20

Gemeentenieuws - Augustinusga Aan: alle lezers van ons kerkblad ”Tsjerkefinster” Elk jaar ontvangt u elf keer het kerkblad “Tsjerkefinster”. Het kerkblad geeft ons informatie over activiteiten en nieuws inzake lief en leed van de gemeente. Voor het produceren en verspreiden van het kerkblad worden uiteraard kosten gemaakt. Wij vragen u daarom om een bijdrage over te maken om ervoor te zorgen dat het Tsjerkefinster kostendekkend gedrukt kan worden. Elk bedrag is welkom, richtlijn is € 10,00. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL91RABO0304250848 t.n.v. PKN Kerk Augustinusga met de vermelding “ bijdrage Kerkblad ” Alvast bedankt voor uw bijdrage De Kerkrentmeesters Leave minsken, Bliid bin ik mei de moaie kaarten, dy ' t jimme my opstjoerden op myn jierdei ! Tige tank derfoar. Mei freonlike groeten, Geke Kramer 20 bedankt kerkrentmeesters

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication