORST Ondertussen was de programmalijn ACS van Connect al geruime tijd operationeel en bestond het voornemen dit thema te verbreden naar Pijn op de borst. Connect is op zoek gegaan naar middelen om een Leidraad zorgproces Pijn op de borst te ontwikkelen. De voorbereidingen voor de proefimplementatie worden nu getroffen. Aan de hand van vijf sleutelinterventies, waarvan de belangrijkste de triage is, moet het eenvoudiger worden een gestruc tu reerd en gericht zorgproces te volgen. SAMENWERKING De Grooth: “Dankzij de goede samen - werking en de projectorganisatie van Connect is uiteindelijk de hele keten betrokken geraakt: van huisartsen (NHG en HartVaatHAG), cardiologen, SEH-artsen, thoraxchirurgen, ambulance - zorg Neder land, de stichting Nederlands triage standaard tot verzekeraars en bestuur ders. Het uiteindelijke doel is de juiste patiënt op de juiste plek, dus doel - matige en veilige zorg. Dit sluit helemaal aan bij de verschuiving van de tweede naar de eerste lijn, de koers die is ingezet door VWS. Voor mij persoonlijk waren het vijf heel intensieve jaren, maar ik ben ontzettend trots. Wij zijn een topteam en de resultaten zijn fantastisch.” Bonten: “De regionale samenwerking verloopt nu veel beter, alles staat goed op papier DE LEIDRAAD ZORGPROCES PIJN OP DE BORST IS NU ZOVER ONTWIKKELD DAT ER VANUIT EN MET BEGELEIDING VAN CONNECT EEN PROEF IMPLEMENTATIE GAAT PLAATSVINDEN Het doel hiervan is om inzichtelijk te krijgen of de leidraad zal leiden tot de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten met pijn op de borst, hoe patiënten dit ervaren en wat dit doet met de kosten van de zorg. Een heel mooi traject met breed draagvlak op landelijk niveau van de relevante beroepsgroepen; dit zal de regionale implementatie verder helpen. Voor meer informatie: www.nvvcconnect.nl en er liggen drie sterke documenten die we nu gaan proefimplementeren om te zien wat de meerwaarde is voor eerste en tweede lijn en wat de meerwaarde is van de samenwerking. We zijn goed op weg!” In 2019 hebben we voor de programmalijn ACS bereikt dat alle regio’s in Nederland meedoen aan ons programma en hebben hiermee 100% NL bereikt. We zijn erg trots op dit bijzondere netwerk. Dit biedt een solide basis voor verbreding naar Pijn op de borst. De komende jaren gaan we hier samen met onze regio’s veel werk voor verzetten! Maarten Jan Cramer (Connect ACS en Pijn op de borst) 7 |

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication