9

van het hart maakt en de onderliggende oorzaken behandelt, verbetert de prognose en boek je gezondheidswinst door onder meer beroertes te voorkomen. Bij de stabiele patiënt ligt dat anders, die kunnen beter in de eerste lijn worden behandeld. Hierop is onze ketenzorg gebaseerd.” SUCCESFACTOREN KETENZORG “Inmiddels doen alle ziekenhuizen in de regio mee met het ketenzorgprogramma AF en 90% van alle huisartsen”, vervolgt Rienstra. “Een belangrijk element is de vroegdiagnostiek. Bij alle patiënten die in het CVRM- of diabetesprogramma zitten en 65-plussers die bij de huisarts komen voor een willekeurige klacht, wordt de hartslag gemeten met de MyDiagnostick. Dit is een stokje waarbij aan beide uiteinden een meta len handvat met elektrodes zit die een ECG maken. Hiermee vervangen we het opnemen van de pols en het maken van een ECG. Dit kost veel minder tijd voor de huis - arts en is voor de patiënt niet belas tend. Als de MyDiagnostick een rood lampje geeft zou het atriumfibrilleren kunnen zijn en overlegt de huisarts het hartfilmpje met een van de cardiologen om de diagnose te stellen.” DIRECT ANTISTOLLING Tieleman: “We denken erover ook mensen te screenen die de griepprik komen halen en verder nooit bij de huisarts komen. De verwachting is dat 1 à 2 procent van hen AF heeft. Door deze vroegdiagnostiek vinden we nieuwe patiënten met AF en dankzij de ketenzorg AF worden zij ook beter behandeld. Voorheen waren veel artsen terughoudend in het voorschrijven van antistolling omdat dit bloedingen kan veroorzaken en werd alleen aspirine voor geschreven. Dit veroorzaakt ook bloedingen en patiënten hebber er verder geen baat bij in het voorkomen van beroertes. Daarom is de NHG-standaard Atriumfibrilleren herzien en wordt nu zo snel mogelijk gestart met antistolling. In ons ketenzorgrogramma schrijft vrijwel geen enkele huisarts meer aspirine voor en start direct met een NOAC. In Brabant loopt een soortgelijk project. Het zou mooi zijn als we kunnen aantonen dat in deze regio’s minder beroertes optreden. Dat is wel wat wij en de Hartstichting verwachten. Reden voor de Hartstichting om vroeg - diagnostiek te promoten. Binnen de Dutch Cardio vascular Alliance (DCVA) is er een consortium opgericht om vroegdiagnostiek AF in de eerste lijn te implementeren; via de Connect regio’s gaan we dit landelijk uitrollen” ANDERE ORGANISATIE VAN ZORG Kernpunten van de ketenzorg AF zijn: vroegdiagnostiek, snelle start met anti - stolling en behandeling zo veel mogelijk dicht bij huis. Alle huisartsenpraktijken waar het CVRM gestructureerd verloopt, kunnen deelnemen. Vervolgens volgen de praktijkondersteuners en de huisartsen een training, die door de cardiologen en de huisartsencoöperatie is ontwikkeld. De start van de behandeling is altijd in overleg met de cardioloog en via digitale consul tatie is er direct contact tussen huisartsen en cardiologen. Tieleman: “Voor de patiënt is het prettig en ik denk ook minder belastend in de ziektebeleving als de behandeling dicht bij huis plaats - vindt. Huisartsen kunnen het werk betaald delegeren aan praktijkondersteuners en het voordeel voor cardiologen is dat de steeds toenemende patiëntstroom niet verder toeneemt. De tweede lijn mag immers niet groeien, terwijl er steeds meer patiënten met AF bijkomen. We moeten de zorg anders organiseren willen we goede zorg blijven bieden.” Ook Rienstra is meer dan tevreden. “Het gaat echt heel goed. Van de patiënten die uiteindelijk terug worden verwezen naar de huisartsen - praktijk wordt een heel klein deel opnieuw verwezen naar het ziekenhuis: meer dan 98 procent blijft bij de huisarts.” OP WEG NAAR LANDELIJKE IMPLEMENTATIE De volgende stap is op metaniveau data verzamelen en analyseren. Samen met Connect worden datasets gekoppeld van de verschillende monitoringssystemen bij huisartsen en ziekenhuizen om zo meer zicht te krijgen op de kosten en de mogelijke reductie in het aantal beroertes. Tieleman: “Als we kunnen aantonen dat ‘het werkt’ hopen we via het netwerk en samen met Connect een landelijke inspiratie te zijn voor andere regio’s.” In dit artikel is te lezen dat de zorg voor patiënten met AF verbetert als de zorg goed georganiseerd is. De komende jaren zetten we ons samen met de Hartstichting, Harteraad en DCVA in om patiënten met AF te identificeren en de zorg voor deze groep goed te organiseren. Dit is alleen haalbaar met de regio’s van Connect-AF en te evalueren met een goede registratie. Martin Hemels (Connect Atriumfibrilleren) 9 |

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication