65

65 ‘Bijzonder stukje historisch erfgoed voor het nageslacht bewaren’ te maken. Onder meer door allerlei slimme informati edragers die worden aangebracht op het voormalige kasteelterrein en langs de onderling verbonden wandelroutes in het stadje zelf en de kasteeltuinen. Verder zijn er allerlei plannen te bedenken om het verblijf in Buren interessanter te maken. We hebben in elk geval met allerlei stakeholders afgesproken om samen een rondwandeling door het stadje te maken onder leiding van een aantal mensen, dat alles van het stadje weet. De bedoeling daarvan is die stakeholders te interesseren voor wat er allemaal in de koepelvisie op papier is gezet.’ Buren op UNESCO-lijst? ‘Iets wat we echt goed willen gaan onderzoeken is of Buren op de UNESCO-lijst zou kunnen komen. Als dat zou lukken, zou dat een enorme boost voor het stadje betekenen. Maar daarvoor is het wel nodig dat iedereen het historische belang van Buren voorop stelt – ook de huidige inwoners van het stadje. Ik heb het gevoel dat zij de enorme historische waarde van Buren onvoldoende inzien. Als een plaats op de lijst in beeld komt, zullen ze wellicht beseff en dat het een gunst is om in zo’n fraai historisch decor te mogen wonen.’ Financiële steun van Europa ‘Met het oog op de recreati evaart zou ook de Korne in de richti ng van het AmsterdamRijnkanaal moeten worden uitgebaggerd. Maar een open verbinding met het kanaal wordt lasti g. Vanwege het niveauverschil is er een sluis nodig en die kost geld. Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als we erin slagen een verbinding te maken met de grote recreati eplassen aan de andere kant van het Amsterdam-Rijnkanaal. Die hebben nu geen verbinding met open water. Het zou voor de recreati evaart in de hele regio echt fantasti sch zijn als we al dat water met elkaar zouden kunnen verbinden. Kijk naar Friesland en wat ze daar met geld uit Europa allemaal voor elkaar gekregen hebben. Als we met een goed regionaal plan komen, zouden ook wij misschien voor fi nanciële steun van Europa in aanmerking komen.’ Doorgaan ‘Maar onze eerste prioriteit blijft toch een betere promoti e van het stadje Buren. De mensen moeten Buren in een adem noemen met populaire vesti ngstadjes als Heusden en Woudrichem. Ik ben positi ef gestemd over de inzet en de bereidheid van mensen om daaraan te werken. Minder positi ef ben ik gestemd over de fi nanciering. Want door alle bezuinigingen wordt er van overheidswege een rem gezet op dit soort ontwikkelingen. Toch vind ik dat we door moeten gaan. Dan hebben we straks, als er betere ti jden aanbreken, in ieder geval onze plannen klaarliggen zodat we meteen aan het werk kunnen. Ondertussen zullen we een beroep moeten doen op parti culiere initi ati even. Die ook omarmen als ze passen in de plannen die er liggen. En er vervolgens voortvarend mee aan de slag gaan!’

66 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication