0

TSJERKEFINSTER Gezamenlijk kerkblad voor de Protestantse gemeente Augustinusga en Protestantse gemeente Surhuizum mei 2021 9

TSJERKEFINSTER 2021 - 22e jaargang Protestantse gemeente Augustinusga Augustinitsjerke Website: http: / /augustinusga.protestantsekerk.net Predikant: Voorzitter: Scriba: Inge Landman vacant Sietie Dijkstra Jeugd-/Kerkelijk werker Erwin Kooistra Ouderling: Annie IJlstra dsingelandman@gmail.com 06-48829885, Aldeboarn pknaugkerk@hotmail.nl, 0512-352595 Skoalikkers 27, Augustinusga erwin_kooistra@hotmail.com, 06-42428824 De Nachtegaal 6, 9231 JN Surhuisterveen annieijlstra@gmail.com, 06-30772544 Kerkelijke Administratie:Postbus 26, 9285 ZV Buitenpost Koster: Beheerder Gebouw: Protestantse gemeente Surhuizum Website: http: / /www.pknsurhuizum.nl Predikant: Voorzitter: Scriba: Jeugdwerker: Kerkelijk bureau: Koster: Oeds Holthuis Fré van der Veen Steven Akker Coördinator Kinderwerk Tine van der Veen Kerkelijke Administratie:Jelle de Vries Anne Spoelstra J. Spoelstra, Skoalikkers 21 A, 9284 TS Augustinusga, 0512-352205 Joop de Vries, Bonhommestrjitte 11, Surhuizum, 06-53665098 (verhuur) Doarpstsjerke Facebook: PKN Kerk Surhuizum Guda H.Borger-Koetsier 0512-355485, dsborger@pknsurhuizum.nl Mûnefinne 3 9283 VK Surhuizum voorzitter@pknsurhuizum.nl, 0512-352334 Doarpsstrjitte 8, Surhuizum scriba@pknsurhuizum.nl, 0512-351315, It Mienskar 5, 9283 VJ Surhuizum steven@royalmission.nl, 06-13257806 kinderkerk@pknsurhuizum.nl, 06-57803799 Van Haersmastrjitte 2, Surhuizum, 0512-351854 C.Schuurmanwei 8 9283TH Surhuizum 0512-352553 Cor en Joke Annema koster@pknsurhuizum.nl, It Langpaed 8, Surhuizum 06-11195100 of 06-36356271 Redactie Petra de Bruin, Augustinusga Jorien Zwart, Augustinusga / Tine van der Veen, Surhuizum Inelkaar zetten en verspreiden Augustinusga: Tine Atsma, Detje Spoelstra en Engelien Loonstra Surhuizum: Tryn Kinderman en Nynke Atsma Verspreiding buiten Augustinusga/Surhuizum: Betty de Haan, Augustinusga Kopij Tsjerkefinster Per email: tsjerkefinster@gmai l.com Uiterlijke datum van inleveren: zie „Agenda‟, achterin dit Tsjerkefinster Of op papier aan te leveren bij Petra de Bruin, Geawei 33B te Augustinusga Kopij kerkgroet Augustinusga Aanleveren per mail: btaugkerk@hotmail.nl of bij een kerkenraadslid. Vóór de vrijdag 18.00 uur. Surhuizum Aanleveren per mail: kerkgroetpknsurhuizum@gmail .com of bij Mark Storm, Bonhommestrjitte 20. Vóór de donderdag 20.00 uur. 2

Het Licht overwint ! Dat is de belijdenis die we hebben gevierd met Pasen. Niet de zonde, het lijden en de dood hebben de macht, maar God! Hij is het die aan het begin en aan het einde staat van alles wat is, zichtbaar en onzichtbaar. Hij is HEER van zijn schepping. De dag van de opstanding van Jezus Christus uit de diepte van het dodenrijk is bij uitstek het teken van Gods macht over leven en dood. Christus die van zichzelf heeft gezegd: Ik ben het Licht voor de wereld, is opgewekt ten leven. Tegelijkertijd roept de erkenning van de macht van God allerlei vragen bij ons op. Want áls God zo machtig is, waarom grijpt Hij dan niet vaker in? Als Hij het goede met ons voor heeft, waarom moeten ook wij dan zoveel lijden? Zelfs als je geen vlieg kwaad doet, dan nog kun je getroffen worden door veel ellende. Wil God dat? Krijgt ieder een „portie‟ toebedeeld, waarbij de een veel meer te verdragen krijgt dan de ander? Dat de een veel meer te verdragen heeft dan de ander, is duidelijk. Ook al moet je je niet verkijken op de buitenkant van het leven van medemensen. Vaak weten we maar een (heel klein) deel van het lijden van de ander. Maar wat we zien en horen van mensen dichtbij en verder weg, is voor mij in ieder geval heftig genoeg om me te realiseren dat ik een rijk gezegend mens ben die veel goeds in mijn leven heb ontvangen. En gelukkig zijn er heel wat mensen die zich ervan bewust zijn dat er naast moeite en zorg in hun leven tegelijkertijd ook mooie en plezierige dingen zijn. Lichtpuntjes in het leven die dankbaar kunnen stemmen. Maar als je dan zwaar te lijden hebt onder kwaad en ellende, door ziekte, tegenslag of geweld, wat is dan de kracht van het Evangelie? Wat helpt het ons om te weten dat God uiteindelijk al het donker zal uitbannen, terwijl we nú zo wanhopig kunnen verlangen naar licht? Het zijn vragen die ook al in het Oude Testament aan God worden gesteld. Let bijvoorbeeld op het begin van het kleine boekje van de profeet Habakuk uit de Bijbel in Gewone Taal: Habakuk zei: [2] „Heer, hoe lang moet ik nog om hulp roepen? U luistert niet! Er is zo veel geweld, ik schreeuw het uit. U helpt niet! [3] Waarom moet ik zo veel ellende meemaken? Uw volk heeft het moeilijk. Er is overal onrecht, ruzie en onderdrukking. Mensen doen verschrikkelijke dingen. En U laat ze maar hun gang gaan! 3 overdenking

Hoe herkenbaar in onze tijd! We kunnen het Habakuk zo nazeggen. Maar dan is het ook goed om verder te lezen. Want in het vervolg maakt God aan Habakuk duidelijk dat de situatie nog veel erger gaat worden. Er is heel veel voor nodig om de orde en het recht te herstellen. God belooft dat het goed komt, maar tot die tijd moet Habakuk, en met hem het volk Israël, geduldig het ingrijpen van God afwachten. Die tijd van wachten stelt ons - als gelovigen - op de proef. Want het is niet makkelijk om te blijven geloven dat de HEER de teugels van de geschiedenis in handen houdt, als je leven letterlijk wordt bedreigd. In zo‟n situatie zijn er twee mogelijkheden: je zegt het geloof vaarwel, óf je blijft trouw aan de HEER - ook al snap je niks van wat er gebeurt. Aan het slot van zijn profetie reageert Habakuk op de aankondiging die God hem heeft laten horen (= hoofdstuk 3). Hij vraagt God om niet te lang te wachten met het uitvoeren van zijn plan, maar smeekt meteen: Heer, heb medelijden, denk aan ons, ook al bent U kwaad. Zijn angst voor het geweld dat gaat losbarsten is groot. Zo lezen we in de laatste verzen: [16] Toen de Heer mij zijn plannen liet weten, beefde ik, mijn lippen trilden. Ik voelde me slap, ik kon niet meer staan. Nu wacht ik af totdat Hij komt. Hij komt onze vijanden verslaan. [17] Misschien zijn er straks geen vijgen meer, misschien geen olijven of druiven. Misschien mislukt de graanoogst, of gaan de schapen dood, of de koeien. Ondanks dit vreselijke vooruitzicht eindigt Habakuk met een belijdenis. Dat God heeft laten weten dat Hij er is en dat Hij de indringende vragen van Habakuk serieus neemt, maakt dat Habakuk zich kan overgeven en toevertrouwen aan deze HEER. Zo sluit hij af met de woorden: [18] Toch zal ik dan juichen van blijdschap. Want ik weet dat de Heer mij redt! [19] De Heer is God, Hij geeft mij kracht. Hij redt me als er gevaar dreigt, Hij helpt me als ik in nood ben. 4

In de Bijbel staat nergens dat ons leven zal verlopen zonder moeite, zonder zorg. Wel staan het Oude én Nieuwe Testament vol beloften van redding uit donkerheid en verlorenheid. Zoals Jezus door het lijden en de dood heen is opgewekt tot nieuw leven, zo wil God ieder van ons doen delen in zijn Koninkrijk. Nadat Jezus is teruggegaan naar zijn Vader in de hemel, is de Heilige Geest gekomen om ons terzijde te staan. Hij wil ons leiden op de weg door het leven en ons de kracht geven die we daarvoor nodig hebben. Laten we bidden om zíjn werk in ons leven en zo toeleven naar het Pinksterfeest, het feest van uitstorting van de Heilige Geest. Want het Licht overwint ! ds. Guda Borger 5

Erediensten Augustinitsjerke Protestantse gemeente Augustinusga Datum Aanvangstijd Speciaal 2 mei 9 mei 13 mei 16 mei 23 mei 30 mei 9.30 u. 9.30 u. 9.30 u. 9.30 u 9.30 u. 9.30 u. Moederdag Hemelvaartsdag Pinksteren, bevestigingsdienst Predikant Ds. L. Muilwijk-Huis Sytse Wijbenga Erwin Kooistra Ds. C. Neef Ds. Inge Landman Ds. E. Rooseboom Kinderkerkewerk Augustinusga Er is momenteel geen kinderkerkewerk. Dit betekent dat er tijdens de kerkdiensten geen activiteiten zijn voor de kinderen. 6

Erediensten Doarpstsjerke Protestante Gemeente Surhuizum 02-05 9:30 uur 09-05 9:30 uur 13-05 9:30 uur 16-05 9.30 uur 23-05 9:30 uur 24-05 30-05 9:30 uur Ds. Guda Borger-Koetsier * Ds. Johan Hoornenborg, Opende * Ds. Guda Borger-Koetsier * Hemelvaartsdag Ds. Guda Borger-Koetsier * Ds. Guda Borger-Koetsier * Eerste Pinksterdag Geen dienst! Tweede Pinksterdag Ds. E. Rooseboom, Drachten * * De online diensten duren in ieder geval t/m 26 april. Indien de regels niet worden versoepeld zijn de diensten beperkt tot 20 mensen (opgave verplicht bij de koster) en online te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl of YouTube: YouTube link Kinderkerk Surhuizum Vanwege de corona richtlijnen is er momenteel geen kinderkerk. Dit betekent dat er tijdens de kerkdiensten geen activiteiten zijn voor de kinderen. Houd onze digitale kerkgroet en website www.pknsurhuizum.nl in de gaten houden voor nieuwe ontwikkelingen rond het corona-virus. 7

Pinksteren Heer zie ons hier in wachttijd, vierend in onze kamers, hoor hoe we zingen en bidden bij een scherm, de een beluistert 's morgens de ander in de middag, ook in de nacht en avond bezielt U onze stem. Wat zijn we sterk verbonden, juist in Coronatijd, gezegend heengezonden als licht in donkerheid. Ziet U ons licht wel schijnen, stralen we door de week? Dan viert U ook in deze tijd in ons het PINKSTERFEEST Coby Poelman-Duisterwinkel (www.gedichtensite.nl ) 8

Algemeen Dorpentocht 316: Mars voor éénheid in Christus, voor de bloei van jouw woonplaats. Wandel mee! Wie zijn we? Unite in Christ is een groep mensen met het verlangen om Gods Liefde uit te dragen in Noord Nederland. Unite in Christ is ondermeer bekend van Noordermannen en Pinksterfeest 316 in Wijnjewoude. Nu nemen we jullie graag mee in een nieuw plan: Dorpentocht 316! Het getal 316 staat voor: Johannes 3 vers 16: “want God had de wereld zo lief, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. Wat gaan we doen met Dorpentocht 316? Het is een wandeltocht . Tussen Pasen en Pinksteren trekken we met het kruis door Noord Nederland. De wandeling is begonnen op 5 april in Wijnjewoude. Daarna lopen we 42 dagen van dorp naar dorp (en stad) in Friesland, Drenthe en Groningen. In iedere aankomstplaats zetten we het kruis neer als teken van hoop en van eenheid in Christus. 9

Algemeen De volgende dag gaat dit kruis weer met ons mee naar het volgende dorp. Op 22 mee beëindigen we onze wandeling in Wijnjewoude. Een dorpentocht in de vorm van een hart Unite in Christ heeft een warm hart voor de mensen van Noord Nederland. Daarom maken we deze dorpentocht in de vorm van een hart. Sluit jouw hart hierop aan, loop dan mee als we bij jou in de buurt zijn! Waarom gaan we dit doen? Het doel van de tocht is om christenen in de woonplaatsen te verbinden en op te roepen tot gebed voor een geestelijke opwekking. Zodat er een mars voor eenheid in Christus ontstaat. Daarnaast is de tocht een oproep tot verootmoediging Wandel mee! Op woensdag 19 mei om 15.15 uur gaat de wandeling vanuit Buitenpost, via Augustinuga Surhuisterveen. Wandel mee: zo kan ook jouw omgeving zien dat er hoop is door Jezus Christus. Aanmelden Wil jij meelopen? Meld je dan aan op de website www.dorpentocht316.nl . Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met Andries en Anneke van der Veen in Surhuizum. Telefoon 0512- 351356. en Surhuizum naar 10

Gemeentenieuws - Augustinusga . __________________________________________________ In deze gedownloade versie is in verband met de privacy de tekst over individuele gemeenteleden verwijderd. De complete papieren versie van het Tsjerkefinster wordt een aantal dagen voor de eerste zondag van de maand verspreid. __________________________________________________ Het was erg fijn om een Paaskaart te ontvangen van de Protestantse gemeente van Augustinusga. Niet alleen onze gemeenteleden hebben deze kaart ontvangen, maar alle dorpsgenoten van Augustinusga! Bedankt voor jullie inzet Renske Elzinga, Jikke Stien den Hartogh en uiteraard ds. Inge Landman en kerkelijk werker Erwin Kooistra. 11

Gemeentenieuws - Augustinusga Dag allemaal, Dank jullie wel voor het warme welkom in de Augustinitsjerke zondag 21 maart. Met muziek en zang en met mensen die in de kerk, in it Gebou of thuis meekeken waren we toch op een bijzondere manier met elkaar verbonden. We hebben hier thuis nog lang genoten van de prachtige symbolische tulpentuin die het samenwerkingsverband met Drogeham, Twijzel, Kootstertille en Harkema zo mooi symboliseerde. Zo af en toe lees ik een stukje uit de belijdenissen van Augustinus (het boek dat ik van jullie cadeau kreeg) en dan sla ik het briefje voorin niet over. Daarop staat: “We hopen op een lange, liefdevolle en gezegende samenwerking.”. Nou dat hoop ik ook van harte, daar gaan we voor! Online vieringen afgerond Tijdens de 40dagentijd was er elke woensdagavond een online ontmoeting waar gemiddeld zo‟n zeven deelnemers aan meededen. Het was bijzonder om te merken hoe we elkaar deze weken beter leerden kennen en met elkaar mee konden leven. Het was inspirerend om met elkaar uit de Bijbel te lezen en in gesprek te zijn over wat ons raakte in de tekst. Geweldig dat deze mogelijkheid er was en ieder die meedeed dank voor jullie bijdrage en openheid. De 40dagentijd is voorbij en daarmee ook deze ontmoetingen. Hopelijk kunnen we in het najaar of in aanloop naar Kerst weer iets organiseren met elkaar, en dan natuurlijk bij voorkeur live. Kerkdienst 23 mei: Pinksteren en afscheid en bevestiging van ambtsdragers Inmiddels is het weer mogelijk om kerkdiensten bij te wonen, dat is ontzettend fijn! Hopelijk is er in elke dienst een woord of lied dat mag raken aan je leven, ook wanneer we nog niet vanuit onze tenen kunnen meezingen. 12 van de dûmny

Met Pinksteren mag ik weer voorgaan en dat is meteen een driedubbel bijzondere dienst. Natuurlijk vieren we dat Gods Geest wereldwijd mensen inspireert om het evangelie te delen en te doen. Maar daarnaast mogen we ook stil staan bij het afscheid van Nyncke Woudstra-Fijma als jeugdouderling en haar danken voor haar enorme inzet als jeugdouderling én ook als interim-voorzitter de afgelopen periode. „Afscheid‟ gelukkig alleen van het feit dat Nyncke deze functies vervulde, zijzelf blijft natuurlijk en zal ook betrokken blijven bij het kinderkerkenwerk. Daar zijn we enorm blij mee! We mogen ook een drietal gemeenteleden bevestigen in het ambt. Ten eerste is dat onze eigen kerkelijk werker Erwin Kooistra, die bevestigd zal worden in het ambt van ouderlingkerkelijk werker. En daar heeft hij best een tijdje op moeten wachten! Dat geldt ook voor Geert Kamminga, die bevestigd zal worden als ouderling-kerkrentmeester. Tenslotte zijn we blij dat we kunnen melden dat Marianna Postma-van der Meulen aangegeven heeft ouderling te willen worden en ook zij zal bevestigd worden in het ambt van ouderling. Veel om voor te danken deze dienst en we hopen dat u/jij erbij bent! Versterking gezocht We hopen dat er meer mensen zijn die zich geroepen voelen de kerkenraad en/of het pastorale team te ondersteunen. Wil je weten wat het inhoudt, twijfel je, heb je goede ideeën of ken je iemand die we kunnen benaderen voor een functie? Bel of mail gerust! Pastoraal overleg – nieuwe datum Met de ouderlingen en bezoekmedewerkers zullen we binnenkort bij elkaar komen om de organisatie van het pastorale bezoekwerk onder de loep te nemen. De datum van 21 april is verschoven naar woensdagavond 2 juni, om 19.45u in it Gebou. 13

Zou je mee willen helpen in het bezoekwerk (op welke manier dan ook), laat het dan weten en kom 2 juni ook om meer te horen en mee te denken. Ten slotte: heb je behoefte aan een gesprek of luisterend oor, neem contact met me op dan maken we een afspraak! Hartelijke groet, Ds. Inge Landman dsingelandman@gmail.com 06-48829885 14

Gemeentenieuws - Augustinusga Bent u de afgelopen weken al weer in de kerk geweest? Of blijft u toch nog liever thuis? Als kerkenraad zijn we blij dat de kerkdiensten weer zijn gestart. Zodat gemeenteleden die dat willen de dienst weer bij kunnen wonen. Of in de eigen huiskamer kunnen volgen. Tegelijk is het ook spannend. De kans dat iemand achteraf toch besmet blijkt te zijn met het Coronavirus is immers altijd aanwezig, zoals inmiddels is gebleken. Het is en blijft daarom heel belangrijk dat iedereen zich goed aan de maatregelen blijft houden: - Kom alleen als u klachtenvrij bent; - Houd 1,5 meter afstand; - Ontsmet uw handen bij binnenkomst; - Draag een mondkapje (eenmaal op uw stoel mag u deze af doen). Wordt u onverhoopt toch positief getest en heeft u kort daarvoor de kerk bezocht? Laat dit dan zo spoedig mogelijk weten aan een van de kerkenraadsleden, zodat wij de overige gemeenteleden kunnen informeren. Ook de komende maand zijn er weer kerkdiensten. Voor in het kerkblad kunt u zien wie er voor gaan. Ik vraag graag speciale aandacht voor de dienst van Hemelvaartsdag. In deze dienst gaat onze eigen kerkelijk werker Erwin Kooistra voor. De dienst van 23 mei is ook een bijzondere dienst. Hierover leest u elders in het kerkblad meer. Reserveren is niet nodig. Tot dusver is het aantal bezoekers (fors) lager dan 30, waardoor hier geen noodzaak toe is. Wij zijn verheugd dat Marianna Postma heeft aangegeven de kerkenraad gedurende het winterseizoen te willen komen versterken. Een zeer welkom aanbod, want zoals u weet is de kerkenraad al een tijd in ondertal. Meer versterking is zeer welkom, dus laat het weten als u ook een steentje bij wilt dragen. Namens de kerkenraad, Nyncke Woudstra 15 van de kerkenraad

Gemeentenieuws - Augustinusga Jeugdwerk Augustinusga Tienerwerk We zijn weer los met het jeugdwerk!! Na het gourmetten waarover ik de vorige heb geschreven, hebben we onze tweewekelijkse bijeenkomsten hervat. Met name hebben we gesproken over Johannes 3:16, de liefde van God en over hoe wij een relatie met God mogen aangaan. We komen tegenwoordig samen in it Tsjerkegebou en maken veel plezier. Voor de intrededienst hebben wij ook de mooie slingers opgehangen die we hadden gemaakt tijdens de startzondag van afgelopen september. De komende maand gaan we verder ontdekken wie Jezus is en wat wij van Hem en van de Heilige Geest mogen leren. Op weg naar Hemelvaart en Pinksteren. Elke twee weken komen we weer samen om bij te kletsen, te leren over Jezus en natuurlijk ontzettend veel plezier te maken! Ben jij een tiener tussen 12-17 jaar en wil je graag meedoen? Bel/app: 06-42428824 erwin_kooistra@hotmail.com. Club 7-8 Ook Club 7-8 is weer vol op dreef met onze tweewekelijkse ontmoetingen op de dinsdagmiddag. Al het hele seizoen (met natuurlijk een lockdown onderbreking) geef ik samen met Sandra club aan de geweldige kinderen van groep 7 en 8. Gedurende het seizoen leren we elkaar steeds beter kennen en wordt het alsmaar gezelliger. De afgelopen keren hadden we het over Johannes 10:10 (Jezus geeft leven in overvloed) en Johannes 3:16. Met een proefje is uitgelegd hoe Jezus de zonde van de wereld verwijderd en hoe wij vrienden van Jezus kunnen zijn. Verder hebben we samen muziek gemaakt en veel verstoppertje gespeeld. Altijd leuk! Ook zo benieuwd wat we de komende tijd gaan doen? De volgende datums zijn: 4 en 18 mei en 1 juni. We komen om 14.30 uur samen in het jeugdhonk. Zit je in groep 7 of 8? Zorg dat je erbij bent! Examens!! De tijd van het eindexamen is aangebroken. Iedereen die examen moet doen heel veel succes en Gods zegen gewenst! We zullen voor jullie bidden. Jullie kunnen het! Erwin Kooistra, jeugd-/kerkelijk werker 16 of mail: jeugdwerk

Gemeentenieuws - Augustinusga Voor de kinderen: woordzoeker Hoi allemaal! Hemelvaart en Pinksteren zijn twee belangrijke christelijke feesten. Vier jij dit feest mee? Dat kun je doen door de woorden van de woordzoeker op te zoeken. “En allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. (…) Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden, en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij alle horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.” Handelingen 2:4, 8-1 17

Gemeentenieuws - Augustinusga De collecten en giften van de diaconie. De kerk is inmiddels weer open, maar een tijdje konden we niet naar de kerk. Hierdoor kwamen er ook minder collecte inkomsten binnen. Hierbij een overzicht, van de bijzondere collecten en de giften, van de eerst vier maanden van dit jaar. De twee bijzondere collecten gingen naar Kerk in Actie nl: - Bij de intrede dienst van Ds. Inge Landman, ging de collecte naar een project in Colombia.Deze collecte bracht €115,90 op. - De collecte voor de veertigdagentijd bracht €74,75 op. De giften gingen naar de volgende organisaties in het buitenland: Stichting red een kind Beautiful Kidz Namibia Liliane fonds Zoa Artsen zonder grenzen Simavi War child Edukans Project 10/27 Stichting Ora Mensenkinderen Tear fund Nederland Terre des Hommes Dorcas PAX Mercy ships Unicef Cordaid Stichting bootvluchteling Stichting vluchteling 25 euro 25 euro 50 euro 25 euro 50 euro 25 euro 25 euro 25 euro 25 euro 25 euro 25 euro 25 euro 25 euro 25 euro 25 euro 25 euro 25 euro 25 euro 25 euro 25 euro Wij houden u in de loop van het jaar verder op de hoogte, en als u zelf ook een goed doel weet in het buitenland, dan stellen we het op prijs als u het aan ons door geeft. De diaconie 18 diaconie

Gemeentenieuws - Augustinusga HERHAALDE OPROEP Mogelijkheid om collectegeld over te maken ivm corona crisis Wij willen u attenderen op de mogelijkheid per bank over te maken. - Diaconie, rekeningnummer NL40RABO0113970552 t.n.v. Diaconie PKN Augustinusga - Kerk, rekeningenummer NL91RABO0304250848 t.n.v. PKN gemeente Augustinusga Verder kunt u ons helpen door de GIVT app (het digitale ponkje) te installeren op uw telefoon of tablet. Contant geld brengt risico en kosten met zich mee doordat niet wekelijks afgestort kan worden vanwege de hoge bankkosten. Handig: ook kunt u met de app vanuit huis geven! Informatie hierover kunt u op internet op de site van GIVT vinden, ook kunt u bellen voor informatie Wilco Elzinga, op telefoon nummer (0512) 351914. Alvast dank voor uw gaven! 19

Gemeentenieuws - Augustinusga Aan: alle lezers van ons kerkblad ”Tsjerkefinster” Elk jaar ontvangt u elf keer het kerkblad “Tsjerkefinster”. Het kerkblad geeft ons informatie over activiteiten en nieuws inzake lief en leed van de gemeente. Voor het produceren en verspreiden van het kerkblad worden uiteraard kosten gemaakt. Wij vragen u daarom om een bijdrage over te maken om ervoor te zorgen dat het Tsjerkefinster kostendekkend gedrukt kan worden. Elk bedrag is welkom, richtlijn is € 10,00. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL91RABO0304250848 t.n.v. PKN Kerk Augustinusga met de vermelding “ bijdrage Kerkblad ” Alvast bedankt voor uw bijdrage De Kerkrentmeesters Leave minsken, Bliid bin ik mei de moaie kaarten, dy ' t jimme my opstjoerden op myn jierdei ! Tige tank derfoar. Mei freonlike groeten, Geke Kramer 20 bedankt kerkrentmeesters

Gemeentenieuws - Surhuizum ________________________________________________ In deze gedownloade versie is in verband met de privacy de tekst over individuele gemeenteleden verwijderd. De complete papieren versie van het Tsjerkefinster ontvangt u een aantal dagen voor de eerste zondag van de maand. ________________________________________________ Het Licht overwint Al zit je diep in de problemen, al zie je nergens uitkomst meer; kun je geen enk'le stap meer nemen - Zie naar omhoog! Zie naar de Heer! Hij biedt je uitkomst voor je noden. Als jij je hulp van Hem verwacht, krijg je die gratis aangeboden. Hij werd Zelf óók miskend, veracht. Hij onderging het diepste lijden -het leed, dat Hem werd aangericht - om mensenkind'ren te bevrijden en weer te brengen in het Licht . Daarom: het Licht zál overwinnen de duisternis, de somberheid. God zal Zijn werk in jou beginnen. Hij heeft je lief - Hij kent je strijd. door Jelly Verwaal uit: "Heilzaam Licht" 21 meeleven

Gemeentenieuws - Surhuizum Uit het breed moderamen Als eerste een bedankje aan de evangelisat iecommissie die in samenwerking met CBS de Joh. Looyenga Skoalle een Paasgroet heeft verzorgd. Ondersteund door vrijwilligers is in het hele dorp een prachtige kleurplaat bezorgd. Het is fijn dat er in de laatste weken weer gemeenteleden in de kerk komen. Ook al is het nog mondjesmaat en mag er niet gezongen worden, het is goed dat er weer wat onderling contact is. En vooral dat de eredienst weer meer is dan alleen een uitzending, hoe waardevol het ook is dat mensen de gelegenheid hebben om mee te kijken en te luisteren. Voorzichtig proberen we ook weer wat gemeentezaken op te pakken. Zoals eerder vermeld, zijn er een aantal ambtsdragers aftredend en er waren nog twee vacatures. Afgesproken is dat er gemeenteleden benaderd gaan worden voor het ambt van wijkouderling, ouderenouderling, jeugdouderling, ouderlingkerkrentmeester en diaken. We hopen van harte dat u en jij meeleeft met dit proces van zoeken en vinden. En in het bijzonder dat u of jij niet alleen naar jezelf kijkt, wanneer gevraagd wordt om te overwegen of je een ambt wilt aanvaarden, maar dat je dit ook voorlegt in jouw persoonlijke omgang met de Here God. Niet met als hoogste doel dat alle „stoelen‟ in de kerkenraad weer bezet worden, maar dat we als een brede afspiegeling van de gemeente van Christus hier ter plaatse samen de weg zullen zoeken die we in deze tijd hebben te gaan. Heel blij zijn we dat de jongeren weer als clubs bij elkaar kunnen komen en er zo weer gebouwd kan worden aan het onderling contact. Het thema van de Full church-dienst was niet voor niets: Bouwen doe je niet alleen. Op het moment van schrijven moet deze dienst nog plaats vinden, maar nu al wil ik iedereen vragen om reacties op deze dienst door te geven. Dit kan aan Gryt Wijma van het topteam (tel. 352510 of email: kwijma@hetnet.nl) of bij ondergetekende (tel. 355485 of email: dsborger@pknsurhuizum.nl). Bij voorbaat dank! ds Guda Borger 22 uit de kerkenraad

Gemeentenieuws - Surhuizum Mee op Paaswandeling! Siepy Ritsma en Mirte Bosma hebben samen met mem Anneke Ritsma meegedaan met de Paaswandeling met QR codes. Er hebben vast meer kinderen meegedaan. We hopen dat jullie met plezier hebben gewandeld en de opdrachten leuk vonden. Bedankt voor het meedoen! Kinderwerk PKN Surhuizum Paaschallenge 2021 Siepy heeft ook met haar zus Anna meegedaan met de Paaschallenge met QR codes. Bij deze opdracht worden er spijkers in het kruis getimmerd. Heel fijn dat jullie de route hebben gelopen! Jeugdwerk PKN Surhuizum 23

Gemeentenieuws - Surhuizum Beste kinderen van de JLS, Bedankt voor de prachtige, door jullie, ingekleurde Paaskaart. Heel fijn om zo‟n Paasgroet in de brievenbus te mogen ontvangen. Bedankt! Namens alle Surhústers Ondersteuning projecten in de 40 dagentijd. Zoals bekend wilden wij ons als diaconie in de 40dagentijd diverse projecten ondersteunen. Per zondag werd er extra aandacht gegeven aan een speciaal project wat in samenspraak met Kerk in Actie was uitgekozen. Er werd aandacht gegeven aan deze projecten in de afkondigingen, kerkgroet en kerkbode. De giften aan de eerste 3 projecten zijn inmiddels al vermeld in de kerkbode van april. De laatste 3 projecten willen we dan ook graag ondersteunen met een gift van € 200,00. Deze projecten zijn: o Hongerigen eten geven Indonesië, o De doden begraven Nederland, o Ik ben er voor jou Zuid Afrika Verder ondersteunen wij de actie Noodhulp aan Rwanda vanwege de gevolgen van Covid 19 met één gift van € 200,00. Nogmaals bedankt dat u door uw giften ons dit mogelijk hebt gemaakt. Uw diaconie 24 diaconie bedankt

Gemeentenieuws - Surhuizum Bericht van de zendingscommissie Zondag 23 mei is het 1e pinksterdag en dan is er ook weer een zendingszondag. Dat houdt in dat er een project van Kerk in Actie centraal staat en daar wordt deze zondag voor gecollecteerd. Het project dat centraal staat is het volgende: Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert Bijbellezen In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen Bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse Bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een Bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens een groot festival op verschillende plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bv een geïllustreerde Bijbel. Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending. U mag uw bijdrage ook overmaken op NL65 RABO 0304205532 t.n.v. Zending Meer informatie op www.kerkinactie.nl/bijbelcompetitie Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! Bij dit project hoort nog een mooie kleurplaat. Die kunnen jullie vinden in dit Tsjerkefinster en mooi inkleuren! PKN Surhuizum, dan zorgt de zendingscommissie ervoor dat het geld wordt overgemaakt naar Kerk in Actie. 25

Gemeentenieuws - Surhuizum Kleurplaat – project Kerk in Actie Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert Bijbellezen Hartelijk dank voor de kaartjes, bloemen, apps, attenties, die wij ontvingen ter ere van ons gouden huwelijks jubileum. Wij hebben het erg op prijs gesteld. Pier en Geertje Dijkstra 26 bedankt

Gemeentenieuws - Surhuizum Stil Twee minuten Ben ik stil Sta ik stil Bij hen Voor wie de stilte Geen keuze was Twee minuten Ja natuurlijk Ben ik stil ©BRIEVENBUSGELUK Niets liever hadden wij gezamenlijk herdacht op vier mei. Gezien de Corona-omstandigheden is dit helaas niet mogelijk. Graag zien wij u volgend jaar weer op de herdenking in Surhuizum. Vriendelijke groeten van de vier mei commissie Surhuizum 27

Gemeentenieuws - Surhuizum Nieuws van het jeugdwerk PKN Surhuizum Jeugd agenda Datum: Wat: 2-5-2021 2-5-2021 2-5-2021 9-5-2021 9-5-2021 16-5-2021 16-5-2021 23-5-2021 30-5-2021 30-5-2021 30-5-2021 Young Stars Hinke, Jolanda en Nicole All Stars 1 Thomas Reload 1 Jetze Reload 2 Klaas All Stars 2 en 3 Bauwina/Steven All Stars 1 Thomas Young Stars Hinke, Jolanda en Nicole Geen club i.v.m. Pinksteren Young Stars Hinke, Jolanda en Nicole All Stars 1 Thomas Reload 1 Jetze 19.00 It Gebou 19.30 It Gebou 19.30 Doarpstsjerke Mocht er iets veranderen, dan word je op de hoogte gebracht via de groepsapp/kerkgroet/website. 28 Tijd en Waar: 19.00 It Gebou 19.30 It Gebou 19.30 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou 19.30 It Gebou 19.30 It Gebou 19.00 It Gebou

Gemeentenieuws - Surhuizum 29

Wie: Wat: Waar: Alle kinderen uit Surhuizum Pinkstertak maken en in de tuin zetten Thuis Wanneer: Opgave voor 9 mei, Pinkstertak klaar voor het weekend van 22 mei. Wij, Chayenny en Geertje, willen jullie namens het kinderkerk team uitdagen om iets moois te maken voor het komende pinksterweekend! Hieronder zie je een voorbeeld van een versierde pinkstertak: 30 kinderwerk

Gemeentenieuws - Surhuizum Maak een mooie Pinkstertak Omdat we deze nu niet met zijn allen kunnen maken tijdens een kinderkerk moment , willen we graag vragen of jullie zelf thuis zoiets moois kunnen maken. Jullie mogen helemaal zelf bedenken hoe jullie de pinkstertak willen versieren, maar we willen wel heel graag een duif in de tak zien hangen of zitten. Want de duif wordt gebruikt als symbool voor de Heilige geest! Je kunt wel afbeeldingen van duiven op internet vinden of misschien kan je zelf een hele mooie duif tekenen! Pinkstertak in de tuin zetten Als jullie dan de mooi versierde pinkstertak in een vaas met zand zetten en deze in de tuin zetten in het pinksterweekend van 22 tot 24 mei, dan komen wij langs om ze te bewonderen en om er iets extra’s in te hangen!  Meedoen? Als je mee wilt doen dan kunnen jullie onderstaande briefje invullen en inleveren voor 9 mei in de brievenbus bij de Treaskes 4 of de Treaskes 16. Alvast heel veel knutselplezier en een fijn pinksterweekend namens kinderkerk team Surhuizum! ------------------------------------------------------------------------------Naam: ………..……………………………………………………… Mijn pinkstertak staat in de voortuin op het adres: ………………………………………………………………………… ------------------------------------------------------------------------------------31

32

Agenda Protestantse gemeente Augustinusga Tijdens het koffie drinken op de eerste zondag van de maand is er uitgifte van collecte munten in het Tsjerkegebou Activiteit Kerkenraadsvergaderingen Tienerclub Club 7-8 Gebedsgroep Datum 3 mei (1e dinsdag van de maand) 9 mei, 21 mei en 6 juni 4 mei, 18 mei en 1 juni 6 mei, 20 mei en 3 juni Protestantse gemeente Surhuizum Breed moderamen 3e maandag van de maand Pinkstertak Kerk op schoot Jeugdwerk: 22-24 mei 7 mei Thuis in de tuin zetten Doarpstsjerke/9.30 uur zie agenda elders in dit kerkblad Kaarten, postzegels e.d. in te leveren bij de Doarpstsjerke (in de Pije) of in de brievenbus op It Noard 6. Alvast bedankt, namens de zending Inleveren kopij in lettertype Arial 14: vrijdag 21 mei 2021 Het Tsjerkefinster wordt verspreid in de week voorafgaand aan de 1e zondag van de maand Locatie/tijd 19.45 uur Tsjerkegebou/19.00 u Jeugdhonk/14.30 u Tsjerkegebou/13.45 u 33

Algemeen verzoek Geboorte, huwelijk en overlijden graag melden aan: a. de scriba b. de predikant c. de wijkouderling(e) d. het kerkelijk bureau Kerkelijke huwelijksbevestiging graag in overleg met de predikant aanvragen bij de kerkenraad. Ook de koster tijdig in het overleg betrekken, met het oog op het kerkgebouw. Bij ziekte of ziekenhuisopname de wijkouderling(e) en predikant graag inlichten. Bij vertrek uit de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt u automatisch lid van de kerk in uw nieuwe woonplaats. Bij verhuizing binnen de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt de adreswijziging automatisch doorgegeven aan de ledenadministratie. Bij mutaties van of naar een niet -PKN gemeente graag contact opnemen met het kerkelijk bureau. Alle adressen en eventuele telefoonnummers vindt u vóór in dit blad of in het jaarboekje van de eigen gemeente 34

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
Home


You need flash player to view this online publication