58

58 linkerhand met de naam - Mauriksche Wetering. In de routebeschrijving was sprake van de naam Korne, maar volgens mijn kaart gaat de Mauriksche Wetering over in de Korne bij de kruising van de provinciale weg N834. Het uitzicht op de vaart was niet minder mooi. Bij het naderen van Buren was het trouwens wat harder gaan motregen, waardoor het fototoestel veilig in de rugzak werd opgeborgen. We liepen Buren in langs de stadsmuur en kwamen langs twee kanonnen, het voormalige weeshuis. We zagen ook nog de molen van Buren tussen Aantrekken en verwijzen Als transferium zal het stadje Buren gastvrij zijn en over alle voorzieningen en accommodaties beschikken, die toeristen en dagjesmensen nodig hebben voor een bezoek aan of verdere ontdekking van het stadje, de directe omgeving en het omliggende Nationale Landschap van het Gelderse Rivierengebied: hotelaccommodatie, restaurants, terrassen, B&B, fi etsverhuur, parkeergelegenheid, botenverhuur (jachthaven), informatieen documentatiefaciliteiten. De belangrijkste functie van het ‘transferium’ is dan ook aantrekken en verwijzen. De implicaties van deze aanvullende rol worden nader uitgewerkt in de Ontwikkelingsvisie Burense Stroomrug. Vast staat in elk geval dat plannen die betrekking hebben op de ontwikkeling van Buren-stad daarmee niet strijdig zullen zijn. 3.3 Succesfactoren en projectcriteria de huizen door, maar we liepen er niet vlak langs. Op de hoek van de Achterbonenburg met de Voorstraat, bij de Culemborgsehof Huizenpoort hadden we in een café restaurant een Kans op welslagen vergroten Met het viertal specifi eke ontwikkelingsperspectieven dat we hiervoor beschreven hebben, is vooral een koers uitgezet in de richting van een succesvolle ontwikkeling van het cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle erfgoed van Buren-stad en onmiddellijke omgeving. Voordat we overgaan tot een meer concrete uitwerking van deze perspectieven, staan we eerst nog stil bij een aantal algemene aspecten en condities waaraan ontwikkeling van het Burens erfgoed zou moeten voldoen om werkelijk te kunnen slagen. We onderscheiden succesfactoren, algemene kenmerken die welslagen dichterbij brengen, en projectcriteria, meer specifi eke voorwaarden waaraan projecten moeten voldoen. De fundamenten van Slot op de Hoef Egmont aan den Hoef is een dorp met een prachtig historisch hart. Veel straatnamen herinneren aan de roemruchte historie zoals de Slotweg en de Lamoraalweg. In 1170 wordt het eerste kasteel gebouwd door Dodo van Egmont. Door aan de kruistochten deel te nemen wordt als beloning het rentmeesterschap erfelijk en het gebied wordt tot heerlijkheid verklaard. Rond het kasteel en de kapel groeit het dorp Egmont aan den Hoef. In 1486 ontvangt Jan II, Manke Jan, die legeraanvoerder is van Maximiliaan van Oostenrijk de graventitel en hij wordt stadhouder van

59 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication