34

kwaliteitstoeristen die beide gemeenten bezoeken. • De landelijke ontwikkelingen op agrarisch gebied zijn in beeld. De gemeente heeft aandacht voor ontwikkelingen en stimuleert bundeling van krachten en mogelijkheden. De nieuwe gemeente ziet hiervoor kansen in MRA-verband. Ook kan dit samen met ondernemersverenigingen verder uitgewerkt worden. 4.6. Wonen De nieuwe gemeente is aantrekkelijk voor huidige en nieuwe bewoners. De gemeente beschikt over het beste van twee werelden: wonen in de dorpen met landelijke en dorpse woonmilieus en wonen in de wijken met een eigen stedenbouwkundig opzet, een sterk zelfvoorzienend karakter en/of een stadscentrum, met al haar voorzieningen. De nieuwe gemeente zorgt voor een goede balans tussen leefomgeving, cultuurlandschap en nieuwe ontwikkelingen. Een gemeente met een unieke identiteit die zijn oorsprong kent in het verleden en waarin we nu wonen, werken, leven en samen optrekken. Voor de nieuwe gemeente blijft woningbouw een belangrijk thema. Nieuwbouw gaat niet ten koste van het open landschap, behalve in de al langer bekende gebieden. Betaalbaarheid en duurzaamheid blijven ook in de nieuwe gemeente van belang. In verband met de grote wachtlijsten krijgen sociale huur en doorstroomwoningen een belangrijke plaats binnen het totale woningaanbod van de nieuwe gemeente. De in hoofdstuk twee omschreven door Purmerend ingezette transitie naar verstedelijking met de bijbehorende woonmilieus wordt voortgezet. De ambitie uit de agenda 2040 om 10.000 woningen toe te voegen staat en wordt in de nieuwe gemeente verder vorm gegeven. De basis voor deze ontwikkelingen is vastgelegd in verschillende (bestemmings)plannen en visies, zoals de hoogbouwvisie. Ook de visies op de verschillende kernen in Beemster krijgen hun plek in de nieuwe gemeente. Door de verschillende visies leidend te laten zijn in alle ontwikkelingen, wordt de samenhang tussen stedelijke omgeving en het buitengebied, maar ook de samenhang tussen thema’s als duurzaamheid, bereikbaarheid en wonen, gewaarborgd. Jongeren zijn de toekomst van onze gemeente. Er zal dan ook een passend beleid voor voldoende betaalbare koopen huurwoningen gestalte moeten krijgen. 4.7. Voorzieningen De nieuwe gemeente kent een ruim voorzieningenaanbod: bijvoorbeeld Theater de Purmaryn, het ziekenhuis, het Leeghwaterbad, sportverenigingen, de bibliotheek, Cultuurhuis Wherelant, het buurthuis/multifunctioneel centrum Zuidoostbeemster, De Kapel in Zuidoostbeemster, De Keyserin, poppodium P3 en Onder de Linden. De gemeente speelt flexibel in op ontwikkelingen. Zo onderkent de nieuwe gemeente het bloeiende verenigingsleven en de grote inzet van vrijwilligers in de dorpen en wijken. Waar inwoners vanuit betrokkenheid initiatieven ontwikkelen, zal de gemeente die zoveel mogelijk ondersteunen, maar niet overnemen. Voorzieningen die bij de dorpen en wijken passen, zijn van belang en de gemeente ziet hier haar faciliterende rol. Zorg en welzijn We streven naar een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk kan meedoen. Als blijkt dat er hulp nodig is, wordt passende ondersteuning geboden. De nadruk ligt op preventie. Daarvoor moeten de verschillende (keten)partners samenwerken. We streven ernaar dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en elkaar zoveel mogelijk steunen. Daarnaast biedt de gemeente laagdrempelige ondersteuning. 4.8. Infrastructuur Alle activiteiten van de nieuwe gemeente staan of vallen met een goede toegankelijkheid, bereikbaarheid en onderlinge verbindingen. De gemeente blijft daarom in gesprek met partners om dit te realiseren. De nieuwe gemeente kent belangrijke verkeersaders die essentieel zijn in de ontsluiting en bereikbaarheid. Rijksweg A7 en A8, maar ook de N247 richting Edam en de N244 richting Alkmaar en de N235 zijn er vooral om de steden en dorpen met Amsterdam te verbinden. De ontwikkeling van knooppunten staat centraal in het beleid van het Rijk en van de provincie Noord-Holland. Het uitgangspunt is dat wonen en werken zo goed mogelijk gecombineerd kunnen worden vlakbij een knooppunt in de de toekomst van onze nieuwe gemeente 30

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication