11

BEELDKWALITEITPLAN PLAN BOSCHKAMP TEGELEN 11 2. RUIMTELIJKE ORDENING Samenhang met de omgeving Bij de ontwikkeling van locati e Boschkamp komen straks de 3 karakters van de omliggende gebieden bij elkaar in een nieuwe wijk: • het hoger gelegen oude dorp Tegelen • de stati ge villa’s van de Venloseweg • de bebouwing van de Veldstraat (noord) en Maasveld Het is dan ook de uitdaging om van Boschkamp een eigenti jdse wijk te maken die samenhang heeft met haar omgeving en respect heeft voor de (cultuur)historie en de daarbij behorende architectuurkenmerken zonder historiserend te zijn. Ontsluiti ng Maasveld via Boschkamp Een andere belangrijke opgave binnen het stedenbouwkundig plan is het realiseren van een verkeersontsluiti ng van de wijk Maasveld via de locati e Boschkamp. Dagelijks gaat er veel verkeer vanuit Maasveld naar de Venloseweg. Ontsluiti ng vindt vrijwel volledig plaats via de noordwestelijk gelegen Boskampstraat. Dit leidt tot grote problemen. Het realiseren van een adequate ontsluiti ng is vanuit de gemeente dan ook een harde eis. Hiervoor zal de huidige voetgangersverbinding vanuit Maasveld een upgrade krijgen en wordt op de Venloseweg een rotonde aangelegd voor een soepele verkeersafwikkeling. De toekomsti ge ontsluiti ngsweg noemen we de ‘Singel’. Vier deelgebieden Door de positi e van de ‘Singel’ dwars door de toekomsti ge wijk Boschkamp heen, ontstaan als vanzelf vier deelgebieden: 1. de ’Singel’ zelf; 2. het gedeelte dat aansluit bij de Veldstraat (noord); dit gebied noemen we ‘het Veld’; 3. het gedeelte grenzend aan het oude dorp Tegelen dat we ‘het Hoog’ noemen en 4. de villa-rand die haar afronding krijgt op de kop van de ‘Singel’. De vier deelgebieden onderscheiden zich van elkaar door een eigen typologie. Deze typologie wordt vertaald in de stedenbouwkundige uitleg, de architectuur inclusief de materiële uitwerking, de verkeersafwikkeling, de groenstructuur en de openbare ruimte. Achtereenvolgens zullen deze aspecten worden behandeld. de plek waar vanuit Maasveld de hoofdontsluiti ngsweg zal worden geproject-eerd; links de woningen langs de Veldstraat (noord)

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication