74

74 sijn van eerlijke vrome - ouders’ en verder afkomstig zijn uit de oude Egmontse bezittingen, te weten de Graafschappen Buren en Leerdam met de Baronie van Acquoy en de Heerlijkheid IJsselstein. De weesjes gingen gekleed in ‘donkere tanneyt laken met ‘M’ op hunner linkermouw van orangje couleur’ als herinnering aan de Stichteres, dat in de jaren vijftig met ere werd gedragen. De bezetting van het weeshuis varieerde van de 12 tot 40 kinderen met een gemiddelde van 25 kinderen. Het vaste personeel bestond uit een kleermaker, een naaijuffrouw en een tuinman. Ze werden geholpen door kinderen die daartoe geschikt en in staat waren, zodat de onderhoudsuitgaven tot een minimum konden worden beperkt. Voor zover bekend kwam het weeshuis éénmaal in opspraak, dat was in 1639, dus enkele tientallen jaren na de stichting. In het Gelders Archief bevindt zich ook het Oud Gerechtelijk Archief (ORA) van het toeristen. Het voorstel is om de groenstrook tussen Dreef / N834 en Onderdreef op een vergelijkbare manier te behandelen en in te richten als de Lange Voorhout. Daar is niet eens zo heel veel voor nodig omdat de Dreef daar breed en zeer bomenrijk is en de indruk van een park wekt. De bomen op de strook staan ver genoeg uiteen om het parkeren van auto’s mogelijk te maken. Vanaf de Dreef / N834 zal een toegang tot die parkeerplaatsen geboden worden. Het terrein wordt geschikt gemaakt voor ‘groen parkeren’ door een ondergrond van gras, dan wel halfopen bestrating (grasbeton), zodat het geheel zijn groene aanzien behoudt. Wellicht dat parkeren zelfs over de gehele lengte van de Onderdreef mogelijk is. Daar waar de ‘Oranje Loper’ de Dreef / N834 kruist, is extra aandacht gevraagd voor de veiligheid van overstekende voetgangers en fi etsers, dat zijn met name bezoekers die de Oranje loper volgen van stad naar kasteel en vice versa. Het doorgaande (auto)verkeer heeft weliswaar voorrang maar zal door verkeerskundige inrichting en markering gemaand worden zijn snelheid moeten matigen. Ook het langzaamverkeer (met name kinderen en ouderen) zal op subtiele maar niet mis te verstane wijze worden geattendeerd op de riskante oversteek. Concrete inrichtingsvoorstellen voor deze kruising en het ‘parkeerpark’ worden uitgewerkt in een vervolgproject. Onderdeel TRAP-route Zoals we in paragraaf 3.2.4 (Buren als transferium) al hebben vermeld, is Buren vertrekpunt van de TRAP-route Buren West. Deze toeristische route langs de monumentale rijkdom van de streek met aparte versies voor wandelaars en fi etsers, begint in het centrum van het oude stadje, en voert dan naar het kasteel en van daaruit in noordelijke richting naar Asch en Zoelmond. Het is de bedoeling om in Buren zelf op deze TRAP-route aan te haken, onder meer door een expliciete verwijzing aan te brengen bij de genoemde lokale monumenten (bijvoorbeeld: ‘TRAP-monument’) voorzien van aanvullende informatie over die monumenten. de Dreef: in de toekomst parkeren onder de bomen

75 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication