25

3 BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN EN OPGAVEN Diverse landelijke en regionale ontwikkelingen zijn voor Beemster en Purmerend van belang en van invloed op de (bestuurlijke) toekomst van de gemeenten. Ook zijn er uiteenlopende opgaven waar de gemeenten voor staan: bijvoorbeeld op het gebied van wonen, mobiliteit, economie en leefbaarheid. Opgaven die over gemeentegrenzen heen gaan en niet meer door een gemeente alleen gerealiseerd kunnen worden. Opgaven die om bestuurskracht vragen en inhoudelijk de aanleiding vormen voor deze herindeling. 3.1. Landelijke en regionale ontwikkelingen. . . De gemeenten Beemster en Purmerend hebben of krijgen individueel en samen te maken met uiteenlopende ontwikkelingen: landelijk en regionaal, al langere tijd spelend of in de (nabije) toekomst te verwachten. Decentralisaties en taakverzwaring Als gevolg van de steeds verdergaande decentralisatie van rijksbeleid naar de gemeente als ‘eerste overheid’, hebben gemeenten te maken met een flinke verzwaring van taken. Na de decentralisaties in het sociale domein volgt binnenkort de Omgevingswet en op termijn mogelijk de verruiming van het belastinggebied. De druk op gemeentelijke organisaties (bestuurlijk en ambtelijk) neemt hierdoor steeds verder toe. Rol van de overheid In de samenleving wordt steeds meer gezocht naar nieuwe verbanden en gemeenschappen. Ook ontwikkelen gemeenten zich van uitvoerende organisaties (handelend vanuit wet- en regelgeving) naar een ondersteunende en helpende partner van hun inwoners. Ze stimuleren inwoners, ondernemers en organisaties om steeds actiever te worden bij het formuleren en bereiken van doelstellingen. Bieden ruimte en moedigen inwoners aan om zelf initiatieven te ontplooien en actief bij te dragen. Nationale omgevingsvisie De druk op de leefomgeving vraagt om een voortdurende afweging van verschillende belangen. Internationale ontwikkelingen, de invloed van technologie en de groeiende verschillen tussen gebieden hebben invloed op de manier waarop en het tempo waarmee we die afwegingen maken. Bovendien stelt klimaatverandering ons voor nieuwe opgaven. Ook zullen we bewuster moeten omgaan met energiebronnen en grondstoffen, onze natuur, ons cultureel erfgoed en onze gezondheid. In de nationale omgevingsvisie (die nu wordt voorbereid) staan deze thema’s centraal die om een samenhangende benadering en aanpak vragen. Economische structuren Economische structuren veranderen, onder andere door innovaties, ‘kennisintensivering’ van de arbeidsmarkt en toenemende beschikbaarheid van informatie. Dat heeft invloed op onderwijs en werkgelegenheid. De snelle veranderingen in technologie en sectorale ontwikkeling maken een voortdurende bijstelling van het onderwijs noodzakelijk. Beide gemeenten binnen de regio kunnen hierbij een rol spelen door de uitwisseling tussen ondernemers en onderwijsinstellingen te versterken. In de regio spelen IT en agrifood een grote rol. Het gaat bij agrifood dan niet alleen om landbouw, tuinbouw en 21 Belangrijkste ontwikkelingen en opgaven Digitalisering De snelheid waarmee de omgeving verandert, vraagt om een flexibele gemeente die snel kan inspelen op veranderende omstandigheden, in samenspel met inwoners, ondernemers, onderwijs en medeoverheden. Lokale overheden zullen verder transformeren naar flexibele organisaties. Digitalisering speelt een steeds grotere rol en ICT behoort tot het primaire proces. Hiervoor is de toegang tot snel internet belangrijk. Het biedt mogelijkheden in onder andere dienstverlening en beleidsontwikkeling (door gebruik van data-analyses). Tegelijk vraagt het om een andere rolopvatting, om een andere manier van kijken en werken, om bijbehorende vaardigheden en competenties van politici, bestuurders en ambtenaren. En om andere werkprocessen.

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication