7

Kerssies – “ik was weinig groen gewend in mijn nieuwbouwwijk in Aalsmeer en Hoofddorp en vind het heerlijk wonen in Waddinxveen”- stelt dat een verdere uitbreng met beleid moet plaatshebben. Ook met de belangen van minder kapitaalkrachtige mensen moet nadrukkelijk rekening worden gehouden. ‘’Nieuwbouw is duur en lang niet voor iedereen weggelegd. Als je de gemiddelde woningprijs in Triangel bekijkt, dan kom je al gauw aan vier ton. De PCW maakt zich sterk voor een eerlijke en sociale woningmix die het voor iedereen mogelijk maakt om in Waddinxveen te wonen. We willen daarbij voorkeur verlenen aan mensen die al in het dorp woonachtig zijn of in het dorp hebben gewoond.” Pratend over het soort woningen dat op Waddinxveens grondgebied moet komen te verrijzen de komende jaren, weet Kerssies dat er verschillende typen te onderscheiden zijn. ‘’Globaal gesproken zijn de huurwoningen op te delen in ‘sociale huur’, ‘middelhuur’ en ‘dure huur’. De koopwoningen kennen ook drie varianten: ‘goedkoop’, ‘middelduur’ en ‘duur’. Als je helemaal voor maximalisatie van de opbrengst zou willen gaan, kun je het best dure woningen plaatsen. Maar dan doe je een flink gedeelte van onze inwoners tekort en dat willen wij echt niet.” Er zal een combinatie van de ongeveer nog te bouwen vierduizend woningen moeten komen die aan de ene kant lucratief is en tegelijkertijd zoveel mogelijk verschillende mensen huisvesting biedt. Het in het leven roepen van een zogenoemd huisvestingsfonds voor de woningen in de goedkopere sectoren kan bijdragen aan dat voornemen. “Een eigen huis is zó belangrijk. Het is de basis van je leven, zonder een eigen woning begin je haast niks. Een eigen woning biedt zekerheid en geeft mensen ook een gevoel van veiligheid. Als je eens kijkt hoeveel hardwerkende twintigers en dertigers in Nederland noodgedwongen bij hun ouders moeten wonen omdat er geen woonruimte beschikbaar is, en hoeveel last ze daarvan hebben. Het is de PCW veel waard om dat in Waddinxveen te voorkomen. Niet voor niets staat het thema ‘wonen’ bij ons als enige van alle partijen echt bovenaan.” Dat Waddinxveen nog voldoende ruimte heeft voor huizenbouw, weet Kerssies als geen ander. De buitengebieden blijven groen als gras, maar gebieden als Suyt l en Suyt ll zijn net als het Sleutelkwartier en De Noordkade prima geschikt voor aanwas. ‘’Ik ben graag met woningbouw bezig. Een mooie woningmix vind ik prachtig, ik kan er echt van genieten. Ik woon inmiddels zelf aan het Nicolaaserf en heb een mooi huis. Maar met een ander meedenken, vind ik hartstikke belangrijk. Het zou me veel waard zijn als de inwoners van Waddinxveen over tien jaar zeggen dat er sociaal woningbeleid is gevoerd. Dat de verschillen niet uit de hand zijn gelopen. Fijn wonen is een recht en dat gun ik iedereen.” Dat laatste geldt natuurlijk ook voor de bewoners die voornemens zijn nog een flinke tijd in hun huis te bivakkeren. ‘’Bestaande woongebieden moeten ook goed leefbaar blijven. Overal in Waddinxveen moet de kwaliteit goed zijn. De PCW wil daarom ook heel goed bekijken welke wijken aan onderhoud toe zijn. Winkelstrips die voorzien in een lokale behoefte en een sociale functie hebben, willen we in dat kader ook behouden.” PCW wil voorrang voor Waddinxveeners bij nieuwbouwproject Het komt geregeld voor dat (vooral) wintigers en dertigers die al jaren in Waddinxveen woonachtig zijn tevergeefs wachten op een huis. De schaarste aan woningen is groot, waardoor de betreffende doelgroep welbeschouwd geen kant op kan. De PCW staat een beleid voor waarbij in Waddinxveen opgegroeide en woonachtige mensen voorrang krijgen bij het verkrijgen van een deel van de huizen in ’t Suyt II. Dat is een mooie en duurzame wijk met veel potentie die in onze ogen niet alleen door kapitaalkrachtige belangstellenden van buitenaf moet worden bewoond. De PCW vindt een mix van relatief jonge Waddinxveners die betaalbare woningen aanschaffen en rijkere mensen van elders wenselijk. Samen met het CDA en de VVD heeft de partij daarom een motie ingediend waarin het college gevraagd wordt te onderzoeken of er privaatrechtelijke afspraken met de ontwikkelaar van ’t Suyt kunnen worden gemaakt. Goedkope en middeldure koopwoningen moeten eerst worden aangeboden aan inwoners van Waddinxveen. Middenhuurwoningen moeten met voorrang worden toegewezen aan deze doelgroep. Wat de PCW betreft zouden deze afspraken over voorrang voor Waddinxveners ook kunnen worden toegepast op andere toekomstige bouwprojecten. PCW pleit voor zelfbewoningsplicht koopwoningen Inzicht in woningbehoefte in kaart in Dashboard wonen In een tijd waarin woningen schaars zijn, vindt de PCW het onverantwoord en onfatsoenlijk dat investeerders huizen of appartementen aanschaffen en vervolgens duur gaan verhuren. “Het druist in tegen de gedachte dat een betaalbare eigen woning voor iedereen mogelijk moet zijn”, zegt Albert Kerssies. “Daarom maken we ons sterk voor een zelfbewoningsplicht in Waddinxveen, die de koper verplicht om minimaal drie jaar na aankoop de woning te betrekken. In andere gemeenten hebben we kunnen zien hoe het opkopen van huizen voor verhuur leidt tot aanhoudende huisvestingsproblemen en bijbehorende verontwaardiging. De PCW wil in Waddinxveen ver weg blijven van dergelijke misstanden. Juist omdat wonen een belangrijk recht is, willen we speculeren met woningen tegengaan.” Onlangs diende de PCW samen met het CDA en PvdA/Groen Links met succes een motie in om het zogenoemde gemeentelijke ‘Dashboard Wonen’ aan te vullen met de woningbehoeften van de lokale bevolking. Het betreft een gedetailleerd overzicht waarin de wensen worden belicht per doelgroep: jongeren, ouderen, starters, kleine en grote gezinnen, mensen met weinig geld, etcetera. In het afgelopen zomer verschenen rapport van de Groene Hart rekenkamer over wonen wordt op positieve wijze verwezen naar het reeds bestaande dashboard. Het aangevulde instrument draagt bij een de totstandkoming van een nieuwe woonzorgvisie en aan het gerichter bouwen voor de doelgroepen die het meest dringend behoefte hebben aan een woning in Waddinxveen. 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication