29

29 ‘Buren toeristi sch aantrekkelijker maken’ Van Poort tot Poort ‘Mijn plan heb ik inderti jd voorgelegd aan het Recreati eschap en aan mensen van Rijkswaterstaat; die achtt en het heel wel uitvoerbaar. Ik ben er ook mee bij de provincie geweest, en ook daar was men zeer positi ef. Maar het is jammer genoeg nooit echt ambtelijk opgepakt. En nog maar enkele jaren geleden heb ik een plan gemaakt dat van ‘Van Poort tot Poort’ heet. Dat plan is door het projectbureau Belvedere gekwalifi ceerd als “hebbend een hoog Belvederegehalte met een Naardense allure”. Hoofddoel van het plan is de relati e te versterken tussen het voormalige kasteelterrein en het stadje Buren. Ik pleit dan ook voor de herbouw van de toegangspoort van het kasteel en van de oude brug over de kasteelgracht. Ik had ook een haventje gepland aan de oostkant van de stad, tussen de Molen en het Weeshuis. Ik weet nog dat de gracht daar in mijn jongensjaren met huisafval gedempt is. In het plan opper ik ook de mogelijkheid om de Korne te verbinden met de Lek of het AmsterdamRijnkanaal. Op die manier wordt het voor pleziervaartuigen mogelijk om een prachti ge grote rondvaart te maken door de hele streek. Want ik ben er van overtuigd dat er met name op het gebied van waterrecreati e nog een hoop te halen valt.’ Europees geld genereren ‘Maar tot mijn grote spijt heeft ook dit plan geen vervolg gekregen, althans nóg niet. Natuurlijk, ik weet het, de gemeente is armlasti g geworden. Dan wordt het natuurlijk helemaal moeilijk om iets van de grond te krijgen. Maar het moet toch mogelijk zijn om – zeker wanneer je het breder trekt dan alleen Buren – met een goed doorti mmerd plan Europees geld te genereren? Wat ik overigens wel grappig vind – en dat zal geen toeval zijn – is dat de ontwikkelingsvoorstellen die in deze nieuwe koepelvisie gedaan worden, eigenlijk heel goed aansluiten op mijn eerder ingediende plannen. Feit is in elk geval dat er heel veel materiaal is, dat er heel veel kennis is en dat er ontzett end veel mogelijk is. Daar zullen we iets mee moeten doen, als we het cultuurhistorisch erfgoed van Buren tenminste voor de toekomst veilig willen stellen.’

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication