0

TSJERKEFINSTER Gezamenlijk kerkblad voor de Protestantse gemeente Augustinusga en Protestantse gemeente Surhuizum maart 2021 7

TSJERKEFINSTER 2021 - 22e jaargang Protestantse gemeente Augustinusga Augustinitsjerke Website: http: / /augustinusga.protestantsekerk.net Predikant: Voorzitter: Scriba: Inge Landman vacant Sietie Dijkstra Jeugd-/Kerkelijk werker Erwin Kooistra Ouderling: Annie IJlstra dsingelandman@gmail.com 06-48829885, Aldeboarn pknaugkerk@hotmail.nl, 0512-352595 Skoalikkers 27, Augustinusga erwin_kooistra@hotmail.com, 06-42428824 De Nachtegaal 6, 9231 JN Surhuisterveen annieijlstra@gmail.com, 06-30772544 Kerkelijke Administratie:Postbus 26, 9285 ZV Buitenpost Koster: Beheerder Gebouw: Protestantse gemeente Surhuizum Website: http: / /www.pknsurhuizum.nl Predikant: Voorzitter: Scriba: Jeugdwerker: Kerkelijk bureau: Koster: Oeds Holthuis Fré van der Veen Steven Akker Coördinator Kinderwerk Tine van der Veen Kerkelijke Administratie:Jelle de Vries Anne Spoelstra J. Spoelstra, Skoalikkers 21 A, 9284 TS Augustinusga, 0512-352205 Joop de Vries, Bonhommestrjitte 11, Surhuizum, 06-53665098 (verhuur) Doarpstsjerke Facebook: PKN Kerk Surhuizum Guda H.Borger-Koetsier 0512-355485, dsborger@pknsurhuizum.nl Mûnefinne 3 9283 VK Surhuizum voorzitter@pknsurhuizum.nl, 0512-352334 Doarpsstrjitte 8, Surhuizum scriba@pknsurhuizum.nl, 0512-351315, It Mienskar 5, 9283 VJ Surhuizum steven@royalmission.nl, 06-13257806 kinderkerk@pknsurhuizum.nl, 06-57803799 Van Haersmastrjitte 2, Surhuizum, 0512-351854 C.Schuurmanwei 8 9283TH Surhuizum 0512-352553 Cor en Joke Annema koster@pknsurhuizum.nl, It Langpaed 8, Surhuizum 06-11195100 of 06-36356271 Redactie Petra de Bruin, Augustinusga Jorien Zwart, Augustinusga / Tine van der Veen, Surhuizum Inelkaar zetten en verspreiden Augustinusga: Tine Atsma, Detje Spoelstra en Engelien Loonstra Surhuizum: Tryn Kinderman en Nynke Atsma Verspreiding buiten Augustinusga/Surhuizum: Betty de Haan, Augustinusga Kopij Tsjerkefinster Per email: tsjerkef inster@gmail .com Uiterlijke datum van inleveren: zie „Agenda‟, achterin dit Tsjerkefinster Of op papier aan te leveren bij Petra de Bruin, Geawei 33B te Augustinusga Kopij kerkgroet Augustinusga Aanleveren per mail: btaugkerk@hotmai l .nl of bij een kerkenraadslid. Vóór de vrijdag 18.00 uur. Surhuizum Aanleveren per mail: kerkgroetpknsurhuizum@gmail .com of bij Mark Storm, Bonhommestrjitte 20. Vóór de donderdag 20.00 uur. 2

Tot mijn gedachtenis Doe dit tot mijn gedachtenis - een woord van Jezus dat ons is overgeleverd door de evangelist Lucas (22:19). Ook de apostel Paulus haalt dit woord aan - tot twee keer toe - wanneer hij schrijft over het vieren van de maaltijd van de Heer (1 Korintiërs 11:23-26). De maaltijd die wij vooral kennen als het Heilig Avondmaal, verwijzend naar de avond waarop Jezus aan tafel brood brak en zei: „Dit is mijn lichaam voor jullie, doe dit tot mijn gedachtenis’. Bij het rondgeven van de beker zei Hij: „Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken‟. Deze avondmaaltijd is gehouden, voorafgaand aan de nacht waarin Jezus werd opgepakt en voor het gerechtshof werd gesleept. De nacht waarin Jezus is verraden door een kus, verloochend door zijn meest vooraanstaande leerling en vernederd en mishandeld door bewakers. De volgende ochtend werd Jezus vals beschuldigd door zijn tegenstanders en uitgeleverd aan een machthebber die Jezus ter dood liet brengen om zijn eigen positie veilig te stellen. Jezus, vermorzeld onder de machine van mensen die hun eigenbelang stelden boven dat van de medemens. Zoals dat nog steeds gebeurt, overal om ons heen. Ver weg in landen waarvan wij zeggen dat ze het niet zo nauw nemen met de rechten van de mens, maar ook - tot onze schande - in ons eigen land. De toeslagenaffaire, waardoor duizenden mensenlevens zijn ontwricht, is een heel schrijnend voorbeeld, maar zeker niet het enige. Ook in coronatijd is het gevaar levensgroot dat velen ten koste van anderen proberen hun eigen „zaak‟ te redden. Dat zijn natuurlijk „anderen‟, maar hoe stellen u en jij zich op, zakelijk en privé? Hoe vanzelfsprekend is het om wanneer jouw inkomen op dit moment gegarandeerd is, dat in z‟n geheel voor jezelf te houden? Of wanneer jij winst maakt, dat „mooi meegenomen‟ te vinden, terwijl anderen steeds dieper in de financiële zorgen komen? 3 overdenking

Op dit moment leven we niet alleen in coronatijd, maar ook in de 40-dagentijd. Veertig dagen voorafgaand aan Pasen, precies uitgeteld vanaf „as‟-woensdag, waarbij de zondagen niet meetellen. Want de 40-dagentijd is bedoeld als een periode van inkeer, door gebed en vasten. Maar op de zondag, de dag van de opstanding van de Heer, hoef je niet te vasten. De zondag is bedoeld als feestdag: klein Pasen. In de Bijbel heeft het getal veertig, net als veel andere getallen, vooral een symbolische betekenis. Het gaat om een lange periode, vaak een periode van moeilijkheden (40 dagen regen, 40 jaar in de woestijn of onderdrukking door vijanden), maar ook als aanduiding van de regeerperiode van David en Salomo. Van Jezus wordt verteld dat Hij aansluitend aan zijn doop in de Jordaan door de Geest (!) naar de woestijn werd geleid. Na veertig dagen en veertig nachten gevast te hebben, had Hij grote honger. Kortom, Hij was zwak! En op dat moment kwam de duivel hem op de proef stellen door Jezus op een „smerige‟ manier brood voor te houden. Tot drie keer toe probeert de duivel om Jezus te verleiden tot het misbruik maken van zijn macht. Tot Jezus zegt: „Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem”.‟ (Matteüs 4:1-11) Voor Jezus was de tijd in de woestijn de voorbereiding op zijn openbare optreden. Maar wat is de 40-dagentijd voorafgaand aan Pasen voor ons, of … wat zou die kunnen zijn? In de laatste decennia is ook in de protestantse traditie meer aandacht gekomen voor het vasten. De 40-dagentijd wordt dan een periode van versobering, bijvoorbeeld door minder te snoepen, geen alcohol, niet elke avond televisie te kijken, of door veertig dagen niets met Facebook te doen. Op zich niets mis mee, je kunt er bepaalde gewoonten mee doorbreken. En je kunt een ander laten zien hoe „sterk‟ je bent. Maar draagt het ook bij aan verdieping? Is het een periode waarin we „gedenken‟ hoe Jezus heeft geleefd en hoe Hij de uiterste consequentie van het onrecht van mensen heeft vérdragen en gedragen? En als we stilstaan bij het lijden van Jezus, is dat anders dan stilstaan bij het lijden van mensen om ons heen? 4

In deze 40-dagentijd wordt door Kerk-in-Actie aandacht gevraagd voor de zeven werken van barmhartigheid. Een oproep aan ons - die zich verbonden weten met Jezus - om ons, persoonlijk en financieel in te zetten voor mensen in nood. Vanuit een woord van Jezus in Matteüs 25: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Zo behoor je dat te doen in het leven, zei Jezus, dat zal door God worden beloond met eeuwig leven. Maar om dat in praktijk te brengen vraagt véél van ons, zeker als het daarbij gaat om „onaanzienlijken‟! Maar als je je werkelijk wilt voorbereiden op de viering van het Paasfeest, wordt er nog meer gevraagd. Dan gaat het om het gedenken van wat Jezus „voor ons‟ heeft gedaan. Zijn lichaam en zijn bloed heeft Hij uit handen willen geven, voor ons die menen dat we onze eigen boontjes wel kunnen doppen. Die zelfs vaak durven denken dat God wel tevreden met ons zal zijn, want we gunnen toch ieder het goede en doen geen vlieg kwaad. Toch is het nu juist dat, waar God anders over blijkt te denken. Hij is van mening dat wij „redding‟ nodig hebben en biedt ons dat aan in Jezus! Tot mijn gedachtenis, zei Jezus! En Hij gaf zijn lichaam en bloed! ds. Guda Borger 5

Erediensten Augustinitsjerke Protestantse gemeente Augustinusga Onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen Zondag 7 maart 9.30 u. Ds. J.van der Sleen Woensdag 10 maart 19.30 u. Da. Inge Landman Zondag Zondag 14 maart 9.30 u. Da. A. Toornstra 21 maart 9.30 u Zondag Vrijdag Zondag Ds. J. Glas Intrededienst Da. Inge Landman 28 maart 9.30 u. Ds. T. Oomens 2 april 4 april 19.30 u. Ds. P. Beintema Goede vrijdag 9.30 u. Ds. P. Beintema Paaszondag Kinderkerkewerk Augustinusga Er is momenteel geen kinderkerkewerk . Dit betekent dat er tijdens de kerkdiensten geen activiteiten zijn voor de kinderen. 6

Erediensten Doarpstsjerke Protestante Gemeente Surhuizum 07-03 11.00 uur Ds. Guda Borger-Koetsier / Steven Akker, Wijnjewoude Fullchurchdienst Uitzending kerkdienstgemist.nl / YouTube 10-03 14-03 19:30 uur Ds. Guda Borger-Koetsier * Biddag 11.00 uur Ds. A. Elverdink, Eastermar * Fryske tsjinst 21-03 28-03 9.30 uur Mevr. R. v.d. Wal-van Akker, Morra * 9:30 uur Ds. Guda Borger-Koetsier * Palmpasen * De online diensten duren in ieder geval t/m 7 maart. Indien de regels niet worden versoepeld zijn ook de diensten van 14, 21 en 28 maart alleen online te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl of met beeld en geluid via YouTube (zie de link op www.pknsurhuizum.nl en op de kerkgroet). Houd de digitale kerkgroet en www.pknsurhuizum.nl in de gaten i.v.m. nieuwe ontwikkelingen v.w.b. het corona-virus. 7

Kinderkerk Surhuizum In maart is er nog geen Kinderkerk. Met Pasen (begin april) organiseren we een leuke activiteit voor alle kinderen van Surhuizum! Houd de website van de kerk (www.pknsurhuizum.nl) in de gaten, of kijk op www.Surhuzum.nl of op de Facebookpagina „PKN Kerk Surhuizum‟. 8

Algemeen Veertig dagen Veertig dagen om intenser te leven, te genieten van het 'gewone', stil te staan bij wat je vanzelfsprekend vindt en dankbaar te zijn voor alles wat je 'normaal' noemt. Veertig dagen, om nog meer dan anders blij te zijn om de mensen die van je houden, gelukkig te zijn met hen die je jouw liefste noemt, die je jouw vrienden noemt en die je nog niet moet missen. Veertig dagen, om misschien nu en dan wat langzamer te leven om te herademen en weer voeling te krijgen met Zijn diepste droom, met jouw warmste verlangen. En kracht vinden om er weer voor te gaan, doorheen het stof van je ontgoocheling en de woestijn van je onmacht, dwars door alles heen op weg met de belofte van een Lentemorgen. Mieke Kerckhof 9

Gemeentenieuws - Augustinusga . Van de dûmny… Danken in de 40dagentijd Waar er qua lockdown de laatste weken nog niet zoveel veranderd is, heeft de natuur ons wel verrast met een hoop wisselingen. Van sneeuw, vrieskou en ijs zijn we inmiddels beland in lenteweer en de vogels zingen vrolijk hun voorjaarsdeuntjes. Hopelijk doet het ons goed en helpt het om de moed erin te houden. Want in de ontmoetingen en gesprekken die er zijn klinkt wel door „het is stil, saai, de rek is er uit‟. In de bekende Bijbeltekst uit Matt.6 vanaf vers 25 („maak je geen zorgen om de dag van morgen‟) worden de omstanders door Jezus opgeroepen om te kijken naar de vogels en de bloemen en daarin Gods trouw te zien. Door alles heen is er zoveel om dankbaar voor te zijn. Laten we proberen om elke dag om ons heen te kijken en dingen te noemen waar we dankbaar voor zijn. Probeer het maar! Elke dag 10 dingen. Het mooiste is om het te delen met een vriend(in), partner of (klein)kind en zo in gesprek te raken met elkaar. Danken betekent niet dat je zorgen en verdriet er niet toe doen of dat we die moeten weg stoppen. Het betekent wel dat we onszelf oefenen om in een moeilijke tijd het goede te blijven zien en elkaar ook steeds te bemoedigen. Het is een manier om invulling te geven aan het thema van de 40dagentijd „Ik ben er voor jou‟. Als het goed is hebben jullie inmiddels allemaal de 40dagentijdkalender ontvangen en ook op die manier mogen we ons met elkaar verbonden weten. Door een dagelijkse tekst en gebed met elkaar te delen. Het thema wil ons niet alleen aansporen om er voor elkaar te zijn, maar is ook een belofte van Gods liefde en trouw voor ons mensen. God wil ons nabij zijn, elke dag opnieuw. Met die wetenschap mogen we deze veertig dagen stil staan bij het leven en lijden van Jezus, en met elkaar toeleven naar Pasen. 10

Werken met de lockdown De afgelopen weken mocht ik een aantal bezoeken afleggen. Jullie zullen begrijpen dat ik hierin wel voorzichtig ben. Voorlopig geen kennismakingsbezoeken, maar het pastoraat gaat natuurlijk wel door. Met de 8 uur in de week zal het misschien ook wat anders zijn dan jullie gewend waren, geen jubilea- en verjaardagsbezoeken, geen jaarlijks bezoek aan 70+, maar voornamelijk pastoraat bij ziekte en verlies en daarnaast in het gemeentewerk de focus op de generatie 20-45 jaar. Natuurlijk ben ik wel dominee voor de héle gemeente. Dus heeft u/heb jij behoefte aan een gesprek/bezoek, dan hoor ik het graag en maken we een afspraak! Afgelopen woensdag (17 feb.) hadden we een eerste online ontmoeting met maar liefst 14 personen. We konden elkaar begroeten, horen hoe het gaat met iedereen en stonden stil bij het begin van de 40dagentijd en het thema „Ik ben er voor jou‟ aan de hand van Jesaja 58. Mooi dat dit kon en dat er zoveel mensen meededen! De vraag was om dit vaker te doen tijdens de 40dagentijd, en dat zullen we zeker doen, namelijk elke woensdagavond om 20.00u. Wilt u/wil je meedoen? Stuur dan een mailtje naar dsingelandman@gmail.com en je wordt toegevoegd aan de mailinglijst. Ook de whatsappgroep van PKN Augustinusga is handig om je voor aan te melden, stuur een berichtje naar 0628735211 om op de hoogte te blijven van het laatste kerknieuws. Samen gemeentezijn Wat is het mooi om jullie langzaam wat te leren kennen en mensen te ontmoeten. Wat kom ik veel creativiteit en bevlogenheid tegen, „hart voor de zaak‟. Veel mensen geven aan dat ze de zondagse ontmoeting met elkaar missen, en uitzien naar mogelijkheden om weer samen te komen en te vieren, samen te zingen en te delen in geloof, hoop en liefde. Er zijn veel mensen die zich nu al inzetten voor de gemeente en ook mensen die dat willen gaan doen. Wat een zegen! Er is 11

ook best veel te doen als je met elkaar het gemeentezijn wilt waarborgen: van de organisatie van een zondagse eredienst tot het bijhouden van de tuin, van de financiële verplichtingen tot het omzien naar elkaar in het pastoraat. De vrijwilligersbriefjes hebben hierin voor nieuwe input gezorgd, maar er zijn ook nog vragen die openstaan. Twee dingen wil ik daar uitlichten: we hopen dat er 2 of 3 mensen zich geroepen voelen om de kerkenraad te versterken. Mensen die het niet erg vinden om te vergaderen, die graag willen meedenken over het kerkenwerk en ideeën hebben over het omzien naar elkaar in woorden en daden. In gesprek met elkaar kunnen we kijken welke rol je zou passen en of we de rol zó kunnen vormgeven dat het past bij je (agenda)mogelijkheden. We willen ook graag de organisatie van het bezoekwerk wat verstevigen met elkaar. Daarvoor staat op 21 april een pastoraal overleg in de planning waar sowieso de ouderling, bezoekmedewerkers/wijkcontacten voor uitgenodigd worden, maar ook daar hopen we minimaal 3 extra mensen te mogen verwelkomen die wel iets willen betekenen in het bezoekwerk. We horen graag wie wil aansluiten (en je verplicht je tot niets als je er 21 april bij bent, dus ook bij twijfel júist komen!). Voor beide punten geldt: meld je aan via de scriba of bij mij. Een heel verhaal en er is vast nog veel meer om te noemen, maar het lijkt me wel even voldoende voor nu. Ik wens ieder een gezegende tijd en hoop jullie in maart te ontmoeten! Een hartelijke groet vanaf de pleats! Inge 12

Intrededienst Ds. Inge Landman heeft haar weg in onze gemeente al aardig gevonden. Wat zijn wij blij met haar komst. De geplande intrededienst van januari hebben we helaas moeten verzetten. Wat zijn we blij dat we binnenkort dan toch met een feestelijke dienst mogen vieren dat Inge is verbonden aan Samenwerkingsverband van Drogeham, Kootstertille, Twijzel, Harkema en Augustinusga. De gekozen datum is 21 maart. Een zondag midden in de 40dagentijd, waarin we toeleven we ons bezinnen en toeleven naar Pasen. Een datum met een mooie symboliek, het is immers ook de dag waarop we vieren dat de lente begint. Ook voor onze gemeente hopen we dat er een tijd van bloei mag aanbreken. In deze dienst wordt Inge door ds. Jan Glas bevestigd als predikant van de protestantse gemeenten van Augustinusga en Harkema en doet zij intrede. We kunnen gezien de huidige omstandigheden slechts een beperkt aantal personen toelaten in de kerk. Daarom is besloten om de dienst live uit te zenden. Een link naar de uitzending vindt u te zijner tijd op onze website. De dienst is op een later moment ook terug te zien. De website is: https://augustinusga.protestantsekerk.net Ook wanneer de lockdown verlengd wordt, zal de intrededienst door gaan. Daarvoor is gekozen, omdat de kerkorde voorschrijft dat een intrededienst 3 maanden na aanstelling moet plaats vinden. In dat geval is er voldoende belang om de kerkdienst door te laten gaan. Vanzelfsprekend worden ook dan de corona-maatregelen in acht genomen. 13

Van de kerkenraad Kerkdiensten geannuleerd tot 2 maart In verband met het verlengen van de landelijke lockdown heeft de kerkenraad besloten de kerk nog wat langer gesloten te houden. We hebben afgesproken weer te starten met de diensten, als de winkels toestemming krijgen om weer volledig te openen. Het is onzeker of de dienst op biddag, 10 maart, door zal kunnen gaan. Mocht dit zo zijn, dan wordt u gevraagd na de dienst in de kerk te blijven, in verband met de gemeente-avond. Het financieel jaarverslag is dan het belangrijkste bespreekpunt. Wanneer de lockdown wordt verlengd, dan zal gezocht worden naar een alternatief voor de gemeenteavond. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws Ook nu moeten we u er weer op wijzen dat het belangrijk is om onze website, facebook en/of instagram in de gaten te houden. Want in een tijd als deze gaat het nieuws snel. Wilt u snel en makkelijk op de hoogte blijven? Word dan lid van onze Whatsapp groep. Stuur een berichtje naar 06-28735211, dan voegen wij u toe aan de groep. Gelukkig kunnen bepaalde zaken wel doorgang vinden. Zo is het jeugdwerk in aangepaste vorm door gegaan, zoals u ook verderop in dit Tsjerkefinster kunt lezen. In het kader van de start van de 40 dagentijd is er een digitale bijeenkomst georganiseerd door ds. Landman. Diverse gemeenteleden deden hieraan mee. Fijn om elkaar op zo‟n manier weer te kunnen ontmoeten. De behoefte aan ontmoeting is groot hebben we gemerkt, dus worden er meer digitale bijeenkomsten georganiseerd. 14

Vrijwilligersformulier In de vorige Tsjerkefinster hebben wij u bedankt voor de vele reacties op onze oproep om als vrijwilliger een bijdrage te willen leveren. Wij hebben nu de reacties verdeeld over de verschillende “afdelingen” binnen onze kerk. Door de vele aanmeldingen hebben wij nu hier en daar het luxe-probleem dat wij niet iedereen direct kunnen plaatsen. Wij vragen daarvoor uw begrip. En hopen dat u, mocht er niet op korte termijn een beroep op u worden gedaan, beschikbaar wilt blijven om ons in de toekomst te helpen. Nyncke Woudstra, namens de Kerkenraad Lief en leed Wij zijn blij dat de basisschoolkinderen in de corona-pandemie weer naar school mogen! Maar we hopen dat de leerlingen van het voortgezet onderwijs ook spoedig weer hun opleiding kunnen volgen. Zij hebben het erg moeilijk in deze tijd, zonder contacten van vrienden en bovendien de strenge avondklok. Ook willen wij als gemeente denken aan de ouderen en alleenstaanden, die eenzaam zijn en soms depressief worden. Maar voor iedereen is het eigenlijk een moeilijke tijd! Geen bezoeken, geen kerkdiensten, geen gezellige samenkomsten op de woensdagmiddag in het Gebou. Geen verjaardagen/jubilea die uitbundig gevierd mogen worden en zo kan ik wel door gaan! Wij hopen en bidden dat dit binnenkort allemaal weer kan en mag.......... Tijdens de kerkdienst van zondag 21 febr. jl. uitgezonden door Omrop Fryslan, kwam deze tekst van een lied voorbij. 15

Jezus, Jo binn"it ljocht yn myn libben, lit nea net ta dat it tsjuster ta my sprekt. Jezus, Jo binn' it ljocht yn myn libben, skyn yn my troch jo leafde, o Hear. Ik hoop dat wij dat Licht ook mogen ervaren! Jeugdwerk Augustinusga Tienerwerk Afgelopen maand hebben we Sirkelslag YOUNG LITE gespeeld. De deelnemers kregen een pakketje met benodigdheden thuis en gingen online met elkaar de strijd aan! Een super gezellige avond met livesteam, videobellen en 5 spellen. De deelnemers hebben allen een prijs ontvangen voor hun fanatieke bijdrage tijdens de avond. In verband met de huidige coronaontwikkelingen in de omgeving is besloten met de tieners vooralsnog verder te gaan met de online ontmoetingen. Mocht de situatie veranderen dan maken we opnieuw een overweging. Eens per twee weken komen we online samen. Club 7-8 De basisscholen zijn weer open en jeugdactiviteiten zijn weer toegestaan. Daarom start ook Club 7-8 weer voor alle kinderen van groep 7 en 8!! Dit willen we vieren met een extra speciale startactiviteit op 9 maart om 14.30uur in het jeugdhonk. Zorg ervoor dat je erbij bent, want dit wil je niet missen! De kinderen worden ook via school uitgenodigd. Online diensten Wil je geïnspireerd worden? BEAM van de EO organiseert elke zondag de BEAM kerkdienst om 11.00uur. Te volgen op NPO2 en YouTube: https://beam.eo.nl/beam-kerkdienst-op-npo2-enyoutube. Diensten met toffe muziek en een inspirerende boodschap. Zeker een aanrader! 16

Voor jonge kinderen zijn de kinderdiensten van Ollie en Sophie echt een aanrader! Mozaïek0318 heeft elke zondag van 10.0010.30uur inclusief een leuke verwerking op niveau: groep 1-2 of groep 3-4. Benieuwd naar deze grappige en leuke diensten? Neem een kijkje op https://www.ollieensophie.nl/ Erwin Kooistra, jeugd-/kerkelijk werker Voor de kinderen Hoi allemaal! Vanaf nu willen we voor elke Tsjerkefinster ook iets plaatsen voor de kinderen. Met deze keer: zoek de verschillen! Zoek de 10 verschillen tussen de twee plaatjes. Bijna alle dieren zijn nu in de ark. Hoeveel van elk dier gingen er eigenlijk mee? Als je meer wil weten over het verhaal van Noach en de ark, kun je kijken in Genesis 7:13-20. 17

Gemeentenieuws - Surhuizum Pastoraat Onze levenswegen zijn heel verschillend. Terwijl de één door een diep dal moet gaan, mag een ander zich verheugen in het goede van het leven. En soms komt verdriet en vreugde in het eigen leven dichtbij elkaar. Afscheid nemen van iemand uit de naaste kring en tegelijkertijd weten dat zich in diezelfde kring weer nieuw leven ontwikkelt. De één moet het naderbij komen van de dood onder ogen zien, een ander moet leren leven met een ziekte, en weer een ander mag merken dat hij of zij weer volledig hersteld is. Van een afstandje kijkend, zeggen we dat het allemaal hoort bij het leven. Maar om ziekte en afscheid van nabij mee te moeten maken, is een heel ander verhaal. Toch hoef je je in zo‟n situatie niet „groot‟ te houden. Geef maar toe dat het moeilijk is en je uitziet naar hulp en steun. ‟t Is niet voor niets dat Jezus heeft gezegd: „Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.‟ (Matteüs 11:28-30) Uit het (klein) moderamen Vanwege de avondklok hebben we besloten om in deze tijd helemaal niet bij elkaar te komen. Voor zover nodig, hebben we contact via de mail of de telefoon. We hopen op 8 maart weer een vergadering te kunnen houden. In bijgaand stuk van de voorzitter kunt u lezen dat we voorbereidingen treffen voor het aanvullen van de kerkenraad. ds. Guda Borger 18

Ambtsdragers gezocht Kom helpen in de wijngaard, vele handen maken licht(er) werk! Beste gemeenteleden, het is weer zover, binnenkort loopt de ambtstermijn van drie kerkenraadsleden ten einde. Vier jaren of soms langer hebben zij zich ingezet voor de gemeente en daar zijn we heel blij mee! Binnenkort mogen ze daar mee stoppen en zoeken we mensen die het stokje van hen willen overnemen. Naast de drie afzwaaiers hebben we sinds vorig jaar twee niet ingevulde vacatures, namelijk voor jeugdouderling en voor ouderling-kerkrentmeester. Daarom zoeken we voor de start van het volgende seizoen vijf nieuwe ambtsdragers. Het gaat om een: - diaken - ouderling-kerkrentmeester - jeugdouderling - wijkouderling (wijken 5 en 6) - wijkouderling (wijk 9, ouderen) Graag ontvangen we van u namen van gemeenteleden die u geschikt acht en wilt voordragen. Het liefst met vermelding van het ambt waarvoor u hem of haar geschikt acht. Stuur uw voordracht vóór 15 maart per mail of telefonisch door aan de voorzitter of scriba. We rekenen graag op uw betrokkenheid en medewerking, zodat we binnenkort weer een voltallige kerkenraad hebben voor al het kerkelijke werk! Oeds Holthuis, voorzitter kerkenraad 19

Veertigdagentijd: 21 februari t/m Paaszondag 4 april Ik ben er voor jou Zeven keer barmhartigheid Het thema van de 40dagencampagne van Kerk in Actie is dit jaar: „Ik ben er voor jou‟, geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid. De eerste twee werken van barmhartigheid hebben we inmiddels gehad: . De zieken bezoeken – Moldavië op zondag 21 februari . De dorstigen laven – Nederland op zondag 28 februari In maart komen de volgende werken van barmhartigheid aan bod: - De vreemdelingen onderdak bieden – Libanon. In een jongerendienst op 7 maart wordt hier aandacht aan besteed. - De naakten kleden – Nederland op zondag 14 maart - De hongerigen eten geven – Indonesië op zondag 21 maart - De doden begraven – Nederland op zondag 28 maart Met Pasen op 4 april komt de laatste aan de beurt: „Ik ben er voor jou‟ – Zuid-Afrika Elk 40dagentijdproject wordt in de kerk in beeld gebracht in een powerpointpresentatie. Ook hierin wordt de verbinding met de zeven werken van barmhartigheid gelegd. Bij de afkondigingen en op de kerkgroeten krijgt u tevens iedere week inhoudelijke informatie over de verschillende projecten. Ook op kerkinactie.nl/40dagentijd vindt u meer achtergrondinformatie. Zo leven we als gemeente toe naar Pasen. We wensen u een gezegende 40dagentijd toe! Uw diaconie 20

Kan jij een computer aanzetten, of ken jij iemand? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wat zijn wij ontzettend blij met Wietse en Mark die elke week weer 1 of soms meerdere keren de „beamer‟ bedienen. Zo fijn dat er hierdoor in elke dienst weer de liederen, foto‟s en/of filmpjes op de schermen verschijnen. We weten bijna niet eens meer hoe het was zonder… En dat willen we toch ook niet?? Daarom zijn wij dringend op zoek naar versterking van het beamteam. Jong of al wat oud(er), een beetje computervaardig en 1 uurtje tijd per maand? Dan zoeken we jou! We streven er naar dat er een team wordt gevormd van 4 á 5 personen, zodat een ieder ongeveer 1x in de maand een dienst kan verzorgen. Is je interesse gewekt? Stuur dan een mail naar de scriba scriba@pknsurhuizum.nl Als je eerst nog wat meer wilt weten over hoe het werkt en wat de werkzaamheden zijn, neem dan contact op met Wietse Zijlstra (beamer@pknsurhuizum.nl). 21

Zendingscommissie Zondag 7 maart is het de eerste zendingszondag van dit jaar. We geven u/jullie graag wat informatie over het project van Kerk in Actie wat tijdens deze zondag centraal staat en waarvoor uw (eventuele) bijdrage is bestemd. Theologisch onderwijs in het Midden-Oosten - Libanon Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten! In de dienst van 7 maart kunt u kennis maken met Wilbert van Saane. Als het goed is wordt hij geïnterviewd door enkele jongeren uit Surhuizum en komt u nog meer te weten over zijn werk vanuit Libanon. Met de opbrengst van deze zendingscollecte steunt Kerk in Actie Wilbert van Saane en zijn predikanten in opleiding in Beiroet. Helpt u mee? Maak uw gift dan over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. onderwijs Libanon. U mag ook uw bijdrage overmaken op NL 65 RABO 0304 2055 32 t.n.v. Zending PKN Surhuizum, dan zorgt de zendingscommissie ervoor dat het geld wordt overgemaakt naar Kerk in Actie. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank. 22

Eindresultaat Actie Kerkbalans 2021 In december jl. is in onze gemeente de Actie Kerkbalans 2021 gehouden onder het thema “geef vandaag voor de kerk van morgen”. Het college van Kerkrentmeesters deelt met grote dankbaarheid mede dat voor deze actie in totaal Euro 56.000,is toegezegd. Dit is een prachtig resultaat, Euro 2.000,- meer dan vorig jaar! We leven momenteel in ongekend onzekere tijden, bij veel gemeenten zie je de inkomsten uit kerkbalans teruglopen, kerken zijn steeds meer afhankelijk van de inkomsten uit kerkbalans. Gelukkig heeft onze gemeente laten zien wat de kerk ons waard is. Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de Actie Kerkbalans. Vooral ook dank aan alle vrijwilligers/lopers. Jullie hebben ervoor gezorgd dat, midden in een covid pandemie, in weer en wind, de enveloppen weer bij iedereen bezorgd werden. Mede dankzij jullie hebben wij kerkbalans 2021 met zo‟n mooi bedrag kunnen afsluiten. Normaliter komen wij, ter voorbereiding van de Actie Kerkbalans, in november altijd bij elkaar. Helaas kon dat deze keer niet doorgaan, laten wij ervan uitgaan dat wij elkaar november a.s. weer regulier kunnen samenkomen, Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor Kerkbalans, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Het kan nog! U kunt de antwoordenveloppe inleveren bij onze administrateur Jelle de Vries. Mede dankzij uw bijdrage blijft onze kerk een plek van betekenis en verbinding. Het College van Kerkrentmeesters 23

FullChurch 7 maart 2021 Lieve kinderen, Op 7 maart is er een speciale dienst: FullChurch. Je kunt de dienst volgen op YouTube. Het gaat er in die dienst over hoe je reageert als er iemand op bezoek komt die je niet kent. Wat doe je als er een „vreemdeling‟ langskomt? Hoe begroet je je bezoek? Wat geef je hen en waar praat je over? Er wordt in de dienst verteld over een man die nu in Surhuizum woont, maar zelf uit Syrië komt. Een land hier heel ver vandaan. Hij kwam ook in Surhuizum als een „vreemdeling‟. Kom allemaal kijken naar FullChurch! Je kunt de link naar YouTube vinden op www.Surhuzum.nl of op de Facebookpagina „PKN Kerk Surhuizum‟ En doe je deze zondag ook wat geld in het spaarpotje wat je op school hebt gekregen? Dat is voor de kinderen en mensen die hulp nodig hebben voor eten, drinken, kleding of voor een huis waar ze in kunnen wonen. Jij kunt ze helpen, door te sparen en je spaarpotje met Pasen in te leveren! www.pknsurhuizum.nl, op 24

25

Nieuws van het jeugdwerk PKN Surhuizum Jeugd agenda Datum: 7-3-2021 7-3-2021 7-3-2021 7-3-2021 14-3-2021 14-3-2021 21-3-2021 21-3-2021 21-3-2021 28-3-2021 28-3-2021 Wat: Young Stars Hinke, Jolanda en Nicole Reload 2 Klaas All Stars 2 en 3 Bauwina/Steven Fullchurch Reload 1 Jetze All Stars 1 Thomas Young Stars Hinke, Jolanda en Nicole Reload 2 Klaas All Stars 2 en 3 Bauwina/Steven Reload 1 Jetze All Stars 1 Thomas Tijd en waar: 19.00 It Gebou 19.30 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou 11.00 Doarpstsjerke 19.30 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou 19.00 It Gebou 19.30 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou 19.30 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou Alle data zijn onder voorbehoud i.v.m. de corona-maatregelen. Mocht er iets veranderen, dan word je op de hoogte gebracht via de groepsapp/kerkgroet/website. 26

Bedankt! Wij willen iedereen in de gemeente bedanken voor de kaarten van ons 45 jarig huwelijk en voor de verjaardag kaarten en kerstkaarten voor onze zoon jan. Groetjes van Rense en Boukje Bedankt! Wy wolle graach elkenien bedanke foar de belangstelling foar en belutsens by ús allegear nei it ferstjerren fan Harmen Scheepsma. It wie oerweldigjend, safolle minsken by de kondoleânse, safolle kaarten, tillefoantsjes, waarme wurden ûnderweis op strjitte, en mear …. Allegear tige, tige tank. It hat ús goed dien! Famylje Scheepsma 27

Agenda Protestantse gemeente Augustinusga Tijdens het koffie drinken op de eerste zondag van de maand is er uitgifte van collecte munten in het Tsjerkegebou Kerkenraadsvergadering (online) dinsdag 2 maart 2021 om 19.45 uur Protestantse gemeente Surhuizum - 1e maandag van de oneven maanden: Voltallige kerkenraad - 3e maandag van de maand: Breed moderamen - 1e dinsdag van de maand (19.00-19.30uur): collectemunten zitting in It Gebou Kaarten, postzegels e.d. in te leveren bij de Doarpstsjerke (in de Pije) of in de brievenbus op It Noard 6. Alvast bedankt, namens de zending Inleveren kopij in lettertype Arial 14: 19 maart 2021 Het Tsjerkefinster wordt verspreid in de week voorafgaand aan de 1e zondag van de maand 28

Algemeen verzoek Geboorte, huwelijk en overlijden graag melden aan: a. de scriba b. de predikant c. de wijkouderling(e) d. het kerkelijk bureau Kerkelijke huwelijksbevestiging graag in overleg met de predikant aanvragen bij de kerkenraad. Ook de koster tijdig in het overleg betrekken, met het oog op het kerkgebouw. Bij ziekte of ziekenhuisopname de wijkouderling(e) en predikant graag inlichten. Bij vertrek uit de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt u automatisch lid van de kerk in uw nieuwe woonplaats. Bij verhuizing binnen de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt de adreswijziging automatisch doorgegeven aan de ledenadministratie. Bij mutaties van of naar een niet-PKN gemeente graag contact opnemen met het kerkelijk bureau. Alle adressen en eventuele telefoonnummers vindt u vóór in dit blad of in het jaarboekje van de eigen gemeente 29

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
Home


You need flash player to view this online publication