39

5 FINANCIËN EN PERSONEEL De fusie betekent ook nieuwe financiële verhoudingen. Door de samenvoeging bedraagt de begroting meer dan € 250 miljoen en dat betekent meer afwegingsruimte voor toekomstige ontwikkelingen. 5.1. Inleiding Bij een gemeentelijke herindeling ontstaat er een nieuwe financiële basis, die meer is dan de optelsom van beide begrotingen. Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de belangrijkste financiële en personele cijfers van de huidige gemeenten Beemster en Purmerend en een doorkijk naar het beeld van de nieuwe gemeente. Aan de orde komen: aandachtspunten uit de financiële scans van beide gemeenten, de vermogenspositie, het begrotingsbeeld en de lokale lasten. Daarna wordt bekeken wat er verandert als beide gemeenten worden samengevoegd. Tenslotte wordt inzicht gegeven in de omvang van de organisaties van beide gemeenten. 5.2. Aandachtspunten uit de financiële scans In de fase van het intentiebesluit hebben de gemeenteraden kennisgenomen van financiële scans van beide gemeenten. De beelden uit deze scans zijn nog steeds valide, behalve de begrotingsbeelden. Met name door negatieve ontwikkeling van de Algemene Uitkering van het gemeentefonds, loonontwikkeling en de ontwikkeling in het sociaal domein zijn beide gemeenten gedwongen tot heroriëntatie van uitgaven en inkomsten. Veel gemeenten hebben met deze problematiek te maken. In de scans is naast de beelden over de begroting en de balanskenmerken, ook melding gemaakt van een aantal bijzonderheden die voor de financiën een meer dan reguliere aandacht vragen: • Het merendeel van de wegen in Beemster is in eigendom en beheer bij het Hoogheemraadschap. Voor Purmerend geldt dat maar voor enkele wegen. Het Hoogheemraadschap ziet wegenbeheer niet meer als kerntaak en sluit convenanten met gemeenten met het oog op businesscases om deze wegen over te dragen. Indien er sprake is van overname van de taak onder de huidige omstandigheden door Purmerend en Beemster samen, zal dit leiden tot een verhoging van de OZB-tarieven en een daling van de waterschapslasten voor inwoners (omruiling). • De grondexploitaties van de gemeente Beemster zijn ondergebracht in een samenwerking met Bouwfonds Property Development (BPD) geheten de ‘VOF Beemster Compagnie’. In deze VOF worden twee woningbouwgebieden ontwikkeld: De Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster en De Keyser in Middenbeemster. De gemeenteraad van Beemster heeft de intentie 35 financiën en personeel uitgesproken om de ontwikkeling van Zuidoostbeemster II in de Beemster Compagnie voort te zetten. In het kader van de herindeling zal nader worden uitgezocht in hoeverre deze intentie kan worden vormgegeven. De grondexploitaties van Purmerend zijn inmiddels nog maar beperkt van omvang. Er is er nog één met een grote boekwaarde: het bedrijventerrein Baanstee-Noord. De uitgifte van grond aan bedrijven is in Purmerend onzekerder dan die voor woningen. • De gemeente Purmerend heeft een omvangrijke schuldpositie. Purmerend is een voormalige groeigemeente, maar heeft daar betrekkelijk weinig verdiensten aan overgehouden. In de jaren ’90 was Purmerend een zogenoemde artikel 12-gemeente, doordat de voor de groei aangekochte gronden niet konden worden ontwikkeld. Daarnaast heeft Purmerend een eigen stadsverwarmingsbedrijf dat op enige afstand van de gemeente staat. De stadsverwarming is voor meer dan 120 miljoen euro aan de gemeente gelieerd door eigen vermogen, leningen en garanties. De vooruitzichten van de Stadsverwarming Purmerend zijn positief.

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication